WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 8 ] --

соціального аудиту / О.Коваленко // Публічне управління: теорія та практика. – 2011. - №4.

– С.98-102.

Тіньовий сегмент ринку праці в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

5.

http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2014/Economics/5_166521.doc.htm РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

–  –  –

Постановка проблеми. У ХХІ ст. важливість зовнішньої трудової міґрації для життєдіяльності українського суспільства значно посилилася. Це обумовлено масштабністю та інтенсивністю зовнішньоміґраційних процесів у нашій країні. Усе більше українських громадян виїжджають за межі держави, вбачаючи в цьому надійний спосіб розв’язання багатьох життєвих проблем, передусім соціальних і економічних.

Метою є розгляд основних проблем нормативного регулювання відносин, пов’язаних з трудовою міграцією та надання рекомендацій Україні для їх вирішення та покращення демографічної ситуації.

Виклад основного матеріалу. Процес євроінтеграції має багато складових серед яких міграція займає одне з ключових місць. Зокрема, в ході переговорів ЄС та України про підписання Угоди про асоціацію йшлося про важливість спільного управління міграційними потоками між територіями ЄС та України.

Фактично перші громадяни України, які вже успішно інтегрувалися в країнах ЄС є трудовими мігрантами. Згідно результатів останніх досліджень на кінець 2013 року Державним комітетом статистики України, за кордон виїхало 1, мільйона громадян України. Загальна кількість трудових мігрантів станом на початок 2014 р. оцінюється фахівцями у межах 3-4,5 мільйонів осіб, що складає 15-20% працездатного населення України. За офіційними оцінками Нацбанку України перекази мігрантів вже перевищили суму прямих іноземних інвестицій [1].

Незважаючи на впливи трудової міграції на соціально-демографічний, економічний та політичний стан країни, державна політика у цій сфері лишається непослідовною та малоефективною [2]. Як наслідок громадяни України, що працюють за кордоном, стикаються з численними труднощами у реалізації своїх прав та інтересів. Правове регулювання міграційних процесів часто спирається на застарілі правові інститути “консульського обліку”, “виїзду на постійне місце проживання за кордон” тощо. Специфіка трудової міграції здебільшого не враховується під час прийняття законодавства України у багатьох інших дотичних сферах. Зокрема у сфері виборчого законодавства, догляду та опіки за дітьми, оподаткування, інвестування, повернення трудових мігрантів, тощо.

Серед ключових проблемних питань нормативного регулювання відносин, пов’язаних з трудовою міграцією, слід відзначити:

Проблеми надання трудовим мігрантам державних послуг та їх 1.

участі у соціальному забезпеченні.

Проблеми включення трудових мігрантів у соціально-політичне 2.

життя.

Проблеми відсутності сприяння зворотній міграції та використання 3.

фінансового і людського капіталу трудових мігрантів.

Проблеми у культурно-освітній сфері, що стосуються насамперед 4.

дітей трудових мігрантів (здобуття освіти при їх поверненні в Україну, організація догляду та опіки для дітей, що залишилися в Україні, тощо), а також підтримки гуманітарних проектів українських громадських організацій за кордоном [3].

З метою розв'язання зазначених проблем для покращення демографічної ситуації в Україні, рекомендуємо: внесення змін у виборче законодавство і створення дієвих механізмів реалізації виборчих прав трудовими мігрантами;

забезпечення функціонування механізмів співпраці між органами державної влади та громадськими організаціями трудових мігрантів; визначення прозорості механізмів фінансової підтримки на конкурсній основі діяльності тих громадських організацій, які реально працюють на захист прав мігрантів, надають їм соціальні, освітні, інформаційні та інші послуги; розширення трансляції українських теле- і радіопрограм у країнах масового перебування трудових мігрантів; розробити державну програму щодо сприяння зворотній міграції та реінтеграції трудових мігрантів, що повертаються, з метою збереження інтелектуального та трудового потенціалу України; розробити державну програму залучення інвестицій трудових мігрантів в українську економіку та експорту українських товарів та послуг в країни перебування трудових мігрантів; забезпечення умов для дистанційного навчання дітей трудових мігрантів, які разом з батьками перебувають за межами України;

розроблення регіональної програми для охоплених міграцією областей щодо сприяння зворотній міграції та реінтеграції трудових мігрантів, що повертаються.

