WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 56 | 57 || 59 | 60 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 58 ] --

2. Фірсова С.Г., Полункіна К.О. Хайтек-маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств[Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2015. – № 2. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3816.

3. Маркетинг: навч. посіб. [Електронний ресурс] / [С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П.

Луцій та ін.]. – Київ: «Наш час», 2007. – 504 с. – Режим доступудо ресурсу: http://www.infolibrary.com.ua/books-text-9565.html.

4. Джефри А. Мур. Преодоление пропасти. Маркетинг и продажа хайтек-товаров массовому потребителю[Електронний ресурс] / А. Мур Джефри. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. – 368 с. – Режим доступу до ресурсу:http://mreadz.com/new/index.php?id=32911.

ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО КОРПОРАТИВНУ БЕЗПЕКУ ТА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ

–  –  –

Відповідальність за стан суспільства та навколишнього середовища несуть не лише держави та міжнародні організації, а й насамперед підприємці. В даній ситуації необхідно не просто слідувати державним нормативним актам, які вимагають дотримання певних екологічних стандартів виробництва, а й усвідомлювати свою відповідальність перед світовою спільнотою. У феномені соціальної відповідальності домінує перш за все моральний компонент, який лише має бути підкріплений юридичною відповідальністю [1]. Проте, корпоративна відповідальність за соціально-екологічну безпеку навколишнього світу не набула належного застосування та поширення в Україні. Для того, щоб змінити ситуацію, необхідно дослідити джерела та динаміку поглядів на соціально-екологічну відповідальність та особливості її застосування у нашій країні.

Метою даної роботи є дослідження еволюції уявлень про корпоративну безпеку та відповідальність в соціально-екологічному аспекті, а також визначення особливостей теоретичних підходів до соціально-екологічної відповідальності та практичної її реалізації.

Західна цивілізація розглядала проблеми відповідальності за свої дії ще з античних часів. Давньогрецькі та римські філософи, такі як Платон, Арістотель, Марк Аврелій та інші, відзначали відповідальність правителя за забезпечення безпеки своїм підлеглим та шанобливе ставлення до навколишнього світу [2].

Також дані ідеї лягли в основу філософських уявлень епохи Відродження, що знайшло вираження у працях Нікколо Макіавеллі («Государ») та Томаса Гоббса («Левіафан»)[1]. Проте усвідомлення відповідальності саме роботодавця, промисловця, за свої дії починає оформлюватися вперше Томасом Мором у його праці «Утопія», де він критикує жорстоке ставлення до працівників і закликає їх роботодавців та державу нести за це відповідальність [3]. Із розвитком промисловості дане питання постає все гостріше, змушуючи роботодавців під тиском спільноти, забезпечувати належні соціальні умови.

Проте з бурхливим розвитком технологій, відповідальність за екологічну безпеку довгі роки не поставала першочерговою та невідкладною.

Так, до 70-х років ХХ століття проблемам безпеки навколишнього середовища людство майже не надавало значення. Лише серйозне погіршення екологічного стану великих промислових регіонів та кризова обмеженість природних ресурсів, привернули увагу науково-економічних кіл до соціальноекологічної проблеми. Стало очевидно, що суспільство дійшло до такої межі, за якою просто мусить контролювати та стримувати свою діяльність, її наслідки, що знайшло яскраве відображення у праці Е.Тофлера «Шок майбутнього» [4].

З огляду на це, у 1973 році розпочала свою роботу Програма захисту навколишнього середовища при Організації Об’єднаних Націй. Важливим кроком у вирішенні екологічних проблем стало засідання Міжнародної Комісії з питань екології та розвитку у 1984 році, підсумком роботи якої стала теза «задоволення потреб сучасного покоління не повинно відбуватися за рахунок прийдешніх поколінь». У 1991 році на другій світовій конференції у Ротердамі, у доповіді прем’єр-міністра Норвегії наголошувалось, що саме міжнародні корпораці їз мінімальним втручанням урядів країн повинні визнати свою відповідальність перед суспільством та природою [2].

Детальний аналіз наведених публікацій та міжнародних нормативноправових актів дозволив виділити в рамках становлення феномену глобальної екологічної відповідальності дві тененції. По-перше, світова спільнота дійшла висновку, що повинна існувати глобальна відповідальність за стан довкілля.

По-друге, громадяни, щоразу більше переймаються тим, як вплине несприятлива екологічна ситуація на їх повсякденне життя, а також як вони можуть сприяти вирішенню екологічних проблем.

