WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 28 ] --

Вони є важливою складовою розвитку персоналу, ступінь їх дослідженості на сьогодні є достатньо високим. Охоплюючи різні аспекти діяльності працівника на підприємстві, ці методи пропонують чітко визначений інструментарій для досягнення прогнозованих результатів. Сьогодні існує чимало методів розвитку персоналу, серед яких виділяють найбільш поширенні інноваційні та традиційні:

(скорочення від англ. Electronic – система

- E-learning Learning) електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання, навчання із застосуванням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, навчання за допомогою інформаційних, електронних технологій.

- Secondment – це різновид ротації персоналу, за якого співробітника „відряджають” на інше місце роботи на певний час, а потім він повертається до своїх колишніх обов’язків. Цей процес може бути внутрішнім, коли співробітників „відряджають” усередині організації (в інший департамент, відділ або підрозділ), і зовнішнім, коли співробітників відправляють на роботу в іншу компанію, причому, зазвичай, іншої галузі [4].

- Shadowing – один із найбільш простих в реалізації і невитратних методів навчання й розвитку персоналу. Цей метод припускає, що до співробітника прикріплюють „тінь” (shadow – тінь (англ.)). Це може бути випускник вузу, який мріє працювати в цій компанії, або людина, яка проробили у компанії певний час і хоче поміняти відділ або зайняти цікаву йому посаду.

Роботодавець робить його „тінню” на кілька днів, щоб подивитися, збережеться мотивація цієї людини чи ні. Як показують дослідження, проведені в США, після shadowing 50% людей відмовляються від своєї мрії. Компанії ж дуже широко використовують цей метод, щоб скоротити витрати. Shadowing і secondment використовують 71% компаній у Великобританії [5].

- Наставництво – оволодіння професійними компетентностями в процесі діяльності та комунікації з професіоналом. Наставництво це область розвитку персоналу, пов’язана з використанням власних працівників для демонстрації виконання різних процедур і робіт новим працівникам.Метою наставництває надання допомоги співробітникам (стажистам) у їх професійному становленні.

- Коучинг – формування компетентностей та розвиток професійних якостей в процесі специфічної діяльності. Коучинг допомагає подолати внутрішні бар'єри й обмеження, виявити сильні якості та максимально їх використовувати.Основне завдання коучинга – не запропонувати готові знання і навички, а стимулювати самонавчання, щоб у процесі діяльності працівник навчився самостійно вирішувати проблеми та знаходити можливі шляхи їх розв’язання.

Таким чином, сьогодні за нових умов функціонування підприємства, відбувається постійне зростання вимог до професійної підготовки працівників, їх професійно-кваліфікаційного рівня, рівня прояву їх компетенцій та загальної компетентності. Відповідно важливу роль у даному контексті відіграє підготовка фахівців, здатних на практиці формувати та реалізовувати заходи, спрямовані на забезпечення безперервного розвитку працівників організації. Як наслідок, розвиток персоналу належить до одних з основних показників прогресивності суспільства та є вирішальним важелем науково-технічного прогресу.

Список використаної літератури:

1. Thomas N. Garavan, Pat Costine, and Noreen Heraty (1995). "Training and Development:

Concepts, Attitudes, and Issues". Training and Development in Ireland. Cengage Learning EMEA.

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник: 3-е изд., доп. и перераб.

– М.: ИНФРА-М, 2005. – 638 с.

3. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник/Т.П.Збрицька, Г.О.Савченко, М.С.Татаревська. За заг. ред. М.С.Татаревської. Одеса: Атлант, 2013. — 427 с.

4.Trainings.ru – портал об обучении и развитии персонала. Методы обучения и развития персонала, применяемые в Великобритании COPYRIGHT 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.trainings.ru/library/articles/?id=6299

5.Закомурная Е. „Тени” и „друзья”: методы обучения персонала, которых у нас пока нет. Источник: E-xecutive [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.podborkadrov.ru/articles/detail.php?ID=14214&sphrase_id=25693

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ УПРАВЛІНЦЯ

–  –  –

Управлінець є центральною фігурою будь-якої організації, від ефективності його праці залежить результат діяльності не тільки окремих підрозділів підприємства, але й діяльність усього підприємства. Відсутність правильного нормування управлінської праці, обліку та аналізу робочого часу призводить до суттєвих втрат такого цінного ресурсу як робочий час управлінця.

Саме тому слід виділити основні причини неефективного використання робочого часу менеджера в сучасних умовах, а саме: недостатня кваліфікація управлінського персоналу, невпорядкованість інформації, відсутність чіткого плану робочого дня, неорганізованість виробничих процесів, нечіткий розподіл прав і обов’язків, створюють у колективі непродуктивний стиль роботи, який призводить до нераціонального використання часу в усіх ланках, а часто – до банкрутства [1].

Мета нашого дослідження полягає в аналізі особливостей управлінської праці в сучасних умовах та визначенні напрямків удосконалення використання робочого часу управлінця.

