WWW.UK.X-PDF.RU

˲ - , ,

 
<< HOME
CONTACTS
( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸

( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸
 >>  . C 08.00.00
Pages:     | 1 |   ...   | 58 | 59 || 61 |

2 2-2 3 20 15 201 (.) ...

-- [ 60 ] --

4. ϳ , - .

, , SPACE- , , . , , . , , , , , .

, , SPACE-, , , . , , , [3].

. , , , , SPACE- , . , .

:

1. .. 㳿 : , space- [ ]:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1946

2. .. / ... : .. : - . 2010. .122. [ ]:http://www.aup.ru/books/m205/12_3.htm

3. .. / .., .., .. : .. [ ]:http://pidruchniki.com/1238060740764/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/otsinka_vnutrishno go_seredovischa_pidpriyemstva

   

Wanie od tego cytatu zaczn rozwaanie nad z jednej strony nowym i trudnym do zrozumienia, a z drugiej bardzo przydatnym i skutecznym tematem, jakim jest nowa metoda stosowana w zarzdzaniu, benchmarking. H. Jackson Brown ukazuje nam, i istot biznesu jest ruch. Zgodnie z jego koncepcj jeeli nie bdziemy wci szli naprzd czeka nas nieunikniona katastrofa. Nasz cigy rozwj wie si z poznawaniem coraz lepszych rozwiza i doskonaleniu atutw, ktre ju posiadamy. Nie jest to moliwe bez wczeniejszej interakcji z innymi, lepiej od nas usytuowanych przedstawicieli dziedziny naszego zainteresowania. W wiecie biznesu takie podejcie odnoszce si do zachowa firm nosi nazw benchmarkingu. Jest to bardzo popularne dziaanie, ktrego celem jest porwnywanie procesw i praktyk wasnej organizacji z praktykami organizacji konkurencyjnych, ktre odnosz sukcesy1. Koncepcje danego pojcia kryje si w porwnywaniu strategii rozwoju wasnego przedsibiorstwa z najlepszymi firmami z danej brany (niekoniecznie musi to by ta sama brana, moemy porwnywa podobny rodzaj procesw, na przykad proces obsugi klienta) i wykorzystaniu otrzymanych wynikw w celu 1 Grayna Bartkowiak, Czowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, str. 153 cignienia lepszych efektw w dziaaniu naszego przedsibiorstwa2.

eby dalej rozwija ten temat, na pocztek musimy wyjani kiedy i jak powsta termin benchmarking, innymi sowy naley okreli genez powstania zjawiska.

K. Zimniewicz w ksice Wspczesne koncepcje i metody zarzdzania

powouje si na Z. Martyniaka i podaje kilka definicji benchmarkingu3:

uczenie si od najlepszych przez porwnywanie si z najlepszymi,

poszukiwanie najefektywniejszych metod dla danej dziaalnoci, pozwalajcych osign przewag konkurencyjn,

porwnywanie procesw, produktw i usug z ich odpowiednikami u najlepszych konkurentw,

ciga ocena produktw, usug i metod danego przedsibiorstwa w wietle osigni konkurentw lub liderw w danej brany,

poszukiwanie wzorcowych sposobw postpowania przez uczenie si od innych i wykorzystywanie ich dowiadczenia.