Що ж стосується еволюції уявлень про соціально-екологічну відповідальність в Україні, то її зародження припало на другу половину ХІХ ст., коли Україна перебувала у складі Російської та Австро-Угорської імперій.

Проте, підґрунтя до цього було закладено в українському етносі набагато раніше.

Українці з давніх-давен навчилися поважати землю та працю людей, які їх оточують. Це пов’язано із специфікою історичного шляху України, яка протягом майже 5 століть перебувала під ярмом загарбників. Саме за цих умов в українців сформувалися такі особливості менталітету, як шанобливе ставлення до рідної землі, «культ хліба», повага до людської праці [2]. По суті, все вищезазначене лягло в основу та стало джерелом шанобливої та відповідальної поведінки українського етносу до оточуючого світу.

Отже, проблеми корпоративної безпеки в аспекті соціально-екологічної відповідальності в українських реаліях підіймалися ще у ХІХ сторіччі. Це було закономірно закладено у нашій ментальності. Проте через низку історичних подій, дана риса була втрачена, і задача сучасної української держави відродити її, в певній мірі спираючись на європейський досвід, а також на досвід предків. У даний момент саме держава має виховати покоління українських підприємців, які будуть усвідомлювати свою відповідальність перед народом, державою та всім навколишнім природнім світом, що є необхідною умовою на шляху України до європейської інтеграції.

Список використаної літератури:

1) Соціальний аспект корпоративної культури та його вплив на економічну безпеку підприємства / В. В. Ворожбит // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2013. - № 25(1). - С. 147-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecmepi_2013_25(1)__19.pdf

2) Грішнова О.А., Думанська В.П. Екологічний вектор соціальної відповідальності.// Економіка та управління. – № 3 Режим 2011. - доступу:http://www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2011/3/p_32_41.pdf

3) Фетисова Юлия Витальевна. Культура безопасности : диссертация... кандидата философских наук : 09.00.13 / Фетисова Юлия Витальевна; [Место защиты: Ом. гос. пед.

ун-т].- Омск, 2009.

4) Тоффлер Э. Т50 Шок будущего: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. - М.: ООО "Издательство ACT", - 2002. – 552c.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ НА

ПІДПРИЄМСТВІ

–  –  –

Постановка проблеми. Сьогодні вивчення та застосування методів управління стресами в організації є надзвичайно актуальним адже психологічний стан працівника впливає на продуктивність праці та ефективність виконаної ним роботи. Навіть у добре керованій організації виникають ситуації, які негативно впливають на людей і викликають у них почуття стресу. Тому керівник повинен це розуміти і вміти професійно нейтралізувати стратегові ситуації. У зв’язку з цим особливу увагу варто приділити визначенню поняття «стресу» та характеристиці боротьби зі стресовими ситуаціями.

Аналіз останніх публікацій. Питання застосування стрес-менеджменту на підприємстві знайшло своє відображення у працях Х.В. Кабана, М.Ф.Гончара, В. Лученко, Г. Сельє, Дзвоник Г.П., Савченко Т.Л.

Метою дослідження є характеристика особливостей застосування стресменеджменту на вітчизняних підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Одним з найбільш поширених в наші дні видів афектів є стрес. Він являє собою стан надмірно сильної і тривалої психологічної напруги, яка виникає у людини, коли її нервова система одержує емоційне перевантаження. Стрес дезорганізує діяльність людини, порушує нормальний хід поведінки, здійснюює негативний вплив не тільки на психологічнийстан, але і на фізичне здоров'я[1].

З 90-х років XX століття, стрес на роботі став однією з актуальних психологічних проблем. В сучасному виробництві часто виникають ситуації, коли працівник, зустрічаючись з якоюсь складністю не може повноцінно реалізувати накоплену енергію і тоді ця енергія може руйнувати саму людину в умовах кар'єрної конкуренції, спілкування з керівництвом, тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Поняття стрес-менеджмент з’явилося на Заході та визначається як комплекс заходів по запобіганню стресу та реабілітації людини після його появи. Очевидно, що стрес-менеджмент не в змозі вплинути на фізичні стресфактори, проте впливати на протікання стресу він може і повинен незалежно від природи стрес-фактору. З іншого боку психогенні стрес-фактори можна цілковито компенсувати за допомогою методів стрес-менеджменту.

Професійний стрес - це складна галузь дослідження стресових станів, як і психологічний стрес, який співвідноситься з негативними та позитивними емоціями і почуттями, та створюється факторами, які носять характер загрози або перешкод. В напрямку професійного здоров'я спеціаліста вивчають професійний стрес, розглядаючи його як наслідок неперервної і тривалої дії специфічних стресорів, що визивають перевтомлення, професійні захворювання. Посилюють дію професійного стресу і короткочасні екстремальні ситуації. Як бачимо, професійний стрес розглядається, як правило, в плані негативного впливу на професійну діяльність [2].

