WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 4 ] --

Станом на 2008 рік рівень безробіття серед молоді складав 10,9% від загальної кількості економічно активного населення відповідної вікової групи, але після кризи в 2008-2009 років показник збільшився та закріпився на позначці 14% і тримався майже 3 роки (рис. 1).

Рис. 1- Рівень безробіття молоді в Україні за 2008-2014 рр. [1] У ході реалізації державних програм стабілізації зайнятості населення з 2011 року виявляється тенденція до зниження безробіття, порівняно з після кризовим 2009 роком показник зменшився на 3,1%, це означає, що лише в 2014 році відсоток безробіття виходить на докризовий рівень.

Молоді люди зазнають труднощів при реалізації права на працю. Держава передбачає відповідні гарантії зайнятості, надання першого робочого місця, обмеження щодо звільнення, проте їх не можна назвати значними заходами соціального захисту молоді. Основною з причин низької конкурентоздатності молоді на ринку праці є некомпетентність, брак професійних знань, практичних навичок тощо. Освіта грає одну з важливих ролей при працевлаштуванні, адже від неї залежить рівень підготовки працівника та якість виконаної ним роботи.

Тому реформа системи освіти в Україні 2015 року спрямована на покращення здатності молоді до самостійної творчої діяльності, високої працездатності, мобільності та адаптивності до інновацій тощо [2].

Низький рівень зайнятості на українському ринку праці спричиняє підвищення трудової міграції саме серед молоді. Основними причинами трудової міграції молоді є недостатність робочих місць, кращий рівень умов та оплати праці за кордоном, а також нестабільність вітчизняної економіки [3]. За дослідженнями 2013 року кількість молодих фахівців, які вибули за кордон становить понад 5,5 тис. осіб. Згідно з дослідженням Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи 45% молоді хотіли б тимчасово попрацювати за кордоном, відмовилися - 44% респондентів, не визначились При цьому частка респондентів, які погодилися б на будь-яку роботу за кордоном виявилася більшою, ніж частка тих, хто згодився працювати в іншій країні лише за своєю спеціальністю [4].

Отже, при проведенні молодіжної політики зайнятості державі, на нашу думку, слід враховувати такі елементи: 1) врахування прав та інтересів молодих громадян на ринку праці; 2) допомога при працевлаштуванні, підготовці та перекваліфікації молодих кадрів; 3) залучення молоді до підприємницької діяльності; 4) вивчення міжнародного досвіду з питань молодіжної зайнятості;

5) стимулювання роботодавців до залучення на роботу молоді шляхом надання пільг та дотацій з боку держави.

Таким чином, в результаті проведення дослідження виявлено, що рівень зайнятості молоді в Україні віком від 16 до 29 років є на дуже низькому рівні, що призводить до негативних наслідків, а саме зовнішня трудова міграція молодих кадрів, зміна у психологічному ставленні молоді до праці, застійність кадрів на керуючих посадах, до відсутності ініціативності на підприємствах тощо. Молодіжна політика зайнятості в Україні потребує докорінної реформації на базі досвіду європейських країн з урахуванням інтересів молодих кадрів, забезпеченню їх робочим місцем та перекваліфікації.

Список використаної літератури:

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

1.

http://www.ukrstat.gov.ua/ Ярошенко О.М. Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості та 2.

праці молоді / О.М. Ярошенко // Вісник Академії правових наук України. – 2004. - №4. – С.

205-213.

Трудова міграція в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

3.

http://uk.wikipedia.org/wiki/Трудова_міграція_в_Україні Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / За ред.

4.

Е.М.Лібанової. — К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. — 248 с.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

–  –  –

В сьогоднішніх умовах складного політичного та економічного становища України та водночас становлення інтелектуального суспільства, освіта виступає основою розвитку суспільства, нації та держави, найважливішою ланкою реалізації загальної мети виховання. Соціально-економічні перетворення, які здійснюються в Україні, трансформуються у проблему модернізації, як в організації системи національної вищої освіти, так і в змісті, формах і методах навчального процесу.