Висновки. Отже, міграційна політика високо розвинених країн Євросоюзу спрямована на залучення іммігрантів, в т.ч. і українців, що сприяє збільшенню міграції. Проте, всі заходи іноземних країн не матимуть значення для українського емігранта, якщо як альтернативу він матиме перспективи на Батьківщині. Якщо після стабілізації політичної ситуації в Україні, економіка країни розвиватиметься таким чином, що український мігрант матиме можливість отримати гідну заробітну плату, щоб забезпечити нормальні умови життя для своєї родини, соціальні гарантії, сприятливі умови для ведення бізнесу, у нього не буде потреби шукати низько кваліфіковану роботу чи роботу з високим рівнем травматизму за кордоном.

Список використаної літератури:

1. www.ukrstat.gov.ua;

Кукурудза І.І., Ромащенко Т.І. Україна у світових процесах трудової міграції:

2.

Монографія. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 252 с.

3. http://comeuroint.rada.gov.ua

ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ПРАЦІ ТА

ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

–  –  –

Однією з передумов забезпечення економічного зростання в Україні є підвищення ефективності використання економічних ресурсів, у тому числі, трудових, що неможливе без реалізації принципу гендерної рівності. Водночас, трансформаційні процеси в українській економіці призвели не лише до зниження життєвого рівня переважної частини працюючого населення, але супроводжувались посиленням гендерної нерівності, погіршенням становища жінок в українському суспільстві. Тому актуальним є вирішення проблеми гендерної нерівності в українському суспільстві, що сприяло б більш повній реалізації вітчизняного трудового потенціалу.

Проблеми гендерної рівності є об’єктом активних наукових досліджень.

Зокрема їм присвячені праці таких українських науковців як: Солошенко В.В., Ортіна В.Г., Спасенко Ю.О., Возьний К.З. Водночас гендерний аспект участі жінок у політиці, економіці, дискримінація за статтю на ринку праці ще недостатньо досліджені у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі.

Мета дослідження: на основі аналізу основних тенденцій в сфері забезпечення гендерної рівності в Україні визначити основні чинники та прояви гендерної нерівності в трудовій сфері та запропонувати шляхи її подолання.

Традиційно, в Україні жінка відіграє активну роль у соціальній, економічній та трудовій сферах життя суспільства. Водночас, за рядом параметрів гендерної рівності Україна суттєво відстає від розвинутих країн світу. Так, за результатами щорічного звіту «The Global Gender Gap Report» від World Economic Forum у 2014 році Україна займала 56 місце за індексом гендерної рівності з поміж 142-х країн. Її індекс становив – 0.706. Для порівняння, в Ісландії, що є лідером у світі у сфері забезпечення гендерної рівності, він становив 0.859, у Швеції – 0.817, у Латвії – 0.769, у Казахстані – 0.721, у Молдові – 0.741, у Литві – 0.721, у Білорусі – 0.730 [1, 8].

Вітчизняний ринок праці також характеризується існуванням нерівності в можливостях реалізації трудового потенціалу у жінок і чоловіків, що проявляється в нижчій економічній активності жінок, нижчому рівні зайнятості та заробітної плати. Також, достатньо поширеним явищем в Україні є порушення трудових прав жінок. При цьому, як свідчать дослідження, найбільш вразливою категорією на ринку праці в Україні є молоді жінки, а також жінки, старші за 45 років.

Так, згідно дослідження, проведеного у 2013 р. Всеукраїнською Громадською Організацією «Ліга соціальних працівників», більше 40% українських жінок стикались з порушеннями своїх прав при прийомі на роботу, майже третина - з відмовою в прийнятті на роботу з причин народження дитини, вагітності, наявності малої дитини. Близько 50% жінок змусили звільнитися саме з цих причин [2].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Щорічно до 50 тис. жінок в Україні не можуть повернутися на роботу після декретної відпустки через дискримінацію роботодавців. Згідно з дослідженнями, 14% з 340 тисяч жінок, що йдуть в декрет, не можуть відновитися на колишній посаді. Зазвичай, Роботодавці аргументують свою позицію тим, що жінки не можуть виконувати свою колишню роботу повний робочий день і переводять їх на низькооплачувану посаду, або змушують їх до звільнення. Тим же, хто повернувся на колишню роботу, складніше одержати просування по кар'єрних сходах [2].

Це, в свою чергу, є однією з причин існування гендерного розриву у рівнях заробітних плат в Україні. Так, на основі дослідження фонду Wage Indicator, що проводилось на початку березня 2014 р. різниця між середньою погодинною зарплатою чоловіків і жінок в Україні, становила 6 грн., тобто 19%. Для порівняння, у Швеції розрив у зарплатах становить лише 7% [3].

