WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 3 УДК 658.56:658.78:687 Ю.О. Акулова, асистент Університет економіки і управління Симферопольський факультет економіки та інформаційних технологій Л.А. Пруднікова, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 3

УДК 658.56:658.78:687

Ю.О. Акулова, асистент

Університет економіки і управління

Симферопольський факультет економіки та інформаційних технологій

Л.А. Пруднікова, ст. викладач

Севастопольський національний технічний університет

вул. Університетська, 33, м. Севастополь, Україна, 99053

E-mail: F&c@seunty.сom.ua

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ

ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуті актуальні питання управління матеріальними потоками в Україні. Вивчено підходи щодо управління матеріальними та інформаційними потоками, які використовуються як вітчизняними, так і зарубіжними підприємствами у сучасних умовах.

Ключові слова: виробничі запаси, ресурсозабезпечення, матеріально-технічне постачання, матеріальний потік, інформаційний потік, асортимент, якість, логістика, логістична система, маркетинг, система управління.

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження полягає у тому, що в сучасних умовах господарювання виникає необхідність формування інфраструктури ринку для забезпечення ефективного функціонування будь-якого господарюючого суб'єкта, за інших рівних умов ефективність роботи кожного виробничого підрозділу багато в чому залежить від повноти і своєчасності отримання матеріальних ресурсів необхідного асортименту і якості. Дисбаланс ресурсозабезпечення можливо подолати регулюванням попиту і пропозиції на ринку ресурсів. Рішення даної проблеми лежить в площині співвідношення ринкового і державного управління, ступеня розповсюдження державного і недержавного секторів, конкуренції і планування (регулювання). Ефективне регулювання цього співвідношення створює, окрім стабілізації економіки, інвестиційну привабливість. Таким чином, регулювання співвідношення попиту і пропозиції на ринку ресурсів є передумовою управління внутрішніми ресурсними потоками і відповідно ресурсозабезпеченням підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для підвищення ефективності функціонування підприємств зарубіжними і вітчизняними економістами (теоретиками і практиками) запропонована велика кількість різноманітних підходів, концепцій, методичних рекомендацій і т.п. Науковці і служби підприємств по-різному розглядають постачання, транспортування і переміщення вантажів поза межами і по території підприємств, збереження сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції перед реалізацією. Основним положенням логістики на мікрорівні є концепція загальних витрат по управлінню матеріальним, інформаційним і іншими потоками підприємств, які розглядають взаємостосунки витрат і ефективності функціонування підприємства. Адже обробка замовлення, транспортні витрати, зміст складського господарства, запаси, планування і процес виробництва, інші підсистеми підприємств, витрати, що вони створюють, взаємозв'язані і взаємозалежні.

В працях вітчизняних та зарубіжних економістів А.С. Ігнатенка, В.К. Зайончика, В.К. Кабанова, А.А. Смєхова, Р. Хэйеса, Т. Уілрайта, К. Кларка, М. Портера, Д. Бауэрсокса, О. Вілліамсона, Ч. Хілла, Д. Бенсона, К. Крюгера, І. Шнайдера, К. Шпери, Б. Карлофа та ін. досліджені загальнотеоретичні або вузькоспеціальні проблеми логістики, але вони майже не торкаються проблеми управління матеріальними та інформаційними потоками на підприємствах легкої промисловості. Все ще чекають вирішення питання побудови логістичної системи і визначення її залежності від структури управління підприємств легкої промисловості, проблеми оцінки логістичної системи на мікро- і макрорівні. Теоретичні та прикладні питання раціоналізації управління матеріальними потоками у сферах виробництва та обігу в контексті реалізації загальних та спеціальних функцій менеджменту відображені у роботах вітчизняних вчених:

Амоші О., Бойка Є., Вовканича С., Герасимчука В., Гуменюка В., Долішнього М., Злупка С., Крикавського Є., Кузьміна О., Петровича Й., Поплавської Ж., Сажинця С., Хміля Ф., Штефанича Д. та ін., в яких розглядаються тією чи іншою мірою питання прискорення матеріальних потоків, зменшення сукупних запасів, оптимізації структури витрат, підвищення рівня обслуговування тощо.

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Розвиток теоретичних досліджень і накопичений великий практичний досвід у керуванні логістичними процесами дозволяють розширити потенційні можливості як в області розробки конкретних рекомендацій, так й в області узагальнення конкретного матеріалу.