За останні роки з’явилося багато нових відділів, професій, посад, за якими відсутні будь-які методичні рекомендації щодо нормування та планування праці управлінців. Тому значний інтерес становлять процедури планування чисельності персоналу, норми управлінської праці, а також самі процедури його нормування.

Штучне продовження тривалості робочого дня та нераціональна витрата часу – результат відсутності чіткості, плановості й організованості в роботі менеджерів, керівників, особливо в кризових умовах функціонування організації.

Нормування трудових витрат управлінців є особливо складним, а сучасні підходи до організації і нормування праці не дозволяють в повній мірі розкрити і використати людський потенціал. Відсутність обґрунтованих нормативів на виконання окремих видів робіт призводить до того, що одні виконавці не достатньо навантажені протягом робочого дня, а інші, навпаки, перевантажені. Це провокує конфліктні ситуації, призводить до нераціонального використання знань і досвіду працівників, що реалізовують функцію управління [2].

Серед основних причин втрат часу в діяльності управлінського персоналу виділяють [3]:

нечітке визначення цілей і пріоритетів;

незадовільна організація планування;

неорганізованість і недисциплінованість підлеглих;

відсутність необхідної інформації для прийняття рішень;

нерішучість менеджера.

Резерви часу менеджера є обмеженими, тому виникає питання про його раціональне використання та економію. Щоб справитися з такою задачею, необхідно точно знати на що час витрачається фактично і на що його потрібно витрачати. Для цього доречно здійснити систематичний аналіз, який повинен враховувати, з одного боку, чи дійсно виконувана робота відповідає посаді, знанням, кваліфікації, а з іншого боку, чи не суперечать витрати часу на виконувані роботи розумним, раціональним підходам до використання часу.

З метою зменшення непродуктивних затрат часу пропонуємо використання підходів тайм-менеджменту. Тайм-менеджмент, або управління часом, вважається одним із шляхів підвищення ефективності використання власного робочого часу, набором правил, порад, навиків, інструментів і систем, використання яких дозволяє ефективніше використовувати власний час управлінця і, на перспективу, покращити якість його праці [4].

Тому ми пропонуємо для зменшення витрат робочого часу менеджера використовувати такі методи тайм-менедменту, зокрема, щоб вирішити проблему нечіткого визначення цілей, пропонуємо застосовувати методику Айзенхауера, що полягає у створенні матриці пріоритетів.

Для вирішення такої проблеми як незадовільна організація планування, варто застосовувати метод Парето, який дасть змогу розпланувати свої справи так, щоб при найменших затратах часу отримати найкращий результат.

Проблему неорганізованості і недисциплінованості підлеглих пропонуємо вирішувати за допомогою метода Pomodoro, який запровадив італієць Франческо Чірілло.

Наступну проблему - відсутність необхідної інформації для прийняття рішень можна подолати застосовуючи методику Девіда Аллена. За умови її використання, управлінцю не потрібно щоразу витрачати час на прийняття рішень в ході запланованих справ, а зробити це завчасно.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таку причину втрат часу як нерішучість менеджера легко вирішити, впровадивши метод «Їмо жаб». Якщо у вас назбиралась велика кількість дрібних і неприємних справ, їх потрібно «з’їсти», кожного дня по одній.

Отже, для вирішення проблеми оптимізації робочого часу управлінця в сучасних умовах пропонуємо застосування тайм-менеджменту, який інтегрує підходи аналітично-дослідного методу нормування праці та інноваційних авторських методик. Таке поєднання буде ефективним як в управлінській діяльності, так і в процесі самоуправління.

Список використаної літератури:

1. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера: навч. посібник / Л. І. Скібіцька. - К.:

Центр учбової літератури, 2010. - 360 с.

2. ДовганьЛ.Є. Праця керівника або практичний менеджмент: навч.посіб. [Текст] / Л.Є. Довгань. - К.: Ексоб, 2012. – 156 с.

3. Зінов'єв Ф. В. Фактори, що обмежують діяльність менеджера і їхнє подолання / Ф.

В. Зінов'єв, В. М. Устименко // Економіка і держава. - 2012. - № 11. - с. 23-25.

4. Свидрук І. І. Креативний менеджмент: навч. посібник для вищ. навч. закл. / І. І.

Свидрук; Вищ. навч. закл. укоопспілки «Полтав. ун-т економ. і торгівлі», Львів. комерц.

акад. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 223 с.

–  –  –

Obszar zarzdzania zasobami ludzkimi jest jednym z podstawowych elementw skutecznie zarzdzanego przedsibiorstwa. W dobie gospodarki opartej na wiedzy nabiera on wrcz znaczenia strategicznego, gdy skuteczno dziaa w tym zakresie niu w znacznej mierze decyduje o uzyska przewagi konkurencyjnej przedsibiorstwa. Oparte na wiedzy zasoby mog by szczeglnie wane dla zapewnienia tej przewagi, ale mog odgrywa te istotn rol w procesie kreowania innowacji, jak rwnie przyczynia si do poprawiania wynikw organizacji. Dzieje si tak dlatego, e obszar, o ktrym mowa, dotyczy zarzdzania najbardziej wartociowym kapitaem organizacji, tj. kapitaem ludzkim i posiadanym przez niego zasobem wiedzy. Jednak tradycyjne podejcie do problematyki zarzdzania zasobami ludzkimi staje si tu niewystarczajce. Dla osignicia ponadprzecitnych rezultatw niezbdne jest podejcie innowacyjne.

