WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 52 | 53 || 55 | 56 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 54 ] --

Перспективи розвитку КСВ в українському бізнес-середовищі на думку міжнародних бізнесових структур залежать, у першу чергу від міжнародних ініціатив, економічного розвитку держави та від рівня духовності суспільства.

Національні респонденти на перше місце ставлять політику держави [2].

Чому саме тепер у нас заговорили про соціальну відповідальність бізнесу? Це пов`язано за низкою причин:

підприємства починають дедалі більше зазнавати впливу зовнішнього середовища і мають відповідно реагувати на запити цього середовища;

поступово змінюється ставлення працівників до розуміння самого поняття справедливості винагороди за свою працю;

змінилися споживачі. В умовах розвитку економіки, споживач може отримати будь-яку інформацію про функціонування корпорації ;

зростає тиск інвесторів. Спостерігається чітка тенденція,коли інвестори, перш ніж інвестувати діяльність корпорації, вимагають інформацію про її конкурентну спроможність, турботу про довкілля, соціальну відповідальність тощо [3].

Висновки. Отже, для підвищення конкурентоспроможності нашої держави на міжнародній арені, зростання її іміджу, покращення інтеграційних процесів з європейською спільнотою, розширення взаємовигідного інвестиційного співробітництва з іноземними партнерами необхідна розробка національної концепції КСВ, упровадження її в українську бізнес-практику, зміна стратегічних орієнтирів бізнесу в контексті КСВ. Дослідження практик КСВ компаній українського бізнес - середовища дозволяє окреслити коло проблеми впровадження практик КСВ у національному бізнес-середовищі, визначити основні тенденції розвитку КСВ і застосування бізнес-практик КСВ з метою її популяризації, оцінити потенційні ресурси подальшого сприяння розвитку КСВ, визначити рамкову структуру складових елементів національної моделі КСВ. Формування та розвиток вітчизняної моделі КСВ дозволить гармонізувати цілі соціальної політики держави та бізнес цілі компаній українського бізнес-середовища. За умов підтримки держави, наслідування досвіду успішних практик КСВ міжнародних і вітчизняних компаній партнерство держави та бізнесу перетвориться у потужний ресурс розвитку корпоративної соціальної відповідальності компанії перед навколишнім середовищем, суспільством, громадою, соціально незахищеними верствами населення, а значить у ресурс сталого розвитку.

Список використаної літератури:

Буряк А.В. Управління ефективністюбанківського бізнесу/ А.В. Буряк 1.

//Автореферат. - Суми, 2012. - 22 с.

Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? // Журнал 2.

«Києво–Могилянська Бізнес Студія». – №10. – 2005: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.management.com.ua/cm/cm037.html.

Колот А.М. Соціально-трудові відносини : Теорія і практика регулювання.

3.

Монографія.-К.:КНЕУ,2004.- 230 с.

Соціально відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/ 4.

[А.М.Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. Ред.. д-ра екон. Наук, проф.. А. М. Колота. – К.:

КНЕУ, 2011.-504 с.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЯК

ЧИННИК СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

–  –  –

Постановка проблеми. Останні роки характеризуються посиленням уваги до проблеми стабільного розвитку банківської системи України в умовах глобалізаційних процесів. Сьогодні аналіз ефективності діяльності вітчизняного банківського сектора обмежується набором фінансових та економічних показників. Однак не береться до уваги той факт, що банки створюються для задоволення фінансових потреб громадян, які є перш за все членами суспільства. Водночас спостерігається зростання недовіри до банківського бізнесу, соціальної напруженості, екологічних проблем у державі. Бурхливий розвиток банківської системи України, зростання користувачів банківських послуг, вказує на те, що банківський сектор як ніхто інший стоїть близько біля кожної окремої особи і може як успішно використовуватися для реалізації соціальних цілей держави, так і перешкоджати цьому. Зaзнaчeнe нaбувaє ocoбливoї актуальності, оскільки банки здійснюють соціально відповідальну діяльність і впливають на суспільство не лише з економічної, а й соціальної точки зору.

Постановка завдання. Метою роботи є визначення сутності соціальної відповідальності банківського бізнесу як складової стабільного функціонування банківської системи загалом, виокремлення, а також розробка певних рекомендацій для підвищення соціального ефекту діяльності банків.

