WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 30 ] --

Ефективна робота банківської системи в умовах високої невизначеності макросередовища, інтернаціоналізації і глобалізації фінансових ринків, посилення конкуренції між операторами фінансових послуг вимагає постійного вдосконалення методів управління персоналом, розробки й упровадження нових інструментів і критеріїв своєчасної діагностики найважливіших показників роботи банків, за допомогою яких можна забезпечити формування достатніх фінансових ресурсів.

Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить, що питання підвищення ефективності діяльності банків за рахунок мотивації банківського персоналу як складової збалансованої системи показників, залишається малодослідженими.

Метою роботи є розкриття принципових положень мотивації праці персоналу банку як невід’ємної компонентної складової управління в системі збалансованих показників заради підвищення ефективності банківської діяльності.

У 70—90-х роках з'явилися концепції оцінки вартості й ефективності роботи компаній (в тому числі і банків), серед яких найбільшої популярності в останні роки набуває збалансована система показників (BALANCED SCORECARD – BSC) Нортона і Каплана. BSC за основу використовує фінансові показники, однак при цьому акцентує увагу на дані нефінансового характеру, що оцінюють задоволеність клієнтів й акціонерів, ефективність маркетингових заходів. Тому на перший план виходить такий фактор як потенціал персоналу банку.

Передумовою виникнення системи збалансованих показників було прагнення керівництва компаній посилити управлінську функцію за рахунок органічного узгодження інтересів таких чотирьох елементів, як фінанси (уявлення про банківську установу в акціонерів та інвесторів), клієнти (репутація банку), оптимізація внутрішніх бізнес – процесів та можливість навчання й розвитку банку та його працівників [1].

Для побудови та ефективної реалізації моделі підвищення потенціалу банківського персоналу необхідним є використання компонентів збалансованої системи показників.

Рис. 1. Місце навчання та розвитку персоналу в збалансованій системі показників Ефективність системи мотивації банківського персоналу є одним із основних елементів BSC, оскільки кваліфікований та мотивований персонал, використовуючи розвинену інфраструктуру (інформаційні, технічні, матеріальні ресурси), може забезпечити відповідної якості бізнес – процеси.

Останні у свою чергу сприяють задоволенню потреб клієнтів, досягненню конкурентних переваг банку на ринку та забезпечує привабливі фінансові результати діяльності [2].

Збалансована система показників підтверджує необхідність розвитку персоналу як однієї з чотирьох складових даної моделі для забезпечення системного підходу до управління ресурсним потенціалом банківських установ з метою досягнення єдиної стратегії компанії.

Рис. 2. Реалізація стратегії управління банківськими ресурсами за допомогою BSC [3] Отже, для вітчизняних банківських установ адаптація відповідного підходу до аналізу функціонування є доречною, оскільки дозволить вирішити проблему дефіциту фінансових ресурсів, покращити структуру та якість активних та пасивних операцій, що дозволить банківській установі успішно продовжувати діяльність та не опинитися на межі банкрутства.

Список використаної літератури:

1. Пашанин И. Сбалансированная система показателей как основа стратегического управления [Електронний ресурс] / И. Пашанин // ITeam. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_3220/.

2. Ши-Джен Кати Хо. Два взгляда на сбалансированные показатели [Електронний ресурс] / Ши-Джен Кати Хо, Рут МакКей // ITeam – Режим доступу до ресурсу:

http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_450/.

3. Барилюк І. Збалансована система показників – основа стратегічного управління ресурсним потенціалом банківських установ / І. Барилюк. // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – №19. – с. 147–153.

МОТИВАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

–  –  –

Постановка проблеми. Важливою ознакою сучасного підприємства є увага до персоналу – провідного виробничого чинника та резерву економічного зростання. Сучасні підприємства потребують фахівців, здатних швидко адаптуватися до складних умов соціальної і професійної дійсності, самостійно й відповідально приймати рішення, зорієнтованих на успіх та постійне самовдосконалення. Але для будь-якого фахівця важливими є умови, створені на підприємстві для ефективної роботи. Саме від умов праці, вміння зацікавити працівників та знайти для них мотивацію і можливість для реалізації особистісного потенціалу, залежить ефективна кадрова робота підприємства [1, с. 178].

