WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«В.С. Черненко При прямому методі оцінки та аналізу плановий прибуток визначається як загальна сума, без виявлення конкретних причин, що впливають на його величину, а при аналітичному ...»

-- [ Страница 1 ] --

В.С. Черненко

При прямому методі оцінки та аналізу плановий прибуток визначається як загальна сума, без виявлення конкретних причин, що впливають на його величину, а при

аналітичному методі фактори проявляються як позитивно, так і негативно, що впливає на прибуток.

Висновки. 1. Порівняльний аналіз пізнавальних властивостей різних методик

факторного аналізу прибутку свідчить про перевагу методики маржинального аналізу, що дає змогу досліджувати і кількісно вимірювати не лише прямі, а й побічні зв'язки та залежності. 2. Застосування поєднаних прийомів прямого та аналітичного методів на вітчизняних підприємствах дасть змогу ефективніше керувати процесом формування фінансових результатів.

Список використаної літератури. 1. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М., 1999. 2. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 668 с. 3. Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. – М.: Финансы, 1971. 4. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Ненашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА–М, 2002.

Надійшла до редколегії 30.01.08 УДК 629.5. (477) Ч-49 В.С. Черненко, магістрант Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО

СУДНОБУДУВАННЯ

Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку світового суднобудування. Наведено чинники, які сприяють розвитку суднобудування України. Визначено й обґрунтовано необхідність підвищення конкурентоспроможності галузі та активізації інвестиційних процесів.

Проанализированы состояние и тенденции развития мирового судостроения. Приведены показатели, которые способствуют развитию судостроения Украины. Определена и обоснована необходимость повышения конкурентоспособности отрасли и активизации инвестиционных процессов.

Modern condition and world trend of shipbuildinq industry are analsqied. Ihe faktors, which objective influcnce on developinq of shipbuildinq industry are describet. Graund necessity of risinq of industry competitiveness and activation of investment prosses are defined.

Ключові слова: промисловість, суднобудування, інвестиції, лізинг, регулювання розвитку суднобудування.

В.С. Черненко 158 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Постановка проблеми. Суднобудування України знаходиться у складному становищі. Розв'язання проблем галузі неможливе без упровадження низки заходів на державному рівні. Проблемам розвитку суднобудування значну увагу приділяють як вітчизняні науковці (В. Парсяк, П. Трофимишин [4], Г. Єгоров та ін.), так і відомі зарубіжні теоретики та практики (Г. Колєдов [1], С. Логачов [2], Д. Кірюхін, А. Ісаєв, А. Дуванов, Г. Молчадський та ін.). Публікації з проблем розвитку суднобудування, як правило, висвітлюють проблеми фінансування та технічні аспекти розвитку галузі. Метою даної публікації є аналіз негативних та позитивних чинників, які впливають на суднобудівну галузь, і визначення перспектив її розвитку.

Викладення основного матеріалу. Провідною галуззю економіки є промисловість, яка утворює фундамент науково-технічного трансформування, економічного зростання і соціального прогресу суспільства. В ній створюється близько 67 % валового внутрішнього продукту держави [1, с. 344]. Потенціал промислового підприємства складається з ресурсів, що відокремилися в рамках основної господарської ланки, тому він менший за потенціал галузі та промисловості і є їх складовим елементом. Тобто, потенціал промисловості визначається сумою потенціалів підприємств і об'єднань, які входять до неї.

Структура промислового виробництва перманентно змінюється. Так, протягом останнього десятиліття поступово зростають обсяги виробництва у машинобудуванні. Машинобудівний комплекс є найважливішим у промисловості України тому, що, по-перше, його продукція широко використовується всіма секторами економіки. По-друге, частка машинобудування складає понад 41 % серед інших галузей промисловості [1, с. 345]. Сучасне машинобудування є наукомістким, має загальносвітову тенденцію до постійного ускладнення машин.

За даними консалтингової компанії "Clarkson Research Servis" (CRS), обсяг випуску суднобудівної продукції в 2005 р. сягнув 27,5 млн т за компенсованим регістровим тоннажем (CGT – Compensated Gross Tons) та 69,3 млн т за дедвейтом (рис. 1), побивши рекорд, установлений ще в 70-х рр. ХХ ст. [2].

–  –  –

У 2005 р. збудовано 438 танкерів тоннажем 8,7 млн т за CGT загальним дедвейтом 30,2 млн т, їх частка від загального побудованого тоннажу склала 32 % за CGT або 44 % за дедвейтом; 262 контейнеровози – 7,2 млн т за CGT (27 %); 309 навалювальних суден – 5,5 млн т за CGT (20 %); 28 газовозів – 1,5 млн т за CGT

В.С. Черненко

(5 %), а також судна для роботи на шельфі (offshore) – 1,4 млн т за CGT (5 %), пасажирські судна і пороми – 0,8 млн т за CGT (3 %).

