WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 7 ] --

– створення центрів навчання молодих людей тим професіям, шанси на зайнятість у який найбільш високі;

– проведення спеціальних ярмарків-праці для навчальних закладів, з метою працевлаштування випускників.

Висновки. Отже, впроваджуючи запропоновані вище заходи, найголовніший з яких є стабілізація економіки, ми можемо досягнути зменшення рівня безробіття, збільшення кількості працевлаштованого населення і, як наслідок, – загального покращення економічної і соціальної ситуації у країні.

Список використаної літератури:

1. Лопатіна К. А. Стан та напрями ліквідації проблеми безробіття в Україні /К. А.

Лопатіна // Управління розвитком. – 2011. – № 16(113). – С. 85-86.

2. Гальків Л.І. Втрати людського капіталу: чинник безробіття/ І.Л. Гальків // Економіка і регіони. – 2009. – С.110-113.

3. Основні показники ринку праці 2015рік – статистична інформація – Ринок праці – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ГНУЧКИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ В

УКРАЇНІ

–  –  –

Постановка проблеми. Концепція гнучкого ринку праці передбачає формування різноманітних форм взаємовідносин між роботодавцями та працівниками і спрямована на раціоналізацію сукупних витрат, підвищення прибутковості, вирішення проблем безробіття. В її основі – положення про необхідність переходу до більш гнучких і нестандартних форм зайнятості.

Поширення обсягів різних форм зайнятості останніми роками пов’язане з проявами світової фінансово-економічної кризи та відповідним скороченням попиту на робочу силу. В таких соціально-економічних умовах виникає новий інтерес до проблем використання гнучких форм зайнятості.

Метою є дослідження сучасних аспектів впровадження та огляд використання окремих гнучких форм зайнятості в Україні та формування потенціалу їх подальшого розширення.

Поняття гнучкості означає здатність економічної системи або окремих організаційних одиниць змінюватися, адаптуватися та реагувати на глобальні зміни і виклики технологічного, економічного, організаційного, соціального характеру.

Забезпечення більшої гнучкості на ринку праці в західних країнах відбувалося в напрямку «свободи» роботодавців від різних інструментів соціального захисту працівників, зокрема щодо угод про мінімальний розмір оплати праці та захист зайнятості, шляхом укладання контрактів субпідряду, розширенням тимчасової зайнятості, зайнятості неповний робочий час тощо. На мікрорівні гнучкість досягається завдяки розширення навичок, умінь, знань, яких вимагали від працівників нові технології. Розвиток гнучкості ринку праці стимулювало і безробіття, за якого створювалася можливість використовувати непостійних працівників та зайнятих неповний робочий час [1].

В Україні найчастіше вдаються до наступних гнучких форм зайнятості:

- вимушена неповна зайнятість (часткове безробіття);

- режими зайнятості неповний робочий час;

- нестандартні організаційні форми зайнятості: тимчасові роботи, вторинна зайнятість (сумісництво), дистанційна зайнятість, «запозичена праця»

(аутсорсинг, аутстаффінг, лізинг персоналу);

- нестандартні робочі місця: надомна праця, працівники за викликом;

- гнучкі (нестандартні) режими робочого часу.

Використання гнучких форм зайнятості в умовах економічної кризи може виступати альтернативою безробіттю, оскільки підприємство має можливість значно скорочувати витрати на персонал упродовж складного економічного періоду. Статистичні дані останніх років свідчать про значне збільшення впродовж кризового періоду в Україні кількості працівників, зайнятих в умовах вимушеної неповної зайнятості. Значна кількість вітчизняних підприємств застосовує практику вимушеної неповної зайнятості, намагаючись уникнути значних фінансових виплат у зв’язку з вивільненням працівників та зберегти кваліфікований персонал на майбутнє [2].

Для кризової економіки України періоду 2009 – 2010 років характерне поширення нестандартних організаційних форм зайнятості, зокрема такого інноваційного їх виду, як дистанційна зайнятість («фрілансери»). За даними української біржі дистанційної роботи Weblancer, за період 2005 – 2010 рік кількість зареєстрованих фрілансерів в Україні збільшилась майже у тридцять разів. Головним фактором розвитку дистанційної зайнятості є стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій наприкінці ХХ – початку ХХІ століть, становлення інформаційного суспільства [3].

