WWW.UK.X-PDF.RU

˲ - , ,

 
<< HOME
CONTACTS
( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸

( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸
 >>  . C 08.00.00
Pages:     | 1 |   ...   | 59 | 60 ||

2 2-2 3 20 15 201 (.) ...

-- [ 61 ] --

Na dzie dzisiejszy jednym z problemw ktre stoj przed administracj regionalnego i lokalnego szczebla jest zagwarantowanie wczesnej i efektywnej realizacji zada publicznych. wiat nie stoi w miejscu, lecz dynamicznie si rozwija, wic urzdy musz sprosta wymaganiom wspczesnoci poprzez wprowadzanie reform oraz szkolenie personelu. Dynamiczny rozwj spoeczestwa wymaga wyszych standardw w obsudze klientw. W myl zasady czas to pienidz i tego, e bezsensowne jest ponowne wymylanie roweru, najlepszym wariantem dla podniesienia jakoci obsugi jest uczenie si na bdach innych, uczenie si od najlepszych przez porwnywanie z nimi, wykorzystanie ich dowiadczenia. Jak ju byo wymienione wyej mam na myli zastosowanie w kierowaniu administracj publiczn wiadomej amerykaskiej metody zwanej benchmarkingiem. Zasady tej metody opieraj si na stwierdzeniu e nikt nie robi wszystkiego najlepiej i naley uczy si od innych15. Wysoka efektywno zastosowania owej metody w sektorze biznesowym (prywatnym) pozwala myle, e takie same skutki osignie ona w sektorze publicznym.

Do podjcia jakiegokolwiek dziaania niezbdny jest plan, czyli strategia.

Wyjtku od tej reguy nie stanowi rwnie zastosowanie benchmarkingu. Strategia suy do ulepszenia funkcjonowania organizacji wykorzystujc przy tym analiz dobrych praktyk, ktre ciesz si powodzeniem w innych instytucjach. Plan zakada rwnie stosowanie pewnych podej, ktre przyniosy sukces innym organizacjom.16.

Z terminem benchmarking bardzo cile powizanie s nastpujce pojcia17:

15 Wgrzyn A., (2000), Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsibiorstwa, Oficyjna Wydawnicza Antykwa, KluczborkWrocaw. str. 80 Alstete J.W., (2000), Association-sponsored Benchmarking Programs, Benchmarking: An International Journal, Vol. 7, No. 3. str. 200-205 Luque-Martnez T., Munoz-Leiva F., (2005), City Benchmarking: A Methodological Proposal Referring Specifically to Granada, Cities, Vol. 22, No. 6. str. 411 -423 identyfikacja, wiedza, adaptacja, systematyzacja, cigo. I dziki takiemu bogatemu wachlarzowi powizanych poj metoda ta moe pomc w odnalezieniu odpowiedzi na wiele pyta obejmujcych problemy istniejce w urzdach administracji publicznej.

Kraje europejskie przy wykorzystaniu benchmarkingu w administracji publicznej koncentruj si na aspekcie uczenia si, gdy wprowadzenie zmian moe by efektywne tylko wtedy, gdy nauka polega na dzieleniu si wiedz, informacj, a nawet i ryzykiem, co w pniejszym czasie prowadzi do poprawy aktualnych wynikw dziaalnoci.

Jak ju wczeniej wspomniaam benchmarking dzieli si na cztery rodzaje.

Jednak T. Luque-Martneza i F. Munoz-Leivy podaj inn klasyfikacje. Owi badacze wyrniaj benchmarking: konkurencyjny, kooperacyjny, partnerski i wewntrzny.

Jak pokazuje praktyka w orodkach administracyjnych najlepiej sprawdza si benchmarking partnerski, polegajcy na wsplnym rozwizywaniu problemw. Ma on charakter sieciowy, co pozwala na atwiejsz komunikacj. Pozwala uczestniczy we splnych projektach, dzieli si wiedz i informacjami. Tworzenie takiego rodzaju sieci wymiany dowiadcze prowadzi do zmniejszenia kosztw i oszczdnoci zasobw materialnych18. Innymi sowy administracja publiczna, ktra korzysta z benchmarkingowego projektu uzyska duo korzyci, takich jak: zmniejszenie kosztw administracyjnych poprzez zwikszenia efektywnoci dziaania; nawizanie kontaktw pomidzy pracownikami rnych urzdw; zwikszenia przejrzystoci procesw. Mimo mnstwa zalet istnieje duo urzdw nie korzystajcych z tak skutecznej metody. Przyczyna odmowy moe kry si w19: sceptycyzmie menederw publicznych (uwaaj oni taka dziaalno za nieopacaln); braku funduszy na badania i rozwj w administracji; dominujcym stereotypie, e jeeli pomys nie powsta u nas, to nie moe by dobry.