Сучасні керівники повинні вміти застосовувати різні методи управління стресами працівників, а також повинні бути стресостійкими. Стресостійкість менеджера – це його здатність свідомо протистояти тривалому стресу, оскільки ми знаємо, що перебування у постійному нервовому напруженні негативно впливає на роботу організму й на безпосереднє виконання обов‘язків працівниками [3].

Застосування на підприємстві стрес-менеджменту має такі переваги:

уміння менеджерів управляти стресами та спрямовувати їх в корисне русло;

опанування менеджерами методів ефективного управління усім персоналом;

вивчення менеджерами психології людини та стимулювання персоналу до праці; створення комфортної та сприятливої робочої середи; як наслідок ефективне функціонування підприємства.

Управління стресами – це процес цілеспрямованої дії на персонал організації в цілях адаптації особи до стресової ситуації, усунення джерел стресу і опанування методами їх нейтралізації усім персоналом.

Чудовим способом позбавлення стресу є фізичні навантаження, контрастний душ, прогулянки, здоровий сон і багато інших способів. Для правильного та ефективного управління стресом на виробництві необхідно:

правильно організувати роботу, скласти послідовний план операцій на підприємстві, чітко визначити обсяг робіт на кожного працівника. Щодо стресу у системі управління, то тут необхідно звернути увагу на поведінку керівників:

наскільки вірно вони розподіляють обов’язки та створюють належні умови для праці своїм підлеглим. Якщо на підприємстві виник груповий стрес, то слід визначити проблему, причину масового незадоволення і організувати спільний захід, який дозволить зблизитись колегам по роботі у неробочій обстановці.

Якщо керівник зауважив що спілкування двох працівників призводить одного з них у стресовий стан, то краще розділити їх роботу, перевести їх в різні групи, тобто звести до мінімуму їх спілкування. Для усунення духовного стресу менеджерам слід вивчати особливості характеру, рівень знань підлеглих, удосконалювати комунікації, використовувати відповідний стиль керівництва.

Висновок. Таким чином, запорукою успіху в управлінні стресом є бажання і можливості керівників розглядати дану проблему на підприємстві.

Застосування стрес-менеджменту у сучасності є необхідним задля забезпечення успішного функціонування компанії. Створюючи здорову та позитивну атмосферу у трудовому колективі, управлінці стимулюють працівників до саморозвитку та успіху, що викликає процвітання організації.

Список використаної літератури:

1. Сельє Н. Стрес і загальний адаптаційний синдром-[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2038162/?tool=pmcentrez

2. Дзвоник Г.П., Савченко Т.Л. Професійний стрес і підходи до його вивчення.

[Електронний ресурс]: Режим доступу:http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Psihologia/43976.doc.htm

3. Х.В. Кабан, М.Ф.Гончар Стрес менеджмент на підприємстві -[Електронний ресурс]:

Режим доступу:

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16333/1/166_Kaban_292_293_Modern_Problems.pdf

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК УМОВА

ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

–  –  –

Постановка проблеми:Перехід України до сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського і світового співтовариства вимагають запровадження сучасної практики взаємодії держави і бізнесу, а також бізнесу і суспільства. Це дозволить посилити взаємну відповідальність усіх учасників суспільного життя, створить умови для подальшого стабільного розвитку суспільства. В контексті цієї взаємодії дедалі важливішого значення набуває соціальна відповідальність бізнесу. Вона передбачає свідоме відношенні суб’єктів господарської діяльності до вимог соціальної необхідності, соціальних завдань, морально-етичних норм та цінностей, розуміння наслідків своєї діяльності для суспільства, держави, споживачів, ділових партнерів та своїх працівників [1, ст. 1].