Обсяг світового портфеля замовлень у 2005 р. зріс більше ніж у два рази в порівнянні з 2002 р. і на початок 2006 р. склав близько 5 тис. суден дедвейтом 230,5 млн т і загальним тоннажем близько 106 млн т за CGT. За даними "Fairplay" станом на лютий 2007 р. він склав близько 5,6 тис. суден сумарним дедвейтом 300 млн т. Зростаючий попит на нові судна в 2004–2005 рр. сприяв капіталовкладенням у галузь близько 75,8 млрд дол. США, що перевищило рівень 2000 р. удвічі.

За даними CRS, у 2005 р. на побудову суден було інвестовано 75,6 млрд дол. США.

У цілому обсяг світового суднобудування в 2005 р. склав близько 110 млрд дол.

США.

За перші п'ять місяців 2006 р. у світі було підписано контрактів на побудову 1215 суден тоннажем 24,2 млн т за CGT і сумарним дедвейтом 61,3 млн т. Збільшений портфель замовлень у 2006 р. можна пояснити бажанням судновласників укласти контракти до 1 квітня 2006 р., коли мали набути чинності нові, більш жорсткі правила IACS (Міжнародна асоціація класифікаційних товариств – МАКТ) щодо конструкції корпуса судна. На частку трьох найбільших суднобудівних країн (Південної Кореї, Японії, Китаю) припадає біля 78 % всього світового обсягу замовлень. Для Європи цей показник невисокий (16,9 %), проте має постійний приріст і є стабільним протягом п'яти років [2, с. 57].

Суднобудування тісно пов'язане з розвитком інших галузей промисловості, тому необхідно враховувати ці зв'язки. Обсяг будівництва нових суден визначається обсягом перевезень вантажів морем і необхідним для їх перевезення тоннажем флоту. Тому великий вплив має кон'юнктура товарних ринків, яка залежить від цілого ряду економічних, політичних та інших чинників. Потреба в поповненні флоту визначається обсягом і структурою перевезень, віком суден існуючого флоту й економічними показниками їх роботи. Так, на початок 2006 р. 51 % танкерів, які перебувають в експлуатації, мали вік понад 15 років. До 2010 р. передбачається вивести з експлуатації судна сумарним дедвейтом близько 350 млн т. Потреба світового ринку в побудові тільки транспортних суден на період 2008–2010 рр. оцінюється не менше ніж у 4200 одиниць сумарним дедвейтом 32 млн т і вартістю 40...50 млрд дол. США.

Аналіз світового ринку суднобудування показує, що до 2010 р. буде утримуватися вигідна ситуація, обумовлена очікуваним списанням суден. На потребу в суднах впливають і такі фактори: набуття чинності в кінці 1998 р. правилами ІМО про перехід до будівництва двокорпусних танкерів, що потребує переобладнання чи списання більшої кількості наливних суден; прийняття основними класифікаційними товариствами вимог до конструювання навалювальних суден; зростання національних флотів Південно-Східної Азії у зв'язку з інтенсифікацією морської торгівлі в цьому регіоні; збільшення партій відправки основних вантажів, що приводить до зростання потреби у великотоннажних контейнеровозах.

Вижити в боротьбі за місце на ринку суднобудування, особливо в умовах різкої зміни кон'юнктури, можливо тільки при активній цілеспрямованій підтримці держави. Економічні умови суднобудівної промисловості як фондомісткого та тривалого циклу виробництва наукомісткої продукції враховують законодавства всіх країн світу, які мають верфі. Одним з найбільш ефективних напрямків стимулювання 160 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ економічної активності на регіональному рівні є створення територіально-господарських формувань – спеціальних вільних економічних зон (СВЕЗ). Для регіону та галузі СВЕЗ є особливим варіантом інтенсифікації прориву до відкритої економіки, залучення іноземних інвестицій і прискорення входження до міжнародного поділу праці.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Державна підтримка як метод регулювання розвитку національного суднобудування в Україні має на меті забезпечення максимально можливого завантаження національного суднобудування, залучення замовлень шляхом пропозиції найбільш вигідних економічних умов контрактів. Більшість країн надає пряму підтримку верфям шляхом прямого субсидування будівництва суден у розмірі до 6...9 % контрактної ціни судна; надає фінансову допомогу при будівництві суден для вітчизняних судновласників або на експорт; забезпечує гарантії під кредити на будівництво суден, у тому числі експортних; надає субсидії на відсоткові ставки по кредитах; надає дешеві кредити, застосовує прискорену амортизацію, податкові пільги; бере участь у фінансуванні науково-дослідних робіт; розміщує державні замовлення на будівництво суден на національних верфях. Юридичною основою політики підтримки є міжнародні угоди зацікавлених країн, а також національні законодавчі акти.