Дослідження ринку праці в Україні засвідчують, що останнім часом набули широкого розповсюдження гнучкі форми зайнятості, які отримали назву «запозичена праця». До них відносяться аутсорсинг, аутстаффінг та лізинг персоналу. Офіційна статистика з даної проблематики на даний час відсутня. У підприємницькій практиці на аутсорсинг найчастіше перекладаються такі функції, як забезпечення функціонування офісу, ведення бухгалтерського обліку, логістичні та транспортні послуги, перекладацькі послуги, рекламні послуги тощо. Однією з причин зростання популярності аутсорсингу є відсутність прямого юридичного контакту з працівником.

Також в Україні поширюється використання аутстаффінгу. Зокрема, компанії, які вирішили автоматизувати системи управління компанією, переводять на аутстаффінг ІТ-персонал. Значна кількість торгівельних компаній, що перебувають на спрощеній системі оподаткування і чисельність працівників у яких обмежена, при необхідності найму додаткових співробітників, переводять їх на аутстаффінг. Однак для подальшого розвитку цього бізнесу необхідне удосконалення існуючої нормативно-правової бази[4].

Необхідно зазначити, що в Україні, як і в більшості країн світу, з’явилися об’єктивні передумови для поширення сфери та обсягів використання гнучких форм зайнятості. Водночас дослідження показують, що загалом у нашій країні гнучкі форми зайнятості використовуються недостатньо. Це обумовлено, передусім, галузевою структурою економіки, де переважають галузі важкої промисловості з цілодобовим режимом роботи. Організаційно-технологічні умови в цих видах економічної діяльності не дозволяють широко втілювати гнучкі форми зайнятості. Однак з поступовою зміною галузевої структури та зі збільшенням питомої ваги сфери послуг впровадження гнучких форм зайнятості буде більш поширеним.

Висновки. Використання гнучких форм зайнятості допомагає реалізовувати головний принцип відносин зайнятості в ринковій економіці – виключне право громадян розпоряджатися своїми здібностями, заборона обов’язкової, примусової праці. В умовах нашої економіки гнучкі форми зайнятості допомагають підприємцям маневрувати при використанні робочої сили, не створювати соціальної напруженості при звільненні працівників.

Також за допомогою гнучких форм зайнятості й режимів робочого часу (добровільна неповна зайнятість) можна розв’язати проблеми зайнятості жінок, молоді, яка бажає вчитись і працювати, людей передпенсійного та пенсійного віку. Використання гнучких форм зайнятості й режимів робочого часу дає змогу вирішувати проблеми структурного безробіття, тобто за таких умов роботи є можливість періодично поновлювати знання, проходити професійну підготовку та підвищення кваліфікації. Потреба в цьому також зумовлена структурною перебудовою економіки, скороченням частки зайнятості в промисловості та її зростанням у сфері послуг, безперервним удосконаленням техніки, технології та організації виробництва, постійними змінами обсягів і структури попиту на товари та послуги, і, внаслідок цього, змінами в потребах підприємств у кількості та якості індивідуальної робочої сили.

Гнучкі форми зайнятості виконують стабілізуючу функцію на макроекономічному рівні, сприяють пом’якшенню наслідків безробіття в умовах скорочення сукупного попиту, отже і попиту на робочу силу. На рівні підприємств гнучкі форми зайнятості дозволяють вирішувати проблеми виплати заробітної плати. Тому гнучким формам зайнятості слід приділяти увагу в системі державних заходів щодо забезпечення зайнятості. До таких заходів, зокрема, слід віднести: законодавче зменшення обсягів допустимих понадурочних робіт; перехід на сумарний річний підрахунок робочого часу;

субсидії підприємствам, які використовують гнучкі форми зайнятості;

стимулювання створення власного бізнесу тощо.

Список використаної літератури:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1. Колот А.М. Соціально – трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку:

монографія / А.М. Колот. – К.: КНЕУ. 2010. – 251 с.

2. Гнучкість ринку праці. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ekotrud.com/onlajn-lekcz-pdruchniki/rinok-pracz/175-gnuchkist-rinku-praci.html.

3. Новожилова Л.В. Аналіз застосування гнучких форм зайнятості в умовах ринково орієнтованого розвитку економіки України / Л.В. Новожилова // Економічний простір. — 2011. — №46.

4. Коваленко О. О., Слободенюк П. П. Особливості аутсорсингу в галузі управління персоналом — Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ // [Електронний ресурс].

