WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 47 | 48 || 50 | 51 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 49 ] --

Імідж банку – це те, як банк шляхом проведення маркетингових кампаній просуває себе на ринку, а репутація – це те, яка думка склалася про нього в процесі реальної взаємодії з стейкхолдерами – групи, організації або індивіди на які банк впливає та від яких він залежить (клієнти, партнери, працівники, акціонери, інвестори, органи влади, некомерційні організації, ЗМІ). Добра ділова репутація формується роками і є необхідною умовою стійкого положення банку на ринку,важливим інструментом забезпечення високої конкурентоздатності.

Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо управління діловою репутацією банку, використовуючи найперспективніші інструменти комунікаційної політики.

Серед вчених, які займаються дослідженням проблем оцінки та управління діловою репутацією можна відзначити Г. Даулінга, Б.

Райзберга, Е. Рудую, Ю. Козиря, Л. Чайковскую, І. Рожкова, М. Димшиця, В.

Рутгайзера, O. Третяк, Ж. Зобкову, І. Важеніну, Л. Новіченкову, В. Астреліну, П.Макаренко, С. Бережного, П. Бортніков, О.Чирву, Н. Краснокутську, К.

Куценко, Н. Маслову, Г. Швіндіну.

В умовах кризи перевагу одержують ті фінансові установи, які заздалегідь завдяки правильній комунікаційній політиці створили собі гарний та стійкий імідж. Підтримувати репутацію та відновити пошкоджену репутацію банку можна, якщо вчасно реагувати на зміни факторів, які впливають на ділову репутацію банку (рис. 1).

–  –  –

Рис. 1. Фактори, які впливають на ділову репутацію банку (власна розробка).

В умовах кризи багато фінансових установвідмовилися від співпраці з рейтинговими агентствами. Моніторинг банківськихустанов в Україні показує, що більшість банків мають рейтинги принаймні місцевих рейтинговихагентств.

Наявність високого рейтингу нетільки означає впевненість незалежних оцінювачів у виконанні взятих зобов’язань установами, алей знижує премію за ризик для інвесторів та клієнтів. Тому важливо інформувати зацікавленісторони про отримані рейтинги. Рейтинги надійності вкладів встановлюють рейтингові агентства таспеціалізовані видання [1].

Щодо підтримки ділової репутації банку в сучасних умовах, то головним інструментом комунікаційної політики є паблік рілейшнз (зв’язки з громадськістю, пабліситі): участь у соціальних проектах; ініціювання виступів керівників та спеціалістів установи у пресі, на Інтернет-форумах, розміщення позитивних відгуків клієнтів про якість обслуговування на сайті банку та на форумах; підтримання контактів з лояльними журналістами та незалежними експертами; участь представників банку у неформальних дискусіях та клубах;

участь в національних конкурсах на кращу фінансову установу; проведення зборів, днів відкритих дверей для вкладників, позичальників, інших клієнтів з презентаціями установи, виступами вищих керівників; розсилка адресних повідомлень клієнтам електронною або звичайною поштою; ініціювання за допомогою юридичної служби позовів проти ЗМІ та авторів публікацій, в яких міститься інформація, що шкодить репутації установи та ін.).

Пріоритетними завданнями служби маркетингу в частині відновлення репутації банку є [1, 2]: 1) щоденний моніторингу репутації установи серед учасників ринку на сайтах, які розміщують скарги клієнтів, та соціальних мережах; 2) недопущення інформаційного вакууму (своєчасне реагування на негативні публікації у пресі, заяви дрібних акціонерів, оголошення рейтингових агентств про зниження рейтингу, виступи представників наглядових і правоохоронних органів); інформування підрозділів по роботі з клієнтами та кадрову службу установи про скарги і розміщення на відповідних форумах та сайті установи відомостей про врегулювання ситуацій; узагальнення звернень і скарг клієнтів за різними каналами (у відділеннях, на сайті установи, контактцентру, поштою); допомога клієнтській службі у складанні дружніх по відношенню до клієнтів відповідей на листи або повідомлення, з визнанням помилок або недоліків, якщо це має місце.

Отже, ділова репутація банку складається впродовж певного періоду, але її формування можна прискорити, якщо управляти нею.

Список використаної літератури:

1. Бортніков П.Г. Маркетингова підтримка репутації фінансової установи // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13837/1/18_115-120_Vis_720_Menegment.pdf

2.Бортніков П.Г. Можливості антикризових комунікацій банку на рівні взаємовідносин із зовнішніми сторонами // П.Г. Бортніков / Маркетинг і менеджмент інновацій. – №4. – 2011. – С.132–137.

