WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 46 ] --

Аналіз діяльності 469 американських компаній у різноманітних галузях, проведене організацією Conference Board, показав, що існує прямий взаємозв’язок між дохідністю активів, продажів і акцій та їх соціальною активністю. Прибуток акціонерів компаній, що мають високі фінансові й соціальні показники, за останні 15 років зріс більше ніж на 40%, тоді як цей показник для просто фінансово успішних компаній – лише на 19%. Дохідність продажів у соціально активних компаній на 3% більше, дохідність активів – на 4%, а дохідність акцій – на 10% вище, ніж у компаній, що не виражають себе в соціальній сфері. Отже, соціальна залученість приносить свої дивіденди [3].

До того ж, за даними маркетингової агенції ConeCommunication, більше 86% європейців готові купувати товари та користуватися послугами компаній, що залучені до реалізації соціально значимих проектів [4].

В таких економічних і соціальних умовах, що склалися зараз в Україні, тільки масштабний бізнес може інвестувати в програми корпоративної соціальної відповідальності, оскільки реалізація таких програм вимагає значних ресурсів і безпосередньо не приносить прибутку. Інвестуючи в корпоративну соціальну відповідальність, компанії орієнтуються на перспективні бізнеснтереси, і як результат мають посилення конкурентних позицій, покращення корпоративного іміджу, формування привабливої ділової репутації в очах інвесторів. Крім того, позитивна оцінка суспільством діяльності соціально відповідального бізнесу з часом приносить і економічні результати – зростають продажі продукції і послуг, збільшується ринкова частка і, відповідно, прибуток, що забезпечує сталий розвиток та залучає інвестиції.

Орієнтація України на формування економіки європейського рівня потребує взяти на озброєння та безперервно впроваджувати в бізнесову діяльність принципи соціальної відповідальності, реалізація яких через певний час зможе сформувати в Україні цивілізоване бізнес-середовище, плеяду соціально орієнтованих підприємців та підвищити рівень національної економіки в цілому.

Список використаної літератури:

Резнік Н. Соціальна відповідальність бізнесу: сутнісно-теоретичні аспекти / 1.

Н.Резнік//Журнал європейської економіки. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jee_2014_13_3_7.pdf.

Головінов О.М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і 2.

проблеми./ О.М.Головінов// Економічний вісник Донбасу. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvd_2014_2_29.pdf

3. The Conference Board. Trusted Insights for Business Worldwide:[Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://www.conference -board.org/.

Cone Communications. Public Relations & Marketing: [Електроний ресурс]. – 4.

Режим доступу: http://www.conecomm.com/.

–  –  –

У складних соціально – економічних умовах розвитку підприємств, сьогодні виникають фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які негативно впливають на розвиток підприємства. У цих умовах постає актуальним питання управління діяльністю підприємства, яке досить ефективно можна виконати за допомогою SWOT – аналізу.

В умовах ринкової економіки достовірність оцінки конкурентоспроможності, в першу чергу, залежить від можливості постійного сканування ринку. Таким чином, необхідно проводити макроекономічний аналіз ситуації в країні та за її межами, а також економічний аналіз кон’юнктури ринків товарів та послуг.

Питання SWOT – аналізу як ефективний спосіб аналізу підприємства досліджували як і вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Зокрема, це: Александров І.О., Бланк И.А., Лукіна Ю.В., Солодова О.А., Темчишина Ю.Л., Терещенко С.І., Орлов П.І., та багато інших.

Метою дослідження є визначення теоретико – методологічних засад та основних особливостей SWOT – аналізу; провести порівняльну характеристику слабких і сильних сторін даного методу.

SWOT –аналіз почав застосовуватись ще у 60 – х рр.., а сьогодні цей вид аналізу підприємства застосовується досить широко в різних сферах економіки та управління. Його універсальність дозволяє використовувати його на різних рівнях і для різних об'єктів: аналіз продукції, підприємства, конкурентів, міста, регіону і т.д. Цей метод як інструмент управлінського обстеження (управлінського аналізу) можна використовувати для будь-якого підприємства, щоб запобігти його попадання в кризову ситуацію. Технологія SWOT-аналізу, як її найчастіше відбивають у навчальній та спеціальній літературі, полягає в характеристиці [1]:

внутрішнього середовища (з виділенням сильних і слабких сторін).

