WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 43 ] --

3. Kim J.-W. Assessing the long-term financial performance of ethical companies / J.-W. Kim // Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing. — 2010. — Vol. 18. — № 3-4. — Р. 199—208.

ПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ

УСТАНОВИ

–  –  –

Постановка проблеми. В сучасних умовах загострення конкуренції на ринку банківських послуг філософія роботи банків має бути орієнтована на клієнтів, що вимагає від них наявності кваліфікованих та компетентних співробітників, ефективних зовнішніх та внутрішніх комунікацій, якісної системи управління. Орієнтація банків на клієнтів вимагає також забезпечення відповідного рівня обслуговування, що значною мірою обумовлене рівнем професіоналізму та компетенції його працівників. Їхній зовнішній вигляд і позитивний настрій прямо передаються клієнтові й складають довірче й позитивне відношення до банку. Все це обумовлює необхідність формування високої корпоративної культури банку, яка здатна забезпечити відповідну систему мотивації роботи персоналу банку.

Корпоративна культура українських банків – відносно нове й недостатньо досліджене явище, яке останнім часом привертає дедалі більшу увагу теоретиків і практиків управління. Ця сфера потребує певної систематизації, стандартизації, здійснення комплексу заходів для забезпечення якісно нового підходу до впровадження корпоративних стандартів на практиці.

З огляду на це, мета даної роботи - здійснити аналіз теоретичних аспектів корпоративної культури та встановити ступінь важливості її формування в банківських установах.

Виклад основного матеріалу. Корпоративна культура (далі – КК) – це «живе» середовище всього бізнесу [4]. Якщо схилятися до визначення КК функціонального характеру, тоді доцільно буде подати його так: «КК – це певний фон діяльності організації, що особливо виявляється при динамічних змінах структури або роду діяльності, який сприяє посиленню вектора результативності в залежності від ступеня керованості усвідомлених цінностей

–  –  –

Розглянувши визначення КК, доцільно зазначити, що КК банківської установи формується від моменту створення банку, проте подальше формування і розвиток високої КК є важливим чинником загального розвитку організації у майбутньому.

Основні риси корпоративної культури ефективного банку – здоровий консерватизм у поведінці в поєднанні з максимальним заохоченням проявів ділової ініціативи з націленістю на кінцевий результат. Особливу увагу слід приділяти дотриманню професійної банківської етики. Треба прагнути до максимальної визначеності й прозорості у відносинах з клієнтами, що дає змогу їм володіти докладною інформацією про основні принципи діяльності банку.

Люди повинні бути мотивовані на кінцевий результат і розуміти, як він досягається. Кожен співробітник на будь-якому рівні мусить бути підготовлений професійно, знати технологію, розуміти, до яких наслідків можуть призвести його дії. Співробітники мають бути мотивовані не лише заробітною платою, хоча остання є однією з найважливіших складових всієї внутрішньої корпоративної культури банку. Кожен працівник повинен не просто механічно виконувати покладені на нього обов’язки, а й діяти, націлившись на кінцевий результат, який виражається для нього особисто не тільки в отриманні певної додаткової матеріальної винагороди, а й в усвідомленні причетності до процесу зростання банку, в чому задіяні всі без винятку члени колективу[3].

Залишаючись представниками банку, навіть поза стінами своєї установи, банківські працівники повинні сприяти формуванню її позитивного іміджу і залученню клієнтів. Особливу увагу варто приділяти питанням банківської етики і корпоративним стандартам щодо зовнішнього вигляду банківського службовця. Філософія банку – орієнтир на клієнта, має передбачати насамперед наявність лояльних і компетентних співробітників, якісну систему управління, ефективні зовнішні і внутрішні комунікації. Саме Кодекс корпоративної етики є втіленням філософії банку, його стратегії і тактики поведінки у бізнессередовищі [4].

Висновки. Орієнтована на клієнта корпоративна культура є базисом, що охоплює і стратегію розвитку, і тактику управління, які спрямовані на переосмислення необхідних змін і конкретних результатів. Розвиток потужної корпоративної культури в сучасних банківських установах є важливим чинником їх ефективного функціонування.

Список використаної літератури:

Корпоративне управління (конспект лекцій) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: :

1.

http://pidruchniki.com/ Воронкова В. Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади / В. Г.

2.

Воронкова, А. Г. Беліченко, О. М. Попов та ін. - К. : ВД «Професіонал», 2006. — 576с.

