WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 57 | 58 || 60 | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 59 ] --

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Аспекти розвитку соціальної відповідальності бізнесу висвітлено в працях зарубіжних вчених – А. Керролла, Дж. Колонскі, М. Герета, Д. Віндзора, Р. Штойера, М. Фрідмена, М. Альбера, П.

Друкера, А. Керолла, М. Портера, В. Хойєра; Ю. Будкіна, Є. Балицького, П.

Гончарова, Ю. Лапигіна, А. Андріанова та вітчизняних науковців –З.С.

Варналія, В.Є. Воротіна, В.М. Гейця, О.В.Кужель, Е.М. Лібанової, С.В.

Мельника, Ю.Н. Петрушенка, В.Л. Осецького, В. М. Марченка.

Мета статті: Дослідження аспектів соціальної відповідальності бізнесу як умови входження України в світовий та європейський простір.

Виклад основного матеріалу: Соціальна відповідальність є необхідною умовою розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення соціально – економічної ефективності господарської діяльності та створення передумов щодо розширення можливостей людського розвитку. За кілька останніх років соціальна відповідальність в Україні пройшла шлях від різноманітних благодійних акцій до системної стратегії поступального розвитку. Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) являє собою відповідальність підприємця за інтегровану суспільно корисність його бізнесу, а соціально відповідальний бізнес є діяльністю, в якій використовуються способи отримання прибутку, які не завдають шкоди людям, природі та суспільству [3, ст. 10 - 15].

В Україні системне поширення ідей соціальної спрямованості і соціальної активності бізнесу було започатковано у 1996 р. Українською асоціацією якості та Українським союзом промисловців та підприємців. У зв’язку зі зростанням інтересу до соціальної відповідальності бізнесу ПРООН в Україні провело презентацію ініціативи Глобального договору, який є одним із найбільших каналів поширення відповідальних бізнес – практик у всьому світі.

Понад дві третини українських підприємств вважають, що заходи із соціальної відповідальності впливають на можливості організації знайти та втримати кращих працівників (77 %), формування позитивного іміджу і покращення репутації (76 %), створення переваг перед конкурентами (64 %).

Половина опитаних вважає, що заходи із соціальної відповідальності впливають на покращення стосунків з владою (54 %), місцевою громадою та громадськими організаціями (51 %), поліпшують фінансові показники в майбутньому (50 %) та сприяють довгостроковій сталості компанії (48 %).

Трохи більше, ніж третина підприємств вважає, що соціальна відповідальність збільшує або дає нові ринки збуту (42 %), допомагає налагодити стосунки з основними бізнес-партнерами (40 %), збільшує інвестиційну привабливість компанії (38 %), допомагає знайти нових партнерів (37 %) та запроваджувати інвестиції (37 %) [4, ст. 44].

Хоча дедалі більше вітчизняних компаній долучаються до практики етичного ведення бізнесу, практика соціальної відповідальності стикається з деякими перешкодами, а саме: (рис.1) Рис.1. Перешкоди при здійсненні заходів зі соціальної відповідальності Джерело: [4,ст.49].

Заходами, які б дозволили поширити програми соціально відповідального бізнесу в Україні є розробка та прийняття чіткої законодавчої бази, яка б створила правові рамки соціально відповідальної поведінки, забезпечення державою суворого дотримання існуючих законів, приведення усіх підприємств, організацій та установ до рівня базової соціальної відповідальності.

Висновки: СВБ в Україні перебуває в стадії становлення. Найбільш активно в сфері соціальної відповідальності бізнесу діють іноземні компанії, які відкривають свої представництва в Україні. Однак процес формування та реалізації політики ведення соціально відповідального бізнесу потребує певної координації та стимулювання. Ініціатива вітчизняних підприємств щодо ведення соціально відповідального бізнесу допоможе прискорити модернізацію їх діяльності, сприятиме підвищенню їх рентабельності та конкурентоспроможності, продемонструє прагнення рухатись відповідно до європейських тенденцій ведення бізнесу та відповідально ставитись до проблем суспільства.

Список використаної літератури:

1. Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року, ст. 9.

2. Грішнова О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні. / Грішнова О.// України: аспекти праці.- 2010. - № 7.

3. Грішнова О. Розвиток персоналу як пріоритетний напрям реалізації соціальної відповідальності бізнесу/ Грішнова О., Когут І. //Україна: аспекти праці. – 2012. - № 8.

4. Зінченко А.Г., Саприкіна М.А. Корпоративна соціальна відповідальність 2005 – 2010:

стан та перспективи розвитку. – К.:вид-во «Фарбований лист», 2010 – 56 с.

ТЕОРІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

БІЗНЕСОВИХ СТРУКТУР

–  –  –

Початковий етап економічної трансформації в Україні пострадянського часу перетворився на процес первинного нагромадження капіталу, де головною рушійною силою виступало прагнення до максимізації прибутків незважаючи на негативний вплив економічних реалій на суспільство та природнє середовище. Система соціального захисту, в даному випадку, поверхово сприймалася підприємствами лише як джерело необґрунтованих додаткових витрат.

Лише в останні роки в нашій країні поряд із економічними чинниками все більшу роль у забезпеченні конкурентноздатності, досягненні високої продуктивності та прибутковості виробництва починають відігравати неекономічні показники бізнесу. Подібний підхід до ведення підприємницької діяльності вже набув значного розвитку у країнах європейського співтовариства, сформувавшись у концепцію корпоративної соціальної відповідальності.

Різноманіття підходів до розуміння теорій та інструментів корпоративної соціальної відповідальності знайшло своє відображення у роботах К. Девіса, М.

Фрідмана, А. Керолла, П. Друкера, М. Мескон [1] та ін. Серед вітчизняних дослідників даного напрямку можна назвати А. Колот, О.Грішнова, Т. Власова, Н. Халда[2–4] та ін. Але в публікаціях зазначених авторів чітко не фокусується погляд на особливостях різних теорій соціальної відповідальності, механізмах впливу на даний процес, що і зумовлює актуальність даної роботи.

Мета полягає у вивченні сутності та особливостей теорій соціальної відповідальності бізнесових структур та інструментів реалізації їх програм.

Із усього різноманіття існуючих тенденцій щодо побудови та функціонування системи соціальної відповідальності бізнес-структур можна виділити наступні.

Так, теорія корпоративного егоїзму або «економізована» концепція розвитку бізнесу в суспільстві базується на принципах максимізації прибутку і високої продуктивності праці як показниками успішного функціонування підприємства на ринку. При цьому підкреслюється, що ці показники одночасно виконують і найважливішу соціальну функцію, оскільки є індикаторами ефективного розподілу ресурсів і задоволення суспільного попиту. Тобто підприємство виступає інструментом для створення багатства, а вся його соціальна діяльність спрямована на досягнення економічного результату.

Соціальна відповідальність регулюється переважно відповідальністю підприємства перед своїми акціонерами та прирівнюється до виконання соціальних зобов’язань, які держава висуває до бізнесу (виплата заробітної плати і сплата податків).

Друга концепція, в певній мірі протилежна першій, отримала назву теорія «корпоративного альтруїзму», яка базується на тому, що корпорації мають вносити значний внесок у поліпшення якості життя. Головною особливістю є те, що в основі теорії лежить ідея етичного обов’язку бізнесу перед суспільством. На думку прибічників теорії, відповідальність перед суспільством полягає у тому, щоб зробити своїм власним інтересом те, що за своєю суттю є суспільним благом. Тобто передбачається, що підприємство зобов’язане враховувати не тільки фактори економічного характеру, а й людські та соціальні аспекти впливу своєї діяльності як на суспільство в цілому, так і на окремі зацікавлені групи. Соціальна відповідальність разом із соціальними зобов’язаннями включає участь бізнесу в добродійності і соціальних проектах, виробництво та реалізація якісної продукції, захист навколишнього природнього середовища.

Третю позицію представляє теорія розумного егоїзму базується на тому, що соціально відповідальний бізнес це просто «хороший бізнес», оскільки у довгостроковій перспективі скорочує втрати прибутку, дозволяє зміцнити стійкість бізнесу, поліпшити імідж підприємства.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Витрачаючи фінансові ресурси на соціальні програми, підприємство скорочує свої поточні прибутки, але в довгостроковій перспективі створює сприятливе соціальне оточення і, отже, стійкі прибутки. Основні положення теорії побудовані на тому, що соціально відповідальний бізнес залежить від масштабу відповідальності. Отже, беручи певні функції держави, він тим самим набуває право впливати в окремих питаннях на її політику, зокрема на самих різних рівнях.

Визначені особливості, характерні механізми та інструменти функціонування системи корпоративної соціальної відповідальності можуть комбіновано поєднуватися, доповнюючи, підсилюючи один одного, на підприємствах малого, середнього та великого бізнесу, забезпечуючи створення гідно оплачуваних робочих місць, формування середнього класу та його матеріального благополуччя, в цілому розвитку міста, області чи регіону.

Отже, аналітичний розгляд, вивчення та узагальнення матеріалів щодо теорій та інструментів соціальної відповідальності бізнес-структур дозволили зробити висновок: господарська система може обирати власну форму реалізації з врахуванням національних умов та зі збереженням незмінної основи – управління діяльністю підприємства з метою загального позитивного впливу на суспільство. Крім того, слід зазначити в Україні феномен соціальної відповідальності формується під впливом національних та загальноєвропейських факторів, але поки що має обмежене застосування, зокрема в аспекті благодійності та пожертви на фоні зростання активності волонтерства.

