WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 330.322:330.131.7 Типологія та оцінка значущості впливу екологічних ризиків на інвестиційну діяльність промислових підприємств Автор: Іщенко Сергій Володимирович, викладач, ...»

Розвиток підприємництва: теорія та практика

УДК 330.322:330.131.7

Типологія та оцінка значущості впливу екологічних ризиків на інвестиційну діяльність

промислових підприємств

Автор: Іщенко Сергій Володимирович, викладач, Національний університет кораблебудування, м.

Миколаїв

Зростання української економіки потребує активізації процесів інвестування, що в свою

чергу супроводжується підвищенням впливу на навколишнє середовище. Це вимагає

урахування екологічних чинників при здійсненні інвестиційних проектів та впровадження природоохоронних заходів.

Аналіз проявів різних видів ризику інвестиційної діяльності свідчить, що останнім часом різко зростає частка екологічних ризиків, втрати від проявів яких у навколишньому природному середовищі (НПС) особливо значні й ігнорування цього факту загрожує небажаними (катастрофічними) наслідками для промислових підприємств. Саме тому, типологія та оцінка екологічних ризиків інвестиційної діяльності промислових підприємств в сучасних умовах має актуальний характер.

Екологічні ризики - це ймовірність настання негативних для діяльності промислових підприємств результатів будь-яких (спеціальних, постійних чи катастрофічних) антропогенних або техногенних змін природних об'єктів і факторів.

В зв’язку з цим, пропонується типологія екологічних ризиків інвестиційної діяльності промислових підприємств (табл. 1). Зокрема:

- природно-екологічний ризик (на господарську діяльність та життєдіяльність людини в цілому впливають зміни клімату, що спричинені, в тому числі, й викидами в системах транспортування, технологічних системах переробки і використання природного, вуглеводневого палива);

- техногенний ризик (виникає внаслідок впливу на природне середовище господарської діяльності людини; переважно пов'язаний з постійним, навіть в припустимих обсягах витіканням аміаку, хлору, сірки та їхніх сумішей, що загрожує подальшим забрудненням НПС);

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Розвиток підприємництва: теорія та практика Таблиця 1 Основні види екологічних ризиків інвестицій Природа виникнення Види екологічних ризиків Основні ознаки ризиків Зникнення рівноваги в НПС, зникнення окремих видів флори і фауни, Зворотна реакція Природно-екологічний ресурсів, зміни у кліматі, якості природи ресурсів, структурі ґ

–  –  –

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Розвиток підприємництва: теорія та практика

- ризики техногенних екологічних катастроф (до них можна віднести аварійні відмови обладнання, що може призвести до аварій на АЕС, газоперекачувальних станціях, на хімічних і переробних підприємствах);

- еколого-нормативні ризики (великі масштаби виробництва, особливо в нафтохімічній та видобувній промисловості, в енергетиці призводять до жорсткіших екологічних норм і стандартів, оскільки без цього рівновага в НПС може бути невиправдано порушеною. А це потребує екологічно досконалішого устаткування й технологій. Цей аспект має як позитивний характер для виробників - стимулюванням попиту на нову техніку і технології, так і негативний ускладнює діяльність підприємств-інвесторів, які вимушені придбавати нове, дорожче устаткування, аби позбутися екологічних штрафів та платежів);

- соціально-екологічні ризики (екологічно орієнтовані акції громадськості, які спрямовані на захист НПС, екологічні партії й рухи впливають на товаровиробників з метою знизити їхній екодеструктивний вплив);

- еколого-політичні ризики (прийняття з політичних міркувань, наприклад, з метою приведення вітчизняного законодавства у відповідність з міжнародним, нових екологічних державних і регіональних програм, що може різко змінити ринкову кон'юнктуру та створити труднощі або зробити неможливим вихід на ринок інновацій, які розроблялися для інших умов);

- еколого-демографічний ризик (навіть невеликий постійний витік отруйних або шкідливих для здоров'я рідин і газів може призвести до зростання захворюваності серед населення, погіршення здоров'я, скорочення тривалості життя тощо);

- еколого-економічний ризик (погіршення екологічної ситуації в країні може загострити економічну ситуацію внаслідок необхідності фінансування заходів, що мають протидіяти цьому).

