WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 574.4+630*182.5 © 2011 П. Р. Третяк, Ю. I. Черневий Прирiст деревостанiв старшого вiку: екологiчний аспект (Представлено академiком НАН України Д. М. Гродзинським) Виявлено, що ...»

УДК 574.4+630*182.5

© 2011

П. Р. Третяк, Ю. I. Черневий

Прирiст деревостанiв старшого вiку: екологiчний аспект

(Представлено академiком НАН України Д. М. Гродзинським)

Виявлено, що бiжучий прирiст бiомаси деревостанiв у вiцi 120–250 рокiв може становити 15–20 м3 · га1 · рiк1, або 8–12 т · га1 · рiк1 сухої речовини, що вiдповiдає

4–6 т ·га1 ·рiк1 депонованого вуглецю. Пропонується переорiєнтувати ведення лiсового господарства в межах екологiчної мережi на забезпечення екологiчних прiоритетiв:

депонування вуглецю, продукування кисню, виконання гiдрологiчних функцiй.

Серед екосистем суходолу планети лiси вiдiграють найвагомiшу екологiчну роль, оскiльки їх бiологiчна продуктивнiсть є найвищою. Вона зумовлює максимальнi показники депонування вуглецю [1–3], використання води, акумулювання її запасiв та збагачення атмосфери вологою i киснем [4]. Тому положення Кiотського протоколу та Конвенцiї про змiни клiмату (ратифiковано урядом України у 1996 р.) надають особливого значення зменшенню викидiв двоокису вуглецю та депонуванню його в бiомасi. Отож, належна увага у свiтi i в Українi придiляється збереженню лiсiв, збiльшенню їх площi, полiпшенню структури та пiдвищенню продуктивностi [1, 5]. Це має i важливе економiчне значення не лише з погляду нарощування сировинного потенцiалу, але й вартостi квот на викиди сполук вуглецю в атмосферу, а також їх поглинання з неї. Останнє залежить вiд багатьох чинникiв, особливо вiд лiсорослинних умов, видового складу, структурних особливостей та вiку деревостанiв. Тому рацiональне ведення лiсового господарства екологiчного спрямування потребує належного наукового обгрунтування, зокрема щодо продуктивностi деревостанiв у рiзному вiцi [7].

Лiси України займають майже 10 млн га, або 15,7% загальної площi держави, i мають середнiй запас деревини приблизно 200 м3 · га1 [8]. За попереднiми оцiнками, станом на 2002 р. у бiомасi лiсiв України мiстилося 640,8 млн т вуглецю, а загалом у фiтомасi 1 га лiсу в середньому його вмiст становив 4 т · га1, а в Карпатах до 10 т · га1 [2].

Депонування вуглецю пропорцiйне iнтенсивностi фотосинтезу i нагромадженню органiчної речовини рослинного походження, особливо деревини. Чим бiльший прирiст бiомаси на одиницi площi, тим бiльший обсяг депонованого вуглецю, використаної та транспiрованої води [2, 4, 7], а також кисню, видiленого в атмосферу внаслiдок фотосинтезу.

Середнiй бiжучий прирiст об’єму деревини в лiсах України сягає орiєнтовно 4 (5) м3 · га1 · рiк1 [8]. Причому найвищi його значення властивi молодим та середньовiковим деревостанам. Загальноприйнятою є також думка, що у старшому вiцi деревостанiв бiжучий прирiст деревини зменшується [9]. Саме тому з бiологiчної та економiчної точки зору доцiльний вiк стиглостi деревостанiв встановлено 80–100 рокiв.

Таке бачення потребує ретельної перевiрки i додаткового дослiдження, оскiльки продуктивнiсть лiсiв старшого вiку в офiцiйних джерелах не вiдображена [7, 9]. В Українi деревостанiв у вiцi стиглостi i старшого вiку залишилося зовсiм не багато близько 7%.

Переважно вони є розрiдженими, запас стовбурної деревини їх низький 250–500 м3 · га1, а тому i бiжучий прирiст бiомаси невисокий [9]. З цих причин до кола недослiджених питань належать потенцiйний прирiст та продуктивнiсть деревостанiв рiзного видового складу у вiцi понад 100 рокiв.

ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2011, № 6 У зв’язку з вищесказаним ми ставили за мету визначити закономiрностi величини приросту бiомаси дерев та деревостанiв у старшому вiцi. Концептуальною основою дослiдження було встановлення усередненого бiжучого приросту модельних дерев старшого вiку, якi ростуть у найпоширенiших лiсорослинних умовах, якими є свiжi та вологi сугруди (грунти середньої родючостi). За iснуючими нормативами у таких умовах деревостани здебiльшого ростуть за I–Ib бонiтетом. У вiцi 120 рокiв, залежно вiд едифiкаторного виду, у нормальних деревостанах може бути вiд 130 до 500 дерев на 1 га [9]. У старшому вiцi, коли обсяг надземної фiтомаси дерев стає ще бiльшим, кiлькiсть дерев на 1 га, вiдповiдно, є меншою.

Лише у деяких роботах, якi стосуються регiону Карпат, показано, що об’єм стовбурної деревини окремих дерев у вiцi понад 150 рокiв сягає вiд 5 до 20 м3 i, вiдповiдно, запаси деревостанiв перевищують 1000 м3 · га1, а їх розрахунковий бiжучий прирiст становить 15 м3 · га1 · рiк1 i бiльше [1, 11–14].

Методика i матерiали. Дослiдження виконанi на прикладi лiсiв Карпатської частини басейну р. Днiстер у межах рiзних природних районiв: широколистих лiсiв Передкарпатської височини, мiшаних ялиново-ялицево-букових лiсiв низькогiр’я, ялиново-букових та ялинових лiсiв Карпатського середньогiр’я. Вивчали структуру деревостанiв старшого вiку та бiометричнi показники модельних дерев. Усього було вiдiбрано 43 модельнi дерева:

п’ять дуба звичайного, тринадцять бука європейського, шiстнадцять ялицi бiлої та дев’ять ялини європейської. Загальнi статистичнi вiдомостi про них наведенi у табл. 1.

Бiльшiсть дерев були ушкодженi вiтроломами i вiтровалами або вiдведенi до рубання на лiсосiках. У дослiдженнях застосовували загальноприйнятi у лiсовiй таксацiї методи аналiзу ходу росту стовбура дерева у висоту, за дiаметром та об’ємом, а також середнього та бiжучого приростiв [15]. Усi зрiзи використаних модельних дерев зберiгаються в колекцiї Прикарпатського лiсогосподарського коледжу (м. Болехiв, Iвано-Франкiвської обл.).

За фактичними аналiтичними даними бiжучого приросту для кожного едифiкаторного виду знайдено усередненi значення та отримано вiдповiднi полiномiальнi тренди (рис. 1).

За усередненими значеннями бiжучого приросту об’єму стовбурiв визначено усередненi значення його частки залежно вiд об’єму стовбурiв: V, % · рiк1 (рис. 2).

Результати дослiдження. Усередненi значення об’єму стовбурної деревини модельних дерев старшого вiку становлять вiд 3 до 7 м3 (див. табл. 1), а максимальнi сягають 8– 21 м3. Причому такi показники не є екстремальними вiдхиленнями вiд середнього значення, а нормальними у межах достовiрного iнтервалу стандартного статистичного вiдхилення, оскiльки їх вiк на 30–60% перевищує значення середньостатистичного вiку.

Показники усередненого бiжучого приросту за висотою та дiаметром є найвищими у дерев вiком 50–150 рокiв i зменшуються у дерев старшого вiку (див. рис. 1). Усереднений бiжучий прирiст стовбурної деревини сягає максимальних значень: для бука та ялини у вiцi 120–150 рокiв (0,04–0,05 м3 ·рiк1 ), для ялицi i дуба у вiцi 200–250 рокiв (0,08–0,14 м3 ·рiк1 ).

