WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 9 ] --

Така неузгодженість освітніх послуг і ринку праці призводить до того, що підготовлені фахівці залишаються незатребуваними. На сьогодні в Україні найвищий рівень безробіття (найчастіше вимушеного) спостерігається саме серед молодих людей (13,1 %), що майже в три рази вище, ніж рівень безробіття дорослих осіб. Наслідком є зростання безробіття серед випускників вищих навчальних закладів, збільшення соціального напруження в суспільстві [2].

Одним із важливих складників ринку праці є якість робочої сили.

Роботодавці зацікавленості не тільки у фахівцях, а насамперед у висококваліфікованих працівниках, які володіють новітніми технологіями, знають сучасну техніку й обладнання. І завдання вищого навчального закладу – готувати таких фахівців. Якість підготовки залежить від багатьох чинників. Це і стан навчальної бази, і професійний рівень викладача, і здібності та мотивація до опанування професійних навичок самого студента. Тому на державному рівні вкрай потрібно здійснити комплекс заходів щодо забезпечення економічних і соціальних гарантій діяльності педагогічних працівників, створення умов для підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці.

Висновки. Досвід розвинених країн свідчить, що збалансованості освітньої системи і потреб ринку праці можна досягнути лише за умови тісної співпраці всіх зацікавлених сторін – органів державної влади та управління, системи професійної освіти й навчання, роботодавців і працівників.

Саме тому, налагодження такого взаємозв’язку потребує адекватної інформації про зміни попиту на професії та кваліфікації, оперативного реагування системи освіти та професійного навчання на структурні зміни в економіці й суспільстві. Послугувати цьому допоможе удосконалення економічного механізму управління якістю освітніх послуг. Дієвим механізмом якого є підвищення якості освіти шляхом прогнозування структури спеціальностей, дослідження вимог ринку праці до компетенції випускників, фінансування навчальних закладів за результатами діяльності, аудиту якості освітніх послуг.

Список використаної літератури:

1. Семів Л. К. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації / Л. К. Семів, А. Р. Шендер // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 25-33.

2. Кириченко І.К. Депрофесіоналізація громадян – майбутнє країни? [Електронний ресурс] / І. К. Кириченко // Дзеркало тижня. – 2012. – Режим доступу до ресурсу:

gazeta.dt.ua/SOCIETY/deprofesionalizatsiya_gromadyan__maybutne_krayini.html.

3. Мартякова Е.В. Инновационные технологии в системе гармонизации рынков труда и образования / Е.В. Мартякова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 160Колесникова Г.А. Природа попиту на освітні послуги / Г.А. Колесникова // Проблеми сучасної економіки. – 2008. – № 2 (26). – С. 182-185.

ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ

–  –  –

З часу державної незалежності процеси модернізації економіки і трансформації ринку праці тісно пов’язані через існування причиннонаслідкових зв’язків. Соціально-економічні наслідки таких взаємодій в умовах євроінтеграції та загострення політичної ситуації в Україні мають деструктивний характер. Для оздоровлення ситуації на ринку праці, щоб усунути такі деформації, поліпшити соціально-економічну ситуацію в країні, необхідно вивчити їх природу, виявити фактори їх виникнення.

Мета наукової роботи – окреслити підхід до оцінки впливу зовнішніх факторів на стан ринку праці і притаманні його стану трудові відносини в Україні та оцінити вплив цих факторів на прийняття рішень економічно активним населенням щодо вибору місця праці та фаху. Виклад основного матеріалу здійснимо через розкриття наступних положень.

1. Причини докорінних змін на національному ринку праці та їх роль у прийнятті нетипових рішень про зміну місця праці. Місце праці в широкому розумінні - як фаху так і території необхідно розглядати з врахуванням впливу фактору війни та економічної ситуації в країні. За останній рік намітилась тенденція до переоцінки власних можливостей населення щодо зміни місця праці та проживання, помножена на фактор війни та переорієнтації ринків збуту товарів та послуг. Найголовнішим фактором змін стала війна на сході України та введення санкцій стосовно Росії, внаслідок чого до 60% підприємств, особливо східного регіону України, або зупинили свою діяльність, або переорієнтовуються на європейські ринки.