Jako metod do poprawy jakoci usug publicznych, benchmarking z sukcesem wdraa si w wielu krajach. Czoowe miejsca w stosowaniu tej metody zajmuj 18 Luque-Martnez T., Munoz-Leiva F., (2005), City Benchmarking: A Methodological Proposal Referring Specifically to Granada, Cities, Vol. 22, No. 6. str. 411 - 423 19 Bogan Ch., English M., (2006), Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Helion, Gliwice. str. 319 - 321 Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Kanada. W Wielkiej Brytanii stale ronie liczba urzdw stosujcych metod benchmarkingow w obszarze administracji publicznej. Jednym z bardzo znanych tego rodzaju projektw jest Public Sector Benchmarking Service (PSBS), ktry jako organizacja powsta w 2001r. Inicjatorem jej stworzenia by rzd brytyjski. Projekt wykorzystuje Help Desk/Research Facility, czyli jedno z narzdzi, ktre przeznaczone jest do wiadczenia usug nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale take na caym wiecie. Platformy PSBS zawieraj: publikacje, przykady intratnych praktyk, banki wiedzy, studia przypadkw, grupy dyskusyjne20.

Na dzie dzisiejszy Wielka Brytania stosuje Service First do podwyszenia jakoci usug publicznych. Z grona licznych rozwiza wykorzystuje tak tzw. Quality Networks (sie jakoci) to krajowy system dzielenia si informacj z zakresu zarzdzania jakoci w sektorze publicznym pomidzy rnymi grupami menederw pracujcych w rnych sektorach. Brytyjski system take cieszy si popularnoci w Europie21.

Polska rwnie naley do krajw stosujcych metod benchmarkingu do doskonalenia jakoci usug publicznych. Pierwszym takim projektem, ktry bazowa si na metodzie bechmarkingowej wprowadzonej na szczeblu lokalnym by System Analiz Samorzdowych. Jest to program Zwizku Miast Polskich, ktry dziaa od 1999r. Na pocztku dziaalnoci by dofinansowywany z USAID, w nastpnych latach nie byo adnego zastrzyku finansowego z zewntrz, wic administratorzy projektu mogli liczy tylko na wasne rodki. Sytuacja zmienia si w 2007 roku, ze rodkw Norweskiego Mechanizmu kiedy to projekt dofinansowano Finansowego22. Na dzie dzisiejszy jest to niezastpiony system monitoringu rozwoju jednostek samorzdu terytorialnego (JST), ktry jednoczenie jest systemem benchmarkingowym usug publicznych. Otrzymane wyniki przy przeprowadzeniu analizy w ramach SAS pomagaj samorzdom miejskim w zarzdzaniu 20 Papaj T., (2008), Strategia TQM w urzdach terytorialnej administracji publicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. str. 130 21 Misig W. (red.), (2005), Wzorowy urzd, IBnGR, Warszawa. str. 182 -183 Co to jest System Analiz Samorzdowych?, http://gsas.zgwrp.org.pl/?page=glowna&mod=2, odczyt w dniu 30.03.15 i podejmowaniu niezbdnych, trafnych decyzji finansowych z trosk o perfekcyjny poziom usug publicznych i zadowolenie klientw.

Kolejnym programem, zajmujcym si diagnozowaniem i wprowadzeniem rozwiza instytucjonalnych w jednostkach administracji rzdowej i samorzdowej jest Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Gwny cel dziaania tego programu to zbadanie rozwoju jednostek administracji publicznej, zaprojektowanie zmian oraz w dalszych etapach ich wdraanie23. Obecnie niewiele samorzdw stosuje powysza metod, wic wymaga ona aktualizacji i popularyzacji.

Jeszcze jednym przykadem wykorzystania metody benchmarkingu w polskiej administracji publicznej jest projekt zaproponowany przez Urzd Miejski w Gliwicach. Pierwszym krokiem bya samoocena administracji przy pomocy modelu CAF, a nastpnie wyznaczenie sektorw potrzebujcych doskonalenia.