Ізюмцева Н., Кац Д. Вплив корпоративної культури на діяльність банківської установи:

3.

наукове дослідження / Ізюмцева Н., Кац Д. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

: file:///C:/Users/1/Downloads/Vnbu_2012_10_14.pdf О. А. Розкошна, А. Ф. Бондаренко Корпоративна культура в банку: наукова стаття / 4.

О. А. Розкошна, А. Ф. Бондаренко - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: :

http://dspace.uabs.edu.ua/

АНАЛІЗ ПРИЧИН МОТИВАЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СТУДЕНТА ВНЗ

–  –  –

Актуальність.Ефективна соціально-педагогічна взаємодія зі студентом неможлива без урахування особливостей її мотивації. Основу мотивації становлять усвідомлювані чи неусвідомлювані психічні фактори, що спонукають індивіда до вчинення певних дій та визначають його спрямованість і цілі [1].

Переважання у середовищі сучасної молоді зовнішніх, утилітарних мотивів, низька самомотивація веде до того, що навчання набуває формального характеру, відсутній творчий підхід, самостійна постановка навчальних цілей.

Мета. Визначити причини, що впливають на мотиваційне вигорання студентів вишів та виявити ступінь впливу мотиваційного вигорання на навчання студентів.

Виклад основного матеріалу. З кожним роком кількість студентів з мотивацією до навчання, спрямованою на отримання знань, зменшується, тим самим збільшується кількість студентів здебільшого мотивованих на отримання диплому, тобто формального засвоєння знань. Кількість студентів, які приходять до ВНЗу з бажанням отримати професійну освіту і стати професіоналом, залишається майже незмінним протягом чотирирічного навчання, але їх кількість досить мала. [3] Мотиваційне вигоряння виникає в результаті низького рівня самомотивації до навчальної діяльності, внутрішнього накопичення негативних емоцій без "розрядки" або "звільнення" від них та відсутності зовнішніх мотиваційних факторів з боку освітньої установи, батьків, одногрупників та педагогів.

Мотиваційне вигорання веде до виснаження емоційно-енергійно і особистісних ресурсів людини.

–  –  –

В умовах жорсткої конкуренції компанії все частіше намагаються привернути увагу споживачів до власної продукції. Тому важливим є вірний вибір суб’єктом господарювання не тільки маркетингової стратегії, яка допоможе зміцнити свої позиції на даному етапі росту чи поверне втрачену популярність, а й засобів донесення інформації до споживача. Встановлено, що нестандартні засоби комунікацій є найбільш ефективним способом досягнення цілей компанії. Насьогоднішній день телебачення, зовнішня реклама і друковані ЗМІ втрачають свою актуальність, коли питання стосується ефективного просування продукції, не маючи величезних бюджетів. Тому, коли необхідно отримати максимальну віддачу при мінімальних витратах, звертаються до методів партизанського маркетингу [1, c. 119].

Метою дослідження є встановлення сутності, основних принципів та інструментів партизанського маркетингу, оцінка необхідності й ефективності використання цього виду маркетингу для просування товару на сучасному ринку.

Поняття «партизанський маркетинг» з’явилося після появи книги Дж.

Левінсона та П. Хенлі «Партизанський маркетинг» ще в 1984 р. [3, c.205].

Партизанський маркетинг (guerillamarketing) – концепція маркетингу, яка спрямована на пошук фірмою або підприємцем своєї маркетингової ніші, відмовою від відкритого конкурування зі своїми потужними конкурентами у «чистому полі», концентрації зусиль на відокремлених ділянках «фронту» та використанні нетрадиційних але ефективних способів реклами задля просування своїх товарів та послуг [3, c. 205].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Партизанський маркетинг як рекламна стратегія зосереджений на дешевих нетрадиційних маркетингових тактиках, використання яких дозволяє отримати максимальні результати. Спочатку партизанський маркетинг використовувався в основному представниками малого та середнього бізнесу, яким потрібно було хоч якось вижити в реаліях сучасного світу зважаючи на гострий брак коштів.

Сьогодні, в умовах жорстокої конкуренції і боротьби за кожного споживача така стратегія дозволяє і великим компаніям привернути до себе увагу тих споживачів, яких не вдалося зацікавити звичайною рекламою [3, c. 205].

