WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 48 ] --

Наявність кваліфікованого персоналу, здатного розробляти, впроваджувати стратегії соціально відповідального бізнесу і очолювати процес підготовки нефінансової звітності, є недостатнім. Цей факт може знизити швидкість розповсюдження нефінансової звітності В Україні. З іншого боку, здатність і можливість груп впливу аналізувати і вступати в діалог з компаніями, які звітують, є також недостатньою. Без розвитку культури використання нефінансової звітності серед державних органів, неурядових організацій, професійних асоціацій, ЗМІ, товариств, інвесторів, кредиторів і навіть працівників, не можна очікувати якісного і кількісного збільшення нефінансової звітності. Компанії, які звітують, повинні інвестувати в поліпшення навичок використання нефінансової звітності і підвищення їх суспільного значення.

Враховуючи досить недовгу практику нефінансової звітності українські компанії обережно підходять до розкриття інформації щодо нефінансових аспектів своєї діяльності. Звіти значно відрізняються як за обсягом наданої інформації, так і глибиною наповнення інформації.

Українські компанії використовують різні способи донесення інформації про свою соціально відповідальну діяльність:

- відображають у річних звітах окремим розділом;

- подають окремі відомості про кадрову політику;

- публікують нефінансові звіти, які відрізняються як за видами, так і за змістом. Разом з тим, саме в таких звітах інформація щодо соціально відповідальної діяльності подається у найбільш узагальненому і послідовному вигляді [2.

На жаль, компанії не мають основ викладу інформації, тому й порівняти інформацію, яка міститься в звітах, складно. Тому компанії можуть починати з простих форм відображення інформації про свою соціально відповідальну діяльність, поступово розширюючи межі своєї звітності. Разом з тим, включення вітчизняних компаній у світову економіку вимагає прийняття міжнародних стандартів соціальної звітності. Дуже важливо, щоб процес впровадження нефінансової звітності в Україні був добровільним і розвивався еволюційно, тобто вітчизняні компанії повинні самі визначитися з тим, яким стандартам слідувати і з якими партнерами працювати при підготовці звітності.

Список використаної літератури:

1. Буковинська М.П. Соціальна звітність і соціальний аудит: інструменти управління корпораціями / М.П. Буковинська // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — №4. — С. 110 —114.

2. Давидюк Т.В. Соціальна звітність в Україні як інструмент управління людським капіталом / Т.В. Давидюк // Міжнародний збірник наукових праць. — 2011. — № 3(21). — С.

96 —101.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

–  –  –

В економічно-розвинених країнах соціальний аудит визначають як інструмент регулярної оцінки соціальних відносин. Така оцінка відбувається як у середині підприємств, так і в його зовнішньому оточенні. Соціальний аудит – це управління та контроль, що призначені для конкретної сфери. Він допомагає проаналізувати фактори соціальних ризиків та з’ясувати шляхи мінімізації їх впливу.

Соціальний аудит у країнах з соціально орієнтованою економікою реалізується в основному на рівні компаній. Основними користувачами соціального аудиту є власники, підприємці, керівники великих корпорацій, які мають за мету мінімізацію соціальних ризиків та збільшення прибутку.

Соціальний аудит в цих країнах перетворився на досить стійку систему із власними процедурами та технологіями, зі своїми специфічними проблемами та методами їх розв'язання.Якщо на Заході соціальний аудит бізнесу став загальнопоширеною практикою, то в Україні спостерігаються лише поодинокі випадки його застосування.

Метою дослідження є аналіз проблем у запровадженні соціального аудиту на вітчизняних підприємствах та визначення шляхів їх розв’язання.

В Україні соціальний аудит – це нове явище, яке є малопоширеним, але надзвичайно важливим інноваційним проектом. Підприємства великого бізнесу, які орієнтовані на зовнішні ринки, поступово впроваджують соціальну звітність та корпоративну соціальну відповідальність. вітчизняні підприємства, особливо малий та середній бізнес, поки не можуть упроваджувати соціальні пакети для працівників, а також здійснювати екологічні та соціальні програми.

Влада намагається впровадити елементи соціального аудиту, але через високу корумпованість, недостатній рівень професіоналізму чиновників та недовіру до владних структур, ці намагання виявляються невдалими. На сьогодні немає організаційно-правової основи для створення необхідних умов для діяльності соціальних аудиторів, немає достатньої кількості спеціалістів, здатних здійснювати аудит загальнонаціональних програм, проектів і заходів.