Nastpnie znaleziono czonkw sieci benchmarkingowej (5 urzdw miast) i podpisano z nimi umow o wsppracy. Podstaw wykonania projektu byo bezporednie spotkanie pracownikw czonkw projektu, ktrzy gromadzili informacje dotyczce pracy w poszczeglnych urzdach. Zbieranie informacji odbywao si w takich obszarach jak: skargi, wybrane koszty administracyjne, podnoszenie kwalifikacji pracownikw. Uczestnictwo w tym projekcie pozwolio skorzysta z dobrych praktyk i skutecznych rozwiza wypracowanych w innych urzdach kademu pracownikowi24.

wiat nie stoi na miejscu, a cigle si rozwija. I eby nie by "wyrzuconym ze statku na gbok wod" administracja publiczna jak i inne jednostki chcce przetrwa musz cigle doskonali si poprzez uczenie si od innych. Do realizacji tego zadania niezbdne jest nawizanie wsppracy innymi organizacjami, czego efektem jest wzajemna wymiana wiedzy i dowiadczenia.

Spis wykorzystanej literatury:

1. Alstete J.W., (2000), Association-sponsored Benchmarking Programs, Benchmarking: An International Journal, Vol. 7, No. 3

2. Bogan Ch., English M., (2006), Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Helion, Gliwice 23 Wakowicz W., (2004), Wskaniki realizacji usug publicznych, MSWiA, Warszawa. str. 2 - 3 24 Rogala P., (2005), Zastosowanie benchmarkingu w administracji publicznej, Problemy Jakoci, nr 7. str. 45 -47 Co to jest System Analiz Samorzdowych?, 3.
140 .


http://gsas.zgwrp.org.pl/?page=glowna&mod=2 Grayna Bartkowiak, Czowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji., 4.

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, Grayna Gierszewska, Maria Romanowska, Analiza strategiczna 5.

przedsibiorstwa., Pastwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994 Grayna Gilewska, Informatyzacja 6. przedsiebiorstw, http://slideplayer.pl/slide/422829/ Jacek uczak, Metody i techniki zarzdzania jakoci : kompendium wiedzy., 7.

Quality Progress, Pozna 2007

8. Joanna Kuczewska, Europejska procedura benchmarkingu. Programy i dziaania., Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Warszawa 2007 John Bramham, Benchmarking w zarzdzaniu zasobami ludzkimi., Oficyna 9.

Ekonomiczna, Krakw Katarzyna Szczepaska, Kompleksowe Zarzdzanie Jakoci TQM., AlfaWero, Warszawa 1998 Kazimierz Zimniewicz, Wspczesne koncepcje i metody zarzdzania, Polskie 11.

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000 Luque-Martnez T., Munoz-Leiva F., (2005), City Benchmarking: A 12.

Methodological Proposal Referring Specifically to Granada, Cities, Vol. 22, No. 6 Magdalena Kachniewska, ISO 9001 w przedsibiorstwie turystycznym., 13.

Oficyna Wydawnicza Wyszej Szkoy Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego, Warszawa 2004 Marta Nowak, Controlling dziaalnoci marketingowej., Polskie 14.

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Misig W. (red.), (2005), Wzorowy urzd, IBnGR, Warszawa 15.

Papaj T., (2008), Strategia TQM w urzdach terytorialnej administracji 16.

publicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach Tony Bendell, Benchmarking. Jak uzyska przewag nad konkurencj, 17.

Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoy Biznesu, Krakw 2000 Wgrzyn A., (2000), Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia 18.

przedsibiorstwa, Oficyjna Wydawnicza Antykwa, KluczborkWrocaw Wiesaw M. Grudziewski, Metody projektowania systemw zarzdzania., 19.

Difin, Warszawa 2004 Zbigniew Martyniak, Organizacja i zarzdzanie. 15 efektywnych metod., 20.

Krakw-Kluczbork 1997 ̲ ֲ 1

- .............. 4 . ˲ Ҳ Ѳ ϲȪ²

..IJ ˲ ֲ

. IJ

- . ² ֲ, ̲ ֲ ̲

. Ͳ ֲ ֲ

. Ͳֲ IJ

. Ͳ Ҳ IJ Ͳ

. Ͳֲ ²ί ί ² βֲ

Danylevych Kh. DEVELOPMENT OF EUROPEAN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING28 . IJ Ͳ

. Ͳ ί ֲ̲ ί IJ в

. ................ 37 . IJ ̲ Ͳֲ ֲ ֲ² в

.