Виклад основного матеріалу. Перші роки незалежності України були позначені для банків можливістю збільшувати свою дохідність і нарощувати обсяги фінансових показників, користуючись високою інфляцією і низькою конкуренцією на ринках депозитних та кредитних ресурсів [3]. Сьогодні ж на українському банківському ринку склалася принципово інша ситуація. Жорстка конкуренція як на рівні столиці, так і регіонів стала причиною поступового зниження процентних ставок за кредитними та депозитними операціями, посилення боротьби за клієнтів. Оскільки вартість фінансових послуг у банківських установах коливається неістотно, а часу та можливостей вивчати процентні пропозиції банків більшість людей не має, пріоритетним для клієнта стає фактор довіри до банку, його позитивний імідж і репутація, прозорість і чесність співпраці, небайдужість до соціального життя суспільства. Унаслідок цього особливої ваги набувають банківські нематеріальні активи, серед яких одним із найзначніших є комплексна продумана політика соціальної відповідальності [2].

Питання соціальної відповідальності бізнесу відображені у працях багатьох науковців, а саме: Н. Дехтяр, А. Кредісов, С. Мочерний, С. Мельник, Ю. Попов, Є. Сніжко, В. Стельмах, Т. Смовженко, 3. Скринник, В. Український, О. Федосєєв, В. Шаповал, Р. Шіллер та інші.

Існує поширена думка, що соціальна відповідальність — це спонсорство та благодійність. Насправді дане поняття є набагато ширшим і складнішим, характеризує всі дії компанії і визначає, як вона веде справи, будує відносини з партнерами та інвестує кошти. Єдиного визначення СВБ у світовій та вітчизняній науковій літературі не існує [2].

Соціальна відповідальність бізнесу – це в першу чергу стратегічні ресурси, які можуть допомогти покращити результативність діяльності підприємств і організацій з одночасною вигодою для суспільства [1]. В документі Європейської комісії соціальна відповідальність трактується як концепція, відповідно до якої компанії включають соціальні і екологічні питання в свою діяльність і в свою взаємодію з зацікавленими сторонами на добровільній основі [4].

Соціальна відповідальність повинна стати невід’ємною частиною довгострокової стратегії розвитку кожного банку. Аналіз специфіки організації та діяльності банківських установ дає змогу говорити про актуальність і необхідність соціальної відповідальності, оскільки вона: 1) підвищує довіру і симпатію до банку клієнтів, партнерів та влади;

2) формує позитивний імідж і репутацію (європейські аналітики банківського спрямування вважають, що репутація є одним із найважливіших нематеріальних активів і визначає від 25 до 35% ринкової вартості банку; 3) є додатковим інформаційним чинником; 4) може стати вагомим аргументом захисту банку від чорного піару та інформації щодо нестабільного фінансового становища; 5) підвищує конкурентоспроможність; 6) сприяє залученню депозитів від домогосподарств та перетікання капіталу від альтернативних об’єктів вкладення коштів. Зазначені фактори дають змогу банку наростити депозитний та кредитний портфелі, збільшити прибуток [2].

Висновки. Досить важливою проблемою є те, що рівень досліджень соціальної відповідальність в банківському секторі залишається на досить низькому рівні в Україні. Реальними кроками на підтримку соціальної відповідальності банків можуть стати: фіскальні засоби (зменшення податкових ставок, включення певних соціальних видатків до валових витрат банку і зменшення таким чином бази оподаткування); створення бази даних соціальних проектів на рівні областей, районів, міст; публікація в засобах масової інформації соціальних звітів банків; інформаційно-методична підтримка банківських соціальних ініціатив; розробка механізму часткової компенсації банкам будівництва своїх, проте відкритих для загального користування об’єктів інфраструктури (доріг, ділянок комунальних систем та іншого);


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


сприяння науковим розробкам теоретичних та методологічних засад СВБ [2].

Список використаної літератури:

1. Башинський Т. В. Соціальна відповідальність банківського сектору України / Т. В.

Башинський // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.

Економічні науки. - 2014. - Вип. 25. - С. 104-110.

2. Волошок Л, Царик І. Соціальна відповідальність банків та необхідність впливу на неї держави // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 8. – С. 10–13.

3. Шіллер Р.І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. – К.:

Наукова думка, 1998. – 159 с.