–  –  –

204 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2011, № 6 Рис. 1. Усередненi тренди приросту модельних дерев старшого вiку за висотою, дiаметром та об’ємом стовбурiв Рис. 2. Усередненi значення частки бiжучого приросту (V ) стовбурiв модельних дерев за їх об’ємом (V ) ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2011, № 6 Частка бiжучого приросту (див. рис. 2) для стовбурiв дерев середнього об’єму узгоджується з нормативними даними i становить: 1,2% для дуба у вiцi 168 рокiв, при об’ємi стовбура 5,6 м3 ; 2,2% для бука у вiцi 122 роки, при об’ємi стовбура 3,4 м3 ; 2,1% для ялицi у вiцi 152 роки, при об’ємi стовбура 7 м3 ; 0,8% для ялини у вiцi 165 рокiв, при об’ємi стовбура 4,3 м3.

Аналiз отриманого аналiтичного матерiалу дав можливiсть зробити розрахунковi узагальнюючi теоретичнi висновки (табл. 2), якi мають вагоме практичне значення з огляду на здатнiсть лiсiв старшого вiку максимально депонувати вуглець, споживати воду, транспiрувати її, а також продукувати кисень.

Розрахунок значень об’єму деревостанiв старшого вiку та бiжучого приросту стовбурної деревини виконували за даними нормативних таблиць, приймаючи повноту деревостанiв рiвною 0,8 [9]. У результатi визначено прогнозований запас та бiжучий прирiст стовбурної деревини на 1 га деревостанiв старшого вiку без врахування бiомаси гiлок крони, листя та кореневої системи. Тому вважаємо отриманi величини мiнiмальними (див. табл. 2). Для деревостанiв вiком понад 200 рокiв визначали мiнiмальнi прогнознi величини за умови, що на 1 га такого лiсу маємо лише 100 великих дерев.

Отже, необхiдно зазначити, що загальнi обсяги продукування бiомаси лiсiв будуть бiльшими вiд вказаних показникiв на 30–50%, становитимуть 15–20 м3 · га1 · рiк1, або 8– 12 т · га1 · рiк1 сухої речовини, що вiдповiдає 4–6 т · га1 · рiк1 депонованого вуглецю.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Це у 2,5–5 разiв бiльше, нiж середнiй прирiст деревини у лiсах України [8, 9], i дорiвнює середньому значенню депонованого запасу вуглецю в лiсах України загалом [2]. Такий стан зумовлений низькими середнiми запасами деревини у деревостанах нашої держави, що є наслiдком неправильного i нерацiонального ведення так званого безперервного лiсокористування в лiсовому господарствi протягом тривалого часу. Вiдповiдно, показники рiчного використання води та транспiрацiї її лiсовим рослинним комплексом, а також продукування кисню будуть у деревостанах старшого вiку пропорцiйно в декiлька разiв вищi, нiж у середньому в лiсах України.

На пiдставi вищевикладеного матерiалу пропонуємо в межах нацiональної екологiчної мережi, особливо в курортних та примiських лiсах, переорiєнтувати ведення лiсового господарства на забезпечення екологiчних прiоритетiв депонування вуглецю, продукування кисню, виконання гiдрологiчних функцiй. Цього можна досягнути лише шляхом встановлення вiкової межi екологiчної стиглостi деревостанiв ялицi бiлої та дуба звичайного понад 200 рокiв, ялини європейської 150 рокiв, бука лiсового 120 рокiв. Адже у цьому вiцi деревостанiв показники приросту бiомаси, депонування вуглецю, продукування кисню, використання води та транспiрацiї є найвищими. Це має важливе значення i з економiчної точки зору, з огляду на вартiсть квот викидiв та поглинання вуглецю: дохiд вiд рiчного депонування вуглецю деревостанами старшого вiку в кiлькостi 5 т · га1 при вартостi квоти 10 e за тону буде становити 50 e на рiк з 1 га.