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВІ ІНСТРУМЕНТИ

–  –  –

Постановка проблеми.Система управління підприємства передбачає послідовність таких процесів: отримання інформації, обробку інформації, прийняття рішення, виконання рішення, оцінку результатів виконання рішення.

Сьогодні перед системою управління існує широке коло нових завдань, пов’язаних з визначенням ефективної стратегії і тактики підприємницької діяльності. Це відповідно створило додаткове навантаження на систему бухгалтерського обліку, вимагаючи її пристосування до специфічних інформаційних потреб системи управління. Основною умовою, необхідною для прийняття ефективних управлінських рішень, є подання відібраної, узагальненої, систематизованої і проаналізованої обліково-економічної інформації, що закінчується певними висновками і пропозиціями щодо прийняття рішення менеджерами.

Мета. Визначення впливу обліково-аналітичної інформації та роль бухгалтера при прийнятті управлінського рішення на підприємстві.

Обґрунтування отриманих результатів. На даному етапі серед науковців існують різні точки зору про сутність, форми, способи опрацювання та роль облікової інформації. Але всі вони підтверджують вплив облікової інформації на управлінське рішення.

Так, Лисенко Н. М. зазначає, що «облікова інформація є продуктом інформаційної системи та системи управління, які постійно пристосовуються до потреб економіки» [1].

Соколов Я. В. вважає обліково-аналітичну інформацію фундаментом при прийнятті управлінських рішень та пояснює її як нові знання про об’єкт управління, що дозволяють формувати управлінські рішення, як міру ліквідації невизначеності в управлінській системі та впорядковане відображення дійсності [2].

Прийняття управлінського рішення тісно пов’язане з роботою бухгалтерії.

Адже для ефективного управління потрібно дві умови – точну оцінку ситуації, що склалася, і вибір можливих і найбільш ефективних комбінацій управлінських рішень. Подібна робота може припускати проходження трьох етапів:

1. Проведення оцінки поточного стану господарства і його зміни в порівнянні з попереднім періодом.

2. Проведення аналізу та визначення причин, які привели до зміни фінансового стану підприємства. Необхідно встановити не тільки причини проблем, але і причини успіхів для того, щоб застосувати в майбутньому потрібну тактику.

3. Пошук шляхів вирішення визначених проблем та розробка програми дій на майбутнє. У період спаду прибутковості особливо значущим стає контроль управління оборотним капіталом – об’ємів запасів, що купуються, своєчасність постачань.

Для виважених управлінських рішень та забезпечення користувачів обліковою інформацією потрібно ефективно організувати систему обліку на підприємстві, зокрема, створення гнучкої, багатофункціональної системи. Цю інформацію має надавати, насамперед, система бухгалтерського обліку, яка виявляє і систематизує дані про господарську діяльність підприємства. Ту частину системи бухгалтерського обліку, що забезпечує потреби управління в інформації, називають управлінським обліком.

Функції, які виконує управлінський облік, тісно взаємодіють з функціями управління. Класична школа виділяє такі їх складові: планування, організація, мотивація, контроль.

На всіх етапах управління важливу роль відіграє бухгалтер. В процесі планування діяльності бухгалтер бере участь у складанні й узгодженні бюджетів, розробленні стандартів витрат, надає інформацію про минулі події й розраховує можливі наслідки майбутніх дій.

На етапі організації процесу бухгалтер накопичує дані про витрати і доходи структурних підрозділів підприємства, розробляє систему звітності, що дає змогу оцінювати результати їхньої діяльності, забезпечує координацію та взаємодію між рівнями управління, структурними підрозділами та окремими виконавцями.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В процесі контролю роль бухгалтера полягає в тому, що він здійснює зіставляння фактичних даних про діяльність із планами або бюджетами, розраховує, аналізує й інтерпретує відхилення. Для забезпечення прийняття рішень на різних стадіях та рівнях управління бухгалтер узагальнює, систематизує і надає обхідну інформацію, готує рекомендації щодо можливих наслідків обраного напряму дії.

Висновки. Найважливішою складовою управлінської інформації є економічна інформація. Функції, що їх виконує бухгалтер, який обслуговує керівників усередині підприємства, значно ширші, ніж бухгалтера, який тільки реєструє господарські операції. Обліково-аналітична інформація дозволяє виявляти проблеми управління. Фінансовий облік дає змогу оцінити результати діяльності підприємства в цілому, а управлінський облік — у межах окремих сегментів діяльності. При цьому результатом ефективності управління підприємством є фінансова звітність.

