WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 3 УДК 658.56:658.78:687 Ю.О. Акулова, асистент Університет економіки і управління Симферопольський факультет економіки та інформаційних технологій Л.А. Пруднікова, ...»

-- [ Страница 3 ] --

Перспективи подальших досліджень. Таким чином, відзначені недоліки в сфері формування і руху вхідних матеріальних потоків на підприємствах легкої промисловості України, підтверджують необхідність використання прогресивних маркетингових і логістичних підходів у створенні на підприємствах діючих постачальницько-виробничо-збутових систем та розробки самостійної закупівельної політики, що може набути подальшого дослідження.

Перспективами подальших досліджень також може бути розробка методики визначення рівня запасу матеріальних ресурсів, що забезпечує мінімізацію втрат, пов'язаних з коливаннями умов господарювання; виявлення, систематизація та аналіз чинників, що впливають на формування дефіциту або надлишку запасів; аналіз можливих втрат, які виникають у результаті дефіциту або надлишку матеріальних ресурсів; розробка моделі мінімізації втрат, пов'язаних з коливаннями умов господарювання.

Бібліографічний список використаної літератури

1. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств / І.В. Зятковський. — Тернопіль: Економічна думка, 2000. — 228 с.

2. Шміт М.П. Фінансово-економічна сутність управління корпораціями в машинобудуванні України / М.П. Шміт, Я.В. Кудря // Фінанси України. — 2008. — № 8. — С. 53–62.

3. Науменкові С.В. Особливості управління фінансами в холдингових компаніях / С.В. Науменкова // Фінанси України. — 2008. — № 1. — С. 93-107.

Надійшла до редакції 11.04.2011 р.

Акулова Ю.О., Прудникова Л.А. Основные направления совершенствования управления материальными потоками промышленных предприятий Рассмотрены актуальные вопросы управления материальными потоками в Украине. Изучены подходы к управлению материальными и информационными потоками, используемые как отечественными, так и зарубежными предприятиями в современных условиях.

Ключевые слова: производственные запасы, ресурсообеспечение, материально-техническое снабжение, материальный поток, информационный поток, ассортимент, качество, логистика, логистическая система, маркетинг, система управления.

Akulova Yu.O., Prudnikova L.A. The main directions of improving material flows management for industrial enterprises Vital issues of material flows management in Ukraine are considered. Explored are the approaches to management of material and information flows at both domestic and foreign enterprises in the modern world.

Keywords: inventories, resourcing, logistics, material flow, information flow, variety, quality, logistics, logistics system, marketing, management system.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 116/2011. Серія: Економіка і фінанси. — Севастополь, 2011.Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ як навчальний посіб ник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 656.7.072 (075.8) ББК У375-814я М Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється Рецензенти: А. М. Новікова, д-р екон. наук, ст. наук. співроб. (Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут) В. П. Поліщук, д-р техн. наук, проф. (Національний транспортний університет) М. В....»

«УДК 330.352.3+334.025 Я.В. Панас Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту персоналу та адміністрування КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛІНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА © Панас Я.В., 2013 Обґрунтовано концепцію контролінгу інноваційної діяльності в умовах трансформації вітчизняної економіки з урахуванням особистих інтересів власників, менеджерів вищої ланки та працівників підприємства. Визначено відмінні характеристики між поняттями “управління інноваційною діяльністю” та...»

«www.zgia.zp.ua УДК 331.2 Дробишева О.О., ст. викладач викладач кафедри економіки підприємства Домаш Д.В. Запорізька державна інженерна академія Domash_D@i.ua ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ Дробишева О.О., Домаш Д.В. Економічна сутність, форми та системи оплати праці. У статті проведено дослідження сутності поняття «оплата праці» та узагальнені основні форми та системи оплати праці на підприємстві. Визначено основні напрями удосконалення організації оплати праці з метою...»

«НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Донецьк 200 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Л.С. СИТНИК ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Донецьк 2005 ББК 65.261-93+65.050(075) УДК 336:65.0 С 41 Рецензенти: В.П. Вишневський, д-р екон. наук, проф. (Інститут економіки промисловості НАН України) О.С. Поважний, д-р екон. наук, проф. (Донецький державний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»