WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 44 ] --

Обґрунтування отриманих результатів.На маркетингову діяльність впливає багато факторів одним з яких є психологічний. Аджереклама, незважаючи на зовнішню простоту, використовує досить складні механізми утворення тих чи інших стереотипів і замість надання інформації про конкретний товар або послугу займається програмуванням поведінки споживачів. Однак недобросовісна реклама використовує часом такий цілеспрямований вплив на психіку людини, що може призвести до ущемлення його можливості самостійно приймати рішення внаслідок зроблених навіювань.

Вона порушує права споживачів і завдає їм шкоди шляхом використання психологічних методів "контролювання свідомості", знижується критичність сприйняття інформації. Проблема психологічних впливів у психології реклами як галузі наукового знання вкрай актуальна ще й тому, що вона пов'язана з цілим рядом моментів етичного характеру. Адже будь-який вплив, або вплив, припускає зміну свідомості людини, може представляти якусь перешкоду свободу вибору. Багато авторів, наприклад відомий американський психолог Б.

Ф. Скіннер, вважають, що всі ми практично повністю залежимо один від одного, і ніякого абсолютно вільного вибору, навіть уявного, взагалі не існує.

Не дивлячись на те реклама починає набувати цінності не тільки тому, що забезпечує успішну практичну маркетингову діяльність, але й сама по собі як незалежна структура з конкретними функціями і цілями.

Реклама розвивається і міцніє тому, що повідомляє великим масам людей відомості про нові і більш досконалі товари. Не дивлячись на психологічні фактори вона відіграє ключову роль в розвитку економіки і є її важливим елементом. Якщо виробника позбавити такого ефективного зв'язку із споживачами, яким є реклама, то він перестане вкладати гроші в удосконалення старих та створення нових товарів. Стане відсутнім прагнення до розвитку та зникне конкуренція. Тому в країнах з високим рівнем життя масовим виробництвом витрачаються величезні гроші на рекламу. Рівень життя і асигнування на рекламу тут взаємопов'язані. [3].

Висновок. Отже,реклама все ще залишається явищем загадковим та повним протиріч і є широким полем дослідницької діяльності для вчених різних наукових галузей. Реклама грає все більш помітну роль у житті суспільства. Вона формує уявлення про цінності, стилі життя і включає в себе етичні норми і питання регулювання рекламної діяльності.Носить суспільний характер, та регулюється законами суспільства. Завжди звертається до певної частини населення. Тому по відношенню до рекламного шквалу необхідно вибудовувати психологічний захист, виробляти психологічний імунітет, що є складовою частиною властивою всім психічно здоровим людям здатності критично сприймати навколишню дійсність.

Список використаної літератури:

1.Джефкінс Ф.: Реклама : практ. посіб. - К. : Знання, КОО, 2001. - 456 с.

2.Реклама в маркетинговій діяльності [Електронний ресурс].- Режим доступу:

http://ua.textreferat.com/referat-17328-1.html

3.Шуванов В.І. Психологія реклами// психологічні проблеми реклами.[текст] –2009. – №12(102).

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ

–  –  –

Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах дедалі більше уваги приділяється питанню корпоративної культури. Воно є відносно новим й недостатньо висвітленим з наукової точки зору не лише в Україні, а й у більш економічно розвинутих зарубіжних країнах. Для України питання корпоративної культури є особливо актуальне, оскільки вона обрала проєвропейський шлях. Тому для її конкурентоспроможності на світовому ринку потрібні зміни та нове осмислення необхідності корпоративної культури.

Тому, мета роботи – здійснити аналіз проблем корпоративної культури та корпоративної свідомостів Україні, визначити можливі напрями їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Зарубіжна теорія і практика корпоративного управління надають самостійного значення проблемі формування корпоративної культури. Для них корпоративна культура – це «постулати віри та етичні стандарти», які домінують на підприємстві.

Дослідження провідних американських компаній довели, що роль корпоративної культури у досягненні ефективного управління є надзвичайно великою. Можна стверджувати, що ця культура є основним елементом корпоративної стратегії, хоча цей факт залишається неусвідомленим на українських підприємствах.

Виділяють три рівні корпоративної культури, які охоплюють суб’єктивні та об’єктивні атрибути.

До суб’єктивних атрибутів корпоративної культури відносяться зовнішні (манера одягатися, символи, герої, фірмовий стиль, інтер’єр, лозунги, міфи, легенди) та внутрішні (загальні цінності та норми, основні принципи поведінки, припущення і глибокі переконання) атрибути корпоративної культури. До об’єктивних атрибутів корпоративної культури відносяться корпоративний імідж підприємства (імідж підприємства в очах споживачів, працівників та ділових партнерів) та бренд-менеджмент [1].