Кінцевою метою обліку є допомога керівництву у досягненні стратегічної мети підприємства і тому управлінський облік є необхідним для ефективного функціонування підприємства.

Список використаної літератури:

1. Лисенко Н. М. Облікова інформація в системі управління підприємства (на прикладі житлово-комунального господарства) / Н. М. Лисенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - № 9(52). – С. 62-68.

2. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2005 – 496 с.

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ М. ЛЬВОВА

–  –  –

Постановка проблеми. Сьогодні в умовах жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг, перевищення пропозиції над попитом виникає гостра необхідність завоювати своїм продуктом якомога більшу частку ринку.

Рейтингова оцінка вищих навчальних закладів ґрунтується на істотних для споживача освітньої послуги критеріях, тому вона слугує для нього важливим орієнтиром при виборі «продавця» освітньої послуги.

Метою дослідження є визначення особливостей функціонування ринку освітніх послуг на засадах маркетингу та роль рейтингових оцінок в покращенні іміджу ВНЗ.

Аналіз останній досліджень та публікацій. Сьогодні питання маркетингу у сфері освіти в науковій літературі розглядають все частіше в силу зростання конкуренції між ВНЗ за споживачів освітніх послуг, зокрема активно питаннями особливостей функціонування освітнього ринку займаються такі вітчизняні науковці, як Б. Братаніч, С. Тєлєтова, О. Тєлєтов та інші.

Виклад основного матеріалу. Освітній маркетинг – це один із напрямів діяльності з управління навчальним закладом в умовах ринкової економіки, який забезпечує дослідження попиту на освітні послуги та певні знання понад встановлені державою стандарти, впливає на розвиток освітніх потреб громадян шляхом розроблення й впровадження концепції надання їм якісного освітнього продукту [1, с.119].

Головним об'єктом маркетингу у сфері освіти є освітня послуга - комплекс навчальної і наукової інформації, що створюється під час діяльності педагогічного колективу навчального закладу і передається учню, студенту чи слухачу у вигляді суми знань загальноосвітнього та спеціального характеру для подальшого застосування у професійній роботі з метою задоволення різноманітних потреб особистості, суспільства, держави [1, c.118].

Важливим при вивченні проблем та перспектив розвитку маркетингової діяльності навчальних закладів України є визначення суб’єктів освітнього ринку, серед яких потрібно виокремити ті, які формують попит і пропозицію.

До суб'єктів, що формують попит слід віднести особистість учня, студента, слухача. Суб’єктами, які формують пропозицію, надають та продають освітні послуги є навчальні заклади.

Сьогодні для ефективної роботи навчального закладу слід змінити орієнтири з «продукту» на «ринок». Відповідно традиційний маркетинг в багатьох навчальних закладах відбувається за формулою: продукт – реклама – споживачі. Сучасний (інноваційний) маркетинг має відбуватись за іншою формулою: споживачі – продукт – реклама.

Найзручнішим способом надання інформації про переваги освіти, що її надає навчальний заклад, кваліфікацію викладачів та іншої інформації є проведення рекламних кампаній. Одним з аспектів рекламної діяльності в сфері освіти є присутність вищих навчальних закладів у різноманітних рейтингах.

Користь такої реклами порівняно вища аніж агітаційні рекламні листівки чи відеоролики, бо їй потенційний споживач може довіряти більше, маючи всі підстави думати про їх об’єктивність.

На освітнього ринку міста Львова з величезним відривом від решти у всіх рейтингах лідирує два ВНЗ - Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет «Львівська політехніка» (табл.1).

–  –  –

Висновки. Рейтинги ВНЗ потрібно розглядати як один з ефективних маркетингових інструментів, якими може послуговуватись навчальний заклад на конкурентному ринку освітніх послуг. Їх можна використовувати і як ефективний інструмент позиціювання комплексу освітніх послуг, бо споживач схильний довіряти оцінкам незалежних експертів. Сьогоднішній споживач на ринку освітніх послуг є доволі примхливим та перебірливим, тому ВНЗ зобов'язані використовувати різноманітні маркетингові заходи для підтримання своєї конкурентоспроможності на ринку. Високе місце в рейтингу наштовхує споживача зацікавитись саме тим навчальним закладом.

Список використаної літератури:

1. Тєлєтова С.Г. Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів / Тєлєтова С.Г., Тєлєтов О.С. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. 2. – С. 117–124.

2. Консолідований рейтинг вузів України 2014 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/25712/ 3. Інформаційна система «Конкурс» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://vstup.info/2014

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 47 | 48 || 50 | 51 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ І СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ B. Журавель, професор НЮА України, завідувач сектору ІВПЗ АПрН України, C. Веліканов, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник ІВПЗ АПрН України Слідчі ситуації в методиці розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Ситуаційний підхід у криміналістиці вважається одним із головних принципів, на базі якого здійснюються формування як певних теоретичних концепцій, так і розроблення рекомендацій щодо їх...»

«Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» Фонд Чарльза Стюарта Мотта Програма «Школа як осередок розвитку громади» СТАНДАРТИ ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ: ПАРТНЕРСТВО Навчально-методичний посібник Серія науково-методичних матеріалів у 9 посібниках КИЇВ ВИДАВНИЧИй ДіМ «ПЛЕяДИ» УДК 373.3/.5+374].014.53(075) ББК 74.20я72 Т4 Автор: Ткаченко Л.М. Науковий керівник і редактор – Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук, професор, заступник завідувача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту...»

«Затверджено рішенням Компаніївської районної ради від _грудня 2012 року № _ ПРОГРАМА розвитку малого та середнього підприємництва у Компаніївському районі на 2013-2015 роки смт. Компаніївка 201 I. В с т у п Районна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Компаніївському районі на 2013-2015 роки (далі – Програма) розроблена з урахуванням: основних положень законів України “Про державну підтримку малого підприємництва”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого...»

«Це видання стало можливим завдяки підтримці Фондом Східна Європа та за рахунок коштів, наданих Компанією “Telenor” СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ методичний посібник Славутич 2009 Методичний посібник „Створення мотиваційної моделі впровадження енергозберігаючих технологій” розроблено в рамках реалізації проекту „Створення мотиваційної моделі впровадження енергозберігаючих технологій у бюджетній сфері в м. Славутич”. Даний проект...»

«КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІКИ ХVI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів Тези доповідей 26 березня 2014 р. Дніпропетровськ УДК 339. Є 2 Організаційний комітет: А.О. Задоя, доктор економічних наук, професор – голова оргкомітету; С.В. Кузьмінов, доктор економічних наук, доцент – заступник голови; Г.Я. Глуха, кандидат економічних наук, доцент; Ю.Ю. Хватов, кандидат економічних наук,...»

«УДК: 338.24+658.8 Організація інформаційного забезпечення управління виробничими процесами (на прикладі УБР) А.О. Устенко, О.Я. Малинка Національний Технічний Університет Нафти і Газу 15, вул. Карпатська 76000 м. Івано-Франківськ Івано-Франківський Інститут Менеджменту ТАНГ 28, вул. Дністровська 76000 м. Івано-Франківськ Постановка проблеми. Трансформація економіки України привела до орієнтації підприємств на широке використання інформації в господарській діяльності, що обумовлено необхідністю...»

«Нагорняк Г. Роль державної інноваційної політики у забезпеченні розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Г. Нагорняк, Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 202-209. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12ngsreu.pdf. УДК 658 JEL Classification: E60, O11 Галина Нагорняк, Юрій Вовк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ...»

«Региональная экономика УДК.334.012.42:338 НОДНИНТЕГРАЦІЙНІ НАПРЯМИ ПІДВИШЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕАНА ЗЙРМ ДНГ. МВ,ІЄ ЄО.С. ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Нездоймінов С.Г., Андрєєва Н.М. Розглянуто сучасні напрями інтеграції готельних підприємств для підвищення конкурентоспроможності регіону. Визначені основні проблеми та обґрунтовані пропозиції щодо розвитку інтеграції підприємств гостинності в регіоні, що дозволить закріпити конкурентні переваги Одеського регіону. Запропоновані форми и...»

«Ватаманюк-Зелінська У. Проблемні аспекти процесів інтеграції та використання програмноцільового методу бюджетування для програм підтримки та розвитку малого підприємництва [Електронний ресурс] / У. Ватаманюк-Зелінська, Н. Жмуркевич // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 80–86. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vuzrmp.pdf. УДК 336.1 JEL Classification: G29 Уляна Ватаманюк–Зелінська 1, Надія Жмуркевич 2 Львівська державна...»

«Владімір Шпідла Яка соціальна політика потрібна Європі? КИЇВ ВИДАВНИЦТВО “ЗАПОВІТ” ББК 66.4(0) П50 П50 Яка соціальна політика потрібна Європі? / Фонд ім. Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні та Білорусі. Владімір Шпідла; К.: Заповіт, 2008, ? с. ISBN 978-966-7272-84-5 В основу публікації покладений виступ комісара ЄС з питань зайнятості, соціальної політики та рівності шансів Владiмiра Шпідли у Варшавському університеті 23 листопада 2007 року на міжнародній конференції “Яка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»