WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 34 ] --

Трансформація Євросоюзу під впливом кризи єврозони є явищем, на яке Україна не може вплинути, однак знання та розуміння відповідних процесів становить для України першочерговий інтерес і з погляду визначення можливих наслідків для співробітництва між Україною та ЄС, і в контексті отримання теоретичного досвіду співіснування суверенних економік в умовах єдиного ринку. Більшість експертів сьогодні погоджується з тим, що причини кризи єврозони криються і в економічній, і в політичній сферах, оскільки спричинена вона не лише зовнішніми впливом світового економічного спаду, а й особливостями внутрішньої політики держав-членів ЄС.

Тому розроблення стратегії виходу ЄС із кризової ситуації є комплексним завданням, що має передбачати зміни в інституційній, економічній і політичній сферах функціонування ЄС.

Стабільність і безпека на європейському континенті у XXI ст. значною мірою залежать від успішної інтеграції посткомуністичних країн ЦентральноСхідної Європи (ЦСЄ), які, здійснивши соціально-економічні й політичні трансформації, стали повноправними членами Європейського Союзу (ЄС).

Актуальність теми зумовлена як науково-пізнавальними, так і практичними чинниками і, в першу чергу, необхідністю вивчення й узагальнення ряду важливих подій міжнародного життя кінця 80-х - 90-х років ХХ ст. і приєднанням до ЄС десяти нових держав.

В цей період на європейському континенті формується єдиний геополітичний простір, не як географічно-територіальне явище, а як культурноцивілізаційна ідентичність, політична та економічна сила з новою архітектурою безпеки.

Із закінченням соціалістичної епохи у Центрально-Східній Європі відкрилась можливість трансформації централізованої планової економіки в ринкову, а також політичної і економічної інтеграції Центрально-Східної і Західної Європи. Аналіз взаємоузгодженості перехідного та інтеграційного процесів стає стратегічно важливим для подальшого успішного розвитку країн цього регіону.

Аналізуючи вищесказане, можна зробити певні узагальнення. А саме, що на початку трансформаційних процесів у більшості перехідних економік спостерігався різкий спад внутрішнього валового продукту (ВВП).

Не можна не зауважити, що на початок переговорного процесу щодо євроінтеграції наприкінці дев’яностих років в усіх країнах Центрально-Східної Європи економічні показники погіршилися. Разом із вибором моделі трансформаційного процесу, Центрально-Східна Європа зіткнулась із ще одним викликом задоволення вимог для більш тісної інтеграції із західноєвропейськими країнами, що почалось з кінця дев’яностих років.

При переході від економіки з централізованим плануванням до ринкового господарства виявляються три основні сфери реформування – макроекономічна стабілізація, адаптація на мікроекономічному рівні, створення інституційних рамок.

Макроекономічна стабілізація передбачала досягнення грошової стабілізації, подолати цінову нестабільність, нестабільність обмінного курсу і державного бюджету, що виникли у багатьох перехідних економіках з початку реформ. У розрізі інтеграційних стратегій малось на увазі дотримання Маастрихтських критеріїв, які передбачали членство в Європейському валютному союзі.

Реформи на мікроекономічному рівні спрямовані на те, щоб створити життєздатні ринки через перетворення державних конгломератів в самостійні юридичні одиниці (комерціалізація), приватизацію цих компаній, лібералізацію цін і відкриття економіки для міжнародної торгівлі.

У відповідності до інтеграційних стратегій - малась на увазі перебудова компаній і секторів економіки. Успішна реалізація цих стратегій в перспективі передбачала досягнення ринкової економіки: здатності до конкуренції в межах єдиного європейського ринку.

Реформа інституційної структури покликана забезпечити децентралізацію економічних рішень. Рамки цієї структури включають: договірне право, закон про підприємства, права власності, дворівневу банківську систему, введення ефективної податкової системи, автономне становище центрального банку. В розрізі інтеграційних стратегій - малось на увазі застосування інституційних і юридичних норм ЄС - для досягнення статусу членства в організації.