Sam termin benchmarking ktry charakteryzuje samodzielny rodzaj dziaalnoci, pojawi si w latach 70-tych ubiegego stulecia, aczkolwiek ju studioway i analizoway dowiadczenia przedtem organizacje aktywnie przedsibiorstw, zarwno swoich partnerw jak i konkurentw. Za twrcw pojcia benchmarkingu uwaa si Japoczykw, gdy to oni nauczyli si doskonale kopiowa cudze osignicia. Po zakoczeniu II wojny wiatowej Japoczycy zaczynali odbudowywa zniszczon gospodark i w tym celu podrowali do Stanw Zjednoczonych, uwanie obserwujc dziaajce firmy i tym samym szukali nowych ciekawych pomysw, ktre mogliby wykorzysta w swoich nowo tworzonych przedsibiorstwach. Takie poczynania japoskich firm byy okrelone mianem turystyki gospodarczej. Dzieki temu Japonia w bardzo krtkim czasie staa si wysoko rozwintym krajem. Popularno tej metody polega na tym, e mona bardzo atwo i stosunkowo szybko, najmniejszymi kosztami doskonali procesy biznesowe, 2 Marta Nowak, Controlling dziaalnoci marketingowej., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, str. 59 3 Kazimierz Zimniewicz, Wspczesne koncepcje i metody zarzdzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, str. 37 a w bardziej szerokim sensie, po prostu doskonali wasn dziaalno opierajc si na dowiadczenie innych. Dy do celu poprzez naladownictwo4. Do lat 80-tych XX wieku benchmarking by wykorzystywany tylko i wycznie do bada konkurencji. Jako niezalena metoda zarzdzania zosta wykorzystany przez amerykask korporacje Xerox w 1983 r. By to czas kiedy korporacja ta zmagaa si z gwatownym spadkiem realizacji produkcji spowodowanym silnie zaznaczajc swoja obecno na rynku, japoska firm Canon, ktra oferowaa kserokopiarki, porwnywalne pod wzgldem technicznym do produkowanych przez Xerox, po znacznie niszych cenach. Produkcja firmy Canon prawie zastpia na rynku towary produkowane przez Xerox. Aby nie dopuci do bankructwa wprowadzono specjalny trzyczciowy program pod nazw Leadership Trough Quality, ktrego druga cz miaa tytu Benchmarking. Z tego programu naprawczego moemy wywnioskowa, i benchmarking jest wykorzystywany do analizy nieoczywistych procesw i zjawisk rynkowych, ktre s ukryte przed wzrokiem obserwatora. Jego waciwo polega na zbiorze moliwie penej, w tej liczbie konfidencjonalnej i p konfidencjonalnej informacji o dziaalnoci rnych podmiotw dziaajcych na rynku. Zebrane informacje pozwalaj otrzyma szersze pojcie o charakterze przedsibiorczej dziaalnoci liderw konkurencyjnego rodowiska i przyczynach oraz czynnikach ich sukcesu, ktre powinny by uoglnione i wykorzystane w trakcie budowy modelu efektywnej przedsibiorczoci. Po zastosowaniu wyej wymienionego programu, a mianowicie benchmarkingu, firma Xerox odnowia swoje konkurencyjne pozycje na rynku. W bardzo niedugim czasie z tego dowiadczenia skorzystay takie wiadome firmy, jak: Motorola, Ford czy IBM5.

Dla wikszoci przedsibiorstw, benchmarking (analiza porwnawcza) nie jest nowy, poniewa podobne analizy wykonuje si w ramach wywiadu konkurencyjnego.

Jednak benchmarking jest bardziej szczegow, sformalizowan funkcj ktra jest bardzo wana dla sukcesu kadej organizacji.

Cel benchmarkingu to - podwyszenie efektywnoci wasnej dziaalnoci, 4 Joanna Kuczewska, Europejska procedura benchmarkingu. Programy i dziaania., Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Warszawa 2007, str. 8 5 Zbigniew Martyniak, Organizacja i zarzdzanie. 15 efektywnych metod., Krakw-Kluczbork 1997, str. 185 dokadne zbadanie wszystkich dziaw i usunicia jak najwikszej liczby dziaa, ktre nie generuj przychodw. Gwna zasada brzmi : od lepszego do najlepszego6.
140 .


Przedmiotem benchmarkingu jest technologia, produkcyjne procesy, metody organizacji produkcji i zbytu produkcji, a take zapewnienie bezpieczestwa. Wyniki benchmarkingu, obok wynikw marketingowych bada, wykorzystuje si przy ustalaniu celw i strategii dziaalnoci organizacji7.