–  –  –

206 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2011, № 6 Отже, радикальним шляхом покращання екологiчної ситуацiї в Українi, зокрема стосовно депонування вуглецю, продукування кисню, використання води та її транспiрацiї, є не лише збiльшення площ молодих лiсових насаджень, але й переорiєнтування ведення лiсового господарства на досягнення нормальної вiкової структури лiсiв України, а у межах екологiчної мережi встановлення вiку їх екологiчної стиглостi у межах 150–200 (250) рокiв.

1. Гитарский М. Л., Замолодчиков Д. Г., Коровин Г. Н., Карабань Р. Т. Эмиссия и поглощение парниковых газов в лесном секторе страны как элемент выполнения обязательств по климатической конвенции ООН // Лесоведение. – 2006. – № 6. – С. 34–44.

2. Лакида П. И. Динамика запасов углерода в лесах Украины // Проблемы лесоведения и лесоводства:

Сб. науч. тр. – Гомель, 2001. – Вып. 56. – С. 86–90.

3. Phillips N. G., Buckley T. N., Tissuel D. T. Capacity of Old Trees to Respond to Environmental Change // J. Integrative Plant Biology. – 2008. – 50, No 11. – P. 1355–1364.

4. Mingteh C. Forest hydrology: an introduction to water and forests. – 2nd ed. – Boca Raton, FL: CRC Press, 2006. – 474 p.

5. Ведмiдь М. М. Головнi напрямки дiяльностi у лiсовому господарствi України для пом’якшення антропогенної змiни клiмату // Матерiали мiжнар. конф. “Iнвестицiї та змiна клiмату: можливостi для України”, Київ, 10–11 липня 2002 p. – Київ, 2002. – С. 68–72.

6. Лакида П. I., Букша I. Ф., Пастернак В. П. Зменшення ризику глобальної змiни клiмату шляхом депонування вуглецю при лiсорозведеннi та лiсовiдновленнi в Українi // Наук. вiсн. Нац. аграрного ун-ту. – 2004. – Вип. 79. – С. 212–217.

7. Уткин А. И., Замолодчиков Д. Г., Сухих В. И. Влияние возрастного критерия лесных насаждений на точность региональных оценок запасов и депонирования углерода в фитомассе лесов // Экология. – 1999. – № 4. – С. 243–250.

8. Короткий довiдник лiсового фонду України. За матерiалами облiку лiсiв станом на 1 сiчня 2002 року. – Iрпiнь, 2003. – 149 с.

9. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии / Под ред. А. З. Швиденко и др. – Киев: Урожай, 1987. – 560 с.

10. Бойчук I. I., Голубчак О. I., Данилiв В. С., Савчин А. I., Третяк П. Р., Черневий Ю. I., Юхим Р. Г.

Особливостi ходу росту найстарших дерев ялицi бiлої (Abies Alba Mill.) на пiвнiчному макросхилi Українських Карпат // Наук. працi Лiсiвничої академiї наук України. – 2009. – Вип. 7. – С. 44–47.

11. Черневий Ю. I., Третяк П Р., Данилiв В. С. та iн. Хiд росту вiкових дерев ялицi на Передкарпатськiй височинi // Наук. вiсн. НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.9. – С. 7–12.

12. Черневий Ю. I., Третяк П. Р., Данилiв В. С. та iн. Особливостi росту вiкових модельних дерев ялицi бiлої на гiрських схилах у верхiв’ї басейну рiки Лiмницi у Карпатах // Там само. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 21–28.

13. Черневий Ю., Данилiв В., Савчин А., Третяк П. Хiд росту вiкових дерев бука лiсового на Передкарпатськiй височинi // Там само. – 2008. – Вип. 18.8. – С. 11–16.

14. Черневий Ю., Данилiв В., Савчин А., Третяк П. Особливостi ходу росту вiкових дерев дуба звичайного на Передкарпатськiй височинi // Працi Наук. т-ва iм. Шевченка. Т. 23. Екол. зб. Дослiдження бiотичної i ландшафтної розмаїтостi та її збереження. На пошану проф. Костянтина Малиновського. – Львiв, 2008. – С. 187–195.

15. Цурик Є. I. Таксацiя дерева та його частин. – Львiв: НЛТУ України, 2006. – 328 с.