Особливу увагу, з нашої точки зору, необхіднозосередити на проблемах, які на сучасному етапі актуальні в Україні. Адже після приєднання країн ЦЄ до ЄС Україна має спільний кордон з ЄС, основні умови та шляхи членства країн ЦЄ в ЄС і на основі порівняльного аналізу показано особливості виконання країнами ЦЄ “копенгагенських критеріїв” членства;

А одним з основних зовнішньополітичних пріоритетів України є інтеграція до європейських структур. Тому вивчення досвіду інтеграції країн ЦЄ важливо для України.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В

ОРГАНІЗАЦІЇ

–  –  –

У сучасних умовах розвитку та суспільного прогресу кожна організація прагне мати сильніші ринкові позиції щодо конкурентів. Тому виникають об’єктивні причини підвищення рівня якості продукції чи послуг, використання провідних технік та технологій, формування конкурентоздатної команди працівників. Неодмінною умовою успіху діяльності компанії є належним чином підібраний колектив та сприятливий соціально-психологічний клімату ньому.

Проте, зважаючи на чисельні відмінності, які існують між працівниками однієї організації, з приводу різних причин, часто виникають конфлікти, які можуть негативно впливати на працю як окремого індивіда, відділу так і усієї організації загалом. Саме тому необхідно вивчати деструктивні наслідки конфліктності в організації з метою їх мінімізації та подальшої профілактики.

Метою даної роботи є дослідити причини конфліктів в організаціях, виявити типові моделі поведінки конфліктних особистостей та запропонувати заходи для створення сприятливої, безконфліктної атмосфери в колективі.

Конфлікт - це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій (потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок тощо) у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей [1].

Виявлення причин виникнення конфліктів визначає вибір методів, шляхів запобігання їм та конструктивного їх вирішення. Без знання рушійних сил розвитку конфліктів важко ефективно впливати та регулювати ними.

Причини конфлікту — це явища, події, факти, що передують конфліктові та викликають його за певних умов діяльності суб’єктів соціальної взаємодії.

Виникнення та розвиток конфліктів обумовлено дією чотирьох груп факторів: об’єктивних, організаційно-управлінських, соціально-психологічних і особистісних. Перші дві групи факторів носять об’єктивний характер, третя й четверта — суб’єктивний(табл.1).

Таблиця 1 Причини конфліктів об’єктивного характеру

–  –  –

Причини конфліктів суб’єктивного характеру *Складено автором на основі джерела [2] В організації конфлікт завжди переростає в певну поведінку, дії спрямовані на втручання у справи інших. Він може розгортатися у цивілізованій формі (конкуренція) або у формі відкритої боротьби.

Для успішного розв’язання конфліктів у колективі підприємства рекомендується складати так звану карту конфлікту, розроблену австралійськими психологами Х. Корнеліус та Ш. Фейр. (рис. 1) Центральне місце в даній схемі належить констатації тієї проблеми, яка викликала конфлікт та потребує вирішення. Потім відмічаються сторони, що безпосередньо приймають участь у конфлікті, їхні інтереси та побоювання відносно можливих втрат.

Завдяки складанню такої карти можна: обмежити дискусію певними формальними рамками, що допоможе уникнути надмірного прояву емоцій;

створити можливість спільного обговорення проблеми; створити атмосферу емпатії; обрати нові шляхи для розв’язання конфлікту.

Рисунок 1 *Складено автором на основі джерела [3] Профілактика конфлікту – вид управлінської діяльності, що полягає в завчасномуусуненні або ослабленні конфліктних факторів і обмеженні таким чином можливості їх виникнення чи деструктивного розв’язання в майбутньому. Це така організація життєдіяльності суб’єктів соціальної взаємодії, що виключає чи зводить до мінімуму ймовірність виникнення конфліктів між ними [4, с. 331].

Узагальнюючи досвід та практику в сфері попередження конфліктів, можна виділити такі підходи [5]:

1. Співробітництво – налагодження між співробітниками клімату заємодовіри,взаємодопомоги та взаємопідтримки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Організаційні методи попередження конфліктів: усебічна підготовка співробітників,регулярна ротація кадрів, підтримка їхніх кар’єрних амбіцій.

3. Конкуренція – спосіб взаємодії людей (система утримань і противаг).

Список використаної літератури:

1. Типи конфліктів та причини їх виникнення. -Електронний ресурс. - [Режим доступу]:http://www.ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/part5/5301.htm

2. Типові причини виникнення конфліктів в організації. -Електронний ресурс. -[Режим доступу]:http://buklib.net/books/22902/

3. Завалкевич Л. Э. Психология еффективного менеджера / Л. Э. Завалкевич – К.: НикаЦентр, 2003. – 288 с.