Основними принципами застосування партизанського маркетингу є:

1) використання малобюджетної реклами замість дорогих рекламоносіїв;

2) надання переваги самостійним дослідженням ринку в порівнянні з масштабними маркетинговими дослідженнями;

3) ретельний підбір цільової аудиторії, щоб використання реклами виявилося результативним;

4) налагодження зв'язків з іншими бізнесами, що дозволяє проводити спільні операції і витіснити пряму конкуренцію;

5) акцент на набутому досвіді і попередніх досягненнях, що розраховані не на отримання прибутку, а на забезпечення конкурентних переваг у ніші для збільшення лояльності покупців [2, c. 359].

При використанні партизанського маркетингу задляпросування товару необхідно звернути увагу на основні інструменти впливу на потенційного споживача. Виділяють три основнігрупи інструментів:

1) інструменти масового впливу (Flashmob, AvtoPerformance, StreetAction, PeopleAdv, ViralVideo, WOM тощо);

2) інструментилокальноговпливу (Ambient Media, Life Placement, Brand Space, MisteryShoppers, Graffiti, AnimalAdvIllusion, WildPosting, AirFieldAdv, AnimalAdv, PZSampling, Provocativeтощо);

3) інструменти цільового впливу (Blogging, PizzaAdv, WaterpoolAdv, WCAdv, PZsms, BarberAdv тощо) [1, с. 123].

До інструментів масового впливу належать механізми, які дозволяють досягати цілі малими засобами великої віддачі, яка виражається в збільшенні обізнаності про товар, згадувань про компанію у ЗМІ.

Інструменти локального впливу призначені як для підвищення рівня впізнаваності товару, так і для середньострокового збільшення продажів і дозволяють розбивати вже наявну цільову аудиторію на сегменти і підсегменти.

Інструменти цільового впливу –найточніша група інструментів. Деталізація цільової аудиторії в цих методах дозволяє доходити не тільки до статі, віку, але й, наприклад, до довжини волосся споживача [2, c. 361] Отже, найоптимальніший спосіб зменшити маркетинговий бюджет — побудувати тактику маркетингової діяльності на заходах партизанського маркетингу. Практикуючи партизанський маркетинг, необхідно побудувати чіткий і послідовний маркетинговий план та бути креативнішим за конкурентів у кожному його аспекті; це забезпечить успішне просування продукту на ринку.

Висновки.Партизанський маркетинг – нестандартний та нетрадиційний маркетинг, який дозволяє при порівняно невеликому бюджеті здійснити максимальний вплив на цільову аудиторію товару чи послуги і ґрунтується на психологічному впливі на підсвідомість споживача. Партизанські маркетингові акції – це заходи, які виходять за рамки загальноприйнятих способів та засобів рекламних комунікацій і просування товару і швидко знаходять свого споживача – чи то на масовому, чи локальному, чи цільовому рівнях.

Неможливо перелічити всі способи, що дозволяють привернути увагу клієнтів до рекламованої продукції. Їх безліч, до того ж, кожен маркетолог здатний придумати свій варіант, зважаючи на думки клієнтів, і адаптувавши для потреб компанії, наявний досвід.

Список використаної літератури:

Бобрицька Н.Д. Партизанський маркетинг на сучасному ринку [Текст] / 1.

Н.Д. Бобрицька // Економіка та підприємництво: збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національноекономічний університет ім. В. Гетьмана». – 2011. – Вип. 26. – С.119-128.

Горбаль Н.І. “Партизанський” маркетинг у міжнародних корпораціях 2.

[Текст] / Н.І. Горбаль, Б.Т. Грущак, З.М. Дутко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 797. – С. 356-362.

Колодка А.В. Партизанський маркетинг [Текст] / А.В. Колодка, М.В. Неділько 3.

// Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. – Суми: СумДУ, 2014. – Т.1. – С. 205-207.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМИ У МАРКЕТИНГОВІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

–  –  –

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економіки України відрізняється високим рівнем нестабільності її структурних компонентів, що спричинений різними дестабілізаційними факторами.Ця особливість зумовлює необхідність удосконалення маркетингової системи підприємства, насамперед, у контексті вирішення завдання просування товару на ринку. Найбільш поширеним інструментом такого просування є реклама. Реклама — найважливіший елемент маркетингових комунікацій, бо в сучасних умовах саме маркетинг забезпечує соціально-економічний характер діяльності суб'єктів ринку.[2] У вузькому сенсі реклама це інформація про певний виріб, а у найширшому значенні з психологічної точки зору це – засіб інформування, переконання, впливу і маніпуляції людською психікою.Через рекламу її творці намагаються не тільки представити товар, а й нав’язати його, не тільки інформувати суспільство, а й керувати ним. Інакше кажучи, маркетинг втрачає свій специфічний збутовий характер і перетворюється на ключовий елемент управління суспільними та міжособистісними процесами[1].