Великому розриву у зарплатах українських жінок та чоловіків сприяє також те, що за однакового рівня освіти останні мають, в середньому вищий досвід роботи. Так, майже половина претендентів на вакансії чоловічої статі (48%) має більше 6-ти років досвіду роботи. І лише третина жінок (33%) можуть похвалитися такими здобутками. До того ж, водночас, серед початківців і серед тих, хто шукає роботу більше саме жінок (60%) [4].

Це при тому що згідно звіту «The Global Gender Gap Report» рівень освіченості українських жінок визнаний, як дуже високий, його індекс в 2014р.

становив – 1.000 (це максимальне значення) [1, 8].

Таким чином, на ринку праці в Україні зберігається гендерна нерівність і дискримінація, подолання якої можливе через: 1) прийняття спеціалізованих гендерних законів та внесення змін до вже існуючих правових актів, що стосуються економічної, політичної та соціальної сфер; 2) запровадження спеціалізованої інституції Омбудсмена з рівних прав і можливостей обох статей; 3) створення парламентських структур (груп, комітетів, комісій) з забезпечення рівних гендерних прав і можливостей; 4) інформативна політика держави з популяризації гендерної рівності в суспільстві.

Список використаної літератури:

1. TheGlobalGenderGapReport 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014

2. Права людини в Україні 2013. Узагальнена доповідь правозахисних організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khpg.org/en/index.php?id=1398060713 3. «Гендерна нерівність в зарплаті на карті світу» [ Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://mojazarplata.com.ua/ua/main/zarobitok/zhinki-v-ukrayini-zarobljajutq-vserednqomu-na-19-menshe-cholovikiv

4.Дослідження міжнародного кадрового порталу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://galinfo.com.ua/news/125891.html

НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ І РИНКУ ПРАЦІ

УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

–  –  –

Постановка проблеми. Вирішальну роль в розвитку держави має якісна вища освіта, оскільки вищі учбові заклади пов'язують освіту і реальний сектор економіки. Однією з умов стабільного розвитку економіки є постійне вивчення та аналіз тенденцій розвитку освіти. Проблема взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг є важливою та актуальною сьогодні. Без її вирішення неможливе формування якісно нової робочої сили, забезпечення кваліфікованими кадрами економіки країни.

Мета дослідження полягає у характеристиці причин та тенденцій неузгодженості ринку освітніх послуг і ринку праці в Україні в умовах розвитку економіки знань.

Виклад основного матеріалу. Ринок освітніх послуг – це система відносин в ринкових умовах, з приводу купівлі-продажу освітньої послуги, яка в силу цього стає товаром. Важливо розуміти, що на даному ринку об'єктом купівлі-продажу є не сама освіта, як процес набуття знань, а освітня послуга, що включає в себе комплекс матеріальних та нематеріальних ресурсів, необхідних для процесу навчання. Ринок освітніх послуг можна розглядати в двох аспектах: як самостійний елемент та як частину ринку праці.

Питанням розвитку освітніх послуг відповідно до вимог ринку праці останнім часом приділяється значна увага. Однією з проблем ефективного функціонування механізму кадрового забезпечення економіки є розрізненість інтересів бізнесу, держави та навчальних закладів. Це призводить до відокремлення ринку освітніх послуг від ринку праці.

Розбіжність рейтингу популярності спеціальностей із розподілом гарантованого працевлаштування призводить до того, що абітурієнти при виборі навчального закладу мало враховують фактор подальшого його працевлаштування. Через відсутність науково-обгрунтованих прогнозних оцінок потреб у фахівцях на ближню і дальню перспективу попит на фахівців конкретних спеціальностей є невизначеним. У даному випадку з'являється ситуація незбалансованості попиту і пропозиції на ринку праці: надлишкова пропозиція одних професій та нестача інших [3].

Ринок освітніх послуг не може повністю задовольнити попит роботодавців та оперативно реагувати на зміни, що відбуваються на ринку праці. Звідси – різні оцінки якості підготовки в навчальних закладах, з одного боку, та роботодавців – з іншого. Підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців промислової галузі має ґрунтуватися на формуванні дієвого механізму узгодженості визначення поточної потреби підприємств у кадрах відповідно до професій та спеціальностей [4].

Враховуючи регіональну специфіку та регіональну потребу у фахівцях, ВНЗ має визначати обсяги підготовки фахівців за певними напрямками спільно з роботодавцями та за участю обласного центру зайнятості [1].