У національному характері українців, їх ментальності існувала (існує й сьогодні) ціла низка рис, які не вписуються в норми корпоративної культури.

До них можна віднести витоки невисокого рівня економічної культури, зокрема економічний нігілізм, психологічні чинники, пов’язані з радянським минулим України [2].

Досліджуючи вплив характеру українців на формування корпоративної культури, варто враховувати, що для нашого народу характерне надання пріоритету не формальному розуму, а нормам морального життя суспільства, які базуються на принципах індивідуальності й людяності, гармонії з природою [3].

Також слід зазначити, що особливості національної культури українців, незважаючи на деякі негативні риси, які обумовлені історичним розвитком суспільства, характеризуються цілою низкою конструктивних рис, які можуть сприяти засвоєнню нормативних цінностей корпоративної культури ( високий рівень волелюбства, природний демократизм та ін.) [1].

Найголовнішій недолік вітчизняної економіки – відсутність професійного менеджменту, тобто криза управління. Необхідність подолання цієї кризи очевидна.

Корпоративний сектор економіки України на сьогодні недостатньо нормативно забезпечений і потребує зміцнення нормативної бази та створення нових законів, пов’язаних із корпоративною діяльністю підприємств та самої держави. Як свідчить аналіз, більшість законодавчих актів до тепер потребують доопрацювання, не говорячи про необхідність створення нових законів, які б регламентували корпоративні відносини в Україні.

До напрямків розвитку корпоративного управління в Україні можна віднести [3]:

– захист прав та забезпечення принципу рівності для усіх акціонерів;

– забезпечення прозорості та своєчасності надання інформації;

– формування і розвиток корпоративної культури на відповідному рівні.

Слід відмітити, що для створення ефективної корпоративної культури в Україні не завадить провести такі заходи як: зміни в соціальній, економічній, політичній сфері. Необхідно забезпечити гідні умови праці для українців, щоб уникнути відпливу кваліфікованих працівників за кордон. Важливим є звернення уваги на внутрішні і зовнішні чинники, щоб керівники могли швидко адаптуватись до вимог глобалізацій них змін в економіці. Україна має затвердити свої цінності та йти до умовах покращення і виходу на світовий рівень. Наша країна має шанс формувати корпоративну культуру вітчизняних підприємств з врахуванням європейських цінностей та збереженням унікальності своїх [4].

Висновки. Отже, можемо сказати, що вітчизняні підприємства мають всі шанси для створення і формування ефективної корпоративної культури в сучасних умовах. Це, звичайно, буде потребувати значних зусиль у всіх сферах діяльності, переорієнтації у поглядах та нормах, але неодмінно призведе до розквіту вітчизняних підприємств та їх утвердження в світовій економіці. Тому осмислення необхідності для України корпоративної культури та прийняття відповідних заходів для розвитку її напрямків є надзвичайно потрібними в сучасних ринкових умовах.

Список використаної літератури:

1. Федулова Л.І., Гавловська Н. І.,Декалюк О.В. та ін., Сучасні концепції менеджменту:

Навч. посібник / За. ред. д-ра екон. наук, проф.. Л.І. Федулової. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

2. Шершньова 3. Е., Оборська С. В. Стратегічне управління. — К.:КНЕУ, 1999. — С.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


409.

3. Савчук Л. Розвиток корпоративної культури в Україні / Л.Савчук. – [Електроннй ресурс]. – Режим доступу:http://www.personal.in.ua/article.php?ida=68.

4. Бойчук Л.М. Розвиток корпоративної культури вітчизняних підприємств в умовах глобалізації.http://mevhnu.at.ua/load/studentska_naukovo_praktichna_konferencija/1_svitova_eko nomichna_integracija_ta_globalizacijni_procesi_v_khkhi_stolitti/rozvitok_korporativnoji_kulturi_v itchiznjanikh_pidpriemstv_v_umovakh_globalizaciji/21-1-0-152.

ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ УСПІШНОГО МЕНЕДЖЕРА

–  –  –

Актуальність теми. Перехід до ринкової економіки значною мірою залежить від ефективності функціонування великої кількості організацій, фірм, підприємств різного типу із численним внутрішнім розгалуженням та поділом на відділи, підрозділи, департаменти. Продуктивна діяльність цих структур залежить від тих, хто управляє ними – менеджерів. Професійний менеджер оперативно справляється з усіма функціями, що виникають у процесі управлінської діяльності. Тому сучасне суспільство потребує професійних менеджерів.