Питання соціальної відповідальності бізнесу з кожним роком стає все актуальнішим для України, що пов’язано з певними причинами: організації дедалі сильніше зазнають впливу зовнішнього середовища і мають відповідно реагувати на його запити, поширення принципів відкритості й прозорості діяльності організацій робить доступною інформацію про функціонування організації, отож значення доброго іміджу посилюється, зростає увага потенційних інвесторів до інформації про конкурентоспроможність організації, її турботу про довкілля, соціальну відповідальність. Тому дослідження соціально відповідальної поведінки організацій, яка забезпечує довгострокову конкурентоспроможність бізнесу та лояльне ставлення співробітників та споживачів до організації є актуальним в даний час [2, ст. 3].Pages:     | 1 |   ...   | 56 | 57 || 59 | 60 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«УДК 330.322:332.1 М. В. Макаренко 1 Забезпечення інноваційної моделі соціально-економічного розвитку регіону У статті розглянуті сучасні напрямки розвитку інноваційних процесів в Україні і її регіонах. Визначено необхідність пошуку методів удосконалювання управління науково-технічним розвитком і розгляду можливих варіантів забезпечення інноваційної моделі розвитку регіону. Ключові слова: інноваційна модель, інноваційний потенціал, інноваційна інфраструктура, науково-технічний розвиток, розвиток...»

«О. Рудницька ДИКТАНТИ 9-11 класи 1 ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ І СТАРШОКЛАСНИКІВ г О. Рудницька ЛІТЕРАТУРНІ ДИКТАНТИ 9-11 класи Київ А.С.К ББК 812УКР-922 Р76 Рудницька О. Б.Р76 Л і т е р а т у р н і диктанти: 9 1 1 кл.: Навч. п о с і б н. — К.: А.С.К., 2005. — 64 с. — (Інтерактивні технології навчання та оцінювання). І 8 В И 966-319-084-1. У посібнику вміщено літературні диктанти, спрямовані на постійну творчу співпрацю, діалог учителя з учнем, створення атмосфери зацікавленості на уроці. Вони...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Заснований 2000 р. Видається 2 рази на рік № 33 Київ 2013 УДК 330.341.08 (477) Підбірка статей присвячена дослідженню проблем забезпечення стійкого економічного розвитку України в новій економіці....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050504 «Зварювання» Затверджено методичною радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ 2012 Відновлення деталей машин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050504 «Зварювання» / Уклад.: І.В. Смирнов, А.В. Чорний – К.: ІВЦ “Видавництво...»

«ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 200 ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА З ПРАВ ЛЮДИНИ ХАРКІВ «ПРАВА ЛЮДИНИ»  ББК 67.9(4УКР) П При оформленні обкладинки використано скульптури Алекса Савранського (www.petik.com) Художник-оформлювач Борис Захаров Загальне редагування Євген Захаров, Ірина Рапп, Володимир Яворський Книга видана за допомогою Національного фонду підтримки демократії (США) Права людини в Україні – 2007. Доповідь правозахисних організацій. / За ред. Є.Захарова,...»

«136 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ УДК 334.012.64 Г 95 О.П. Гурченков, доц, канд. екон. наук, проф. каф. економіки; М.І. Сатура, магістр Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО БІЗНЕСУ З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ МИКОЛАЇВСЬКОГО РЕГІОНУ Проаналізовано діяльність підприємств малого бізнесу та обґрунтовано показники оцінки його потенціалу. Запропоновано напрямки...»

«Вельмишановний !  Правління  Українського  наукового  медичного  товариства  лікарівоториноларингологів запрошує Вас взяти участь у роботі  Щорічної традиційної весняної конференції Українського науко вого  медичного  товариства  лікарівоториноларингологів  «Су часні  методи  діагностики  і  лікування  хронічних  запальних  за хворювань  ЛОРорганів»,  яка  відбудеться  2022  травня  2012  року в м. Судак (АР Крим).  Засідання  конференції  будуть  проводитись  в  конференц залі ...»

«УЧЕТ И АУДИТ Таким образом, подтверждается предположение о выходе функции экоаудита за рамки традиционно понимаемой (как функции засвидетельствования). При этом экоаудит приобретает черты бизнес-процесса, элемента экологического менеджмента, в частности засвидетельствования соответствия деятельности предприятия его природоохранной политике, региональным, территориальным и местным программам обеспечения экобезопасности, программам вывода территории из чрезвычайной экологической ситуации, таким...»

«ТОМ 13 Секція 15 – Економіка і управління у промисловості 13-1 УДК 005.8 Гордєєва І. О., к. т. н., доцент, доцент кафедри «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали» (Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, г. Дніпропетровськ, Україна) РОЛЬ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ У ПРОЦЕСАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Головними проблемами Дніпропетровської області є високий рівень безробіття та мала кількість вільних...»

«УДК 336.221.24:336:71 І.І. Д’яконова, д-р екон. наук, проф. кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” РОЗВИТОК СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ ЗА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО НАГЛЯДУ У статті досліджується система банківського маркетингу з точки зору функціонального підходу, розробляються шляхи взаємодії банківської системи та банківського маркетингу в умовах реалізації концепції ризик-орієнтованого нагляду. Ключові...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»