Відповідно Strengths – це сильні сторони, а Weaknesses – слабкі.

зовнішнього середовища (з виділенням можливостей та загроз) підприємства опис виконується за допомогою факторів, що не мають кількісної оцінки. Відповідно до абревіатури, Opportunities – це можливості, Threats – загрози.

Сильні сторони підприємства покликані забезпечити його прискорене просування до досягнення стратегічних цілей, у той час як його «слабості»

викликають гальмування. Слабкість — негативна властивість організації, що визначає її гальмування в процесі руху до досягнення стратегічних цілей.

Гальмування стає істотним при злитті основних слабостей організаційної системи з істотними погрозами зовнішнього середовища.. Можливості — це тенденції або події в зовнішньому середовищі, при правильній відповідній реакції на які організація домагається істотного просування до поставлених стратегічних цілей. Загрози — це тенденції або події в зовнішньому середовищі, які під час відсутності відповідної реакції організації спричиняють значне погіршення стану організації на шляху до виконання своїх планів [2].

Методика SWOT – аналізу здійснюється на основі експертних оцінок учотири етапи:

Iетап: підприємство складає список своїх слабких і сильних сторін;

II етап: підприємство визначає перелік можливостей і загроз, укладених у зовнішньому середовищі;

III етап: визначається взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх факторів (матриця SWOT – аналізу);

IV етап: оцінюється значимість факторів і їх вплив на формування стратегії в цілому.

Наведена вище методика аналізу підприємства має свої переваги і недоліки, які зазначені у таблиці 1.

–  –  –

Може використовуватися для оперативного Необхідно залучати велику кількість інформації.

контролю діяльності організації, так і для стратегічного планування на тривалий період.

Отже, саме SWOT-аналіз дозволяє виявляти й оцінювати, а також контролювати можливості, свою діяльність з метою зменшення загроз для підприємства. Цей інструмент у світовій практиці дозволив сформувати стратегічні цілі, загальне уявлення про підприємства у вигляді взаємодії факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.

–  –  –

Постановка проблеми. Останнім часом питання соціальної відповідальності бізнесу, обов'язків перед суспільством досить часто піднімаються в засобах масової інформації. Особливо про це люблять говорити самі бізнесмени, вкладаючи кошти в благодійні організації, допомагаючи дітям, людям з обмеженими можливостями та ін. Напевно, попереду більшості комерційних структур в цьому питанні йдуть банки. Але, чи дійсно банки реаліують соціальну відповідальність?

Метою роботи є перегляд інтерпретацій банками поняття соціальної відповідальністі та зосередження уваги на стані реалізації соціальної відповідальності у кредитній політиці банку.

Обгрунтування отриманих результатів. За результатами Форуму соціально відповідального бізнесу України 2006 проект „Соціальна відповідальність: принципи та рекомендації щодо звітності” трактує поняття соціальна відповідальність бізнесу, як відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів;

активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем [1] Аналізуючи інформацію офіціних сайтів банків України можна сказати, що основними напрямками діяльності у питанні соціальної позиції банків та відповідальності є: благодійна допомога дітям-сиротам, хворим, людям з обмеженими можливостями, підтримка проектів в області освіти, науки, культури і спорту, піклування про екологію країни та ін. Тобто по суті, банківські установи ототожнюють соціальну відповідальність з благодійністю.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Але не є відповідальними перед споживачами та партнерами у повсякденній роботі – у спілкуванні з клієнтами, презентації банківських продуктів, кредитній, депозитній діяльності банку тощо.

У своїй роботі особливу увагу зосередимо на стані реалізації соціальної відповідальності у кредитній політиці банку. В чому ж полягає соціальна відповідальність кредитної політики? Розглянемо це на прикладі споживчого кредитування фізичних осіб, яке в сучасних умовах економічної і політичної нестабільності набуло суттєвого значення.

За останні роки обсяг споживчого кредитування в Україні постійно зростав. Так, у 2013 р., порівняно з 2012 р., він зріс на 8,8 млрд грн (7,1 %) і склав 131,5 млрд грн. Частка споживчих кредитів у 2013 р. становила 83 % від обсягуусіх банківських позик. На цей вид кредитів припало 110 млрд зі 132,3 млрд грнкредитів, виданих фізичним особам[2]. Пік споживчого кредитування зафіксовано в травні 2014 року - становив більше 145 млрд. грн.

