WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 6 ] --

2. Державнийкомітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http//www.ukrstat.gov.ua.

3. Молодіжна доктрина України (проект) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://cek.org.ua.

ВЗАЄМОДІЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРАЦІ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ

–  –  –

Постановка проблеми. Система соціально-трудових відносин, захист прав і свобод трудящих в усьому світі пов’язані з діяльністю Міжнародної організації праці. Щоб оцінити характер і результативність діяльності МОП, а також її вплив на розвиток соціально-трудових відносин в Україні, необхідно насамперед розглянути принципи та напрямки її роботи.

Тому, мета роботи – визначення принципів, напрямків та сфер діяльності МОП у системі соціально-трудових відносин в Україні.

Виклад основного матеріалу. Міжнародна організація праці – одна з найдавніших і найбільш представницьких міжнародних організацій, яка була заснована у 1919 році [1]. Її створення було зумовлене наявністю проблем щодо регулювання трудових відносин, які виникли ще на початку ХІХ ст. Дана організація стала координатором у вирішенні проблем міжнародного співробітництва в галузі розвитку людських ресурсів, праці, зайнятості, заробітної плати, умов праці, соціального захисту безробітних та інших прошарків населення тощо.

Україна як рівноправний член міжнародного співтовариства бере активну участь у діяльності МОП з 1954 року.

Співпраця МОП з Україною за роки її незалежності стала системною та динамічною і спрямована на [2]:

• ратифікацію й практичне впровадження конвенцій МОП та сприяння гармонізації національного законодавства з міжнародними трудовими нормами МОП та європейськими стандартами;

• реформування трудового законодавства і підтримку реформ у сфері соціального страхування та соціального забезпечення;

• розроблення та реалізацію програм забезпечення зайнятості, в тому числі молоді, інвалідів, осіб, постраждалих від торгівлі людьми;

• реформування статистики праці;

• сприяння формуванню і підвищенню ефективності адміністрації праці та її складових, в тому числі таких інституцій: державна інспекція праці, органи державного нагляду у сфері охорони праці, служба посередництва і примирення.

Результатом діяльності МОП в Україні за роки її незалежності є понад 20 проектів технічного співробітництва, об’єднаних у 3 широкомасштабні програми, найбільшими із яких стали Програми гідної праці, що є частиною UNDAF (Рамкова програма допомоги ООН) та Цілей розвитку тисячоліття [3].

Перша з них була реалізована у 2006-2007 роках. За допомогою соціального діалогу, вона стала ключовим елементом державної соціальної політики, програм дій багатьох організацій профспілок та роботодавців, охопила основні сфери ринку праці, в тому числі сприяння зайнятості, викоренення дитячої праці та запобігання торгівлі людьми, реформування системи трудового законодавства та соціального забезпечення, запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу у сфері праці, посилення превентивної культури охорони праці, сприяння реалізації основоположних принципів і прав у сфері праці [2].

Програма гідної праці на 2008-2011 роки спрямована на сприяння рівним можливостям на ринку праці, вдосконалення політики зайнятості, підвищення ефективності політики соціального захисту, шляхом покращення спроможності соціальних партнерів щодо вирішення трудових питань [4].

Основними проектами та програмами, через які здійснюється діяльність

МОП в Україні, також є:

1.Міжнародна програма з викоренення дитячої праці (МОП-ІПЕК).

2. Проект ЄС-МБП в Україні «Рівність жінок і чоловіків у світі праці».

3. Проект МОП/ГТЦ «Впровадження політик та програм з ВІЛ/СНІДу у сфері праці».

4. «Соціальна інтеграція людей з інваліднiстю шляхом забезпечення доступу до зайнятості».

Висновки. Отже, діяльність МОП в Україні охоплює основні питання соціальної політики: розвиток ринку праці, сприяння зайнятості і розвитку професійного навчання, соціальний захист і соціальна захищеність, реформування трудового законодавства і статистики праці, соціально-трудові відносини і заробітна плата, ґендерна рівність і викорінення найгірших форм дитячої праці, запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу в сфері праці, а також запобігання торгівлі людьми.