Мета дослідження з’ясувати місце реклами у маркетинговій діяльності підприємства, визначити психологічні аспекти реклами та її ефективність.Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Технічні науки  УДК 687.00 Т.К. СКРИПНИК, Е.А. МАНЗЮК Хмельницький національний університет СИСТЕМА ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ШВЕЙНО ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ Проведені  дослідження  в  напрямку  розробки  наукових  підходів  формування  єдиного  інформаційного  середовища  як  інформаційної  системи  процесу  розробки  нормативно­технічної  документації.  Реалізація  єдиного ...»

«Булгакова Ф.С. Аналіз транспортної системи в сучасному національному господарстві України УДК 330.338.47 Булгакова Ф.С., аспірант, ТНУ імені В.І. Вернадського АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ Досліджено тенденції розвитку транспортного комплексу України, проблеми та перспективи подальшого розвитку. Ключові слова: транспорт, транспортна система, перевезення, інфраструктура. ВСТУП Наявність соціально-економічних проблем призводить до пошуку нових шляхів...»

«Економічні науки Як видно з таблиці, переваг у зарубіжних моделях визначення ймовірності банкрутства значно менше ніж недоліків, що доводить необхідність адаптації зарубіжних моделей до практики в Україні, так як вони кардинально відрізняються від вітчизняних, та їх результативність і ефективність поки що не доведена на практиці українських підприємств. Висновки. Аналіз існуючих методик та теоретичних підходів щодо оцінки ймовірності банкрутства дав змогу визначити основні переваги та недоліки...»

«Э н ц и к л о п е д и я бухгалтера и экономиста приложение Сборник издается с октября 2000 г. Выходит 2 раза в месяц Регистрационное свидетельство КВ № 4364 от 10.07.2000 г. Подписной индекс 21893 Учредитель и издатель ООО Центр экономических исследований и управленческого консультирования «Консульт» Главный редактор Борис Юровский, к.э.н., член-корреспондент МКА Энциклопедия Информационная поддержка Фирма «СофтСервис», бухгалтера Информационно-аналитический Центр «Лига» иЭкономиста Электронная...»

«УДК 371.14:37.018.46 О.О. Марчак, ст. викл. кафедри менеджменту, освіти, економіки та маркетингу ЦІППО ДВНЗ «УМО» НАПН України ЗМІСТ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ЗНЗ ДО ГРОМАДСЬКО СПРЯМОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАКЛАДІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація. У статті розкрито зміст та розроблено технологію підготовки керівника загальноосвітнього навчального закладу до громадсько спрямованого управління; доведено необхідність впровадження інтерактивних методів їх підготовки в закладі...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Серія: Економічна теорія та право Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у січні 2010 р. № 2/ Харків «Право» УДК 330.1:340 ISSN 2218-8010 Рекомендовано до друку вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол № 12 від 30 червня 2010 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію № 16455-4927Р від 20.01.2010 р. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого....»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Навчально-методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і...»

«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ В.О.Радкевич, А.М.Михайличенко, В.М.Аніщенко МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Харків Компанія СМІТ УДК 377.35 Рецензенти: І.М.Стариков, д-р пед.наук, професор, головний наук. співробітник лабораторії «Професійне навчання на виробнициві» Інституту ПТО АПН України ; Н.О.Величко, канд. пед. наук, ст. наук. співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр...»

«Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Тематична виставка Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна (надходження II квартал 2012) Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарювання С 19258(ТВ) Актуальні проблеми європейської інтеграції [Текст] : зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. Дмитра Ягунова. О. : Фенікс. Вип. 6. О., 2011. 178...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький національний аграрний університет Факультет економіки і підприємництва Кафедра аудиту та державного контролю ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ для студентів агрономічного факультету спеціальності 6.040 106 „Екологія та охорона навколишнього середовища” Вінниця 2008 Екологічний менеджмент і аудит Методичні вказівки для практичних робіт з курсу “Екологічний менеджмент і аудит” для студентів агрономічного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»