Слід зазначити, що перспективи розвитку суднобудування країн ЄС пов'язують насамперед з розробкою високих технологій, збереженням державних субсидій і вдосконаленням форм фінансування, а також зі створенням єдиного європейського державного комплексу шляхом злиття верфей. Сьогодні європейськими верфями витрачається близько 1 млрд євро на рік на науково-дослідні і конструкторські роботи та розробку інноваційних рішень для виробництва нової продукції і технологій. Систему регулювання розвитку суднобудування європейських країн наведено на рис. 2 [3, с. 49].

–  –  –

Рис. 2. Система регулювання розвитку суднобудування європейських країн В.С. Черненко Суднобудування є традиційною галуззю спеціалізації України, воно наближене до морських та річкових портів. Так історично склалося, що одним з найбільших центрів суднобудування у країнах колишнього Радянського Союзу став Миколаїв. Серед провідних підприємств можна назвати Державне підприємство "Суднобудівний завод імені 61 комунара", ВАТ "Дамен Шіпярдс Океан", Державну акціонерну холдингову компанію "Чорноморський суднобудівний завод" та ін. Основною продукцією, яку вони виготовляють, є танкери, суховантажі, контейнеровози, рефрижератори, траулери, плавучі готелі, буксири, катери та ін. Відкрите акціонерне товариство "Дамен Шіпярдс Океан" є одним з найбільш успішних підприємств України в суднобудівній галузі.

Суднобудівними заводами протягом 2005 р. були укладені нові контракти з традиційними замовниками – Норвегією, Данією, Нідерландами – на експорт суден загальною вартістю 136 млн дол. США. При цьому важливим фактором є зростання питомої ваги повнокомплектних суден у загальному обсязі замовлень.

На ВАТ "Дамен Шіпярдс Океан" надійшло 64 % замовлень на загальну суму 89 млн дол. США. Виконання робіт за новими контрактами дозволило забезпечити завантаженість завода будівництвом суден на 2006–2007 рр. Прихід на "Океан" скандинавської компанії "Акер ярде", яка спеціалізується на великотоннажних суднах, дозволив розширити портфель замовлень. У планах компанії "Акер" будівництво 16 танкерів-хімовозів і 12 суден для АСК "Укррічфлот" [4, с. 34]. За оцінкою Мінпромполітики, на наявних виробничих потужностях країни щорічно можна виготовляти продукцію обсягом 400-450 млн дол. США.

За час реалізації інвестиційного проекту "Підвищення ефективності і якості будівництва суден на експорт шляхом модернізації виробництва" в рамках СЕЗ "Миколаїв" на ВАТ "Дамен Шіпярдс Океан" ефективність використання основних фондів збільшилась у два рази, побудовано 40 суден, з яких 16 одиниць корпусів та 24 повнокомплектних судна, досягнута рентабельність суднобудування склала 3...4 %. Скасування пільг у межах СЕЗ "Миколаїв" призвело до негативних наслідків навіть у роботі такого успішного суб'єкта СЕЗ, як ВАТ "Дамен Шіпярдс Океан": у 2005 р. прибуток підприємства від реалізації суден становив 11,8 млн грн, а у 2006 р. підприємство зазнало збитків на суму 32,2 млн грн, рентабельність суднобудування становила – 6,7 %. У Миколаєві зосереджено понад 60 % потужностей верфей, 83 % суднового машинобудування та 70,7 % галузевої науки України [5, с. 5].

Українське суднобудування на сьогоднішній день не може конкурувати зі світовими лідерами через низку об'єктивних причин:

науково-технічне відставання від промислово розвинених країн світу, послаблення науково-технічного і технологічного потенціалу галузі, зниження її конкурентоспроможності через відсутність інвестицій на розробку нових суднобудівних технологій та оновлення обладнання;

діючі умови кредитування суден, митні збори на комплектуюче обладнання і системи оподаткування в Україні призводять до додаткового збільшення вартості суден на 20...25 %.

Серед першочергових заходів державного впливу, які могли б вирівняти економічні умови будівництва суден з іноземними верфями, вважаємо наступні:

162 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ встановлення нульових ставок ПДВ і митних зборів за ввіз необхідного для будівництва суден імпортного технологічного і комплектуючого обладнання для суден, аналоги якого в Україні не виробляються або виробляються, але не відповідають світовим стандартам;

субсидування відсоткових ставок по кредитах для будівництва суден на українських верфях для українських замовників;

відновлення дії закону України "Про спеціальну економічну зону Миколаїв";

відміну постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. № 753, яка ліквідувала Координаційну раду з питань морської індустрії при Верховній Раді України;

розвиток системи лізингу, морських, річкових та промислових суден, побудованих на вітчизняних верфях, шляхом створення спеціальних лізингових компаній.