У цей час у промислово розвинених країнах вже не стоїть питання популяризації й впроваджень нової концепції, її реалізація в господарський діяльності приймає усе більше масовий характер. Водночас вимагають подальшого розвитку питання інформаційного забезпечення системної оптимізації матеріальних потоків у ланцюгу “виробник……споживач”, що досить актуально для підприємств легкої промисловості. У таких умовах спостерігається зростаюча потреба в розробці універсальних напрямків, удосконалювання вже діючих систем керування матеріальним потоком.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 116/2011. Серія Економіка і фінанси. — Севастополь, 2011.

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ Цілі статті. Таким чином, очевидним стає проблема створення таких форм матеріального постачання підприємствами, що дозволили б забезпечити ефективне функціонування усього виробництва з урахуванням економії матеріальних, трудових і фінансових витрат. Це вимагає, насамперед, не тільки удосконалювання структури керування матеріального постачання, але й оптимізації всього матеріального потоку, починаючи з моменту одержання замовлення і закінчуючи постачанням готової продукції споживачеві. Тому основною метою статті є виклад основних напрямків вдосконалення управління матеріальними потоками, а також огляд можливих шляхів їх застосування до діючих вітчизняних підприємств легкої промисловості.

Поставлена мета зумовила вирішення таких основних завдань: провести дослідження нових підходів до оцінки ефективності функціонування потокових процесів на підприємствах легкої промисловості; розглянути концептуальні підходи з діагностики підприємств як постачальницьковиробничо-збутових систем.

Виклад основного матеріалу. Удосконалювання форм і методів керування матеріальним потоком являє собою комплексну проблему. Вона включає організаційно-економічні, правові, соціальні, економіко-математичні, інформаційні та інші аспекти управління як усередині самих підприємств, так й у зв'язку із зовнішніми факторами.

Одним з напрямків рішення цього завдання є вдосконалювання методів планування потреби, розподілу й виробничого споживання ресурсів. Вивчення стану цієї проблеми показує спільність підходу в ряді робіт: підвищення рівня керування матеріальним потоком на підприємствах швейної галузі з одиничним і дрібносерійним типом виробництва можливо тільки на основі створення системи безперервного оперативного планування виробництва [1]. Її суть складається у взаємному узгодженні всіх ділянок виробництва виходячи з реального руху матеріалів. На окремих виробничих ділянках відбувається скорочення буферних запасів до мінімуму. Особлива увага приділяється контролю на суміжних ділянках.

Сучасні розробки в області вдосконалювання планування матеріального потоку в нашій країні й за рубежем показують необхідність застосування економіко-математичних методів й комп’ютерної техніки. Їхнє використання припускає необхідність цілеспрямованого вв'язування численних умов, факторів й обмежень, властивому руху матеріального потоку, визначення критеріїв планування, можливість варіантних рішень.

Іншими словами, планування матеріального потоку, може бути визначено, як оптимізаційне завдання, рішення якого можливо на основі економіко-математичних методів й комп'ютерної техніки.

Необхідність виділення такого класу завдань економічно обґрунтована. Витрати, що супроводжують рух матеріального потоку, становлять значну долю в собівартість продукції, що випускається. Їхнє скорочення на основі планування виражається в синхронізації різних частин матеріального потоку, єдності критерію незалежно від цілей функціональних підсистем. Вихідні дані припускають облік всієї сукупності витрат, їхня інтеграція на основі спільності об'єкта керування, є основою для обґрунтування й прийняття рішень у даній сфері.

Особливість планування матеріального потоку полягає в можливості з'єднання планування діяльності сполучених підсистем, тобто вона обумовлена наскрізним характером функції планування. Це виражається взаємозв'язком завдань планування постачання, виробничого планування, збуту й планування матеріального потоку. Тому завдання планування матеріального потоку можуть поєднуватися із завданнями сполучених підсистем.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Планування матеріального потоку обумовлено внутрівиробничої спеціалізацією виробничих підрозділів, що припускає рух деталей по міжзаводській кооперації й необхідність узгодження його з іншими частинами з метою досягнення мінімальних витрат і скорочення сукупного часу їхнього руху.

Вихідний потік на стадії збуту обумовлений рухом виробничого потоку. Тому завдання планування й у цьому випадку носять характер міжфункціонального узгодження.

Матеріальний потік як об'єкт керування являє собою складну динамічну систему, елементами якої є засоби праці й робоча сила. Організаційна форма керування визначає взаємодію елементів у просторі й у часі, включає структуру органів керування й процес їхнього функціонування. Тому їхня оцінка повинна включати комплекс показників, які перебувають під впливом факторів, що відбивають стан головних елементів системи керування транспортно-складським господарством (техніки, технології, організації праці й керування).

