WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 33 ] --

усі необхідні скорочення повинні здійснюватися з чітким дотриманням трудового законодавства України (дії в правовому полі дешевші);

необхідно приділяти величезну увагу не лише рівню заробітних плат, а й колу обов’язків, що покладаються на спеціалістів;

не можна звільняти працівників, на навчання яких організація витрачала значні кошти, оскільки такі працівники є скарбом для конкурента;

необхідно переглянути структуру керівництва організації та об’єктивно оцінити їх роботу в контексті загальної ефективності роботи організації.

варто переглянути можливість передання низки непрофільних функцій, що виконуються в організації в управління професійним підрядникам (бухгалтерія, ІТ, охорона тощо).

Отже, політична, економічна та соціальна нестабільність є загрозою для безпечного розвитку організацій. Однак, за умов грамотного менеджменту, можливим є вдосконалення їх діяльності шляхом зміцнення внутрішнього середовища функціонування. Особливо важливе значення в цьому процесі займає система менеджменту персоналу, яка, за умови належного рівня кваліфікації, здатна диверсифікувати ринок, розпочати нові напрями діяльності.

Список використаної літератури:

1. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. Управління персоналом. 2ге видання: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 502 с.;

2. Економічна криза в Україні в цифрах (ВІЗУАЛІЗАЦІЯ). [Електронний ресурс]. –

Режим доступу:

http://texty.org.ua/pg//news/textynewseditor/read/57032/Jekonomichna_kryza_v_Ukrajini_v_cyfrah _VIZUALIZACIJa 3. Іноземні компанії в Україні скорочують персонал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://economics.unian.ua/soc/915099-inozemni-kompaniji-v-ukrajini-skorochuyutpersonal.html

4. Рябцев Г. Л. Тенденції українського ринку праці в період економічної кризи (на прикладі паливної галузі). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

www.academy.gov.ua/ej//Ryabtsev.pdf

УПРАВЛІННЯ РІЗНИМИ ТИПАМИ КОНФЛІКТІВ У КРЕАТИВНОМУ

КОЛЕКТИВІ

–  –  –

Постановка проблеми. Зіткнення інтересів,позицій та думок постійно виникають у суспільстві. Неминучість виникнення таких суперечностей є проявом закону єдності та боротьби протилежностей, одного з класичних законів розвитку. Зазвичай конфлікт у соціально-трудовій сфері сприймається як не нормальне явище: збій у роботі, перешкода для реалізації стратегічних цілей.Однак відсутність конфліктів необхідно вважати свідченням застою, стагнації [1].

Виклад основного матеріалу. Конфлікти виникають з різних причин.Часто співрозмовники провокують один одного на конфлікт.Так,на конфлікт провокують: критика, «приклеювання ярликів», постановлення діагнозу, коли людина зображує із себе психолога, що дратує оточуючих;

маніпулювання похвалою; накази, розпорядження; погрози [2].

Оскільки творчі особистості є дуже емоційними та енергійними – для них найбільш притаманними є не насильницькі, організаційні, горизонтальні та вертикальні, відкриті, міжособистісні конфлікти інтересів. Ці види конфліктів виникають найчастіше у творчих колективах,особливо тоді,коли працівники не завантажені роботою, не захоплені новими ідеями й не мають можливості виходу енергії [3].

За причинами виникнення конфлікти можна класифікувати так:

Конфлікт ролей – очікування неадекватних рольових дій (з боку суспільства, конкретної організації, управлінського персоналу). Неадекватне виконання соціальних ролей учасниками спільної діяльності та управлінської взаємодії (різне ставлення до діяльності, різні цілі діяльності) Конфлікт бажань – зіткнення різних бажань (потреб, інтересів тощо) у свідомості однієї людини, які можуть мати особистий характер або бути пов'язаними з діяльністю організації. Зіткнення свідомостей різних людей (груп) щодо якогось бажання, особистого або пов'язаного з цілями організації (розподілення обмежених ресурсів, досягнення мети в процесі конкурентної боротьби).

Конфлікт норм поведінки – Зіткнення цінностей, норм поведінки, життєвого досвіду у свідомості однієї людини. Зіткнення цінностей, норм поведінки, життєвого досвіду людей (груп) у процесі спілкування та соціальної взаємодії.