Мета полягає у вдосконаленні професійних навиків успішного менеджера, а також у визначенні шляхів підвищення ефективності менеджера в роботі з підлеглими.

Виклад основного матеріалу. Без менеджерів сьогодні не обійтися як виробництву, так і невиробничій сфері, а особливо бізнесу, що все більше поширюється в Україні. Менеджер – це керівник, особливістю якого є його динамічність, інтуїція, тип мислення, знання, талант організації роботи, здібність працювати з людьми.

Професійний керівник не в змозі зосереджувати в собі універсальні навики і якості, необхідні для ефективного розвитку бізнесу. Однією з найважливіших якостей керівника є: виконання чотирьох управлінських ролей, а саме:

виробника результатів – менеджер, який добре знає і з ініціативою виконує свої прямі обов`язки, краще за інших здатен працювати на результат;

aдміністратора – адже, менеджер, повинен планувати, координувати, стежити і контролювати процес виконання поставлених завдань;

підприємця - ініціювати процеси діяльності, знаходиться у творчому пошуку, придумувати і винаходити шляхи для розвитку компанії і отримання прибутку;

інтегратора - об'єднувати процеси, щоб команда працювала злагоджено, вміти ефективно реалізовувати ідеї.

При цьому достатнім є відмінне виконання однієї ролі, всі інші він може виконувати задовільно, водночас професійний керівник також повинен:

знати власні сильні і слабкі сторони. Він зобов'язаний відчувати те, що слухає і чує. Щоб бути в контакті з собою, управлінцю необхідно бути в контакті з іншими. Невід`ємною якісною характеристикою менеджменту є підтримка контакту з оточуючими. Він повинен бути відкритим, щоб чути і приймати думку інших про себе, навіть якщо їх думка не відповідає його власним поглядам. Професійний менеджер повинен прислухатися до критики своєї роботи з метою покращення власної діяльності.

Для забезпечення власної успішності менеджеру необхідно оточити себе ефективною командою однодумців, тому що успішного керівника повинні доповнювати висококваліфіковані працівники у команді. Для врегулювання власної діяльності менеджер повинен уміти вирішувати конфліктні ситуації, які часто виникають у процесі роботи в команді. З цією метою менеджер повинен створити середовище, де конфлікт сприймався б не як загроза, а як можливість вчитися і розвиватися. Адже такому середовищі колеги обмінюються досвідом, розходження в думках сприймається, як можливість дізнатися щось нове від кожної з сторін трудового конфлікту.

Отже, для ефективного керівництва менеджер повинен знати основи ефективного менеджменту і навчитися бачити в інших ті якості, які недостатньо розвинені у ньому. Він повинен навчитися цінувати людей, які можуть його доповнити в процесі роботи.

Тому, по-перше, сучасний менеджер повинен виробити свій власний стиль.

Для ефективної роботи потрібно працювати не за шаблонами, а індивідуально.

По-друге, щоб підлеглі довіряли своєму лідеру, він повинен розуміти своїх послідовників, щоб - розуміти себе із ситуацією у якій опинився. Оскільки ситуації постійно змінюються, менеджер має бути готовим до змін і проблем, які потребують вирішення. Розуміння ситуації та знання того, як управляти людськими ресурсами - найважливіші компоненти ефективного керівництва.

Висновок. Менеджер займає ключове положення у системі управління організації. Ця важлива роль визначається тим, що менеджер наділений повноваженнями приймати рішення, вирішує що, кому коли і як робити, несе за це відповідальність перед власником майна організації.

У процесі управління менеджер впливає на трудовий колектив, на результати праці, на функціонування самого об`єкту управління. Він підбирає, розподіляє і дає завдання персоналу за своїм розумінням. Високопрофесійний менеджер оточує себе кваліфікованими колегами, які знають свою справу, а слабкий – ще більш слабкими підлеглими. І як результат – перший менеджер веде організацію до процвітання, а другий зі своїм персоналом – до збитковості, а потім банкрутства. Знаючи свою справу менеджер чітко формулює завдання колективу, здатний передбачити можливі труднощі, випереджати невдачі й знаходити найкраще вирішення проблем у кожній конкретні ситуації.

Список використаної літератури:

Бордюк В. Особливості вивчення студентами соціально-психологічних 1.

дисциплін – за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» // Нова педагогічна думка:

науковий журнал. – 2011. – №2 Іванова І. В. Поєднання посадової і особистісної відповідальності менеджерів 2.