— Режим доступу: http://mev-hnu.at.ua/load/mizhnarodna_naukovo_praktichna_internet_ konferencija/5_mekhanizm_efektivnogo_upravlinnja_personalom_pidpriemstv_za_umov_suchasno go_rozvitku_rinku_praci/6-1-0-95

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТІНЬОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В

УКРАЇНІ

–  –  –

Економіка України часів незалежності характеризується значним розширенням тіньового сектору, складовою якого є тіньова зайнятість населення, що є гальмівним елементом в процесі економічного розвитку держави. Вище зазначена проблема дестабілізує ситуацію на вітчизняному ринку праці, породжує низку проблем для робітників такі як несвоєчасне отримання заробітної плати в повному обсязі, відсутність відрахування коштів до фондів соціального захисту тощо.

Метою дослідження є аналіз передумов виникнення та наслідків тіньової зайнятості в процесі розвитку вітчизняної економіки, а також виявити проблемні аспекти детінізації зайнятості в Україні.

Тіньова економіка притаманна багатьом країнам світу, незалежно від їх соціально-економічного розвитку. В Україні тіньовий сектор існує більше двадцяти років і за оцінками експертів на 2012 р. він складав майже 32% національного ВВП, у 2013 р. приблизно склав 35%, а за даними на перший квартал 2014 р. цей показник досяг 40%. Одним із наслідків існування тіньової економіки є тіньова зайнятість. Згідно з офіційними даними МОП, рівень тіньової зайнятості в Україні на кінець 2009 р. становив майже 8%, а до 2013 р.

зріс на 4% і відповідно становив 12%, хоча дослідники з Асоціації експертів ринку праці України вважають, що цей показник на 2009 р. реально складав 20від загальної кількості зайнятих, а у 2013 досягав приблизного рівня 27% (Рис. 1) [1]. Протягом останніх 10 років в Україні кількість працюючих «в тіні»

коливалася в межах 10-11 млн. осіб [2].

Рис. 1 – Порівняння оцінок рівнів тіньової зайнятості в Україні (2009 – 2013 рр.) [1].

Вчені виділяють основні причини виникнення тіньової зайнятості, а саме значний податковий тиск, високе навантаження на фонд оплати праці, недосконалість законодавчої бази, що регулює стан ринку праці та зайнятості населення, особливості формування ринків праці на мікро, макро та мезо рівнях. Роль тіньової економіки на ринку праці можна розглядати також і з позитивної сторони, адже вона сприяє формуванню прошарку дрібних підприємців, надає умови для самозайнятості, частково вирішує проблему працевлаштування, поглинаючи надлишок пропозиції праці на ринку, а також є джерелом доходів для широких прошарків населення, збільшуючи споживчий попит. Проте, як наслідок, нелегальної зайнятості є витіснення зі сфери суспільно-корисної праці легальних працівників, що призводить до руйнації трудового потенціалу під впливом наднормового робочого дня [3].

Однією з важливих сфер відповідальності бізнесу є тіньова заробітна плата (з/п), яка не вказується у звітності підприємств, не підлягає оподаткуванню та не мотивує працівників до покращення результатів праці, оскільки така форма заробітної плати не створює для працівника умов соціального захисту на випадок тимчасової непрацездатності, нещасного випадку на виробництві, а також позбавляє надії отримувати пристойний рівень пенсійного забезпечення [4]. Згідно з даними Незалежного фонду дослідження з/п в Україні, 27% працюючих громадян отримують напівлегальну «сіру» з/п та неофіційну «чорну» з/п. При цьому 9% з опитаних отримують «чорну» з/п, тоді як 18% частину суми отримують офіційно. Окрім того, 83% опитаних працівників знають про небезпеку «чорної» або «в конвертах» з/п, щодо її впливу на майбутнє пенсійне забезпечення, хоча 12% нехтують відповідною небезпекою.

У 2013 р. частка тіньової з/п в загальному обсязі становила приблизно 33%, а у 2014 р. склала майже 34% [5]. Основною причиною для поширення з/п «в конвертах» для працівника та роботодавця – можливість економити на сплаті податків і зборів, що відповідно підвищує дохідну частину працівника. Окрім того, тіньова зайнятість надає роботодавцю переваги на ринку праці, адже офіційно не працевлаштовані робітники легко підпадають під скорочення за будь-якого погіршення економічної кон’юктури [4].

Відповідно, найголовнішими причинами існування тіньової зайнятості на ринку праці України є величезна податкова навантаженість на працівників та роботодавців, низькі стандарти оплати праці, високий рівень корупції та значне державне втручання в сферу підприємницької діяльності.