Актуальним є розгляд особливостей сублімації творчої діяльності як способу вирішення конфлікту людей з різними типами темпераменту, оскільки саме темпераментом модифікується ефективність творчої діяльності.

Необхідно враховувати особливості людей із різними темпераментами, щоб правильно сублімувати вирішення характеру міжособистісного конфлікту. Передусім це стосується таких якостей, як здатність розуміти запропоноване завдання, прогнозувати можливе майбутнє, уміння переносити невизначеність, продукувати ідеї, долати труднощі, що виникають на шляху до рішення, а також бажання й уміння працювати у творчому колективі. Для подолання деструктивних конфліктів у творчому колективі менеджер має вибрати для себе найбільш дієві методи подолання таких ситуацій залежно від характеру та особистих якостей учасників творчого процесу організації.

Управління конфліктом може виражатися у: завершенні - роз’яснення вимог, яких сторони повинні дотримуватися при подоланні конфлікту.

Запобіганні – формування в колективі громадської думки про сторони, що конфліктують. Як відомо, громадська думка є сильним регулятором поведінки людей, багато з яких потребують постійного схвалення, підтримки.

Профілактиці-координація та інтеграція діяльності. Наявність в організації чітко налагодженої ієрархії повноважень сприяє впорядкуванню взаємодії людей, розв’язанню проблем, прийняттю рішень, руху інформації. Ослабленні організація співвиробництва. З цією метою сторонам доручають справу, яку вони зацікавлені здійснити, але поодинці їм це не під силу.Придушеннізвернення до посередника. Особа, яка зважилася стати посередником у вирішенні конфлікту, має допомогти кожній зі сторін побачити очима опонента, у пошуку оптимальних способів її вирішення, генеруванні щодо цього нових ідей, пропозицій у процесі вироблення підсумкового документа, створенні ділової морально-психологічної атмосфери при розв’язанні проблеми, здійсненні контролю за виконанням домовленостей, намагатися максимально пом’якшити процес виходу з конфлікту. Відстроченні-спрямування зусиль усіх учасників на досягнення загальних цілей. Для цього важливо чітко, не двозначно сформулювати ціль, передбачивши роль і вклад кожної сторони в її досягнення [4].

Висновки.Отже,оскільки креативні особистості більше схильні до виявлення емоцій та відстоювання особистих інтересів із приводу нових власних ідей, що є їхнім самовираженням, то питання управління конфліктами є достатньо важливою складовою менеджменту підприємством, організацією ч відділом. Управління конфліктами, як і управління персоналом у цілому, повинне здійснюватися з урахуванням складності та багатоаспектності трудових відносин. Розбіжності та суперечності неминучі в тих випадках, коли люди висловлюють різні точки зору. Керівник, який здатний правильно поводити себе в конфліктній ситуаціїі вживати заходи до її усунення, викликає повагу.Нездатність керівника до конструктивного вирішення конфліктної ситуації знижує його авторитет серед підлеглих чи навіть породжує до нього вороже й непримиренне ставлення.

Список використаної літератури:

Керівництво інноватора: як вийти на нових споживачів за рахунок спрощення 1.

та здешевлення продукту / [С.Ентоні,М.Джонсон,Дж.Синфілд,Е.Олтман];пер.зангл.– М.:АльпінаПаблішерз:вид.Юрайт,2011.–346с.

Осторожно–конфликт![Електронний ресурс].–Режим доступу:http://hrm.ua/.

2.

ЄмельянкоЛ.М.Конфліктологія:навч.посіб./зазаг.ред.В.М.Петлюха,Л.В.Торгової 3.

.–К.: КНЕУ,2003.–315с.

Креативное мышление в бизнесе / пер.с англ.–М.:АльпинаБизнесБукс,2006.– 4.

228с.

ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

НА ПРЕДПРИЯТИИ

–  –  –

Кризис характеризуется множеством взаимосвязанных ситуаций, повышающих сложность и риск управления. При этом возможно отдаление кризиса и его профилактика, стабилизация кризиса, перерастание одного в другой, выход из кризиса, который не исключает его как из настоящего, так и из будущего. Не только экономика, но и природа функционирует циклично, и не только процесс развития экономики порождает кризисные ситуации. А глубина и характер кризиса зависят от управления, т. е. возможностей при решении проблем предвидеть и смягчать кризисы, использовать их во благо развития [1].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Основной задачей предприятий, попавших в кризисную ситуацию, является снижение расходов. В докризисной ситуации на большинстве предприятий наблюдалась избыточность персонала. В условиях кризиса сокращение его численности становится острой необходимостью. Нужен взвешенный, рациональный подход при увольнении персонала, отказе от выплаты доплат и надбавок, сокращении социальных льгот. С этой позиции актуальным является изучение вопросов, связанных с антикризисным управлением персоналом.