в умовах соціалізації економіки // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.

В. Даля. – 2011. – №14(168) Шупік І. М. Лідерські якості керівника загальноосвітнього навчального закладу 3.

1 ступеня // Вісник Чернігівського національного університету ім. Т. Шевченка: Наукова періодика. – 2011. – Вип. 84

4. http://www.uamodna.com/articles/

РЕКЛАМА В КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРАХ ЯК ЗАСІБ МАРКЕТИНГОВИХ

КОМУНІКАЦІЙ

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«SWorld – 19-30 March 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013 УДК 330.111.62 Ступницький В.В., Ступницька Н.І., Срібна Є.В. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІТЧИЗНЯНОГО РЕЙДЕРСТВА Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Соборна 11, 33028 Розкривається природа вітчизняного рейдерства. Воно є похідною від проведення в...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Кафедра «Інженерія поверхні» Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні процеси в інженерії поверхні» для студентів за напрямом 050504 «Зварювання» Затверджено Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ – 2012 р. Зміст Лекція 1 НАНОМАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ – ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ 1.1 Введення 2.2 Поняття про наноматеріали. Типи структур наноматеріалів Лекція 2 ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ НАНОМАТЕРІАЛІВ Лекція 3 ОСОБЛИВОСТІ...»

«СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Любов ЛІПИЧ Оксана ЛІПИЧ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА зі спеціальності економіка підприємства Методичні рекомендації Луцьк УДК 334:658 (072) ББК 65.291 Я73-9 Л 61 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол №_від 2013 р.) Черчик Л.М., д.е.н., професор, зав. кафедри...»

«V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВА ЕКОНОМІКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» м. Львів, 18-19 листопада 2011 року Львів 2011 ББК 65.5 УДК 339.9 С-24 Світова економіка XXI століття:сучасні тенденції та перспективи розвитку:V Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених. м. Львів, 1819 листопада 2011 року. – Львів: Львівська економічна фундація, 2011. – 96 с. ББК 65.5 УДК 339.9 С-24 Усі матеріали подаються в...»

«УДК 339.924 Інтеграційний вектор реалізації національних економічних інтересів України: теоретичні та практичні аспекти АНДРІЙ ГРИЩЕНКО* АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто доцільність оптимального поєднання відкритості економіки України та політики економічного протекціонізму з метою захисту її національних інтересів. Запропоновано заходи щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України, проаналізовано чинники впливу на поліпшення структури вітчизняного експорту та систематизовані...»

«Теория и практика управления УДК 330.341.1 Г АРОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ТА А ША РО МП О В. ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ Гармашова О.П. В статті розглядаються питання необхідності державного регулювання наукової та інноваційної діяльності в Україні. Аналізується сучасний стан інституційноуправлінських умов інноваційної діяльності. На закінчення робляться пропозиції щодо змін у системі державного регулювання наукової та інноваційної діяльності в України. Ключові слова:...»

«УДК 005/517.977.1:336.7 О. П. Степаненко, канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто питання становлення нових економічних відносин і розроблення сучасної концепції корпоративного управління, досліджено проблеми створення структури корпоративних відносин в економічних системах і організаціях, розроблено методологію формування системи...»

«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр БІБЛІОТЕЧНА РОБОТА Видається за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 9/2013 ЗМІСТ РЕДАКЦІЙНА РАДА Слово головного редактора Клименко А.І. — начальник управління Новини. Події. Актуальна інформація соціально-економічного захисту ЦК профспілки працівників освіти і науки Лідія ПОПЕРЕЧНА Міжнародний місячник шкільних бібліотек — 2013 в Україні..............1 України Світлана БАБИЧ «Оприлюднення запечатаного духа».......»

«N Посібник користувача Персональний комп'ютер Серія VPCZ n2N Зміст Перед використанням Додаткові відомості про ваш комп'ютер VAIO. 5 Використання безпроводової мережі WAN. Аспекти ергономічності Використання автентифікації за відбитками Початок роботи пальців Розміщення елементів керування і портів. Використання ТРМ Інформація про світлові індикатори Використання периферійних пристроїв Підключення джерела живлення Підключення док-станції Використання акумуляторної батареї Підключення зовнішніх...»

«Б. Є. Грабовецький, І. В. Шварц ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Б. Є. Грабовецький, І. В. Шварц ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 657(075)+4У9(4УКР)26я73 ББК 65.053.374я73 Г75 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4 від 25. 11. 2010 р.) Рецензенти: О....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»