Однак, традиційні методи збирання даних щодо мотиваційної спрямованості персоналу вже не задовольняють потреби практики управління, адже вивчення потреб, інтересів мотиваційної спрямованості персоналу здійснюється в Україні епізодично і вкрай поверхово. За таких умов діючі на підприємствах системи матеріальної і нематеріальної мотивації є малоефективними. Необхідним стає запровадження в кожній організації системи мотиваційного моніторингу, яка б створила нову інформаційну базу для прийняття управлінських рішень у сфері мотивації трудової діяльності.

Метою роботи є дослідження можливості управління продуктивністю праці персоналу сучасного підприємства через застосування мотиваційного моніторингу та визначення деяких методичних аспектів його формування.

Обгрунтування отриманих результатів. Мотиваційний моніторинг – це система постійного спостереження і контролю стану мотивації трудової діяльності з метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці, прийняття кваліфікованих управлінських рішень в інтересах підвищення ефективності виробництва.

Головною метою моніторингу в Україні на національному й регіональному рівнях є підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів про фактичний стан мотивації трудової діяльності населення в розрізі окремих регіонів, розробка рекомендацій для подолання виявлених недоліків, прогнозування можливого загострення найбільш болючих проблем у сфері трудових відносин.

На рівні підприємств, робота служб мотивації (окремих фахівців) має бути спрямована на вивчення потреб, що постійно змінюються, інтересів, ціннісних орієнтацій працівників у сфері праці, мотивів їх трудової діяльності, мотиваційного потенціалу і ступеня використання у трудовому процесі, виявлення змін у структурі мотивів і прогнозування їх розвитку та впливу на результати діяльності. Мотиваційний моніторинг має сприяти визначенню найбільш дієвих, у даний період, важелів і стимулів впливу на поведінку конкретних працівників з метою досягнення їх цілей і цілей організації.

Мотиваційний моніторинг передбачає проведення регулярних опитувань та аналіз наявної економічної, соціологічної та психологічної інформації. Для оцінки мотивації трудової діяльності в динаміці взаємозумовленості та взаємозв'язку з соціально-економічними процесами, важливо мати набір ключових характеристик (показників), до яких можна віднести наступне:

а) характеристика трудової діяльності і якості трудового потенціалу, що включає в себе професійно-кваліфікаційний склад працівників, якість професійної підготовки та перепідготовки робочої сили, стан зайнятості, оцінку конкурентоспроможності працівників, форми і методи матеріального стимулювання трудової діяльності та їх дієвість, форми і методи негативної мотивації та їх ефективність, умови й організацію праці, рівень продуктивності праці, рівень задоволення працею та результатами трудової діяльності, роль і місце праці в ціннісних орієнтаціях працівників, основні мотиви трудової діяльності і зміни в їх структурі;

б) показники рівня життя - номінальна заробітна плата, структура та диференціація доходів, структура витрат, реальний бюджет працівників та їх сімей, рівень забезпечення житлом, послугами медицини, освіти, культури, екологічна ситуація, особиста безпека;

в) характеристики стану суспільної думки щодо ефективності соціальноекономічної політики держави, соціальної спрямованості ринкових перетворень [2].

Мотиваційний моніторинг як цілісна система безперервного спостереження, аналізу і короткострокового прогнозування ходу основних мотиваційних процесів може стати необхідною ланкою при підготовці, прийнятті і контролі рішень в структурах управління мотивацією. У зв'язку з цим доцільно організувати на підприємствах моніторингові підрозділи, що узагальнюватимуть соціально-економічну інформацію. При цьому можливе створення нестандартних (спеціальних) видів моніторингу, орієнтованих на конкретну проблемно-цільову область ухвалення мотиваційних рішень [3].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для досягнення ефективних результатів, система моніторингу мотивації трудової діяльності має ґрунтуватись на таких принципах, як системність, комплексність, аполітичність та періодичність.

Так, принцип системності передбачає побудову набору оціночних показників для кожного напрямку мотивації трудової діяльності. Сутність комплексного принципу будується на отриманні та обробці соціальноекономічної, соціологічної та психологічної інформації, яка характеризує стан і зміни в мотивації трудової діяльності. Аналіз основних причин зміни стану мотивації трудової діяльності з врахуванням впливу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників зумовлений принципом аполітичності. Розробка ключових характеристик мотивації трудової діяльності передбачає регулярне поповнення інформаційної бази, що реалізується у принципі періодичності.