Слід зазначити, що спостерігається також тенденція орієнтації на внутрішній ринок. Всі ці обставини вплинули на утворення наступних груп економічно активного населення: 1. трудові емігранти (низько-кваліфіковані працівники); 2. особи, що під впливом обставин змінюють фах; 3.бізнес - міграція на західні терени України; 4. бізнес - міграція за кордони України; 5. військовослужбовці як форма зайнятості, яка кількісно зростає. Необхідно виділити окрему групу тимчасово умовно безробітного населення, які і мають достатній потенціал до активної діяльності, але потребують фахової підтримки держави.

2. Вимоги сьогодення до регулювання трудових відносин, проблематика побудови таких відносин як на підприємствах, так і в державі. Будь які суттєві зміни в економіці країни та політичній ситуації є випробовуванням для системи відносин на її міцність. В Україні до військових дій на сході країни існувало декілька моделей побудови трудових відносин: 1. європейська, заснована на адекватній оцінці фаховості та високому рівні соціального захисту працівників;

2. соціалістична, заснована на різкому контрасті між керівним складом та працівниками під їх керівництвом; 3. «рабського ставлення», яка застосовується як керівниками, так і самими працівниками.

Еталоном побудови трудових відносин в Україні можуть стати компанії, які є лідерами ІТ-галузі, оскільки вони вимушені, саме вимушені, створювати такі умови для персоналу, щоб тривалий час використовувати їх трудовий потенціал та знання. Мова йде про поєднання комфортних умов праці, системи мотивації та соціального захисту. У будь якому випадку 60-70% бізнесу перейде до європейської моделі. Разом з тим піднімаються вимоги до фаховості, до стандартів матеріального та соціального забезпечення працівників. Кризові явища в Україні позитивно вплинуть на появу висококваліфікованих працівників.

Станом на сьогодні державні механізми у регулюванні трудових відносин практично не діють. Державні органи з соціального захисту та допомоги по безробіттю здійснюють статистичні функції, що доводить їх неефективність.

3. Наслідки трудової еміграції та зміни фаху для економіки України. З точки зору економіки, військові дії на сході України та розрив економічних відносин з Росією матимуть позитивні наслідки за умови вірних рішень уряду України. Це пов’язано з переорієнтацією на європейські стандарти ведення бізнесу. Показник рівня трудової еміграції свідчить про структурні зміни в економіці України. За умови зміни системи контролю за безробіттям та створенням системи обміну інформацією між державними соціальними фондами ЄС, Україна могла заощадити на витратах по безробіттю. Разом з тим, виїзд економічно активного населення на роботу за кордон поступово створюватиме підвищений попит на фахівців та на фоні знецінення грошової одиниці підніматиме оплату праці та рівень соціального захисту фахівців. В умовах євроінтеграції це означатиме перехід до побудови в Україні трудових відносин європейського рівня.

В нинішніх умовах слід враховувати міграцію бізнесу у безпечніші західні області України (рис.1) та Європи, зокрема Польщі, що, з однією сторони, створюватиме нові робочі місця на західних теренах, а з другої, формуватиме кабальні умови для працевлаштування трудових мігрантів. На карті міграції бізнесу червоним кольором зображені напрямки концентрованого та інтенсивного переміщення робочих місць, в той час як зеленим – напрямки планомірної точкової бізнес-міграції.

Також варто відзначити тенденцію до зміни фаху у економічно активного населення віком від 30 до 40 років. Це, в першу чергу, стосується економістів та гуманітаріїв. Так, економісти, банківські працівники, покинувши «класичні»

умови праці, набувають фаху ІТ-програмістів, інженерів і т.д. Це наслідок роботи з широким колом клієнтів, що дає змогу оцінити запити ринку праці.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Такі зміни можна вважати позитивними, оскільки створюються умови для «насичення» ринку якісно новими фахівцями, які зможуть адаптуватися до змін і ставати мобільними щодо зміни місця застосування своїх знань.

4. Розгляд пропозицій для ринку праці, що можуть розв'язати основні проблеми у трудових відносинах з огляду на євроінтеграційні процеси в умовах загрози військових дій. В першу чергу, уряд України та державні органи повинні здійснювати системний підхід до аналізу ринку праці та його потреб, оскільки будь-які зміни законодавства відображаються на трудових відносинах.

