WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 53 | 54 || 56 | 57 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 55 ] --

Постановка проблеми. Інтеграційний курс до Європейського Союзу, який для себе обрала Україна, потребує формування сучасної високорозвиненої економіки, заснованої на новітніх досягненнях у сфері науки, техніки, економіки та інших галузей. Реалізація цієї мети потребує залучення значних інвестиційних ресурсів та пошук джерел інвестування. Дослідження досвіду економічно розвинутих країн свідчить, що одним з важливих механізмів активізації інноваційної діяльності в умовах ринкового господарювання є розширення обсягів венчурних інвестицій та формування системи венчурного інвестування в рамках національної економіки.

Тому мета даної роботи – виявити особливості венчурного капіталу як перспективної форми фінансування інновацій та обґрунтувати основні напрями його становлення і розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Венчурний (ризиковий) капітал– якісно новий спосіб інвестування коштів великих компаній, банків, страхових, пенсійних та інших фондів в акції малих інноваційних фірм, що мають значний потенціал зростання і реалізують інноваційні проекти з високим рівнем ризику.

Обов’язковою умовою такого інвестування є участь інвестора в управлінні інноваційною фірмою і отримання прибутків від продажу її акцій на фондовій біржі. Венчурний капітал розширює можливості створення і розвитку нової продукції, прискорює інноваційні процеси, підвищує науково-технічний рівень виробництва, формує конкурентне середовище в сфері науки і наукового обслуговування [1].

Він є частиною фінансового капіталу, яка формується за рахунок позичкового та акціонерного капіталів та спрямовується на фінансування інноваційного процесу переважно в тій його частині, яка забезпечує виробництво знань. Венчурний капітал пов’язаний із здійсненням ризикових проектів і забезпечує реалізацію вартості продукту інноваційних венчурних фірм.

Фінансування інноваційних проектів за допомогою венчурного капіталу активно використовують у розвинутих країнах, коли венчурні фірми надають кошти, так само як і банки.

Узагальнення умов надання венчурного капіталу дозволяє позначити низку їх специфічних особливостей (табл.1).

Таблиця 1 Особливості венчурного капіталу відсутність будь-якої застави венчурне фінансування створює умови для інтеграції або гарантії відшкодування науки, виробництва і ринку довгостроковий період високий рівень ризику через відсутність будь-яких фінансування (3-10 р.) гарантій успішного зростання компаній початківців орієнтація на багаторазове незастосовність принципів поворотності і платності зростання самого капіталу (виплати відсотків) зацікавленість інвестора в успіху нового підприємства шляхом надання маркетингових, управлінських, інформаційних і інших послуг Джерело: складено автором на основі даних [1] Венчурний капітал може формуватися за рахунок коштів формального і неформального секторів. До формального сектора відносять фонди або фірми венчурного капіталу, що об’єднують ресурси різних інвесторів (пенсійні фонди, корпорації, благодійні фонди, приватні особи), а до неформального - приватних осіб, які інвестують кошти безпосередньо у нові і зростаючі фірми (таких інвесторів прийнято називати "бізнес-ангелами") [2].

В Україні венчурний капітал сприймається як виключно ризиковий капітал для компаній і проектів та перебуває сьогодні лише на стадії формування. В Україні працівників кредитних інститутів більше цікавить забезпечення, а не бізнес-плани. Несхильні до ризику вітчизняні банки не беруть участі в компаніях венчурного капіталу, як не беруть у них участі й інші інституціональні структури на кшталт пенсійних фондів та страхових компаній.

Однією з причин відмови від застосування венчурного капіталу вітчизняними підприємствами є відсутність практичного досвіду реалізації даного методу фінансового забезпечення.

Вирішити проблеми, пов’язані зі становленням та розвитком венчурного капіталу в Україні можна шляхом підтримки з боку держави (табл.2):

Таблиця 2 Основні напрями становлення і розвитку венчурного капіталу № п/п Зміст напряму Переробка існуючої економічної та правової бази.

Створення більш сприятливих умов для залучення венчурного капіталу з

–  –  –

Створення умов для інтенсифікації інноваційних процесів.

Джерело: складено автором на основі даних [3] Структура розвитку в Україні ринкових відносин та особливості розвитку підприємництва в останні роки свідчать, що вельми корисною могла б бути спеціальна гарантійна схема в галузі венчурного капіталу.

За допомогою вказаних заходів в Україні можна створити ефективну систему венчурного фінансування, яка б виступала складовою частиною економічного механізму і розвивалася відповідно до потреб переведення економіки на інноваційний шлях [3].