4. Конфликтология: учебник для вузов [Текст] / В.П. Ратников, В.Ф. Голубь, Г.С.

Лукашова и др.; подред.проф. В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 512 с.

5. Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики. Електронний ресурс. - [Режим доступу]: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Ima ge_file_name=PDF/gev_2013_2_14.pdf

ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ ЧЕРЕЗ

ЕФЕКТИВНУ МОТИВАЦІЮ ЙОГО ПРАЦІВНИКІВ

–  –  –

В умовах зниження прибутковості банківської діяльності та посиленні конкуренції саме в мотивації співробітників можуть бути знайдені ті резерви, які дозволять банку не тільки пережити важкі часи, а й створити передумови для розвитку і процвітання в майбутньому.

Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей та цілей організації [1]. Суть мотивації зводиться до того, щоб дати працівникові те, що він бажає отримати від роботи. Натомість організація має отримати те, що потрібно їй: продуктивну працю та якісний результат.

Система мотивації банківських працівників формується на поєднанні методів матеріального та морального стимулювання та базуються на таких компонентах мотиваційного механізму (рис.1):

–  –  –

Тільки на основі такого мотиваційного механізму, працівники банківської установи будуть продуктивно здійснювати свої трудові обов’язки, а установа буде працювати ефективно, а значить буде конкурентоспроможною на ринку банківських послу.

Стосовно працівників українських банків, то в немає достатньої мотивації для ефективної роботи. Персонал банку не готовий брати на себе всю відповідальність в ході ухвалення рішень та їх виконання. Очевидно, більшість працівників не ототожнює себе з банком у цілому, не усвідомлює бажаність і корисність збігу своїх особистих інтересів з інтересами банку, їм не вистачає професіоналізму, зокрема для всебічної оцінки наслідків ухвалюваних рішень і адекватної реакції на динамічні зміни макроекономічної ситуації [3]. Персонал банку є швидше групою фахівців, ніж єдиним організмом. З ряду напрямів відсутні раціональні і обов'язкові процедури взаємодії між підрозділами. В основному комунікації між відділами здійснюються через керівництво банку або ж непослідовно і випадково. Таким чином, співробітник банку, позбавлений постійної інтелектуальної та інформаційної підтримки колег з інших відділів, відчуває себе представником лише одного з підрозділів, а не банку в цілому. Все це породжує проблеми, які важко вирішити перед керівництвом банку [4]. Тому, виходячи з виявлених проблем, основними завданнями з вдосконалення системи управління банком мають бути:

посилення мотивації ефективної праці персоналу банку;

підвищення рівня професійної підготовки співробітників;

забезпечення ефективної взаємодії між підрозділами, посилення стратегічних компонентів у діяльності керівництва банку;

підвищення ролі підрозділів банку при вирішенні поточних, оперативних завдань.

Усе вищезазначене може бути реалізовано через гармонізацію інтересів керівництва банку та його персонал, залучення співробітників до процесу реального управління банком, що і буде основним мотивом ефективної діяльності працівників. Працівник повинен бути залучений до таких управлінських процесів: аналізу, прогнозування, планування, розробки стратегії і тактики, організації і контролю роботи банку. Тоді він відчує свою причетність до роботи банку в цілому, відчує власну значущість. І буде працювати ефективно і віддано, що забезпечить підвищення конкурентоспроможності банківської установи на ринку банківських послуг.

Список використаної літератури:

1. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. – К.:

КНЕУ, 2011. – 397 с.

2.Ізюмська І. О Мотивація як фактор підвищення ефективності банківської діяльності. [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/30232.doc.htm

3. Бутченко М. Як українські роботодавці стимулюють співробітників [Електронний ресурс] / М. Бутченко. – Режим доступу :

http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2013/02/23/297235.

4. Гончарова М.Л., Турченюк Т.В. Використання мотиваційний механізмів у банку.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». - 2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8943/1/Goncharova.pdf

ВЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

–  –  –

Постановка проблеми. На сьогоднішній день успішне функціонування підприємства залежить від якісно нового стилю мислення, який відповідає вимогам сучасності. Оскільки наука має тенденцію до вдосконалення, то підприємство має ефективно впроваджувати нові концепції та економічні парадигми, які більшою мірою базуються на людському капіталі та трудовому потенціалі. В нашому випадку механізмом економічного зростання є вдосконалення організаційної культури на підприємстві[5].