Держава має створювати умови для самозайнятого населення через створення пакету пільг особам, які створюватимуть продукт та робочі місця на перший рік функціонування бізнесу. Важливим механізмом є впровадження реальної мінімальної заробітної плати. Такі зміни мають проходити поетапно по видах економічної діяльності. Ведення на законодавчому рівні обов’язкового підвищення кваліфікації для визначених категорій фахівців за рахунок підприємств дасть можливість сформувати корпус висококваліфікованих та високооплачуваних фахівців як запоруки зростання ВВП.

Враховуючи загрозу бойових дій на сході та півдні України, необхідно створювати систему стимулювання бізнесу, а також систему підтримки перенесення бізнесу в інші регіони України та переселення економічно активного населення на ці території. У будь якому випадку регулювання має відбуватись не прямим адміністративними методами, а економічними.

Рис. 1. Карта міграції бізнесу в Україні (складено автором) Висновки. Таким чином, без державного регулювання процесів міграції бізнесу та праці економічними методами, позитивного ефекту від структурних змін в економіці годі очікувати. Через проведення реформ, які будуть спонукати українських підприємців залишатись в Україні та забезпечувати створення робочих місць на нових територіях, реформ у реалізації програм перекваліфікації економічно активного населення, а також через зміну системи обліку безробітних, створюватиметься можливість отримати якісно новий ринок праці, ринок попиту на кваліфікованих працівників з відповідним матеріальним та соціальним забезпеченням.

Список використаної літератури:

1. Доповідь Державної Служби Статистики України від 17.10.2014р. №279/0/09. 1-29вн-14 «Ринок праці у І півріччі 2014 року». – http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2014/dop/10/dop_rp_1_2014.zip

2. Кравчук К. Аналітична записка, M3/2014, Трудова міграція як фактор економічного зростання в Україні. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/PB_M3_2014_ukr.pdf 3. Інформація про надання адміністративних послуг наданих територіальними органами ДМС України особам, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції, « 20 » серпня 2014 року № ЗПІ-Р-282. Державна міграційна служба України. https://dostup.pravda.com.ua/request/informatsiinii_zapit_shchodo_sta#incoming-2576.

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА

МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМТСВІ

–  –  –

Постановка проблеми. Важливою особливістю промислового підприємства є наявність у нього трудового потенціалу, який певною мірою визначає ефективність досягнення цілей діяльності та функціонування господарюючого суб'єкта. Визначення рівня розвитку трудового потенціалу промислового підприємства потребує вдосконаленої методики, яка враховує не тільки особливі трудові якості персоналу, але й умови їхньої реалізації.

Метою роботи є обґрунтування та розроблення методичного забезпечення системи управління трудовим потенціалом і виявлення способів можливого застосування його на українських підприємствах з метою підвищення ефективності їхньої діяльності.

Проблеми, що стосуються розвитку трудового потенціалу, розглянуто в працях вітчизняних вчених, таких як: С.Ф. Покропивний, Т.О. Примак, П.С. Шваб, Д.П. Богиня, О.А.

Результати дослідження. Фінансово – економічна криза негативно вплинула на машинобудівне виробництво. Зменшення замовлень виготовленої продукції, проблеми із збутом, подорожчання енергоресурсів та комплектуючих, зношення основних засобів більш ніж на 60% негативно вплинули на відносини між керівниками і підлеглими та управління персоналом загалом. Саме тому постає необхідність розвитку персоналу відносно недорогими методами.

Ефективне формування, реалізація та розвиток трудового потенціалу господарюючих суб’єктів набуває все більшого значення в сучасних економічних умовах, коли зростає роль людського фактора у виробництві та управлінні. Розмаїття існуючих підходів до визначення сутності категорії «трудовий потенціал» вимагає уточнення його категоріального апарату, а саме визначення та класифікації за основними ознаками: рівень управління, часові критерії, етапи функціонування, форми отримання, групи персоналу, основні компоненти, чинники впливу, умови формування та реалізації, теоретичні підходи до визначення, форми існування. Трудовий потенціал підприємства є накопиченим результатом об’єднання трудових потенціалів працівників, які мають кількісні та якісні ознаки, з певними можливостями та станом внутрішнього середовища підприємства, що створює умови реалізації та розвитку трудових характеристик найманої праці, спрямованої на забезпечення запланованого результату діяльності. Реалізація трудового потенціалу підприємства визначає результативність його діяльності, а отже його подальший розвиток [1].