Співпраця МОП та України здійснюється в рамках тристороннього соціального діалогу як на національному, так і обласному рівнях. Серед партнерів є також місцеві органи самоврядування, численні неурядові та міжнародні організації. За роки незалежності України її співпраця з МОП відбувається в рамках понад 20 проектів технічного співробітництва, об’єднаних у три широкомасштабні програми, найбільшими із яких є Програми гідної праці.

Список використаної літератури:

1. Офіційний сайт Міжнародної організації праці в Україні – Джерело доступу:

www.ilo.org.ua

2. Новосельська І. Роль Міжнародної організації праці в забезпеченні виконання Україною законодавства із захисту трудових прав працівників/ І. Новосельська // Підприємство, господарство і право. – 2010. – № 5. – С. 123.

3. Гідна праця. Кращий світ починається тут/Міжнародна організація праці, 2011– Джерело доступу: http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx

4. Програми Гідної праці – основа співробітництва МОП з Україною – Джерело доступу:

www.un.org.ua

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧЕЙ

СИЛЫ НА РЫНКЕ ТРУДА

–  –  –

Дальнейшее развитие и интеграция Украины в мировой рынок обуславливает необходимость формирования конкурентоспособной рабочей силы. В нынешней экономической ситуации в стране наблюдается тенденция к росту безработицы, которая имеет свои определенные особенности в зависимости от отрасли производства, региона, субъекта хозяйствования.

Поэтому появление избыточного предложения рабочей силы приводит к обострению конкуренции на рынке труда, что, в свою очередь, обуславливает необходимость определения общих подходов к выявлению основных факторов формирования и путей повышения конкурентоспособности рабочей силы.

Целью исследования является определение основных факторов, влияющих на конкурентоспособность рабочей силы, и пути их повышения.

По определению Д.П. Богини, конкурентоспособность - это совокупность качественных и стоимостных характеристик специфического товара «рабочая сила», которые обеспечивают удовлетворение конкретных потребностей работодателей, в том числе государственных предприятий в работниках определенной квалификации (профессии)» [1].

Категория конкурентоспособности рабочей силы имеет количественные и качественные характеристики. Качественные характеристики отражают совокупность свойств рабочей силы к эффективному труду таких как:

специальность, стаж, возрастные данные, владение иностранными языками и т.п. Количественные характеристики конкурентоспособности работника определяются такими показателями, как производительность и эффективность труда, затраты рабочего времени на выполнение определенных операций (работ), качество производимой продукции, расходы сырья, топлива и т.п.

Основными факторами, которые влияют на современное состояние конкурентоспособности являются: снижение общего уровня жизни большей части населения и рост масштабов бедности; резкое социальное расслоение;

рост масштабов скрытой безработицы и угроза её трансформации в открытую[2].

В условиях стремительного развития интеграционных процессов конкурентоспособность рабочей силы становится важным условием эффективности международных экономических отношений страны, ее вхождения в мировое хозяйство.

С целью обеспечения комплексного системного подхода можно выделить следующие факторы, влияющие на формирование конкурентоспособности рабочей силы:

I. Степень социально-экономического развития, который характеризует уровень развития производительных сил общества, половозрастной состав населения, количественный и качественный состав трудовых ресурсов, уровень безработицы в обществе, условия содействия деловой активности, развитость законодательной базы, степень демократизации и экономической свободы населения; развитость инфраструктуры рынка труда, развитие службы занятости и ее материально-технического обеспечения; развитие производственной и социально-бытовой инфраструктуры.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


II. Характеристики социально-демографического статуса и физического состояния, включающие в себя пол, возраст, семейное положение (состав семьи), образовательный уровень, место проживания, обеспеченность жильем, наличие собственного автотранспорта, социальное положение (принадлежность к социальной группе или классу), физическое здоровье.

III. Социально-психологические свойства работников, т.е. жизненные установки, склонности, привычки, вероисповедание, религиозность, коммуникабельность, адаптивность, аккуратность, дисциплинированность.

IV. Творческие способности работников, к которым относят уровень общеобразовательной и специальной подготовки (в т.ч. владение смежными профессиями), способность к освоению новых знаний, новой техники и технологии, предприимчивость, деловая активность, стремление к лидерству, умение налаживать деловые связи, поддерживать и развивать деловые контакты, находчивость, неординарность в принятии решений, способность к выполнению трудовых функций на уровне международных стандартов, стремление к поддержанию трудовой дисциплины и дисциплины производства.