Екологічні ризики спроможні впливати на ефективність виробничих процесів, процесів просування товарів на ринку та потребують належної оцінки і врахування при обґрунтуванні відповідних інвестиційних проектів. Зважаючи на економічну ситуацію сьогодення, оцінка екологічного ризику інвестиційних проектів набуває особливої уваги.

З метою оцінки значущості впливу розглянутих типів екологічних ризиків на інвестиційну діяльність промислових підприємств проведена їх експертна оцінка за допомогою методу парних порівнянь на основі багатомірного шкалювання [2, с.87].

Результати цієї оцінки свідчать про превалювання еколого-економічного (23%), екологополітичного (майже 17%), еколого-нормативного та еколого-соціального (майже по 13%) |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Розвиток підприємництва: теорія та практика ризиків. Інші ризики, на думку експертів, мають незначній вплив (до 10%) на інвестиційну діяльність промислових підприємств [2, с.87-89].

Список літератури:

1. Олейник К. Экологические риски хозяйственной (предпринимательской) деятельности: сущность, основныевиды // Управление риском. - 2000. - №3. - С. 42-45.

2. Ілляшенко С.М. Аналіз і кількісна оцінка екологічного ризику в інвестиційних проектах // Фінанси України. - 1997. - №8. - С. 85-89.

3. Усанова А. А. Управление рисками и основные принципы построения системы управления рисками на предприятии / А.А. Усанова // Доклад на международной конференции «Риски российской экономики: анализ, оценка, управление». Москва, 14 октября 2003 г.

4. Шишаков А. В. Корпоративное управление рисками: страховой брокер — профессиональный участник страхового рынка и консультант по рискам / А.В. Шишаков // Доклад на международной конференции «Риски российской экономики: анализ, оценка, управление». Москва, 14 октября 2003 г.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105|Похожие работы:

«Національний інститут стратегічних досліджень Відділ енергетичної та ядерної безпеки ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ Аналітична доповідь Київ 2012 Результати аналізу загроз енергетичній безпеці України, здійсненого у попередніх дослідженнях [4], дозволяють виділити ключові проблеми, які у першу чергу потребують вирішення:1. Низький рівень енергоефективності економіки та повільні темпи впровадження новітніх технологій. 2. Значна залежність від...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛЬВІВСЬКА ЕКОНОМІЧНА ФУНДАЦІЯ» ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛЬВОВСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНДАЦИЯ» ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 березня 2014 року) ЧАСТИНА IІ ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА Материалы Международной научно-практической конференции (Львов, 28-29 марта 2014 года) ЧАСТЬ IІ Львів УДК 330.34:336(063) ББК 65.013.3я43 Ф 59...»

«Національний лісотехнічний університет України 3. Лапко О. Інноваційна діяльність у системі державного регулювання : монографія. – К. : Ін-т економ. прогнозування НАН України, 1999. – 342 с.4. Санто Б. Сила инновационного саморазвития // Инновации. – 2004. – № 2. – С. 5-15.5. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – СПб. : Изд-во Питер, 2002. – 400 с.6. Федулова Л.І. Інноваційна економіка : підручник. – К. : Вид-во Либідь, 2006. – 480 с. 7. Статистичний щорічник України за 2007 рік. УДК...»

«ISSN 1994-1749. 2012. Вип. 3 (24). Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу УДК 657.1 Романенко С.В., здобувач Вінницький фінансово-економічний університет РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАПРЯМОМ “МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ” Здійснено бібліометричне дослідження дисертаційних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених за ключовим словом “міжнародні розрахунки”, що надало можливість встановити проблемні питання розвитку та функціонування міжнародних...»

«УДК 656.13 UDC 656.13 МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В ПРОГРАМАХ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Грисюк Ю.С., кандидат економічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Лабута А.В., Національний транспортний університет, Київ, Україна DESIGN OF INFORMATION AND COMMUNICATION FLOWS IN THE PROGRAMMES OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEMS Grysiuk Yu.S., Ph. D., National Transport University, Kyiv, Ukraine Labuta A.V., National Transport University,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»