4. European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

Brussels, 25.10.2011. COM(2011) 681 final [Електроннийресурс]. – Режимдоступу:

ec.europa.eu/enterprise/policies/.../act_en.pdf.

ОСОБЛИВОСТІ EVENT-МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ

МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

–  –  –

Постановка проблеми. У зв'язку з активним розвитком інтелектуальної економіки в Україні почали розвиватися нові для нашої країни види бізнесу, одним з яких є організація подій (event-бізнес), які становлять сюжетну основу будь-якого маркетингового заходу.В умовах конкурентної боротьби якісна організація та проведення маркетингових заходів є передумовою ефективного функціонування.

Характерні особливості event-маркетингу досліджували такі вітчизняні науковці, як Ткачук О. В., Москальчук А.Л., Примак Т. О., Романцов А.Н. та інші.

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей event-маркетингу та ефективного застосування подієвого маркетингу (event-маркетингу) в системі маркетингової комунікаційної політики.

Виклад основного матеріалу. Event-маркетинг (з англ. - «маркетинг подій»)- це комплексна організація заходів, спрямована на просування марки продукту компанії, товару або послуги, за допомогою яскравих подій, що запам’ятовуються [5]. Маркетинг подій – це один з дієвих інструментів формування ставлення до компанії або її продукту, це самостійний вид діяльності, що вийшов за межі суто інформативної функції стосовно споживача. Event-бізнес є джерелом мільярдних прибутків, а показником постійного його розвитку ефективності, прибутковості та актуальності слугує щорічне зростання витрат на Event-послуги та зростань Event-агенств.

Будь-яка маркетингова стратегія компанії будується з цілком стандартного набору інструментів: масова реклама, участь і організація заходів, спонсорство, PR підтримка. Але навколишня дійсність змінюється з кожним днем, конкуренти придумують нові нестандартні ходи, а потенційний споживач стає все більш витонченим у своїх пристрастях і перестає реагувати на пряму рекламу як таку.

Дослідження Асоціації івенторів України показали, протягом календарного року кожна компанія виокремлює як мінімум три «івенти». Розрізняють ділові зустрічі, промо-заходи, тімбілдінг та інші події. Як правило, організація «івентів» спрямована на запуск нових брендів, стимулювання, споживання існуючих продуктів або створення дружньої атмосфери в колективі компанії.

Встановлено, що до цих заходів відносяться: фестивалі, ярмарки; масові eventзаходи, тест-драйви; PR-заходи, іміджеві акції [1, 34].

Головною перевагою будь-якої спеціальної події є встановлення безпосереднього контакту між клієнтом (продуктом, брендом) та аудиторією, створення між ними емоційного зв’язку.

Основна цінність та складність івенту – це ті почуття та емоції, які створені в аудиторії. Кожен правильний захід має розвиватися за принципом драми: зав’язка, кульмінація, розв’язка. Саме така послідовність подій тримає аудиторію в постійному емоційному напруженні, допомагає зібрати та втримати увагу [2].

Повільний розвиток event-маркетингу пояснюється складною економічною ситуацією в Україні, яка призвела до скорочення кількості підприємств Eventринку на 50%. Українські компанії обмежують витрати, не пов'язані безпосередньо з основною діяльністю, у першу чергу скорочення торкнулися бюджетів, що виділяють на спеціальні заходи, а це боляче вдарило по вітчизняному Event-ринку [3].

Задля створення успішного маркетингового заходу застосовують етапи:

досліджують ринок або конкретну ситуацію, позиціонують, розробляють концепції заходу, планують, реалізовують проект.

Першоосновою маркетингу подій є креативна ідея, яка узгоджується з брендом, в ідеалі добре прорахована і прогнозована з фінансової точки зору ідея [4].

Висновки. Для кожної людини її особистий досвід, пов’язаний із її особистими емоціями, завжди набагато цінніший, ніж пасивне споглядання будь-якого дива. Саме за допомогою event- маркетингу можна реалізувати дану потребу. Це один із дієвих інструментів формування позитивного ставлення до компанії або її просування. Сьогодні за допомогою грамотно організованого подієвого маркетингу можна не лише підвищити пізнаваність марки, стимулювати збут, але й прикріпити аудиторії лояльність до бренду.

Список використаної літератури:

1. Ткачук О. В. Event — важлива складова сучасного PR // Маркетинг в Україні. — 2010.