В останні три роки на верфях світу спостерігається справжній бум у суднобудуванні. Це дає можливість кораблебудівним підприємствам Європи, зокрема й України, значно покращити своє становище.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«міністерство освіти і науки україни національний університет «оДесЬка ЮриДиЧна акаДеміЯ»АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Збірник наукових праць Випуск 73 одеса «Юридична література» УДК 340(063) ББК 67.0я43 А 437 Збірник наукових праць містить статті, які є вагомим внеском у розвиток сфери адміністративного права та процесу, сучасної конституціоналістики, міжнародного права та порівняльного правознавства, висвітлюють проблеми цивільного та господарського права, відображають сучасні тенденції...»

«Регіональна економіка. №4, 2003.С.13-28. УДК 911.3.32 (075.8) КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ МЕТОДОЛОГІЧНА ДИСКУСІЙНІСТЬ Сергій Сонько – кандидат географічних наук, доцент КЕІ КНЕУ, Кривий Ріг. Постановка проблеми. Протягом останніх 15 років сталися дві знакові події, які визначили ставлення наукового загалу до екологічної проблеми. Власне, від цих подій починається дійсна зацікавленість науковців різного фаху до постановки і подальшого вирішення екологічної проблеми. Ця зацікавленість...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики С.В. Вахнюк ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ Навчальний посібник Для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки за напрямом 6.030501 “Економічна кібернетика” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 004.8(075.8) ББК 32.97я73 В Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ методичні вказівки та завдання з вивчення дисципліни щодо проведення практичних занять та самостійної роботи СУМИ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інститут економіки та менеджменту Кафедра бухгалтерського обліку ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ методичні вказівки та завдання з вивчення дисципліни щодо проведення практичних...»

«МІ НІСТЕРСТВО ОСВІ ТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський державний університет харчування та торгівлі БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ ХДУХТ 2007 РОКУ Харків 2008 ЗМІСТ 1 Монографії 2 Підручники 3 Навчальні пос ібники 4 Інформаційні видання 5 Статті у збірниках наукових праць ХДУХТ 6 Статті, опубліковані в газеті «Вісник університету харчування та торгівлі» 21 7 Статті у збірниках наукових праць інших вузів, у періодичних виданнях. 22 8 Деклараційні патенти 9 Тези доповідей...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 1 ІСТОРІЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ УДК 303.1:001(477) О. П. Реєнт СОЦІАЛЬНИЙ ЧИННИК У РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ У статті охарактеризовано значення інтелектуального капіталу в сучасному соціально-економічному житті України. Окреслено основні проблеми активізації наукового потенціалу та відповідного зростання ролі соціального чинника у його розвитку. Ключові слова: соціальний чинник, науковий потенціал,...»

«УДК 004.738.5 А. Ю. Берко, В. М. Дорош, Л. В. Чирун Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ САЙТІВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ © Берко А. Ю., Дорош В. М., Чирун Л. В., 2011 Розглянуто проблеми побудови інтелектуальних систем керування контентом сайтів електронного бізнесу. Проаналізовано особливості керування контентом webсайтів. Запропоновано методи та засоби вирішення проблеми. Ключові слова: Web-контент,...»

«Актуальнi проблеми держави i права 451 УДК 341.4:343.352 Н.А. Зелінська міжнародно-правові інСтрументи гармонізації антикорупційного законодавСтва Глобалізація соціальних та економічних процесів неминуче спричиняє глобалізацію корупції. Виникає відносно новий (у будь-якому разі, по масштабах) феномен транснаціональної корупції, що виявляє себе в міжнародних комерційних операціях і транснаціональній організованій злочинності [1]. Корупція стосується кожного суспільства незалежно від рівня його...»

«УДК 330.322.5 Голенко М. Ю. магістр, Войтко С. В. канд. економ. наук, доцент ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ Вступ У процесі розвитку економіки, інтеграції країн у світову економічну систему з’являються нові можливості для інвестиційної діяльності. Інвестори зацікавлені не тільки у надійності тих цінних паперів, які мають намір придбати, а й у надійності самого емітента. Адже існує загроза, придбавши акції, близькі до ідеальних...»

«  Видання здійснено в рамках Проекту USAID “Ініціатива захисту прав та представлення  інтересів місцевого самоврядування  в Україні” (ДІАЛОГ)  [ГАЛУЗЕВИЙ МОНІТОРІНГ]                                                    Це видання стало можливим завдяки підтримці Американського народу, здійсненій через USAID. Зміст  видання є відповідальністю АМУ і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.  2...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»