Целью статьи является изучение теоретических аспектов антикризисного управления персоналов, выявление особенностей его внедрения на отечественных предприятиях.

Антикризисное управление – это процесс предотвращения или преодоления кризиса, комплекс мероприятий по оценке вероятности и последствий потенциальных кризисов, разработке стратегии антикризисных действий, выявлению признаков кризисов, реализации планов мероприятий по предупреждению и преодолению кризисов, ликвидации их социальноэкономических последствий и недопущению кризисов в перспективе [5].

Управление определенным образом предвещает опасность кризиса, предусматривает анализ его симптомов, меры по снижению отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для последующего развития. Это управление в условиях конкретной кризисной ситуации, направленное на вывод предприятия из данной кризисной ситуации и восстановление его конкурентоспособности. Антикризисное управление в узком смысле чаще всего имеет место на стадии спада. В этом определении объединены две составляющие антикризисного управления: предотвращение еще не наступившего кризиса и преодоление уже наступившего кризиса [4].

На разных стадиях антикризисное управление направлено либо на предупреждение наступающего кризиса, либо на выход из кризиса. Оно обладает как общими свойствами для процесса управления предприятиями, так и отличается специфическими чертами от традиционного управления предприятиями [3].

К. Ру-Дюфор определяет управление кризисами как совокупность мер, направленных на упреждение, реагирование и изучение кризисов. Т. К. Пошан и Э. М. Морен отмечают, что стратегия управления кризисами включает четыре взаимосвязанных направления:

1) управление кризисами: ограничение его последствий, компенсация причиненного ущерба и возврат к предшествующей ситуации;

2) подготовка к кризисам: в частности, формирование отдела кризисов и необходимых резервов;

3) предупреждение кризисов: снижение вероятности их возникновения на основе критической оценки различных сторон деятельности предприятия;

4) предотвращение контрпроизводства, под которым понимаются деструктивные последствия производства, как в нормальных, так и в кризисных условиях [2].

Антикризисное управление персоналом побуждает руководителей предприятия сосредоточиваться на стратегических, перспективных направлениях работы с персоналом, таких как:

1) массовая переквалификация сотрудников в связи с переходом на новые технологии;

2) омоложение кадров путем привлечения молодых специалистов и стимулирования досрочного выхода на пенсию лиц, не «вписывающихся» в систему новых требований и не способных освоить современные методы работы;

3) разработка принципов трудоустройства сотрудников при их массовом высвобождении;

4) привлечение широких слоев работников к участию в управлении предприятием.

Антикризисное управление персоналом предполагает не только формальную организацию работы с персоналом, но и совокупность факторов социально-психологического, нравственного характера – демократический стиль управления, заботливое отношение к нуждам человека, учет его индивидуальных особенностей.

Значение антикризисного управления определяется тем, что оно вносит корректировки в функцию направленности развития предприятия, а также в распределение ресурсов, обеспечивающих реализацию стратегических целей предприятия. Эффективность антикризисного управления характеризуется степенью достижения цели, смягчения, локализации или позитивного использования кризиса в сопоставлении с затраченными на это ресурсами.

Список использованнойлитературы:

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебник / Кибанов А.Я. - М. : СФЕРА, 2010. – 68 с.

2. Баринов В. А. Антикризисное управление: учебное пособие / В. А. Баринов. – М. :

ИД ФБК-ПРЕСС, 2007. – 84 c.

3. Маренков Н.Л. Антикризисное управление: учебник / Н.Л. Маренков, В.В. Касьянов. – M. : ФЕНИКС, 2008. – 79 c.

4. Коротков Э. М. Антикризисное управление: учебник / Э. М. Коротков. – М. :

ИНФРА-М, 2008. – 37 c.

5. Ивасенко А. Г. Антикризисное управление: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, М. В. Каркавин. – М. : КНОРУС, 2010. – 193 с.