V. Личные качества и характеристики работников: знание языка страны трудоустройства, физическое и моральное состояние работника, дефицитность его профессии, работоспособность, мобильность, коммуникабельность, наличие родственников, друзей, знакомых в стране трудоустройства.

Повышение конкурентоспособности работников возможно только путем улучшения характеристик вышеперечисленных факторов. Следовательно, основная задача общенациональной кадровой политики повышения конкурентоспособности рабочей силы заключается в обеспечении ускорения процессов приспособления рабочей силы к рыночному спросу, создании системы профессиональной переподготовки кадров, которые высвобождаются, подготовки незанятого населения старших возрастных групп в новые сферы деятельности; обучение предпринимательству, самостоятельному ведению хозяйства; организации целенаправленной профессиональной ориентации молодежи в соответствии с современными требованиями рыночных отношений и специфики развития национальной экономики Украины.

Список литературы:

Богиня Д. П. Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності робочої 1.

сили на ринку праці /Д.П. Богиня// Україна:

- 1999. - № 6. - С. 38.

Червінська Л.П. Економіка праці: навч. посіб./Л.П. Червінська — К.: Центр учбової 2.

літератури, 2009. - 216 с.

Богиня Д.П. Конкурентоспроможність у сфері праці / Д.П. Богиня: зб. наук. пр. Серія 3.

економіка праці та соціальної сфери. – К.: Ін-т економіки НАН України, 2001. – 163 с Грішнова О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник/ О.

4.

Грішнова. — К.: Знання, 2004. - 535 с.

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

–  –  –

Постановка проблеми. Безробіття становить загрозу стабільному національному розвиткові та національній безпеці, а оскільки економіка України переживає не найкращі часи, то вивчення цього питання на сьогодні є дуже актуальним.

Мета роботи – дослідження стану безробіття в Україні, аналіз його основних проблем, а також визначення напрямків подолання.

Виклад основного матеріалу. Безробіття – це соціально-економічне явище, для якого характерно незайнятість частини робочої сили (економічно активного населення) у сфері економіки. Тобто у реальному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї [1].

Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, підприємство – персонал. Зростають ризик соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних. Створення в Україні цивілізованого ринку праці, який би дозволяв громадянину оперативно знайти необхідну роботу з умовами праці, що відповідають вимогам безпеки й гігієни, з гідною заробітною платою, а роботодавцю – працівників необхідної кваліфікації, можливе тільки за наявності ефективної системи працевлаштування [2].

Зростання безробіття значною мірою відображає втрату виробничих потужностей через військовий конфлікт на Донбасі.

В Україні (без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим р. і Севастополя) в лютому 2015 р. рівень безробіття склав 2%, як і місяцем раніше. Було зареєстровано 523,4 тис. безробітних (проти 524,4 тис. місяцем раніше), з них 421,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю. Серед міського населення зареєстровано 304,3 тис. безробітних, серед сільського – 218,8 тис. При цьому середній розмір допомоги на одного безробітного в лютому 2015 р. склав 1 тис. 206 грн., що на 46 грн. менше, ніж у січні [3].

Аналіз літературних джерел [1; 2] дозволяє виділити такі основні причини безробіття в Україні:

– нестабільність в країні спричинена військовими діями на Донбасі;

– пошук працівниками нових робочих місць, де вища заробітна плата, змістовніша робота;

– зниження попиту на ряд професій;

– нерозвиненість приватного сектора і наявність тіньової економіки, які в разі зняття адміністративних обмежень зможуть залучити значну частину непрацюючих;

– традиційно низький рівень зарплати і слабкість профспілок, які не можуть домогтися підвищення загального рівня зарплати;

– незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили.