Z wyej podanego materiau mona wycign wniosek, e benchmarking to nie poszukiwanie wzorcowych rozwiza problemw, lecz znajdowanie sposobu dochodzenia do najlepszego rozwizania. Stosowanie benchmarkingu, w istocie, polega na czterech konsekwentnych dziaaniach: rozumienie szczegowoci wasnych procesw biznesowych, analizie procesw biznesowych innych przedsibiorstw, porwnywaniu wynikw wasnych procesw z wynikami analizowanych przedsibiorstw, wprowadzeniu koniecznych przemian dla skrcenia

czasu produkcji. Benchmarking mona podzieli na8:

wewntrzny -polega na poszukiwaniu nowych rozwiza w rnych dziaach wasnego przedsibiorstwa. Korzyci jest tu brak barier w dostpie do potrzebnych informacji9. Innymi sowy, porwnywane mog by miedzy sob na przykad praktyki dziaania filii przedsibiorstwa lub te jego dziaw w zakresie speniania podobnych funkcji w okrelonym przedsibiorstwie, albo w sieci firm wzajemnie powizanych. Odnosi si to najczciej do wielkich lub wielonarodowych przedsibiorstw, ktre posiadaj filie w rnych krajach, konkurencyjny - polega na porwnywaniu si z liderem tego samego sektora, wyrniajcym si pod wzgldem wybranej umiejtnoci czy zasobw.

Analizowanie w jaki sposb konkurent doszed do wysokiego poziomu doskonaoci, pozwala skopiowa dobre wzory i wykorzysta je we wasnym 6 John Bramham, Benchmarking w zarzdzaniu zasobami ludzkimi., Oficyna Ekonomiczna, Krakw 2004, str. 105 7 Wiesaw M. Grudziewski, Metody projektowania systemw zarzdzania., Difin, Warszawa 2004, str. 173 8 Tony Bendell, Benchmarking. Jak uzyska przewag nad konkurencj, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoy Biznesu, Krakw 2000, str. 84 - 85 9 Magdalena Kachniewska, ISO 9001 w przedsibiorstwie turystycznym., Oficyna Wydawnicza Wyszej Szkoy Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego, Warszawa 2004, str. 148

   

wzgldem funkcjonalnym. Porwna dokonuje si w ramach funkcji, procedur, a odniesione jest ono do rnych rodzajw dziaalnoci organizacji 11.

rodzajowy (oglny) - dotyczy porwnania procesw i metod pracy stosowanych przez przedsibiorstwa z rnych sektorw gospodarki12.

Kady z rodzajw ma swoje wady i zalety, ktre zostay przedstawione w tabeli 1.

   

Zatem benchmarking to nic innego jak wprowadzanie zmian. Metodyka jego wdrania graficznie zilustrowana na rysunku 1.

Trzeba zaznaczy e bardzo wanym na pocztkowym (wstpnym ) etapie jest ustalenie celu, inaczej mwic selekcja przedsibiorstwa i wyrobw procesw wzorcowych, a potem zdobywanie i analizowanie otrzymanej informacji. Nastpnie dokonanie analizy i porwnanie wasnych towarw i procesw na tle osigni konkurentw. Wreszcie opracowanie nowego rozwizania.

Z prawidowo przeprowadzonego procesu benchmarkingu mona czerpa nastpujce korzyci : wzrost produktywnoci, popraw efektywnoci dziaania, 10 Grayna Gierszewska, Maria Romanowska, Analiza strategiczna przedsibiorstwa., Pastwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, str. 179 11 Katarzyna Szczepaska, Kompleksowe Zarzdzanie Jakoci TQM., Alfa-Wero, Warszawa 1998, str. 82 12 Jacek uczak, Metody i techniki zarzdzania jakoci : kompendium wiedzy., Quality Progress, Pozna 2007, str. 68 redukcj zapasw, stworzenie zespou pracownikw nastawionych na bycie najlepszymi, popraw jakoci planu strategicznego, podniesienie pozycji konkurencyjnoci, popraw wewntrznej logistyki, obnienie poziomu kosztw, itp13.