. Ͳ:

. Ҳ Ͳ................ 48 . Ͳ Ҳί Ҳ Ͳ.... 52 . Ͳί ί ֲ̲ Ҳ βֲ

. ֲ̲ ² ֲ

. Ͳ ²Ͳ ֲ ̲

. ֲ ֲ Ҳ βֲ Ѳ ² IJ IJ

. ˲ ֲ IJ ϲȪ²

. ֲ Ͳ βֲ

. ֲ̲ Ͳ

. ֲ

. ² ˲ Ҳ ˲Ͳ Ҳ Ͳ

. ֲί ί IJҲ Ͳ

. ֲ - ² ² ................ 84 . ϲ

. ֲ

. ֲ ϲȪ

. ֲ̲ Ʋ ֲ Ͳ

. ˲ Ѳ -ֲ˲Ҳ

. IJ ֲ Ͳ

. ² ֲ Ͳ

. Ҳ Ͳ

. ˲ вͲ ֲ Ͳ ջ Ѳ

. ֲ Ͳ Ҳ .NET

.

. Ҳ ί ֲ̲ ֲ

Yurczyszyn L. CZEGO SPODZIEWA SI PO POKOLENIU Y ABO RYNEK PRACY W PRZYSZOCI?

2

- :

. Բί ֲ ϲ²

. Ͳ ԲͲ : ² ֲ ò ( IJ ²ί Ҳ)

. ̲ Ͳ : ˲ ߅...134 . в ̲ Ѳ ֲ ²ʲ Ҳ

. ֲ ֲ в ̲ Ѳ Ͳ

. ֲ ²ί ............. 143 . ²

. Բ Ѳ ֲ ֲ Ͳ

. вͲ Ͳ Ҳ βֲ................. 151 . Ͳ Ҳ ֲֲ IJ

. в ò Բ ֲ ² ²

ʳ . ֲ ̲

Բ-̲ί

. ֲ̲

. ˲ֲ IJ Ҳ

. Բ ֲ Ͳ

. Ͳ ϲ

. Ͳ

. ˲ ֲ .......... 177 . Բ ֲ ²Ҳ

Mulska O. FEATURES OF SOCIAL ORPHANHOOD IN UKRAINIAN FAMILIES

. ղ ֲ Ҳ

. ֲ в ̲

. Բ ֲ Ͳ: Ͳ .......... 192 . Ҳ ֲί ˲ ϲȪ ̲

. ʲ ˲ в Ҳ

. Ҳ ֲ Ͳ

. ² Բί ˲ Ҳ Ͳ

3

........ 207 . IJ ϲȪ

., . ֲ̲ ˲................. 210 Blaiwska Ja. INNOWACYJNE ZARZDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIBIORSTWACH

. Ͳ ֲί IJ ֲʲ ϲȪ

. ʲ ϲ Ҳ Բ

ֲ

. ʲ : ֲͲ Ѳ ?

. ʲ ϲ ֲ ʲ

. ֲ Ͳ ˲

. Ͳ ˲

. ϲ в ˲

. ί IJҲ Ͳֲ

. Ҳ

. ֲ ֲ Ҳ Ҳ IJҲ

. Ͳ ˲ 245 . ˲ в ˲Ҳ ²

.

. ֲ Ѳ

. Ͳ ϲ ˲ ˲ Ͳֲ........ 258

. Ҳ

ֲ ֲʲ

. Ͳֲί Ͳ IJҲ ϲȪ

. ֲ Ѳ ϲȪ

. Ͳ ѲͲ ϲ Ӆ269 Ostapczuk U. ZARZDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSCE PO WEJCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

. ֲ ֲ ֲ

. в ֲ ֲʲ, ϲ Ҳ ֲ

. Ҳ ί ˲ ̲

Ͳֲ

. ² ˲

ϲȪ

. Ҳ ֲ ֲ ϲȪ............. 287 . Ѳ Ͳֲ............ 290 . ֲ ֲ ֲʲ ֲ̲...... 293 . ² ֲ ֲ Ҳ ֲ ˲