Таким чином, проаналізувавши причини, які впливають на рівень безробіття в Україні, можна запропонувати наступні шляхи, щодо його зменшення:

– врегулювання конфлікту на сході, стабілізація економіки;

– відновлення роботи підприємств, які були зруйнуванні внаслідок воєнних дій;

– стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу;

– дослідження ринку праці щодо актуальності різних спеціальностей;

– забезпечення спеціальними службами зайнятості перенавчання або підвищення кваліфікації кадрів, відповідно до потреб галузей, що розвиваються;

– зниження податків для підприємств, за умови збереження робочих місць;Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Український середній клас очима його представників ДИСКУСІЇ У ФОКУС-ГРУПАХ Проект виконано Центром Разумкова. Дискусії у фокус-групах здійснені за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD). Для виходу друком цього видання фінансову підтримку також надано Представництвом Фонду Фрідріха Науманна в Україні. Київ – 2014 Керівник проекту – Людмила Шангіна Редактор – Алла Чернова Більд-редактор – Андрій Хопта Дизайн і макет –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. ректора_А.І. Українець (підпис) «_»_2014 р. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та СХВАЛЕНО фактичний матеріал, на засіданні кафедри бібліографічні відомості управління персоналом та перевірені. Написання одиниць...»

«JEL Classification: Q50, Q56, Q57 УДК 332.1:502 Добуш Юрій Ярославович, асистент кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка» ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ОСВОЄННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ КУРОРТІВ У статті актуалізується питання необхідності оцінювання природно-ресурсного потенціалу бальнеологічних курортів із метою визначення рівня його використання, окреслення можливостей для його освоєння та розроблення рекомендацій щодо планування рекреаційної...»

«Економічні науки / Н. О. Власова, Л. І. Безгінова. – Х. : ХДУХТ, 2006. – 160 с. 3. Івасів Г. Р. Діагностика ефективності функціонування торговельного підприємства [Електронний ресурс] / Г. Р. Івасів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/chem./94_Iwasiw_19_1.pdf 4. Кольцова И. В. Практика финансовой диагностики и оценки проектов / И. В. Кольцова, Д. А. Рябых. – М. : Вильямс, 2007. – 416 с.5. Методика проведення поглибленого аналізу...»

«I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «Проблеми та перспективи інноваційного соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації: регіональний вектор», Ізмаїл 2012 К. екон. н. Сілічєва Н.Є. Одеський національний економічний університет, Україна ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Інтеграція України у світову господарську систему, євроінтеграційні прагнення нашої держави зумовлюють пошук нових підходів до підвищення...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, Україна Вільнюський університет, економічний факультет, Литва Вроцлавський економічний університет, Польща Середньосхідний технічний університет, м. Анкара, Туреччина Університет імени Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія Американський фонд цивільних досліджень та розвитку II МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РЕСУРСНОЇ ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ: БЕЗПЕКА ТА...»

«УДК 336.71 Пересадько Галина Олександрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми); Ніколаєва Катерина Олегівна, студентка факультету банківських технологій ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми) ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ БАНКУ У статті розкрито специфіку банківських інновацій, охарактеризовано світові тенденції інноваційних стратегій у банківській сфері, проаналізовано необхідну методику їх здійснення,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАПОБІГАННЯ РАДИКАЛІЗАЦІЇ І ТЕРОРИЗМУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР Збірник матеріалів «круглого столу» Київ–2012 УДК 343.326:323.285 З 33 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове За редакцією к. політ. н. М. Г. Гуцало Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Запобігання радикалізації і тероризму: міжнародний досЗ 33 від і національний вимір : зб. мат-лів «круглого столу» / за...»

«УДК640.41:330.33.12 ГИЕ.ОВ Е МК.Г А НОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РС КРУПНОГО МІСТА НА ОСНОВІ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ Герасименко В.Г. На прикладі готельного господарства м. Одеси обґрунтовується можливість і необхідність використання методів стратегічного аналізу для визначення конкурентоспроможності готелів різного типу. Розглядаються можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності готелів міста. Ключові слова: готельне господарство, привабливість...»

«УДК 911.2-577.4-631.6(477)+556.11:504.4.064 В.М.Самойленко ТРИМІРНЕ РАЙОНУВАННЯ ГЕОСИСТЕМ ВЕЛИКИХ ВОДОСХОВИЩ Викладені принципи і способи комплексного тримірного районування великих рівнинних водосховищ як природно-технічних геосистем з вирізненням їх геотаксонів різного рангу. Розроблені підходи є корисними для організації оптимального моніторингу і моделювання екологічного стану водосховищ і інших водойм з метою його поліпшення. Вступ Великі рівнинні водосховища, наприклад, водосховища...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»