Висновки. Наявність працівників належної професійної підготовки, з відповідними навичками та досвідом ще не гарантує високої ефективності праці. Двигуном активної трудової діяльності є мотивація. Для здійснення ефективної мотивації трудової діяльності, важливе значення має мотиваційний моніторинг. Адже постійне спостереження та контроль, оперативна діагностика та оцінка динаміки мотивації праці дозволить приймати кваліфіковані управлінські рішення задля підвищення ефективності виробництва.

Список використаної літератури:

1. Співак В. В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. –2010. – №6, Т.2. – С. 178-181.

2. Крушельницька О. В. Управління персоналом : навчальний посібник / О. В.

Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : «Кондор», 2003. – 296 с.

3. Дарченко Н. Д. Мотиваційний моніторинг як інструмент управління плинністю кадрів // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 234-237.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

–  –  –

Постановка проблеми. Інтеграція України в європейські та інші міжнародні економічні структури вимагає нових прогресивних поглядів.

Активний перехід на сучасні європейські методи роботи, сприяння розвитку взаємодії на горизонтальному рівні, розширення повноважень середньої та нижньої управлінських ланок у сфері обміну інформацією, заохочення ініціативності, вивчення досвіду європейських країн дають можливість сформувати нове бачення системи забезпечення ефективності управління людськими ресурсами.

Метою написання статті є розгляд основних завдань управління людськими ресурсами на підприємствах в сучасних умовах економічного розвитку.

Обґрунтування отриманих результатів. На нашу думку, управління людськими ресурсами (УЛР) – це діяльність, спрямована на формування людських ресурсів організації і їх координацію. Людські ресурси, безумовно, відіграють провідну роль в стратегічному і фінансовому управлінні підприємства [1]. Зазвичай найвищий відсоток серед витрат організації займає заробітна плата - це означає, що людина - найцінніший ресурс в будь-якій компанії.

Родоначальник англійської класичної політекономії У. Петті ще в XVII ст.

першим висловив ідею про те, що люди з їхніми виробничими здібностями являють собою багатство підприємств. Він визначив корисні властивості людини в їх грошовій оцінці в поняття “капітал”.

Теорія капіталу І. Фішера на початку ХХ ст. стала основою виникнення і розвитку ширших концепцій людського розвитку, а економічна думка у процесі еволюції підійшла до введення в науковий обіг і обґрунтування поняття “людський капітал”.

Формування та розвиток людського капіталу Теодор Шульц у другій половині ХХ ст. вбачав у розвитку здібностей та знань, які надаються шкільною освітою, навчанням на робочому місці, у зміцненні здоров’я і зростаючому запасі економічної інформації [2]. Людський капітал є одночасно і об’єктом впливу стратегій, програм, проектів, і ресурсом, який піддається постійному оновленню через реалізацію відповідних засобів стратегічного управління.

Філософія управління людськими ресурсами виходить з того, що співробітники організації є її найбільш цінним стратегічним активом, який забезпечує постійну перевагу перед конкурентами. Як зазначає у своєму дослідженні Юхименко П.І. [3] управління людськими ресурсами спирається на такі базові постулати:

1. Працівники є найбільш цінними активами підприємств, які забезпечують найвищий рівень конкурентоспроможності;

2. Стратегія і культура організації мають першочергове значення.

Організація може суттєво підвищити ефективність своєї діяльності, якщо докладе значних зусиль до розробки стратегії роботи з людськими ресурсами, формуючи свою власну культуру. Довготермінові завдання управління людьми і розвитку корпоративної культури є для організації надзвичайно важливими.

3. Опора на відданість і самодисципліну. Оптимального рівня використання людських ресурсів можна досягти шляхом розробки послідовної і цілісної політики заохочення відданості організації та пробудження в людях творчого потенціалу та енергії. За рахунок цього досягається покращення показників діяльності.

4. Опора на ключову роль середньої ланки. Управління людськими ресурсами вважається сферою діяльності саме середньої ланки управління, яка безпосередньо контактує з працівниками і відповідає за управління підлеглими.