— № 1. — С. 34—39.

2. Москальчук А.Л. Лукач А. Ефективність використання EVENT-послуг в міжнародному маркетингу [Електронний ресурс] –Режим доступу_до_статті:http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2012/Economics/6_104221.doc.htm

3. Поверіна Ю.О. Event-маркетинг в системі маркетингової діяльності підприємств [Електронний ресурс] –Режим доступу до статті:

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15451/1/Eventmarketing__%20in%20the%20system%20.pdf

4. Примак Т.О. Івент-маркетинг [Електронний ресурс] –Режим доступу до статті:http://pidruchniki.com/1081080646643/marketing/ivent-marketing

5. Романцов А.Н. Що таке Event- маркетинг?[Електронний ресурс] –Режим доступу до статті: http://lvivposter.com/news/17-Event-marketyng/

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА

ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 52 | 53 || 55 | 56 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Економічні науки 20. Денісов А. С. Механізм ціноутворення в трансформаційних економічних умовах / А. С. Денісов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 9. – С. 178–180.21. Верхоглядова Н. І. Основи ціноутворення : [навч. посібник] / Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна. – К. : Кондор, 2007. – 252 с.22. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення : [навч. посібник] / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2004. – 214 с.23. Ушакова Н. Г. Міжнародне ціноутворення : [навч. посібник] / Н. Г. Ушакова, Н....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ У К Р А Ї Н И НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАРКЕТИНГ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей -напрямів підготовки 0501 „Економіка і підприємництво та 0502 „Менеджмент усіх форм навчання t СХВАЛЕНО на засіданні кафедри маркетингу Протокол № від 14.10.2004 р. К И Ї В НУХТ 200 Маркетинг: Метод, вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. спец. напрямів підготовки 0501...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПИЛИПЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 658.114.5.014.1 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Харків – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному економічному університеті, Міністерства освіти і науки України...»

«М.І.Рудакевич ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Монографія Тернопіль 2007 Видавництво Астон УДК 17:057.34 ББК 87.715 Р 83 Схвалено Вченою радою Тернопільського національного економічного університету Протокол № 11 від 27 червня 2007 р.Рецензенти: А.В. Мерзляк, доктор наук із державного управління, декан факультету управління Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління»;...»

«Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та практичні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни Економетрія (для студентів заочної форми навчання) Вінниця ВДТУ 2004 Методичні вказівки та практичні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни Економетрія / Уклад. А.О. Азарова, Н.В. Сачанюк-Кавецька. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 60 с. Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного...»

«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ В.О.Радкевич, А.М.Михайличенко, В.М.Аніщенко МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Харків Компанія СМІТ УДК 377.35 Рецензенти: І.М.Стариков, д-р пед.наук, професор, головний наук. співробітник лабораторії «Професійне навчання на виробнициві» Інституту ПТО АПН України ; Н.О.Величко, канд. пед. наук, ст. наук. співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр...»

«ЗБІРНИК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦЬ НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1. – 308 с. Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, присвячених різним аспектам освітянських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих...»

«ФОНД МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ За підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» АЗБУКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ навчально методичний посібник Під загальною редакцією І.В.Яковюка Харків УДК 66.4(0) Я7 ББК 327.39(075.3) А 35 Видання підготовлено і видано в рамках проекту «Азбука Євро пейської інтеграції», виконаного ФОНДОМ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (Європейська програма) Керівник проекту: Ольга Мірошник – президент ФОНДУ МІСЦЕВОЇ...»

«Національний лісотехнічний університет України Проф. Є.М. Романів1, канд. екон. наук – Львівська УДК 330.1:504(73) державна фінансова академія МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Розглянуто місце Державної контрольно-ревізійної служби України у справі використання фінансів з фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів. Йдеться про фінансування природоохоронних заходів, спрямоване на покращання екологічної ситуації...»

«Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 19-20 грудня 2012. УДК 519.876 Ірина Олійник Тернопільський національний економічний університет, Україна АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНОГО АЛГОРИТМУ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНТЕРВАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ СТАТИЧНИХ СИСТЕМ Iryna Oliynyk ANALYSYS OF THE SUCCESSIVE ALGORITHM OF PARAMETERS IDENTIFICATION OF THE INTERVAL MODELS OF STATIC SYSTEMS На сьогодні широко використовуються складні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»