Це є зрозумілим. Такі кредити доступні по строку і обсягу необхідних документів, є простими і зручними, але при цьому мають найбільші процентні ставки та не передбачають реструктуризацію. Зокрема, споживче кредитування фінансує не реальний сектор економіки, а задовольняє поточну потребу особи в покупці вже створеного товару, що не є правильним з точки зору економічного розвитку країни.

Другий аспект полягає у варварському відношенні банку до свого клієнта при наданні кредиту. Коли пересічний громадянин звертає увагу на рекламу кредитних організацій із ЗМІ, рекламних плакатів, флаєрів, створюється ілюзія вирішення всіх проблем за допомогою такого кредиту без особливих труднощів та на вигідних умовах. При цьому наслідки взятого кредиту - правові, психологічні, економічні залишаються за кадром. Людина готова зв’язати себе забов’язаннями, котрі іноді не мають меж, адже вирішення існуючої проблеми не терпить зволікання. І коли особа в силу тих чи інших причин, не спроможна в строк виконати дані нею зобов'язання, банк вимагає гроші незалежно не від чого, нараховує пеню та накладає штрафи. Звичайно, з формальної точки зору все виглядає вірно - угода повинна бути виконана сторонами, але якщо врахувати соціальну відповідальність бізнесу, то все виглядає не так однозначно.

Таким чином, банки з одного боку роздають пожертвування і проводять піарні компанії в ЗМІ, а з іншого - забирають останнє, не дивлячись на реальний стан речей.

Дана проблема стосується не тільки чесності банків перед людьми, вона стосується соціальної стабільності та сталого розвитку соціальної та економічної сфер суспільства. Отже слід прийняти заходи, які перетворять соціальну відповідальність банків в реальність. Серед таких:

- припинення заманливої рекламної компанії кредитних продуктів у ЗМІ та подання чесної та достовірної інформації;

- введення державного контролю над процентними ставками банків;

- створення за підтримки держави спеціальної програми соціальних кредитів для позичальників, що потрапили в скрутне становище у зв'язку з форс-мажорними обставинами [3].

Висновки. Результати дослідження показали, що банки в основному ототожнюють соціальну відповідальність з проведенням благодійних програм, та у свою чергу не ставляться відповідально до споживачів, партнерів, продукту. Це можна змінити шляхом перегляду кредитної політики банку, котра повинна задовольняти потребу у кредитних ресурсах, але не створювати при цьому соціальної напруженості у супільстві. Також необхідно збалансувати обсяги споживчого кредитування і кредитування сфери виробництва.Виконання цих умов підвищить конкурентну позицію банку, поверне довіру населення та у майбутньому стане запорукою успішного розвитку банку.

Список використаної літератури:

1. Соціальна відповідальність: принципи та рекомендації щодо звітності / Проект Форуму соціально відповідального бізнесу України. - К., 2006.

2. Грудка Я.Р. Стан споживчого кредитування в Україні та перспективи його розвитку з врахуванням умов сучасної фінансово-економічної та політичної ситуації / Г.О.

Партин, Я.Р. Грудка // Науковий вісник НЛТУ України – 2014 – Вип. 24.6

3. Ефремов И. Банк с человеческим лицом? Нужна ли банкам социальная ответственность?/ Иран Евремов, Михаил Мельцер доступу] [Режим :

credam72.ru›smi/bank_1201.

pdf

СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА, ЯК РІЗНОВИД ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

БАНКУ

–  –  –

Постановка проблеми.Ефективність роботи банку і його конкурентоспроможність на ринку значною мірою залежать від запровадження нових банківських продуктів та технологій. У банківській сфері до інновацій відносять ті нові процеси і моделі, за допомогою яких кредитно-фінансові інститути мають намір вийти на відносно новий рівень функціонування, а також покращити свої позиції на ринку банківських послуг шляхом збільшення частки ринку або нарощення клієнтської бази, а також підвищення рівня довіри та лояльності клієнтів, підвищення якості кредитних операцій і т.д. Таким чином, за сучасних умов, запровадження інновацій є одним із найдієвіших інструментів у конкурентній боротьбі. Впровадження наукових досягнень і винаходів в організацію банківського обслуговування забезпечує постійне відновлення і поліпшення банківських продуктів та застосовуваних технологій обслуговування споживачів [1].