Висновки. Отже, венчурний капітал як виключно ризиковий капітал для компаній і проектів, перебуває сьогодні в Україні лише на стадії формування.

Для появи й розширення венчурного капіталу необхідна активна політична і законодавча підтримка з боку державних та інших зацікавлених структур.

Список використаної літератури:

1. Лапко О.О. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного розвитку економіки / О.О.Лапко // Економіка і прогнозування, 2007. - №3. – С.25-29

2. Плотникова Е. П. Венчурный капитал в системе общественного капитала:

постановка проблемы / Е. П. Плотникова // Вестник ОГУ. – 2010. – No8(114). – С. 41–47.

3. Шевцов А. Розвиток венчурного підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання / А. Шевцов, Р. Боднарчук, О. Гриненко. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/june2009/6.htm

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КЕРІВНИКА

–  –  –

Постановка проблеми. Особливе значення у формуванні іміджу організації має імідж її першої особи, так званого "лідера організації". Саме від першої особи організації багато в чому залежить ухвалення важливих рішень, а також те, як буде сприйнята сама організація громадськістю.

В руслі сьогоднішніх економічних змін в країні суспільство потребує нової генерації керівників, які б спрямували державу до успішного вирішення всіх нагальних питань.

Тому мета даної роботи – визначити сутність та складові іміджу керівника, а також запропонувати шляхи формування позитивного іміджу.

Виклад основного матеріалу. Дослівний переклад з англійської слова «image», означає «образ». Отже, імідж – це образ, який формується в свідомості людини. Створення іміджу є невід’ємною складовою ділової активності будьякого підприємства або людини, особливо менеджера [1].

Імідж менеджера має багато складових, які стосуються усіх сфер його діяльності та особистості. Проте виділяють найбільш значимі складові, без яких формування позитивного іміджу менеджера не можливе (табл.1).

Таблиця 1 Складові іміджу керівника Складова іміджу Зміст складової іміджу керівника якість характеру, якість особистості, фізичні здібності персональна освіта, стиль життя, система цінностей, суспільний статус соціальна тип менеджера за стилем мислення, поведінкою, його статус у колективі; ступінь володіння методами і технологіями управління професійна колективом; наявність навичок стратегічного планування;

організаторські вміння; здібності до професійного зростання Джерело: складено автором на основі даних [1] Т.В. Скрипаченко вважає, що в процесі утворення іміджу беруть участь багато факторів, одні з яких є первинними, а інші – вторинними. Сукупна дія

–  –  –

вписування особистості в модель активне використання супутніх символів поведінки актора щодо створення візуальних характеристик Джерело: складено автором на основі даних [3, с.546]

–  –  –

На думку В.М. Гриньової, одним із шляхів формування позитивного іміджу керівника є оволодіння технікою спілкування. Розрізняють вербальні (бесіда, інтерв'ю, дискусія,дебати, круглий стіл тощо) і невербальні (жести, міміка та пантоміміка) засоби спілкування [4].

Одним із важливих аспектів оволодіння технікою спілкування, на думку С.

Болсун, є розв'язання конфліктів, які виникають під час вербального спілкування. Доведено, що мудрий керівник у ході вербального спілкування вправно реалізує функції: регулятивну; координаційну; соціальнопедагогічну;інформаційну;спонукальну;функцію встановлення відповідних стосунків;функції впливу і розуміння. Невербальні засоби, в порівнянні з вербальними, виграють своєю виразністю, економічністю, динамічністю, в них прихована велика спонукальна сила.Іноді жести, міміка, інтонації можуть сказати значно більше, ніж слова.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підвищення соціально-психологічної компетентності – важливий аспект роботи керівника над своїм іміджем. Тому серед найважливіших завдань іміджмейкерів (спеціалістів, які формують і підтримують імідж фізичної, юридичної особи) є навчання особистості професійного спілкування, орієнтування в будьяких ситуаціях взаємодії, складання психологічних портретів та ін.

Висновки. Отже, до шляхів формування позитивного іміджу керівника відносяться: оволодіння технікою спілкування;оволодіння мистецтвом прийняття управлінських рішень;мотивація керівника;підвищення культурного рівня керівника;розвиток професійної компетентності (знань, умінь, навичок);розвиток управлінських якостей (ділових, професійних, особистих); підвищення інтелектуального рівня тощо.

Список використаної літератури:

1. Дуднєва Ю.Е. Структура та фактори формування внутрішнього іміджу організації /Електронний ресурс / Режим доступу:http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_7/statti/Dydneva.pdf

2. Скрипаченко Т.В. Соціально-психологічний імідж сучасного керівника. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05. - Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2001.

3. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с.

4. Гриньова В.М. Педагогічна культура майбутнього вчителя. – Харків. – 1996.- с.94-95.

КУЛХАНТИНГ: МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ТРЕНДІВ

–  –  –

Постановка проблеми. Потреби споживачів завжди стоять на першому місці під час формування компанією асортименту продукції, яку вона планує виготовляти. Але на сьогоднішній день потреби споживачів дуже важко задовільнити. Щоб бути успішним на ринку, компанії повинні постійно випереджати своїх конкурентів у пошуку і формуванні споживчих уподобань.

За для цього, компанії вдаються не лише використання маркетингових досліджень, але й стараються аналізувати і передбачити майбутні уподобання споживачів. Колом цих питань займається один із нових методів маркетингового дослідження - кулхантинг [1].

Мета дослідженняз’ясувати особливості застосування кулхантингу у компаніях.

Обґрунтування отриманих результатів.Маркетинг використовує багато інструментів, що дозволяють амбіційним гравцям на різних ринках тримати руку на пульсі, випереджати конкурентів, відрізнятися один від одного.І саме одним з таких маркетингових інструментів і є кулхантинг. Інакше кажучи, спеціально організований пошук дійсно незвичайних ідей у реальному житті, або ж розшукування життєвих інсайтів, актуальних для найактивнішої, сучасної, впливової цільової аудиторії.

Кулхантинг – пошук нових трендів і стилів. Термін coolhunting (від англ.

Cool – класний, крутий і hunting – полювання) перекладається як "полювання за класним, крутим". Термін з'явився на початку дев'яностих, був підхоплений користувачами Інтернету і закріпився в якості ідентифікатора області діяльності частини маркетологів [2].

Оскільки кулхантинг відповідає на запитання, що зараз "круто", його результати – відповідають на запитання, як зробити по-справжньому "крутим" бренд, продукт, рекламу. "Крутизна" марки в інформаційно насиченому і економічно нестабільному світі – один з основних "якорів", які прив'язують споживача до бренду і аргументують його вибір за інших рівних цінових пропозиціях. "Крутий бренд" – це не тільки марка, яка дозволяє клієнту підкреслити індивідуальність і оригінальність, виділитися з натовпу.

Кулхантинг часто асоціюється з фешн-індустрією, проте він має великий потенціал для масових ринків у інших категоріях: телеком, транспорт, FMCG, медіа – скрізь, де присутні активні споживачі.

Організація кулхантингового дослідження вимагає ретельної підготовки і водночас не потребує розгорнутої ресурсної бази так, як при звичайних маркетингових дослідженнях. Зазвичай кулхантинговий проект реалізується в чотири основні етапи:

Постановка мети. Без мети немає сенсу виходити на "полювання", 1.

оскільки незрозуміло, яким чином будуть використовуватися результати кулхантингу. Цілі можуть стосуватися пошуку ідей для нової комунікації або продукту, занурення у світ споживача, щоб зрозуміти, а що вже зараз робить світ кращим. Тобто фактично потрібно сформулювати зразки та прототипи цілі.

Пошук кулхантерів. Це можуть бути представники дослідницького 2.

агентства або спеціально отрекрутованих представників досліджуваної цільової аудиторії, які можуть зсередини показати, що таке cool для їхнього середовища. Дуже корисно, якщо в кулхантери записуються співробітники компанії-замовника, ентузіасти своєї справи.

Проведення польового дослідження. Кулхантинг допускає 3.

змішування різних методів – спостереження, фокус-групи, глибинні інтерв'ю і т.ін. Результатом стають "каталоги" знахідок.

Аналіз зібраних матеріалів та інтерпретація. Як правило, результати 4.

кулхантингу повинні відповідати завданням дослідження.

Сьогодні кулхантери виконують важливу компенсаційну функцію в самоорганізації світу тенденцій і стилів. Працює це так. Індустрія породжує моду, яку в промислових масштабах нав'язує споживачеві. Кулхантери відстежують паростки нових явищ, які зароджуються в масах і пред'являють їх індустрії.

Конс'юмеризм стає відмінним середовищем, де кулхантери можуть проявити себе, полюючи за тим, що виділяється на загальному фоні.

Кулхантинг – це більше, ніж просто маркетингові дослідження в силу самої природи досліджуваних суб'єктів. Підлітки часто розглядаються як складний сегмент, оскільки їх важко зачепити нав'язливою рекламою та маркетинговими кампаніями націленими на них. Отже кулхантерам доводиться діяти більш прихованими, неявними методами збору інформації та даних [3].