Головним стратегічним завданням розвитку вищої освіти в Україні сьогодні є інтеграція освіти до європейської освітньої системи. Для України європейська інтеграція – це входження до єдиної європейської сім’ї, набуття європейських політичних та культурних традицій, залучення до спільних освітніх європейських програм та їх успішна реалізація тощо.

Теоретико-методологічні основи ціннісної проблематики у царині освіти визначили у своїх працях І.Бех, Л.Ваховський, О.Вишневський, В.Галузинський, П.Ігнатенко, М.Євтух, І.Зязюн, В.Кремень, В.Крижко, М.Никадров, З.Рявкін, О.Сухомлинська, В.Ткаченко. Незважаючи на широкий спектр досліджень освіти, зростає потреба в осмисленні європейських цінностей освіти та долучення до них у процесі творення спільного європростору.

Мета дослідження полягає у аналізу пріоритетних напрямів модернізації вищої освіти в Україні та професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції.

Протягом останніх 15–20 років професійна освіта і професійна підготовка стали одним із найбільш розвинутих секторів економіки західних країн, що свідчить про пряму залежність темпів удосконалення та розвитку виробництва, його конкурентоспроможність на світовому ринку від рівня професійної підготовки фахівців [1].

Україна розпочала важкий та довгий шлях створення модернізованої моделі вищої освіти, яка буде здатна адекватно реагувати на глобалізаційні виклики часу, зокрема – на кон'юнктуру попиту та пропозиції на вітчизняному та світовому ринках праці.

Модернізація вищої освіти в Україні зумовлюється необхідністю проведення низки реформ. Серед її складових варто виокремити такі:

1.Зміни у системі законодавчого і нормативно-правового регулювання вищої освіти з урахуванням вимог європейської системи стандартів та сертифікації, які сприятимуть розвитку національних культурних цінностей, демократії і гуманізму.

2.Запровадження в навчальний процес унікальних, інноваційних, креативних елементів, новітніх досягнень освіти і науки.

3.Орієнтація на особистісно-орієнтовану освіту, формування не тільки компетентних фахівців, а й високодуховних молодих людей, патріотів України.

4. Запровадження національної системи кваліфікацій, яка повинна бути сертифікована відповідними європейськими структурними органами, що дозволить запровадити у вищу освіту України новий додаток до диплома європейського зразка.

5.Оптимізації мережі вищих навчальних закладів, а також визначення типів доуніверситетських і університетських навчальних закладів.

Водночас слід зважити на те, що ці зміни не повинні призвести до втрат кращих традицій, заперечення національних ознак якості освіти.

Розпочата в Україні освітня модернізація здійснюється досить повільними темпами, які обумовлені загальним станом української економіки, недостатнім фінансуванням сфери, недосконалістю управління, що не відповідає тенденціям розвитку сучасної освіти.

Європейська інтеграція – процес довготривалий, який буде вимагати подолання різноманітних суперечностей та спірних питань, які сьогодні складно передбачити. Але завдяки євроінтеграціїї українські ВНЗ зможуть стати конкурентоспроможними на європейському ринку освітніх послуг, досягти нового рівня підготовки фахівців і водночас удосконалити, гармонізувати нашу освіту, виховати справжніх лідерів європейської України.

Список використаної літератури:

Система професійної освіти та професійної підготовки в розвинутих країнах 1.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/component/ option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,147/id,5221/.

–  –  –

Investment in human capital is a fundamental driver of economic growth, competitiveness and social cohesion. It is a high priority on the EU agenda (Lisbon strategy), which aim is to make the EU "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion" [1].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


But, nevertheless the foregoing, the situation in Europe with employment and education is not so positive. Between 2008 and 2013, the proportion of young people aged 18 to 24 not in employment, education or training (NEETs) in Europe increased from 14% to 17% due to the economic downturn. The rate of NEETs aged 18 to varies widely across Europe. Italy (29.3%), Greece (28.6%) and Cyprus (27.1%) have the highest rates and an upwards trend, while the Netherlands (6.7%) and Luxembourg (6.7%) have the lowest levels.