Метою дослідження є визначення ключових напрямків формування і розвитку організаційної культури як фактора впливу на ефективність діяльності підприємства та економічне зростання країни.Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Розділ 4 Проблеми управління інноваційним розвитком УДК 338.27 Перерва Петро Григорович, д-р екон. наук, професор, декан економічного факультету НТУ «Харківський політехнічний інститут»; Романчик Тетяна Володимирівна, ст. викладач кафедри менеджменту та військового господарства Академії внутрішніх військ МВС України (м. Харків) МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У статті запропоновано оцінювати рівень конкурентоспроможності продукції в умовах споживчого...»

«Наукові дослідження в університеті визначальний чинник зростання якості освіти Активізація інвестиційного процесу в Україні : колективна монографія / [Т. В. Майорова, М. І. Диба, С. В. Онишко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Диби, Т. В. Майорової. — К. : КНЕУ, 2012. — 472, [8] с. — (До 15-річчя заснування кафедри банківських інвестицій). Шифр зберігання книги: 33С А43 У монографії вперше системно досліджено наукові положення та методологічні аспекти щодо змісту інвестиційного процесу на макрота...»

«Національний лісотехнічний університет України Проф. Є.М. Романів1, канд. екон. наук – Львівська УДК 330.1:504(73) державна фінансова академія МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Розглянуто місце Державної контрольно-ревізійної служби України у справі використання фінансів з фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів. Йдеться про фінансування природоохоронних заходів, спрямоване на покращання екологічної ситуації...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Коблянська Інна Ігорівна УДК 005.93:502.174 (043.5) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник Мішенін Євген Васильович доктор економічних наук, професор Суми –...»

«Кіровоградська міська організація профспілки працівників освіти і науки України Орієнтиром у роботі Кіровоградського міськкому профспілки є постанова та Програма дій міської організації на 2010-2015рр. схвалена 23-ю звітно-виборною конференцією, у якій визначено головні напрямки діяльності в т.ч.:Законодавче обґрунтування діяльності, правовий захист працівників галузі.Подальший розвиток форм і методів соціального захисту економічних прав та духовних інтересів освітян. Організаційне зміцнення...»

«А.І. Яковлєв, С.О. Васильцова ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПОРТФЕЛЯ РЕАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Харків – 201 А.І. Яковлєв, С.О. Васильцова ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПОРТФЕЛЯ РЕАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Харків – 2013 УДК 330.341. ББК 65.291.551-551* Я Автори: А.І. Яковлєв, С.О. Васильцова Рецензент: П.А. Орлов, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки і маркетингу Харківського національного...»

«Турбінська Г.В. Національний технічний університет України «КПІ» Костик С.І. мол. наук. співр. ІТТФ НАНУ Зозульов О.В. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ» Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку біогазових станцій Status and prospects of the domestic market of biogas plants У статті розглянуто стан промислового ринку України енерговідновлюючих технологій – біогазових станцій. Головним завданням було визначення бар’єрів, що постають перед...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра теоретичної і прикладної економіки Кафедра міжнародної економіки М.І. Макаренко Т.О. Семененко МАКРОЕКОНОМІКА Курс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” усіх напрямів підготовки Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.101.541(042.3) М1 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу...»

«Державна служба статистики України Головне управління статистики у Львівській області Каталог статистичних видань на 2012 рік м. Львів 201 Головне управління статистики у Львівській області пр. В.Чорновола, 4, м.Львів, 79058, Україна тел. (032) 258-59-05, 258-59-11, факс: (032) 258-59-93 електронна пошта: ve@lv.ukrstat.gov.ua веб-сайт: www.lv.ukrstat.gov.ua Відповідальний за випуск Мельник І.Д. У каталозі представлено перелік статистичних публікацій, які містять інформацію про...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України. К.: НІСД, 2013. 48 с.Автори: А. П. Павлюк, к. е. н., с. н. с. (керівник авторського колективу, вступ, розд. 1, 2, 4, 5 ) Д. С. Покришка (розд. 2.2) Я. В. Белінська, д. е. н., доц., с. н. с. (розд. 3.1, 5) О. О. Молдован, к.е.н. (розд. 3.2, 5) Д. В. Ляпін, к. т. н., с. н....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»