Сьогодні значною є невідповідність потреби ринку праці у фахівцях із вищою освітою обсягам їх підготовки, оскільки поширення вищої освіти орієнтується передусім не на потреби економіки, а на необґрунтований попит молоді на певні спеціальності.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Міжнародний семінар з експортного контролю за передачами технологій 15-16 березня 2011 року м. Київ № ПІБ учасника семінару Назва організації, посада Контактна інформація п/п Державна служба експортного контролю України Заступник Голови Полянський Віктор 044 417 14 1. Держекспортконтролю України Вячеславович Гришуткін Олександр Голова Громадської Ради при 044 462 48 47 2. Миколайович Держекспортконтролі України Переверзєв Олександр Заступник директора Департаменту – 044 462 48 3 3. Анатолійович...»

«X Міжнародна конференція 10th International Сonference ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT TAAPSD’2013 Праці конференції Proceedings 25 травня – 2 червня 2013 року Ялта УДК: 004 Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: матеріали міжнар. наук. конф., м. Ялта, 25 травня – 2 червня 2013 р. / редкол.: Д.Б. Буй та ін. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард»», – 2013. – 196 с. В...»

«УДК 339.97:930.331.2 Формування інституційних передумов системи глобального управління АНАТОЛІЙ ПОРУЧНИК, ЮЛІЯ ГАЙДАЙ АНОТАЦІЯ. У статті розкрито теоретичні підходи до трактування сутності категорії «глобальне управління», проаналізовано основні функції системи глобального управління та ймовірна її багатоваріантність, що розроблені Комісією з глобального управління, а також сценарії глобального розвитку, запропоновані Лісабонською групою; досліджено основні види інституційної взаємодії між...»

«Плевако В. Ю. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 425-428. УДК 331.109.64 НОВІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ Плевако В. Ю. Таврійський національний университет ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна В статті досліджуються проблеми правового статусу арбітражного керуючого, пов'язані з оновленням законодавства про банкрутство, виявлено недоліки нормативного регулювання та розроблено...»

«Міністерство транспорту та зв'язку України Державна адміністрація зв'язку Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова Кафедра економіки підприємства та корпоративного управління МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ «СТВОРЕННЯ ФІРМИ» ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» за напрямами підготовки студентів «Економіка підприємства» та «Менеджмент» Модуль 1. Підприємство галузі зв’язку в сучасній системі господарювання. Частина 1 Одеса План НМВ 2010 р. УДК 338.27 Методичні вказівки...»

«Рожак В.П. ОХОРОНА ПРИРОДИ УДК 574.45:631.4 (477.83) http://orcid.org/0000-0002-7165-5341 ПУЛИ І ПОТОКИ ВУГЛЕЦЮ В ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ СТРИЙСЬКО-СЯНСЬКОЇ ВЕРХОВИНИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) Рожак В.П. Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів Досліджено основні пули та потоки, а також баланс вуглецю та NEP найбільш репрезентативних лісових екосистем Стрийсько-Сянської Верховини. Співвідношення запасів Cорг в досліджуваних екосистемах має вигляд: СфітомасаСгумусСфітодетрит. Баланс вуглецю...»

«ЯКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ГЛОБАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ АСПЕКТИ Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції Київ 24–25 травня 2012 р. У трьох томах Том Основні аспекти розвитку економіки України та світу Дніпропетровськ Видавець Біла К. О. УДК 336 ББК 65.01 Я 44 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Голова оргкомітету: Корецький М. Х. – д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Академії муніципального управління, м. Київ. Члени...»

«Нормо-контроль виконання випускних робіт Зміст записів Норма Організаційні вимоги По денній формі навчання – не пізніше першого місяця першого семестру випускного курсу.1. Дата затвердження теми кафедрою По заочній – під час першої сесії випускного курсу. Після затвердження теми кафедрою – 2. Затвердження завдання і плану роботи протягом десяти днів Після затвердження теми кафедрою – 3. Затвердження теми наказом ректора протягом десяти днів. Дотримання тематики запропонованої в 4. Відповідність...»

«ФЕОДОСІЙСЬКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ФЕОДОСІЙСЬКА МІСЬКА РАДА Підвищення конкурентоспроможності національної економіки: управлінські, соціально-економічні і науково-технологічні аспекти...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАВІН ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 657.421.3:330.52 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ: НАПРЯМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2010 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі бухгалтерського обліку і контролю в Житомирському державному технологічному...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»