Young people who leave school early with only low levels of education are more likely to be NEETs. In 2013, across the EU, nearly 5.5 million young people between 18 and 24 years old had not finished upper secondary education and were not in formal or non-formal education and training and not working. Even if they are working, younger people with only lower-secondary education are more likely to be in insecure and low-paid jobs.

And their job prospects are expected to get worse. Cedefop’s latest skill forecasts show that in the EU in 2005 almost a quarter of jobs were filled by people with only lower secondary education, by 2025 this will fall to around 16%.

Growing demands for high skills and qualifications mean that upper secondary education is increasingly regarded as the minimum attainment level for young people in Europe. Young people leaving education and training prematurely lack crucial skills. They run the risk of having serious and persistent problems in finding and keeping a job. Young people not in employment, education or training are at higher risk of social exclusion. They have a lower level of interest and engagement in politics and lower levels of trust [2].

Considering the above, EU is trying to improve the situation through such organization as Cedefop. Cedefop is one of the EU’s decentralised agencies. Founded in 1975 and based in Greece since 1995, Cedefop supports development of European vocational education and training (VET) policies and contributes to their implementation. The agency is helping the European Commission, EU Member States and the social partners to develop the right European VET policies [3].

Over the past five years, the Bulgarian Ministry of Education has organised an annual VET panorama which promotes occupations taught in VET and gives education and training institutions, businesses, young people and parents the chance to meet. Learners can showcase their skills and competences in competitions and businesses recruit the best.

In Estonia, VET awareness raising events in supermarkets with VET learners coexist with promotion activities on television, through Facebook and interactive games.

Activities in candidate countries include the national campaign ‘vocational is the key’ in Montenegro, ‘career guidance info days’ in Turkey, local and regional ‘education markets’ in Serbia, and a television campaign (2013) promoting VET as an attractive choice after lower secondary education in the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Social partners organise Denmark’s three-year ‘hands on’ campaign to encourage companies to take on apprentices and attract more young and adult people to VET.

In Italy, video interviews with local authorities and trade unions showcase the benefits of VET to adults. These videos also target people with a migrant background and at-risk groups by stressing the importance of acquiring a VET qualification and a basic level of Italian.

Candidate countries promote VET for adults mostly through active labour market policy measures (the former Yugoslav Republic of Macedonia), a wide offer of VET courses and programmes (Turkey) and regular awareness campaigns such as the adult education festival in Montenegro.

Extra funding for an existing campaign in the UK (Wales) in 2012 aims to engage more employers in offering apprenticeships [4, p. 20].

For a long time, private sector employees in Luxembourg have had the right to 80 days of training during Their career. In Norway, adults have a right to upper secondary education adapted to their individual needs. In Portugal, CVET is a legal right of workers and a duty of employers. Since 2010, workers in large enterprises in the UK (England, Wales) have had the right to request time for work-related training.

The 2013-20 Bulgarian employment strategy focuses on VET quality and attractiveness and foresees measures to increase the participation of employed or unemployed adults in VET. VET opportunities for adults offered by the employment service are promoted through regional campaigns, conferences and workshops.

Following a pilot started before 2010, Poland created the legal basis for establishing distance learning in VET and has prepared related regulations on learning/teaching methods [4, p. 48].

Some conclusions can be drawn that European countries’ joint work on vocational education and training shows clear signs of progress but there is more to do. The Europe 2020 Strategy is to bring down early school leaving to below 10% by

2020. In 2013, the figure was 11.9%, compare to 12.7% in 2012. The situation varies considerably across Member States. Some 10 Member States have reached the 10% benchmark. Spain (23.5%), Malta (20.9%), and Portugal (19.2%) [2] have the highest rates of early school leavers, but despite these high rates have made considerable progress in recent years.