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЄС

–  –  –

На сучасному етапі розвитку людства відбувається перехід до нового міжнародного устрою, де на зміну непримиренному суперництву двох суспільно-політичних й економічних систем приходять партнерство та співробітництво. Нині, коли східна й західна частини європейського континенту врешті об`єднуються, Європа намагається відігравати провідну роль у системі сучасних міжнародних відносин і стає орієнтиром для багатьох країн і народів.

Європейський інтеграційний проект перебуває сьогодні у важливій фазі свого розвитку. Держави-члени Європейського Союзу знаходяться перед необхідністю прийняття політичних рішень (без перебільшення) переломного характеру для виведення ЄС із кризи. Успішний його вихід зі збереженням цілісності означатиме подальше поглиблення політичної та економічної інтеграції. Водночас складність проблеми зумовлює високу ймовірність розвитку подій за іншим сценарієм.Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНТЕУ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ ЧТЕІ КНТЕУ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М.ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ СУЧАСН ИЙ СТАН, РЕТРОСПЕКТИВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ Чернівці 21-22 травня 2009 року УДК 330.1 ББК 65+20.18 Сучасний стан, ретроспективи та...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №3/2013 УДК 336.71:336.742 ВИКОРИСТАННЯ БАНКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СОБІВАРТОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ Утяганов І.Р., студент 5-го курсу, Спеціальність «Банківська справа» ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Криклій О. А., кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація У статті досліджено...»

«МАРКЕТИНГ 143 УДК 339.138 Бровченко В.А. ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана ВЛАСНІ ТОРГОВІ МАРКИ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ Розглянуто питання розвитку й управління власними торговими марками. Проаналізовано роль бренд менеджменту в загальній стратегії позиціонування, на яку спирається компанія роздрібної торгівлі, та проблеми, з якими зіштовхуються ретейлери, просуваючи свої бренди на елітний ринок. In this article are described the problems of development and...»

«Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2013-2015 рік Схвалено конференцією трудового колективу 28 березня 2013р. Чернівці ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Колективний договір є основним юридичним документом, який відповідно до чинного законодавства регламентує і регулює трудові й соціально-економічні відносини між адміністрацією університету в особі ректора і трудовим...»

«О.М. КИРИЧЕНКО, к.е.н. Дослідження проблемних питань зовнішньоторговельних відносин та можливі напрями їх вирішення Економічне становище в Україні в останній час починає стабілізуватися, однак кризові явища ще продовжують чинити на нього негативний вплив. В значної мірі вихід з кризи гальмується невідповідністю структури та обсягів експорту потребам і можливостям держави. Стаття присвячена дослідженню найбільш гострих проблем зовнішньоекономічного сектору економіки України, стратегічних засад...»

«Література 1. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 152 с.2. Близнюк С. В. Стратегічний маркетинг торгівельної фірми: Методичні і організаційні аспекти управління. — К.: Українська академія зовнішньої торгівлі, 1998. — 150 с.3. Ансофф И., Макдоннел Э. Дж. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер-Ком, 1999. — 416 с.4. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1991. — 124 с. 5. Chandler A. D. Strategy and Structure. — Cambridge, MA: MIT...»

«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Сігайов Андрій Олександрович УДК: 336.71:338.98 ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Спеціальність: 08.02.03 Організація управління, планування та регулювання економікою АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України. Науковий керівник — доктор...»

«СПЕЦПРОЕКТ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Збірник наукових праць IX Міжнародної науково-практичної конференції Київ – Дніпропетровськ · 30–31 травня 2014 р. У двох томах Том 1 Наукові праці з державного управління та економіки Дніпропетровськ Видавець Біла К. О. УДК 336+351 ББК 65.01 С 71 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Голова оргкомітету: Корецький М. Х. – д. держ. упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з навчально-виховної роботи Університету менеджменту освіти Національної...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ 201 Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України.– К.: НІСД, 2014. – 57 с.Автори: Собкевич О. В., к. е. н., с. н. с. (керівник авторського колективу) Шевченко А. В., Сухоруков А. І., д. е. н., проф., заслужений економіст України, Бєлашов Є. В. При повному або частковому відтворенні матеріалів даної...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації] щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “МенеджМент продуктивності” (дляспеціалістів,магістрів) Київ 2009 Підготовлено доцентом кафедри медичного та екологічного менеджменту І.М.Мушкіним Затверджено на засіданні кафедри медичного та екологічного менеджменту (протокол № 7 від 19.02.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Мушкін і.М. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»