упровадженню соціального аудиту також не сприяють вже існуючі правила ведення бізнесу в Україні.

У той же час, ситуація в Україні дає підстави говорити про назрілу необхідністьформування системи соціального аудиту. На підприємствах усіх форм власності мають місце численні випадки порушення норм трудового законодавства, коли працівникам затримується виплата заробітної плати, ведеться “подвійна” бухгалтерія, зарплата сплачується “у конвертах”, використовується дитяча праця тощо. Відсутність дієвого контролю за додержанням законодавства про працю призводить до масових випадків приховування нещасних випадків на виробництві, їх фіктивного статистичного обліку. У приховуванні нещасних випадків на виробництві Україна є одним із світових лідерів. Соціальне партнерство на підприємствах розвивається нерівномірно. Мають випадки тиску на профспілки з боку адміністрації, в умовах високого рівня безробіття та високої конкуренції на ринку праці задля отримання високооплачуваної роботи працівники упокорилися з порушеннями у сфері умов та охорони праці.

Об’єктивна потреба в соціальному аудиті спонукала групу українських учених науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин розробити Концепцію національної моделі соціального аудиту [1]. Для подолання проблем соціального аудиту в Україні пропонується здійснити комплекс заходів, найголовніші серед яких: інституалізація соціального аудиту, прийняття відповідних нормативних актів; розробка індикаторів, методичної бази соціального аудиту; підготовка соціальних аудиторів, розробка відповідних професійних та освітніх стандартів; інформаційне просування соціального аудиту в суспільній свідомості і формування відповідної громадської думки.

Реалізація цих заходів – справа часу. Але вже зараз необхідно починати з простіших форм соціального аудиту: часткового (за окремими проблемами), внутрішнього (силами фахівців самого підприємства). Соціальний аудит можна починати і з окремими соціальними партнерами (профспілками, представниками органів місцевої влади і неурядових організацій). Ці перші кроки створять базу для переходу до соціального аудиту, інтегрованого в систему соціального партнерства.

Функціонування системи соціального аудиту дасть змогу нарівні підприємства:

- створити умові для забезпечення гідної праці (відсутність заборгованості із заробітної плати, використання прозорих схем оплати праці та достатній її рівень, здорові та безпечні умови праці);

- запровадити ефективну систему підвищення кваліфікації та забезпечення кар’єрного зростання працівників;

- реалізувати програму соціального розвитку підприємства, підвищити конкурентоспроможність продукції та послуг, запровадити ресурсозбереження, заходи щодо охорони навколишнього середовища;

- налагодити плідні стосунки з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, регіональними громадськими організаціями.

- забезпечити формування позитивного іміджу компанії в очах споживачів та суспільства.

Список використаної літератури:

1. Концепція формування національної моделі соціального аудиту (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lir.lg.ua/Konzep_naz_model.htm.

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКООРІЄНТОВАНОГО

ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ІННОВАЦІЙ

–  –  –

Постановка проблеми. Інноваційний шлях розвитку є дієвим способом виживання підприємства на ринку жорсткої конкуренції. Тому дуже важливою є стратегія просування на ринку будь-якої інновації, особливо екологічної, що в сучасних умовах господарювання сприймається досить позитивно як з позицій окремого товаровиробника (укріплення його конкурентного статусу на ринку) так і з позицій споживача (одержання переваг від нового екологічного продукту, послуги).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Метою даного дослідження є визначення ключових факторів успішної маркетингової стратегії екоорієнтованого підприємства.

Отримані результати. Початок системи екологічних оцінок товарів був покладений у сер. 80-х років ХХ століття підприємцями, що звернули увагу у своїй практичній діяльності на те, що споживачі в процесі задоволення своїх потреб почали прагнути до зростання власної якості життя.

Завданням маркетологів у процесі брендингу екологічної інновації є всебічний наголос на екологічних властивостях товару для позиціонування його у свідомості споживачів як того, купівлі якого слід надати перевагу в першу чергу.

Екологічні товари, як правило, мають такі характерні ознаки:

є більш екологічними на стадії споживання порівняно із товарамианалогами;

є більш екологічними на стадії їх виготовлення;

2) є складовими більш екологічних технологічних процесів [2].