. Ͳ ˲ ϲȪ ˲

. ˲ ֲ

. ˲ Բ Ͳ... 305 4

,

. ò ʲ

̲

. ԲDzò

. - ²Ī ֲ ϲȪ

. ֲ ϲȪ

. ʲ

. Ѳ ϲȪ

. ֲ ֲ ֲ ²²

. ί IJͲ ʲί

. ˲ ֲ

ó . ò Ͳ ............ 334 . òͲ ² IJҲ ϲȪ

. Ͳ

. ѲͲ Ҳ ϲ

. ϒ Ѳ Ͳֲ

. ֲ ²²Ͳ ²Ē Ҳ

. ֲ-²²

. SWOT ˲ Ѳ ˲ ϲȪ.......... 353 . ֲ ²²Ͳ ί ˲ ϲί IJҲ

. ֲ , в - ............. 359 . ί

. ֲί ²Ҳ Ͳ

. ֲ Ͳ

. ί ò в ϲȪ ϲ² ֲ

. Ͳֲ ˲ ϲ IJί ֲ

. ˲ ϲȪ: ˲² .............. 377 . ² ί ֲ IJ ²Ͳ .

. Ͳ -

. IJֲ Ͳֲ: ֲ в

. HR-

Liadska M. TOOLS FOR EFFECTIVE BUSINESS MANAGEMENT

Marynchenko K. MODERN MANAGEMENT STYLES

. Ҳ ֲ Ͳֲ

̳ . ֲ

., . Բ ϲ ² ײ Բ

. ֲ Ͳֲ

. ֲͲ ²²Ͳ Ͳ:

вͪ

. ֲ ²²Ͳ

. ֲ ²²Ͳ ʲ

. Ҳ EVENT- ̲ ί Ͳֲί ˲ ϲȪ

. ϲ Բ ֲ Ͳ

. Ҳ ̲ в

. : ² ˲ IJ

. LANDING PAGE ... 431 . ʲ ֲ

Trach Kh. INNOVATIONS IN MARKETING COMMUNICATIONS

. ˲ ϲȪ

. HI-TECH- Ͳ

. ֲ ²²Ͳ

ֲ-ò Ҳ

. Ҳ - ϲȪ²

. ֲ ²²Ͳ

² ̲ Ҳ

. в ֲί ²²Ҳ

. SPACE-˲ : Ͳ ϲȪ

Ratushna L. WYKORZYSTANIE BENCHMARKINGU W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ............ 464Pages:     | 1 |   ...   | 59 | 60 ||
 >>  . C 08.00.00
:

349.22:331.105 . . , 6- ; - , . . . . ˲ֲ ֲʲ ...

IJ 3 (11), 2011 ò ̲ 332.025.12:338.124.4 (477) . . ̳, . ֲ ̲ òͲ . ; , , ...

347.78+347.9 ' (- ) 12.00.03 , , 200 . - , .....

Ͳֲ, в : ò ² / ̳ , ., ̳ , , . , , , , ...

ֲ Ͳ Ͳ ʲ ˲Ͳ Ҕ 519.8 : 681.518 ˲ ֲ ò ò ϲȪ ( IJ ) 05.13.06 㳿 2008 . ...

European Regional Digest / 17 September 2014 #264 Business Bringing Businesses Together Association DNIPROPETROVSK | DONETSK | KHARKIV | LVIV | ODESA | EBA FAVOURITE CARD Ͳ DNIPROPETROVSK IJ UPCOMING EVENTS EBA For Kids Create your Zoo with 19/09, 17:00 LEGO! 19/09, 17:00 LEGO! - ̲-: International Business Institution 23/09, 17:30 Kyiv Master Class: New Economic...

² ². - VISNYK LVIV UNIV. . 2009. . 41. .316-325 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.316-325 [316.422:001:37](477) ˲ ̲ ֲ ²Ҳ . 79008, . , , 18 . , . ,...

ISSN 2072-294X. 123 : , 2012, 2(18) 330.322: 004.94 .. Բ˲, .. . M.. ֲ̲ ֲ ̲ ʲ ֲ Ҳ ϲȪ² . ' ...

ISSN 2312-7600. . 2014. 1 (7) .. ̲, 330.35:004.942 , , Ͳ ̲ ҲвͲ ֲ̲ . , ᒺ , ...

336.71 , . . , ӻ (. ); ͳ , ӻ (. ) ֲͲ ò , , ,...
( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸


 
<<     |    
2013 www.uk.x-pdf.ru -