Кожен фактор може бути представлений набором показників. Вибір показників повинен відповідати одній вимозі – вони повинні впливати на кінцеві результати діяльності підприємства, тобто показники повинні не тільки ілюструвати стан того або іншого елемента системи, а перебувати у взаємозалежності з показниками, що відбивають ефективність виробництва в цілому.

При всьому різноманітті використовуваних показників їх можна розділити на дві основні групи:

економічні й організаційні [2]. Економічні показники характеризують суму транспортно-складських витрат, що припадають на одну тонну зовнішнього вантажообігу за рік, у грошовому еквіваленті; питома вага транспортно-складських витрат у сумі загальних витрат на виробництво; фондовіддачу транспортних засобів; продуктивність праці транспортно-складських робітників. Порівняння даних показників при різних формах керування транспортно-складським господарством дозволить визначити їхній вибір.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 116/2011. Серія: Економіка і фінанси. — Севастополь, 2011.

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 5 Організаційні показники характеризують обсяг вантажів, що доводяться на одного транспортноскладського робітника; питома вага транспортних робітників у загальній чисельності; прогресивні форми організації транспортно-складського виробництва по обсязі виконуваних робіт (в %); централізовану доставку матеріалів; показники використання транспорту.

Динаміка цих показників залежно від ступеня централізації як окремо складського господарства й транспорту, так й їхнього об єднання в рамках одного підрозділу визначає екстремальну крапку централізації керування (концентрацію транспортно-складського процесу), після якої централізація стає не ефективною. Екстремальне значення з урахуванням ряду інших факторів дає подання про керованість, тобто визначає організаційні границі транспортно-складської системи (як зовнішні так і внутрішні).

Визначення ефективності організаційних форм керування матеріальним потоком ґрунтується також на вирахуванні витрат транспортно-складського господарства. У традиційних формах звітності витрати, пов'язані з рухом потоку, не виділяються одним рядком, а розосереджені по всьому документі.

Так, наприклад, витрати підприємства в сфері обігу (на вході) матеріалів входять до складу транспортнозаготівельних витрат. Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів відбивається в комплексних статтях витрат: у витратах на утримання та експлуатацію устаткування; у цехових витратах; у загальнозаводських витратах. Витрати по відвантаженню готової продукції входять до складу "витрат на збут".

Таким чином, визначення величини й питомої ваги транспортних і складських витрат у собівартості продукції достатньо ускладнено. На нашу думку, необхідне створення на основі інтегрованої інформації єдиного обліку всіх витрат, що дозволить визначити загальний розмір транспортних витрат підприємства; питомих транспортних витрат у повній собівартості товарної продукції; величину витрат на вантажно-розвантажувальні роботи та ін.

Удосконалювання внутрішнього матеріального потоку тісно пов'язане із системою забезпечення робочих місць. Головним напрямком удосконалювання системи забезпечення робочих місць є максимальне звільнення виробничих підрозділів від виконання функцій матеріального забезпечення на основі концентрації й спеціалізації цієї діяльності в службі постачання за участю інших підрозділів, зайнятих обслуговуванням основного виробництва. В остаточному підсумку мова йде про використання істотного резерву підвищення продуктивності праці шляхом включення системи забезпечення робочих місць у єдину технологію виробництва й доведення її організації до рівня технології виробництва.

Дотепер найбільше поширення має так названа пасивна система забезпечення робочих місць, при якій цехи-споживачі самотужки доставляють отримані на складах матеріальні ресурси в цехові комори або на виробничі ділянки. При пасивній системі навіть у тих випадках, коли відпустка матеріальних ресурсів здійснюється на основі місячних або квартальних лімітів, завчасно не встановлюється, коли саме в планованому періоді цеху повинні бути відпущені певні види матеріалів. Відпуск продукції зі складів здійснюється спонтанно по разових запитах цехів. Внаслідок цього склади постачання не мають змоги вчасно підготувати матеріали до відпустки й доставки, що у свою чергу приводить до втрат часу, порушенням установленого ритму в цехах [3].

Більше економічною й ефективною є активна система забезпечення, при якій матеріальні ресурси, що відпускають зі складів, доставляються цехам у централізованому порядку по заздалегідь погоджених календарних графіках. Доставка цехам матеріалів виробляється силами складського господарства на транспорті, закріпленому для цих цілей за службою постачання підприємства.