References:

1. Lisbon Strategy. http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Strategy

2. Keeping young people in education longer: steady progress in Europe in 2013. European Centre for the Development of Vocational Training. http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/statistics-and-indicators/statistics-and-graphs/keeping-young-people 3.. Council of the European Union. Council Regulation of 10 February 1975 establishing the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) EEC No 337/75, Official Journal of the European Communities, L 39, 13.2.1975 as last amended by Council Regulation EC No 2051/2004.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕПІЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА УДК 338.439:664.6 УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ НА ЛОКАЛЬНОМУ РИНКУ ХЛІБА І ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник:...»

«Економічні науки вирішенні наступних проблем:– здобуття найбільш ефективних технічних рішень, за рахунок оптимізації моделей систем великої розмірності і забезпечення екстремальності критерію ефективності технічної системи та її елементів в широкому діапазоні режимів роботи;– визначення оптимальних проектних рішень за комплексним критерієм ефективність– вірогідність, ефективність–вартість та інше;– визначення оптимальних законів керування складними системами у різних режимах роботи; –...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо структури служби дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в лікувальнопрофілактичних закладах України Для виконання завдань, які стоять перед службою дитячої анестезіології, створюються такі структурні підрозділи служби:1. В лікувально-профілактичних закладах, де за штатними нормативами повинно бути не більше 3-х лікарів-анестезіологів, разом з відповідною кількістю сестеранестезисток організується анестезіологічна...»

«Бєлова А. Технології управління структурними зрушеннями в межах реального сектору економіки [Електронний ресурс] / А. Бєлова, Р. Кузьменко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 361–371. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13baarse.pdf. УДК 338.27:519.71:330.46 JEL Classification: O3, O38 Aлла Бєлова, Руслан Кузьменко Академія муніципального управління, Міністерство освіти і науки України, вул. Івана Кудрі, 33, м. Київ,...»

«Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики V Всеукраїнська науково-практична конференція Конвенції та рекомендації МОП як джерела трудового права Автор: С. Фоменко, студентка ІІІ курсу інженерно-економічного факультету, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв «Ми єдині, наша справа єдина, і ми повинні допомагати один одному, щоб досягти успіху.» Фредерік Дуглас Саме з цього афоризму відомого борця за права чорношкірого населення...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития» СЦЕНАРІЇ ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 12–13 квітня 2013 року) СЦЕНАРИИ И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ Сборник тезисов научных робот участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 12-13 апреля 2013 года)...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ХАРКІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР «ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ» ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ) ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Напрями удосконалення правового регулювання державного фінансового контролю у сфері державних закупівель в Україні шляхом використання найкращого досвіду Європейського Союзу Скирта Дмитро Вікторович, аспірант юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК 342 Величезний досвід держав – членів Європейського Cоюзу у побудові національних систем державного фінансового контролю у сфері державних закупівель заслуговує на...»

«УДК 658.26:621.31: 330.861 А.С. Завербний Національний університет “Львівська політехніка” АНАЛІЗУВАННЯ ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Завербний А.С., 2012 Висвітлено особливості функціонування ринку електричної енергії України. Проаналізовано етапи формування ринку електроенергії та його розвитку. Розглянуто організаційні, економічні та правові аспекти функціонування і реформування ринку електричної енергії України. Охарактеризовано основні види моделей ринків...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 1 (16) УДК 658.8(477) С.С. Яременко МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ БІЖУТЕРІЇ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ У статті проаналізовано сучасний стан українського ринку біжутерії та виділено його сегменти. Визначено структуру ринку біжутерії, яка включає сегменти біжутерії дешевої, середньої цінової категорії та дорогої. Сформульовано основні тенденції розвитку українського ринку біжутерії. Наведено результати дослідження...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»