Державний природознавчий музей НАН України, Львiв Надiйшло до редакцiї 08.07.2010 Прикарпатський лiсогосподарський коледж, Болехiв ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2011, № 6 P. R. Tretyak, Yu. I. Сhernevyy Increase of old age forest stands: ecological aspect It is revealed that the current biomass growth of trees at the age of 120–250 years may be 15– 20 m3 ·ha1 ·year1 or 8–12 t ·ha1 ·year1 of dry matter, which corresponds to 4–6 t·ha1 ·year1 of the deposited carbon. It is proposed to reorient the forest management in the ecological network to ensure environmental priorities: carbon sequestration, oxygen production, and fullment of hydrological functions.

–  –  –Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ Матвієнко Роман Олександрович УДК 332.137 УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. Науковий керівник:...»

«УДК 629.8 Свистун І.І., Тульчинська С.О. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет Україні «КПІ» АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF THE SEA TRANSPORT IN UKRAINE У статті проаналізовано сучасний стан водного транспорту в Україні. Визначено основні проблеми розвитку морських портів: дефіцитність обслуговуючої техніки, невідповідність допоміжних транспортних сполучень, застарілість суден. Запропоновано шляхи покращення стану морського...»

«152 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ требує розробки державою концептуальних заходів по уникненню можливих негативних наслідків зовнішньої міграції у відповідності до світових принципів і стандартів. Список використаної літератури. 1. Дефіцит фінансових інструментів у малому бізнесі // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 114. – 24 черв. 2. Економіка України за січень–травень 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 114. – 24 черв. 3. Про діяльність Фонду загальнообов’язкового...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ аналітична доповідь КИЇВ 201 Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності.К.: НІСД, 2012. 43 с.Автори: Жаліло Я. А., к.е.н., с.н.с. (керівник авторського колективу, розд. 1-3) Покришка Д. С. (розд. 2.1, 2.3, 3.3 б-в) Белінська Я. В., д.е.н., доц., с.н.с. (розд. 2.4, 3.3 е) Павлюк А. П., к.е.н., с.н.с. (розд. 2.1, 3.3 б-в) Молдован...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ ПЕТРЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 338.47 : 330.837 : 656.2(477) РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Донецьк – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк)....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ПРОГРАМИ з позашкільної освіти Дослідницько-експериментальний напрям ВИПУСК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2010 УДК 374+001.89(80/7.072.2) ББК 74.200.58 Авторський колектив: Л. Л....»

«Всеукраїнська науково-практична конференція «Системний аналіз фінансових процесів в умовах макроекономічної нестабільності» 24 січня 2014 року (п’ятниця) Корп. 6, ауд. 401, 1300 Організатори: кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень. Голова оргкомітету: завідувач кафедри фінансів, д-р екон. наук, проф. І. Г. Лук’яненко. Члени оргкомітету: канд. екон. н., доцент кафедри фінансів О. Я. Базілінська, канд. фіз.-мат. н., доцент кафедри фінансів В. В. Токарчук. Відповідальні...»

«МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ з дисципліни «Організація підприємницької діяльності у сфері туристичного, готельного та курортного сервісу» Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Галузь знань: 0306 – менеджмент і адміністрування Напрям підготовки: 6.030601 – Менеджмент Професійне спрямування: Менеджмент організацій Контрольні запитання та завдання для самоперевірки Змістовий модуль 1 «СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ВИДУ ГОСПОДАРЮВАННЯ» Засади підприємницької...»

«УДК 655.4/.5 Мельник Юлія Миколаївна к.е.н., асистент кафедри маркетингу Сумського державного університету Драчук Олена Вікторівна студентка факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету АНАЛІЗ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ КНИГОВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ У статті досліджено структуру книговидавничого маркетингу, принципи та сучасні тенденції, визначено особливості комплексу маркетингу книговидавничої справи, сформовано рекомендації для збуту та просування книжкової продукції. Ключові...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ЗІНКЕВИЧ ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ УДК 338.24:330.341 РОЗВИТОК СИСТЕМ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність: 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»