Централізована доставка матеріалів у цехи може здійснюватися по чотирьох основних схемах:



Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Економічні науки объективные решения, которые обеспечивают выполнение поставленной задачи в установленный срок с затратами, не превышающими допустимые. Литература 1. Большаков А. А. Методы обработки многомерных данных и временных рядов / А. А. Большаков, Р. Н. Каримов. – М. : Горячая линия – Телеком, 2007. – 522 с.2. Батищев Д. И. Многокритериальный выбор с учетом индивидуальных предпочтений / Д. И. Батищев, Д. Е. Шапошников. – Нижний Новгород : ИПФ РАН, 1994. – 92 с. 3. Баранов В. В. Процессы...»

«УДК 528 : 911.3 А.М. Байназаров, Є.М. Самко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна КОНЦЕПЦІЯ АТЛАСУ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Вступ. На сучасному етапі освіта стає важливим чинником державного розвитку та економічного зростання. Тому забезпечення якісної освіти населення має стати пріоритетною метою розвитку країни. На шляху до цього постає проблема інформаційного забезпечення органів управління освітою інформацією про реальний стан якості освіти, рівень забезпеченості...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 2. 2010 г. С. 69-74. УДК 34.047(330) ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗМІСТ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Шкляр Т. О. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна Статтю присвячено загальнотеоретичному аналізу одного з напрямків впливу економічної системи на правову, а саме: впливу економічної діяльності на зміст юридичної діяльності. Ключові слова:...»

«www.zgia.zp.ua УДК 331.2 Дробишева О.О., ст. викладач викладач кафедри економіки підприємства Домаш Д.В. Запорізька державна інженерна академія Domash_D@i.ua ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ Дробишева О.О., Домаш Д.В. Економічна сутність, форми та системи оплати праці. У статті проведено дослідження сутності поняття «оплата праці» та узагальнені основні форми та системи оплати праці на підприємстві. Визначено основні напрями удосконалення організації оплати праці з метою...»

«Інноваційно-інвестиційна УДК 330.341.1:330.3 політика Федулова Л.І., д-р. екон. наук зав. відділу Інституту економіки та прогнозування НАН України ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ Визначено та охарактеризовано світові тенденції інноваційної політики першого десятиріччя ХХІ ст. Обґрунтовано положення щодо впливу складових інноваційної політики та особливостей її вияву на стан економічного зростання країн. Місце і роль інноваційної політики в системі...»

«114 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 8. Установление окончательной цены. На этом этапе устанавливается окончательный уровень цены, оформляются соответствующие документы. Таким образом, при определении цены представляется эффективным совмещение методов, учитывающих интересы производителя, потребителя, поведение конкурентов. Вывод. Изложенный алгоритм ценообразования определяет более совершенный, с нашей точки зрения, порядок установления цены в условиях франчайзинговых...»

«6. Логистика в торговле: принципы применения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.technoshop.ru/papers/2001/5/98_101s1.htm.7. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку: монографія / За ред. О.О. Шубіна, Я.А. Гончарука. – Донецьк-Львів: ДонНУЕТ, 2007. – 404 с. УДК 005.311:[005.332.4:658] Роттер М.В., канд. техн. наук (ДонНУЕТ, Донецьк) ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ У статті розглянуто збирання інформації, необхідної для ухвалення...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ А.М. Михайличенко, В.Б. Байдулін, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Навчально-методичний посібник Київ Науковий світ УДК 377.3:[502.171:620.9] (075) ББК 74.56 Я7 М 69 Друкується за рішенням вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол № від 2012 р.). Рецензенти: В.А.Савченко, доктор економічних наук,професор КНЕУ ім....»

«Фінанси, облік і аудит. 2013. Випуск 2 (22) країнах світу, дає змогу зробити висновок, що вони можуть бути застосовані при реалізації інвестиційних програм українськими промисловими підприємствами. Окремі дослідники вбачають у відсутності необхідних технологій та досвіду ефективного проектного фінансування одну із головних проблем банківської системи при фінансовому забезпеченні інноваційного розвитку економіки. Бібліографічний список 1. Чиж Н. М. Проблеми розвитку проектного фінансування в...»

«Представництво ООН в Україні Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Загальноосвітній навчальний заклад „Київський ліцей бізнесу” VII регіональна конференція старшокласників „Модель ООН. Київ-2014” МАЙБУТНЄ, ЯКОГО ПРАГНЕМО МИ 21-23 березня 2014 р. Київ Мод ель ООН. Ки ї в 2 0 1 VII регіональна конференція старшокласників Оргкомітет: Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні Координатор системи ООН і Постійний представник програми розвитку ООН...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»