3) Виділенням екологічних властивостей продукції та її позиціонуванням на ринку займається принципово новий вид брендингу – екологічний брендинг.

Екологічний брендинг (екобрендинг) – різновид брендингу, який є діяльністю зі створення та впровадження екологічно спрямованого бренда на ринок за допомогою маркетингових інструментів, управління технологією просування і рекламною підтримкою бренда з наголошенням на екологічних якостях товару, основою яких є формування у споживача сприятливого образу рекламованої торгової марки, товару, компанії і виділення її серед інших як виробника «зелених» товарів.

Слід зазначити, що попит на екологічні товари є досить високим і при цьому недостатньо задоволеним. За результатами опитувань 95% відсотків споживачів готові споживати екологічні товари, однак тільки 22% купують їх.

Очевидно, внаслідок невідповідності товарів запитам споживачів [1].

У цих умовах методологія й інструментарій маркетингу екологічних інновацій повинні сприяти орієнтації інноваційної й виробничо-збутової діяльності підприємств на задоволення екологічно-орієнтованих запитів споживачів і інших суб’єктів ринку, формування й стимулювання попиту на екологічні інновації. При цьому відбувається приведення у відповідність внутрішніх можливостей розвитку підприємства (його потенціалу інноваційного розвитку) на базі екологічних інновацій до зовнішніх, які генеруються ринковими факторами і факторами державного регулювання та стимулювання.

На перший план виходять інші підходи (екоінструментарій), такі, як:

«екологічна легенда»;

1) образ екологічно чистої місцевості;

2) виробничі ноу-хау;

3) персоналізація виробника;

3) філокопірайтинг;

5) мерчандайзинг [3].

6) Отже, комплекс першочергових завдань маркетингу екологічних інновацій:

- аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку, визначення на цій основі перспективних напрямків екологічно орієнтованої інноваційної діяльності на державному, галузевому (регіональному) рівнях, рівні окремого підприємства або установи;

- аналіз профілю основних груп споживачів (фактичних або потенційних) екологічних інновацій, визначення цільових ринків, їх сегментів або ніш;

- генерування ідей, якісна й кількісна оцінка ринкових перспектив екологічних інновацій;

- формування (для радикальних інновацій) і стимулювання попиту на екологічні інновації;

- вибір стратегій просування екологічних інновацій, адекватних зовнішнім умовам, потенціалу інноватора, типу екологічної інновації й характеристикам її цільових споживачів;

- моніторинг ринкової затребуваності екологічних інновацій, відповідності їхніх характеристик запитам споживачів і інших суб’єктів ринку (постачальників, посередників і т. п.), доробка інновацій, технологій їхнього виробництва й просування на ринку за результатами моніторингу [3].

Висновки. Маркетинг екологічних інновацій орієнтований не стільки на фіксацію існуючих екологічний потреб споживачів (хоча це теж його завдання), а в більшій мірі – на ідентифікацію прихованих (потенційних) потреб і переведення їх у фактичні, цілеспрямоване формування нових потреб.

Враховуючи, що розвиток подій на ринку може відбуватися за кількома сценаріями, оцінку ступеня відповідності характеристик інновації і заходів з її просування на ринку слід виконувати для кожного з найбільш імовірних сценаріїв. У цьому випадку для кожного сценарію розвитку подій на ринку можна розробити відповідний комплекс маркетингу, що підвищує шанси інновації на ринковий успіх.

Список використаної літератури:

1. Ілляшенко, С.М. Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком:

монографія // за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 480 с.

2. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.

3. Ярема В.І. Використання інструментів екологічного маркетингу в реа-лізації концепції сталого розвитку регіону / В.І. Ярема, О.В. Лєндєл, К.І. Мишко // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. – № 4. – Т. 1. – С. 222-232.

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ПІДТРИМКИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БАНКУ

–  –  –

Фінансово-економічна криза спричинила значне зниження рівня довіри населення до банківської системи, що негативно вплинуло на діяльність банків.

Досвід діяльності зарубіжних банків довів, що в нестійких умовах виживають тільки банки з бездоганною репутацією.Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«УДК 378:331.556.4 ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СТРАТЕГІЙ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР Зінов’єв І. Ф., д.е.н., професор Класичний приватний університет Визначено умови розвитку української системи вищої економічної школи та ступінь потреби економічних кадрів у контексті мобільності робочої сили. Оцінені економічні ефекти впровадження стратегічних альтернатив інтеграції української вищої школи у світовий освітній простір. Визначені фактори та інструменти використання запропонованих...»

«МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ з дисципліни «Організація підприємницької діяльності у сфері туристичного, готельного та курортного сервісу» Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Галузь знань: 0306 – менеджмент і адміністрування Напрям підготовки: 6.030601 – Менеджмент Професійне спрямування: Менеджмент організацій Контрольні запитання та завдання для самоперевірки Змістовий модуль 1 «СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ВИДУ ГОСПОДАРЮВАННЯ» Засади підприємницької...»

«УДК 336.225.673 Шулькевич В.В. Хринюк О.С. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет Україні «КПІ» ПРОБЛЕМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ PROBLEMS OF REDUCING THE SHADOW ECONOMY IN TAX SPHERE IN UKRAINE В даній статті розглядаються причини тіньової діяльності, проблеми пов’язані з детінізацією економіки України. Підкреслюється, що найбільш масовим видом тіньової економічної діяльності є саме ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів....»

«Еженед. Аптека.2008.№27 ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИРІШЕННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ ТА ЛОГІСТИКА РОЗДРІБНОЇ ТА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛЗ #648 (27) 07.07.2008 «Щотижневик АПТЕКА» продовжує висвітлювати події другої Всеукраїнської фармацевтичної конференції «АПТЕКА–2008 Весна», що відбулася за підтримки МОЗ України 26–29 травня 2008 р. у селищі Форос, організотором якої виступила компанія «МОРІОН» та співорганізатором – Аптечна професійна асоціації України (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 23 (644) від...»

«УДК 343.148 О.С. Кот, Національний банк України КОНТРОЛЬ КАПІТАЛУ БАНКІВ У ПЛОЩИНІ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Сучасна фінансова криза є максимально дотичною до банківського сектора, що спричинило порушення його фінансової стабільності та платоспроможності. Це в свою чергу спричинило неадекватність капіталу нормативним вимогам Національного банку України та знизило рівень контролю за ним. Тому автор акцентує свою увагу на актуальності даної проблематики і пропонує методику контролю за капіталом...»

«національний університет «одеська юридична акадеМія» Міжнародний гуМанітарний університет одеський національний університет іМ. і. Мечнікова львівський національний університет іМ. і. франка прикарпатський юридичний інститут львівського державного університету внутрішніх справ АктуАльні Проблеми кримінАльного ПрАвА, Процесу тА кримінАлістики Матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції том 1 кримінальне, кримінально-виконавче право та кримінологія 8 жовтня 2010 року Одеса УДК...»

«УДК: 338.24 Б.Д. Гречин, І. Петецький Національний університет “Львівська політехніка” ЛОГІСТИЧНІ “СУПЕРМАРКЕТИ” В ОБСЛУГОВУВАННІ ВИРОБНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ © Гречин Б.Д., Петецький І., 2012 Наведено результати формування та впливу логістичних “супермаркетів”, системи точно в послідовність (JIS), системи точно в термін (JIT) та системи Kanban на монтажні системи підприємств-виробників транспортних засобів, зокрема автомобілів. Проведене дослідження дало змогу зробити багато...»

«Локшина Олена доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України ЄВРОПЕЙСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У статті представлено огляд ключових положень концепцій професійної підготовки вчителів, розроблених європейськими вченими. Автор привертає увагу до різних європейських концепцій для вирішення педагогічних проблем професійної підготовки вчителів, трансформації старого змісту на новий з...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ШКРОБОТ МАРІНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 005.591.6:[621.22+627.8](043.2) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГІДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі менеджменту...»

«IDS3CI INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN CONDITIONS OF CROSS-CULTURAL INTERACTION Proceedings of V International Conference, Ukraine, Sumy, SOIPPO, 2012. Coordinator: Zhuk M.V. УДК 323(477) РЖЕВСЬКА Н.Ф. канд.політ.наук, доцент, професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету rzhevska@ua.fm СИСТЕМНІСТЬ В ПОЛІТИЧНОМУ АНАЛІЗІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ США Зроблено короткий аналіз щодо використання системного підходу у прогнозуванні в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»