Оскільки, поліпшення умов праці безпосередньо впливає на ефективність формування, використання та розвитку трудового потенціалу працівника, отже на основні виробничо-господарські показники роботи підприємства, перш за все, на продуктивність праці. Вплив умов праці на збільшення продуктивності праці виявляється шляхом змін рівня працездатності персоналу, що є фізіологічною основою продуктивності праці та характеризує функціональні можливості працівника виконувати певну роботу. Розвиток персоналу на машинобудівному підприємстві можливий при постійному процесі навчання, адже від навчання персоналу на підприємстві залежить щонайменше якість виготовленої продукції [2].Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Технічні науки УДК 330.101:677.03 Г.О. ПУШКАР, Б.Д. СЕМАК Львівська комерційна академія НЕТКАНІ ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ІНТЕР’ЄРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ, ВЛАСТИВОСТІ ТА СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ Наведена класифікація і товарознавча оцінка асортименту, властивостей і сфери застосування нетканих текстильних матеріалів інтер’єрного призначення. The classification and trade analysis of the product range of the nonwoven textiles for interiors has been made, and the field of their application has...»

«Ревак І.О. Інтелектуальний потенціал у процесах структурної трансформації економіки України УДК 330.101:338.24.021.8 Ревак І.О., к.е.н., доцент, ЛДУВС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У ПРОЦЕСАХ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Охарактеризовано найважливіші проблеми структурної трансформації національної економіки та обґрунтовано вплив інтелектуального потенціалу держави на процеси збалансування структури економіки України. Ключові слова: інтелектуальний потенціал, структурна трансформація,...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку повинна, в першу чергу, апелювати до вимог аналітичних центрів. В цілому, успішність впровадження інтегрованої системи бухгалтерського обліку та звітності залежить від багатьох факторів, основними з яких виступають:1) вірне формулювання цілей і завдань, які необхідно досягти в процесі функціонування системи обліку при її інтеграції; 2) грамотна постановка методології обліку; 3) наявність в компанії кваліфікованого...»

«УДК 911.3 Ігнатенко Є. В Територіальна організація та сучасний стан портового господарства України Одеський національний університет імені І. І.Мечникова, м. Одеса e-mail: ighnatienko.89@mail.ru Анотація. В статті розглянута територіальна організація і дана детальна характеристика роботи портового господарства України, проведено аналіз динаміки роботи за основними показниками. Ключові слова: морський порт, вантажообіг, транзит, експорт, імпорт. Актуальність проблеми Наявність в України морських...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Непочатов Сергій Іванович УДК 334:7:657:338.467 АУТСОРСИНГ ОБЛІКОВИХ ФУНКЦІЙ У КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті економіки промисловості Національної академії наук України (м. Донецьк). Науковий...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮЩАК ЖАННА МИКОЛАЇВНА УДК: 657.47(043.3) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку в Житомирському державному технологічному університеті Міністерства...»

«Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні VI міжнародна науково-технічна конференція Аналіз узбережжя Чорного та Азовського морів з погляду використання хвильової енергії УДК 550.367 Автор: Мартиновський І.М. Миколаївський будівельний коледж КНУБА, м. Миколаїв, Україна Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Сердюченко А.М. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна Зростання викидів шкідливих речовин у атмосферу погіршує екологічний стан...»

«SWorld – 18-29 June 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2013 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION 2013 УДК 331.1 Чумаченко А. С. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Херсонський державний університет, Херсон, 40 років Жовтня 27, 73000 UDC 331.1 Chumachenko A. S. STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ У СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК 338.24.021.8:339.9(477) Н 35 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Авторський колектив: Я. А. Жаліло, к. е. н., с. н. с. (керівник авторського колективу); Д. С. Покришка (розд. 1.1, 1.2, 3.1, 4.6); Я. В. Бережний, к. держ. упр. (розд. 1.1, 1.2, 2.2, 3.1); А. П. Павлюк, к. е. н., с. н. с....»

«вартості на певну дату, адже ників державних підприємств. руд у поточних цінах на дату відомо, що в ринковій економіНаразі потребує уточнення оцінки широко використовуці вартість може змінюватися Положення про конкурсний ють показники одиничної варщодня. Іншим важливим чинвідбір суб’єктів оціночної дітості об’єктів-аналогів, затверником оцінки нерухомості є яльності для проведення оцінджені Держбудом СРСР для мета оцінки. ки в частині фінансування орпереоцінки основних фондів Під час оцінки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»