Список використаної літератури:

1. Мескон М.Х. Основы менеджмента/ Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: «Дело», 2013. – 703с.

2. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку:монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2012. – 501 с

3. Власова Т.Р. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та тенденції/ Т.Р.

Власова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2013.-Вип. 1. – С.52-57.

4. Халда Н.О. Соціальна відповідальність бізнесу як складова людського розвитку в Україні та світі/ Н.О. Халда // Наука й економіка. – 2013. –т.,Вип.4. – С.326-332.

–  –  –

Вступ. Сучасне мале та середнє підприємництво України переживає свої не найкращі часи. Ця ситуація пов’язана не тільки з економічною нестабільністю та політичною ситуацією в державі, але й з недостатньо розвиненою системою стратегічного аналізу на підприємствах. Більшість фахівців закордоном для розробки стратегії та комплексної оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища малих та середніх підприємства використовують метод SPASE-аналізу. Даний метод є не дуже популярним серед українських підприємців хоча саме він був би найбільш ефективним в сучасних ринкових умовах.

Метою даної статті євизначення перспектив використання SPASE-аналізу для розробок стратегічних планів, підвищення конкурентоспроможності та покращення функціонування малих та середніх підприємств в Україні.

Проблематика. Більшість українських підприємств малого та середнього бізнесу, виходячи на ринок, нехтують стратегічним планування, коли розпочинають свою діяльність, тому їм дуже важко передбачити загрози та ризики, які можуть чекати їх у майбутньому. При вдалій початковій стратегії розвитку, визначеною за критеріями SPASE-аналізу, підприємство може досягти успіху у вибраній галузі та зайняти гідне місце на ринку.

Виклад основного матеріалу. Метод SPACE-аналізу є похідним від SWOT-аналізу та застосовується для оцінки сильних та слабких сторін діяльності невеликих підприємств за групами критеріїв. На основі вивчення ключових критеріїв у складі кожної групи складається матриця спрямованої стратегії в системі координат SPACE та будується вектор позиції підприємства, що оцінюється. (табл.1) [1].

–  –  –

Алгоритм побудови SPACE -матриці має наступний вигляд:

1.Характеристики параметрів оцінюють по шкалі від 0-6. Оцінюючи фактори конкурентоспроможності та стабільності галузі варто врахувати, що максимальне значення характеризує мінімальну прояву фактору. Кожній характеристиці присвоюється вага, що відображує її значимість у розрізі фактору.

2.На основі отриманих оцінок виводиться середньозважена оцінка по кожному з чотирьох факторів, які аналізують.

3.Середнє значення для кожної з чотирьох груп факторів відображається у координатах SPACE-матриці та з’єднується лініями. Сторона, що є максимально віддаленою від центру матриці показує вектор розвитку підприємства [2].

4.Положення вектора визначає тип рекомендованої стратегії (консервативна, захисна, конкурентна, агресивна) для зміцнення конкурентних позицій підприємства (рис.1).

ФС

КОНСЕРВАТИВНА АГРЕСИВНА

СТРАТЕГІЯ СТРАТЕГІЯ

КП ПС

ЗАХИСНА КОНКУРЕНТНА

СТРАТЕГІЯ СТРАТЕГІЯ

СГ Рис.1. Стратегії SPACE-аналізу

5.На основі отриманого варіанту стратегії формується перелік дій та рекомендацій по її реалізації (табл.2) Табл.2. Характеристика стратегій SPACE-аналізу Стратегія Характеристика стратегії та можливі дії

1.Агресивна Агресивна стратегія підходить для фінансово сильного підприємства, яке має переваги в стратегія зростаючій та стабільній галузі. Основні дії мають бути направлені на розширення виробництва та продажів, цінову війну з конкурентами, освоєння нових секторів ринку, просування власного бренду.

2.Конкурентна Положення даної стратегії є основою для наступаючої стратегії, яка застосовується коли стратегія фірма має виробничі переваги в галузі що розвивається, але яка не є стабільною.

Основні дії направлені на пошук фінансових ресурсів і розвиток збутових мереж.