Саме зміст вищезазначених постулатів визначає основнізавдання управління людськими ресурсами на підприємствах:

1. Надати керівництву організації можливість досягти поставлених цілей за допомогою персоналу.

2. Максимально використати здібності та потенціал виробничого і управлінського персоналу.

3. Заохочувати у працівників почуття відданості організації та відповідальності за якість їхньої індивідуальної праці і праці всього колективу.Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Інститут економіки та менеджменту Кафедра економіки підприємства та корпоративного управління Орлов В.М., Яцкевич І.В., Новицька С.С., Потапова-Сінько Н.Ю.ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Одеса – 2013 Ефективність управління підприємством в галузі...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ННІ МЕНЕДЖМЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРАВА для студентів ОКР „спеціаліст” денної і заочної форми навчання напряму підготовки 7.130102 „Агрономія” Вінниця 2011 ББК 65.9(4УКР) Амонс С.Е., Полеся В.М. Біржовий ринок. Курс лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” денної і заочної форми навчання напряму підготовки 7.130102 „Агрономія” – Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2011. – 71с. Перехід...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи МАРКЕТИНГ У БАНКУ Навчальний посібник За загальною редакцією професора Т. А. Васильєвої Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.71:339.138(477)(075.8) ББК 65.262.1(4Укр)я73 М2 Гриф надано Міністерством освіти і науки, лист № 1/11-7599 від 25.04.2013 Рецензенти: О....»

«ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ РОБІТ Міжнародна науково-практична конференція:«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ» 16–17 березня 2012 року Частина II Одеса – 2012 ББК 65 УДК 33 П 68 Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 – 17 березня 2012 р.) – Одеса: у 2-х частинах. – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012.Ч.II. – с.120. ББК 65 УДК 33 П 68 Матеріали...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Д. В. Зеркалов, Ю. В. Міхеєв, О. В. Землянська ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ Навчальний посібник Київ НТУУ «КПІ» УДК 355.77 ББК Ц 69 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 2013 р. № ) Р е ц е н з е н т и: Пилипчук О. Я. – д. б. н. проф., завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Державного економіко-технологічного університету...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Державна адміністрація зв’язку ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА Кафедра управління проектами та системного аналізу А.Ю. Щуровська, Л.В. Галан СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ Навчальний посібник Одеса 2011 УДК 311 : 621.39 (075) ББК 60.6 Щ 98 Щуровська А.Ю. Статистичні методи в галузі зв’язку: навч. посіб./ Щуровська А.Ю., Галан Л.В. – Одеса: ОНАЗ, 2011. – 204 с. Навчальне видання розроблено: доц. Щуровською А.Ю., доц. Галан Л.В....»

«Інформаційний матеріал для фізичних осіб-іноземців, які займаються підприємництвом згідно з «Підприємницьким законом» на території Чеської Республіки Міністерство промисловості та торгівлі Чеської Республіки Міністерство промисловості та торгівлі Чеської Республіки Інформаційний матеріал для фізичних осіб-іноземців Інтеґрація іноземців Проект № 1/2006 I. Підприємницька діяльність II. Структура та сфера діяльності підприємницьких установ Прага – жовтень 2006 р. Матеріал є виключною власністю...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Економічна теорія та право Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у січні 2010 р. № 2 (9) Харків «Право» УДК 330.1:340 ISSN 2218Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (протокол № 9 від 23.05.2012 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію № 18877-7677ПР від 23.03.2012 р. Вісник Національного університету «Юридична...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільська академія народного господарства Інститут фінансів Україно-Польський факультет фінансів і страхування Навчально – методичні матеріали з дисципліни «Страхування» для студентів усіх спеціальностей Тернопіль ТАНГ 2000 Навчальні матеріали з дисципліни «Страхування» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.\Автор Я.П.Шумелда. Тернопіль: ТАНГ, 2000. с. Автор: Шумелда Ярослав Павлович, к.е.н., доцент Відповідальний за випуск...»

«УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УДК 336:228.32 О.В. Акіншина Національний університет “Львівська політехніка”, Л.І. Третьякова Львівський інститут менеджменту МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ © Акіншина О.В., Третьякова Л.І., 2013 Досліджено основні ознаки глобалізації економіки, методи та схеми міжнародного податкового планування. Наведено класифікацію та дано характеристику методів трансфертного ціноутворення. Розглянуто інструменти міжнародного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»