Rysunek 1. Schemat przebiegu procesu benchmarkingu rdo: A.

Kupczyk, J. Korolewska - Mrz, M. Czerwonka, Radykalne zmiany w firmie. Od reengineeringu do organizacji uczcej si, INFOR, Warszawa 1998, s. 132.

Nowoczesna amerykaska metoda porwnania zwana benchmarkingem jak i kada koncepcja ma swoje wady, ktre s przyczyn powstania barier przy

wprowadzaniu metody w ycie. W benchmarkingu istniej dwie podstawowe bariery:

wybr wzorca, czyli przedsibiorstwa partnera, oraz pozyskanie wiarygodnej informacji. Z jednej strony, bariery te mog zniechca do wykorzystywania koncepcji benchmarkingu w praktyce, z drugiej jednak strony, benchmarking ma rwnie pewne zalety. Jeli przedsibiorstwo jest wiadome swoich niedostatkw, to z pewnoci bdzie szuka sposobu ich pokonania. Nie musi wszystkiego robi samo, moe szuka wzorcw, mimo e i one nie s doskonae. Szukanie wzorcw, podpatrywanie, uczenie si od innych jest praktyk star jak wiat. Potwierdza to aciska sentencja: verba 1docent, exempla trahunt sowa ucz, przykady pocigaj14.

Po krtkim teoretycznym wprowadzeniu na tematem powstania, znaczenia 13 Grayna Gilewska, Informatyzacja przedsiebiorstw, http://slideplayer.pl/slide/422829/, odczyt w dniu 29.03.15 14 Kazimierz Zimniewicz, Wspczesne koncepcje i metody zarzdzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, str. 47.

i rozwoju jednej z metod w zarzdzaniu zwanej benchmarkingiem, zabierzmy si teraz do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Czy da si wykorzysta metod benchmarkingu nie tylko w firmie produkcyjnej, ale i w administracji publicznej, czyli firmie produkujcej swego rodzaju usugi publiczne ?.Pages:     | 1 |   ...   | 58 | 59 || 61 |
 >>  . C 08.00.00
:

̲Ͳ ² ȯ ֲ Ͳ Ͳ Բ ²ί ̲Ͳ ² ȯ ֲ Ͳ Ͳ Բ ²ί 81243(076) 21.2-923 5 ³ ...

² в Ͳ в: в. ˲ò, 2011, . 1 в в 303.1:001(477) . . ֲ ֲ Ͳ - . . : , ,...

2. 06.10.95 . .3. 23.04.96 . N 135/96 .4. , ...

316.42 UDC 316.42 Ͳ ֲ Ͳ .., , , , .., , , , MODERN PROBLEMS SOCIAL PROTECTION IN UKRAINE Nosachenko I.M., candidate of pedagogical sciences, Boryspil Institute of Municipal Management in AIDP, Borispol, Ukraine Nosachenko Yu. S., candidate of...

657 .., ֲ ò Ͳ ˲ ˲ , ᒺ , - , . ...

.. , .. 1 89 Ѳ 67.99(2)3 ̳ ( 5. 0 2. 2 0 0 2 . 1 4 / 1 8 2 2 5 7 ) : , .., , .. .., .. 458 . . . .: ̳, 2002. 4 6 6 ....

̲Ͳ ² ֲ Ͳ ò ³ 658.1:338.6 Ͳֲ-̲ Ͳ ֲ Բ- 08.06.01 , 2004 . ...

331.021 . . Ѫ . . òͲ ϲ ֲ ֲ- ֲ ò - , . - , , , ...

в ̲ί -ί ֲ ̲ ͪ. ֲ ֲ ̲ 25-26 2014 . 330.034(063) 65.01143 45 . : ̳ - (. , 25-26 2014 .). 3- . : , 2014. ....

² ̲Ͳ ̲Ͳ ² [330.101:331.522.4] (477) . . , . . , , ò ̲ ֲ ֲ: ² ² ֲ Ͳ ; ...
( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸


 
<<     |    
2013 www.uk.x-pdf.ru -