3.Консервативна Дана стратегія притаманна стабільним ринкам з низькими темпами зростання. При стратегія цьому підприємство не має серйозних переваг. Всі дії мають бути направлені на зниження собівартості при підвищенні якості продукції або ж скорочення випуску та вихід на більш перспективні ринки.Pages:     | 1 |   ...   | 57 | 58 || 60 | 61 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ ФОНД ЦІЛЬОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПРОТИДІЯ ГЛОБАЛЬНІЙ ЗМІНІ КЛІМАТУ В КОНТЕКСТІ КІОТСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР Аналітична доповідь Київ – 2010 УДК 504.38:551.588.74(477) П83 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Орленко С. Л. Жаліло Я. А., к. е. н. Трофимова І. В., к. ф.-м. н. Хабатюк О. П. Чабан Н. М. За редакцією...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 2 УДК 621.1.016 С. Й. Ткаченко, д-р техн. наук, проф.; Н. Д. Степанова, канд. техн. наук; О. Ю. Бочкова, студ. БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ САМОЗАКИПАЮЧИЙ ПОТІК В ЕЛЕМЕНТАХ ВИПАРНИКА МИТТЄВОГО СКИПАННЯ Проаналізовано особливості багатокомпонентного самозакипаючого потоку водного розчину гліцерину в елементах випарника миттєвого скипання. Досліджено гідродинамічні характеристики та процеси. Висвітлено результати числового моделювання...»

«Аналіз перспектив торгівельних відносин між Україною та ЄС у контексті переговорів щодо розширеної угоди Ref: TRADE06/D0 Підсумковий звіт за результатами глобального аналізу Підсумковий звіт проміжного етапу Підсумковий фінальний звіт Замовник: Європейська комісія, Генеральний Директорат по Торгівлі Підготовлений: Роттердам, 13 грудня 2007 р. ECORYS Nederland BV P.O. Box 41 3006 AD Rotterdam Watermanweg 3067 GG Rotterdam The Netherlands T +31 (0)10 453 88 00 F +31 (0)10 453 07 6 E...»

«УДК 658.8: 338.222 Тєлєтов Олександр Сергійович, д.е.н., професор кафедри маркетингу Сумського державного університету; Загорулько Сергій Олександрович, студент факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У даній роботі розкриті практичні аспекти імітаційного моделювання економічних процесів, побудовані економетричні моделі та експертна система, які дозволяють імітувати поведінку суб’єктів маркетингової діяльності під...»

«Матеріали міжнародної конференції. ОБОРОННА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОН УКРАЇНИ Про оборону України (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209; № 1003-IV ( 1003-15 ) від 19.06.2003) набув чинності 01.08.2003 року Цей Закон встановлює засади оборони України, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2008. Вип. 39. С.589-593 Ser. econ. 2008. Vol. 39. P.589-593 УДК 338.24: 330.341.1 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ З. Юринець Львівський національний університет імені Івана Франка 79008 м. Львів, проспект Свободи, 18 У статті розглядаються тенденції розвитку інноваційної діяльності України. Здійснено аналіз та обґрунтування результатів реалізації пріоритетних напрямів розвитку...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В УМОВАХ РИЗИКІВ СПОВІЛЬНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ аналітична доповідь КИЇВ 201 Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : [аналітична доповідь]. К. : НІСД, 2012. – 25 с.Автори: Молдован О. О. Біла С. О., д. держ. упр., проф., Заслужений економіст України Шевченко О. В., к. е. н, с. н. с. Кушнір М. О. к. держ. упр. Тищук Т. А., к. е. н, доц. Мєдвєдкова Н. С., к. е. н. За редакцією к....»

«МАТЕРІАЛИ ДО ДЕБАТІВ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗБЕРІГАЄМО МАЙБУТНЄ ЗБЕРІГАЮЧИ ЕНЕРГІЮ Брошуру підготовлено в рамках проекту «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє»,що виконується в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net),і фінансується з фондів Європейського Союзу через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства. Програма прикордонногоспівробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна реалізовується...»

«ЗАХОДИ КНТЕУ НА 2014/15 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Дата Відповідальні за № Найменування заходу Місце проведення проведення виконання ЛИСТОПАД 2014 р. Вересень 2014 – Чемпіонат Києва з футболу серед ВНЗ Вищі навчальні Шаповал С.Л., 1. травень 2015 заклади Києва Кладченко М.В., М’ясоєденков К.О. Вересень 2014 – Чемпіонат України з футболу серед ВНЗ Вищі навчальні Шаповал С.Л., 2. травень 2015 заклади України Кладченко М.В., М’ясоєденков К.О. ВересеньНавчально-методичні семінари у рамках Вищої А-227...»

«УДК 658:076.5 Р.Т. Баран Національний університет “Львівська політехніка” УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ © Баран Р.Т., 2013 Визначено основні проблеми становлення і підвищення конкурентоспроможності суб’єктів повітряного транспорту України у пореформений період. Здійснено аналітичний огляд стану реформ цивільної авіації та запропоновано шляхи вирішення проблем з управління конкурентоспроможності авіакомпаній на інноваційній основі....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»