Висновки. Отже, для маркетингу концепція cool-брендів – це можливість зробити конкретний бренд значущим для споживача, включити не тільки в споживчу поведінку, але й у його життєвий контекст.Pages:     | 1 |   ...   | 53 | 54 || 56 | 57 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – 152 с. 10. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: [підручник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – [вид. 2-ге, випр., доп.]. – К.: “Академвидав”, 2007. – 464 с. 11. Кузьмін О.Є. Прикладний менеджмент: [навч. посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – 292 с. 12. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – [3-є...»

«Державна служба статистики України Головне управління статистики у Житомирській області КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ на 2015 рік Житомир Статистичні публікації у 2015 році У каталозі представлено перелік статистичних публікацій, які містять інформацію про соціально-економічне становище області за видами економічної діяльності та за містами та районами. Видання можуть зацікавити не тільки фахівців, а й широке коло користувачів. На замовлення може бути підготовлений статистичний та аналітичний...»

«ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬК Демографічний прогноз до 2030 року для міста Дніпропетровська. Звіт підготовлено в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП). Авторський колектив: Жаклін Палладіні (радник з демографічних питань, Проект РЕОП) Наталія Ходько (консультант зі статистичного аналізу, Проект РЕОП) Наталія Рингач (головний науковий співробітник, Інститут...»

«Економічні науки 9. Обзор рынка автозапчастей для легковых и коммерческих автомобилей в Украине 2009–2010 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://carway.com.ua/otchety/obzor-rynka-avtozapchastey-v-ukrainehtml;10. The 2010 Automotive Aftermarket Study: The Role of the Internet and Search in the Automotive Parts, Services, Tires and Accessories Research and Purchasing Process [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу : http://www.sellpartsonline.com/pdf/nov2010-google-parts.pdf. Надійшла...»

«УДК 658.7+65.012.34 Н.І. Чухрай, О.Б. Гірна Національний університет “Львівська політехніка” кафедра маркетингу і логістики РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ Е-ЕКОНОМІКИ © Чухрай Н.І., Гірна О.Б., 2008 Висвітлено основні аспекти розвитку Е-логістики в умовах Нової економіки на основі рівнів розвитку, в яких ключову позицію займають логістичні оператори. Розглянуто сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в дистрибуційній логістиці, зокрема електронний обмін даними, електронний переказ...»

«Всеукраїнська науково-практична конференція «Системний аналіз фінансових процесів в умовах макроекономічної нестабільності» 24 січня 2014 року (п’ятниця) Корп. 6, ауд. 401, 1300 Організатори: кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень. Голова оргкомітету: завідувач кафедри фінансів, д-р екон. наук, проф. І. Г. Лук’яненко. Члени оргкомітету: канд. екон. н., доцент кафедри фінансів О. Я. Базілінська, канд. фіз.-мат. н., доцент кафедри фінансів В. В. Токарчук. Відповідальні...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №5 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 338.24 Г.Б. ТІТАРЕНКО Київський національний університет технологій і дизайну МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ НІС У статті представлено результати досліджень аналітичної підсистеми оцінки інноваційного розвитку підприємства. Розглянуто вплив зовнішніх та внутрішніх складових на потенціал інноваційного розвитку високотехнологічних підприємств....»

«Економічні науки УДК 331.021 С. Р. ПАСЄКА Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ У статті сформульовано дефініцію соціально-трудового потенціалу регіону та визначено складові, які формують його компонентну структуру. Здійснено огляд основних теоретичних положень дослідження соціально-трудового потенціалу в розрізі теорій, які стосуються потенційних складових, розвитку регіону, а також...»

«Institut fr Rundfunkkonomie an der Universitt zu Kln Олексій Хаб’юк Суспільно-правове мовлення у Федеративній республіці Німеччина Наукові публікації Інституту економіки телерадіомовлення при Кьольнському університеті Номер 2 Кьольн, жовтень Arbeitspapiere des Instituts fr Rundfunkkonomie Наукові публікації Інституту економіки телерадіомовлення ISSN der Arbeitspapiere: 0945-8 ISSN серії „Наукові публікації“: 0945-8999 ISBN des vorliegenden Arbeitspapiers 270: 978-3-938933-76ISBN даної наукової...»

«УДК 005.53:005.342:658 Грищенко Олена Федорівна, аспірант кафедри маркетингу Сумського державного університету ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ – КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА У статті досліджено підходи сучасних науковців до трактування понять «рішення» та «управлінське рішення». Запропоновано авторське визначення поняття «інноваційне рішення», сформульовано принципи прийняття інноваційних рішень та визначено місце і роль прийняття інноваційних рішень у господарській...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»