В наш час суспільство активно використовує Інтернет-ресурси, тому банки не повинні залишатися і не залишаються осторонь цього. Однак, інновацією можна вважати присутність банківських установ саме у соціальних мережах, які активно почали використовуватися не так давно.

Метою дослідження є вивчення причин, переваг та недоліків банківської присутності у соціальних мережах.Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«УДК 378.056.7 Гораш Катерина Вікторівна, ст. викладач кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, м. Київ Впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників як наукова проблема Анотація У статті на основі аналізу теоретичних джерел уточнено умови, етапи та види забезпечення впровадження освітніх інновацій та адаптовано їх до системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ключові слова: інноватика,...»

«470 Актуальні проблеми держави і права Аннотация Наконечный Ю. В. Мотивационное поле морских торговых портов. — Статья. В статье раскрыта сущность и основные механизмы мотивации в сфере современной портовой деятельности. Обоснована целесообразность и особенности процесса формирования мотивационного поля морских торговых портов. Дана характеристика внешней и внутренней составляющих мотивационного поля морских портов. Ключевые слова: трудовые ресурсы, мотивационное поле, морской торговый порт....»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ КРАЇН СНД 7-8 червня 2013 року м. Дніпропетровськ ББК 65.04 УДК 332.1 П 78 Проблеми ринку та розвитку регіонів країн СНД: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7-8 червня 2013 р.).– Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013.– 124 с. У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми ринку та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. 2008 РІК Київ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. 2008 РІК Київ 2009 УДК 614.1:312.6(477)–614.2.:000.34:369.22 Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2008 рік. – К., 2009....»

«УДК 331.56 Д. О. Осипча, студентка 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” Т. В. Шлапко ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ Стаття присвячена дослідженню правового статусу безробітного як суб’єкта правовідносин...»

«Міністерство охорони здоров’я України Центральний формулярний комітет Державний фармакологічний центр ДЕРЖАВНИЙ ФОРМУЛЯР лікарських засобів Під редакцією В.Т.Чумака, В.І. Мальцева, А.М.Морозова, В.Д. Парія, А.В. Степаненко Випуск другий Київ УДК 615.015.083.2 (477) ISBN Затверджено Міністерством охорони здоров’я України (наказ МОЗ України від 28.01.2010 №59) Випуск другий Редакційна колегія: Голова – Міністр охорони здоров’я України В. М. Князевич М.Л.Аряєв, О.П.Баула, В.В.Безруков,...»

«Національний лісотехнічний університет України 12. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. – 544 с.13. Немировский І.Б., Старожукова І.А. Бюджетирование. От стратеги до бюджета – пошаговое руководство. – М.: ООО И.Д. Вильямс, 2006. – 512 с.: ил.14. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. – Тернопіль: Астон, 2005. – 288 с.15. Хорнгрен Ч.Т, Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект/ Пер. с англ. Я.В. Соколов. – М.:...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2008. Вип. 39. С.134-142 Ser. econ. 2008. Vol. 39. P.134-142 УДК 338.45.01 МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА ТА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ О. Длугопольський Тернопільський національний економічний університет 46000, м.Тернопіль, вул. Львівська, 11 Розглянуто роль інститутів публічного сектора в реалізації державної політики в умовах становлення демократичного суспільства. Виокремлено базові вектори...»

«УДК.637.1 (477) І.М.Власенко, I.V lasenko Національний університет харчових технологій СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ MODERN PROGRESS OF EXPORT POTENTIAL OF DAIRY INDUSTRY TRENDS В статті проведені маркетингові дослідження зарубіжних ринків молокопродуктів України. Запропоновані наукові методи маркетингових досліджень ринку молокопродуктів. Ключові слова: експорт, імпорт, маркетинг, ефективність, наукові методи маркетингових досліджень. In the articles...»

«УДК 364.3 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ З НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Туманова О.А., к.е.н., доцент, НАПКБ В статті розглянуто особливості діяльності з недержавного пенсійного страхування в Україні. Проаналізовано проблеми та перспективи впровадження даного виду пенсійного страхування. Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, пенсійне забезпечення, страхові компанії, банківські установи. ВСТУП Для економіки країни дуже важливою та корисною є накопичувальна система пенсійного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»