Таким чином, детінізація ринку праці має стати одним із головних напрямів економічної політики держави з використанням відповідних стимулюючих інструментів впливу. Основні державні заходи щодо детінізації зайнятості та економіки загалом мають бути пов’язані із зменшенням кількості податків та підвищенням стандартів оплати праці, щоб підприємці мали змогу легально вести бізнес, отримувати дохід та офіційно наймати кваліфіковану робочу силу, яка отримуватиме легальну та високу заробітню плату і відповідно буде впевнена в соціальному забезпеченні.

Список використаної літератури:

Лейфура М.В. Тіньова зайнятість у контексті інноваційного розвитку підприємств в 1.

Україні / В. М. Лейфура // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10. - С. 64-68.

Заходи детінізації ринку праці в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

2.

http://old.niss.gov.ua/monitor/monitor17/02.htm Шарікова О.В. Податкова політика як фактор легалізації «тіньової» заробітної 3.

плати / О. В. Шарікова // Економіка та держава. - 2010. - № 6. - С. 49-52.

О. Коваленко. Процес подолання корупції і тіньової економіки як специфічний об’єкт 4.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«РОЛЬ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Сіднєва Ж.К. Національний університет харчових технологій, м. Київ Процеси глобалізації та активного розвитку інтеграційних зв’язків, становлення України як повноправного учасника міжнародних економічних відносин об’єктивно вимагають підвищення конкурентоспроможності країни, формування стабільної економіки, забезпечення національної безпеки. З чинником глобалізації безпосередньо пов’язаний підхід, що втілився у концепцію...»

«УДК 339.166.5:378.015.311 Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н, професор, завідувач кафедри маркетингу Сумського державного університету ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ВНЗ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ У статті розкрито сутність і зміст інтелектуального капіталу вищого навчального закладу як економічної категорії. Визначена його структура, сформована критеріальна база і розроблені методичні підходи до його оцінки як у комплексі, так і за окремими його...»

«УДК 338 Курган Олена Геннадіївна, канд. екон. наук, доцент, ст. викладач кафедри менеджменту організацій Автомобільно-дорожнього інституту ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Горлівка); Шехман Валентина Володимирівна, студентка факультету економіки і управління Автомобільно-дорожнього інституту ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Горлівка) КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У статті розглянуто деякі аспекти дослідження інвестицій в основний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства....»

«УДК 330.1:338.3 Д. О. Саричев, аспірант кафедри стратегії підприємств КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Головний спеціаліст відділу економічного аналізу та планування Департаменту фінансів та інвестицій Національної акціонерної компанії «Надра України», УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. У статті представлено авторську модель управління ефективністю операційної діяльності підприємства. Проведено узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності економічних...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 346.5 ШУМІЛО Інеса Анатоліївна ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ Спеціальність 12.00.04 – Господарське право; арбітражний процес Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Донецьк – 2001 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі аграрного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України...»

«ISSN 2311-5149 © І. І. Березяк ЕКОНОмІКа та УПРаВЛІННЯ ГаЛУЗЯми та ПІДПРиЄмСтВами Отримано: 25 лютого 2014 р. Березяк І. І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підпримництва / І. І. Березяк // Наукові записки Національного університету «Острозька Прорецензовано: 14 березня 2014 р. академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька Прийнято до друку: 24 квітня...»

«УДК 657.471:620.91 РОЗВИТОК МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ БІОПАЛИВА Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П. Вінницький національний аграрний університет In the article is examined development of methods of account of charges in intercommunication with the change of management necessities in economic information about the production of biopropellant. В статье рассматривается развитие методов учета расходов во взаимосвязи с изменением потребностей управления в экономической...»

«Схвалено конференцією трудового колективу протокол № від _ 20 _ р. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та трудовим колективом Національного університету цивільного захисту України на 2014-2016 роки Зареєстрований в Управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради Реєстр. № від Начальник Управління праці та соціального захисту населення Т.В. Коваленко РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Колективний договір укладено з метою регулювання...»

«Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Мінаков С.М. ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Стандартизація в зварюванні і споріднених процессах» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» Київ 20 Лекція Тема 1.1 Історія та основні поняття стандартизації Стандартизація встановлення і застосування правил з метою упорядкування діяльності в певній галузі на користь і за участю всіх зацікавлених сторін, зокрема для досягнення оптимальної економії при дотриманні...»

«УДК 338.001.36 Ревуцька Т.В. студентка Левицька Т.В. старший викладач СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ: ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ Вступ У формуванні сприятливого підприємницького середовища в країні держава відіграє значну, а в деяких випадках вирішальну роль. Адже вона намагається стабільно підтримувати підприємництво пільговим податковим режимом, що сприяє розширенню діючих і створенню нових підприємств; формуванням розвиненої інфраструктури його підтримки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»