Celem artykuu jest przedstawienie wynikw bada nad innowacyjnoci w zakresie zarzdzania zasobami ludzkimi.

Innowacyjno w zakresie zarzdzania zasobami ludzkimi definiowa mona jako ide, polityk, program, praktyk lub system odnoszce si do funkcji zarzdzania zasobami ludzkimi, pod warunkiem e s one nowe dla adaptujcej j organizacji [1].

Zatem w praktyce podejcie innowacyjne do problematyki zarzdzania zasobami ludzkimi moe oznacza odejcie od koncepcji klasycznych, ktre koncentruj si na realizacji podstawowych funkcji personalnych przedsibiorstwa, takich jak: pozyskiwanie, rozwijanie, motywowanie i kontrolowanie ludzi.

Wymuszenie „wieego” spojrzenia na zarzdzanie zasobami ludzkimi spowodowane zostao szerokim zainteresowaniem koncepcj zarzdzania wiedz.

Innowacyjno zarzdzania zasobami ludzkimi, polega na szeu podstawowych elementach niezbdnych do uzyskania wysokich wynikw prowadzonych przez komrki zarzdzania zasobami ludzkimi dziaa, majcych na celu wsparcie

podejmowanych w organizacjach inicjatyw zarzdzania wiedz. S to:

wsparcie inicjatyw zarzdzania wiedz ze strony kierownictwa przedsibiorstw;

- odpowiednia kultura organizacyjna;

- planowanie i struktura;

- edukacja i szkolenia;

- pomiar osiganych wynikw;

- zaangaowanie uczestnikw organizacji.

Przejawem zainteresowania kierownictwa firm wdraanymi inicjatywami z zakresu zarzdzania wiedz s liczne dziaania z tym zwizane, podejmowane w przedsibiorstwach.

S one wprowadzane za zgod kierownictwa, a zatem wiadczy mog o ich zaangaowaniu i wspieraniu wdraania inicjatyw zarzdzania wiedz. Do dziaa takich mona zaliczy realizowane przez przedsibiorstwa w okresie ostatnich dwch lat zmiany/rozwizania innowacyjne w zakresie: tworzenia zadaniowych; tworzenia systemu motywacyjnego sprzyjajcego zespow innowacyjnoci, generowaniu pomysw, dzieleniu si wiedz; stymulowania innowacji i uczenia si; wprowadzenia systemu rozwoju pracownikw, skutkujcego wzrostem ich kompetencji; zapobiegania retencji wiedzy; tworzenia w strukturze organizacyjnej stanowisk zwizanych z zarzdzaniem wiedz; tworzenia wsplnot praktykw. Jednak, jak pokazuj wskaniki ilociowe, zmiany w tych obszarach s bardzo nieliczne, nawet - sporadyczne.

Jednake aspekt innowacyjnoci zarzdzania zasobami ludzkimi realizowany w przedsibiorstwach dziaajcych w Polsce zasuguje na nisk ocen. Poziom tej innowacyjnoci jest o wiele za niski, by oczekiwa sprawnoci komrek zarzdzania zasobami ludzkimi we wspieraniu wdraania zarzdzania wiedz w przedsibiorstwie. Wikszo wyrnionych elementw zarzdzania zasobami ludzkimi, niezbdnych do uzyskania wysokich wynikw w zakresie prowadzonych przez nie dziaa, majcych na celu wsparcie podejmowanych w przedsibiorstwach inicjatyw zarzdzania wiedz, realizowanych jest na bardzo sabym poziomie.

Najgorzej z nich wypadaj takie elementy, jak: „pomiar osiganych wynikw”, „wsparcie inicjatyw zarzdzania wiedz ze strony kierownictwa przedsibiorstw” oraz „zaangaowanie uczestnikw organizacji (pracownikw szeregowych)”. Nieco lepiej wypad element „planowanie i struktura” oraz „odpowiednia kultura organizacyjna”, najlepiej za „edukacja i szkolenia” [2].

Ostatecznie naley stwierdzi, e zwykle w przedsibiorstwach mamy do czynienia z tradycyjnym modelem zarzdzania zasobami ludzkimi. Czy w najbliszym okresie mona spodziewa si istotnych zmian? Badania daj tu jednoznaczn odpowied - nie! Firmy nie zamierza w cigu najbliszego roku, dwch lat wprowadza jakichkolwiek innowacji w zarzdzaniu zasobami ludzkimi [3].

Sytuacja ta nie jest korzystna dla polskiej gospodarki, dlatego te konieczne staj si dziaania podejmowane na szczeblu rzdowym, promujce zachowania proinnowacyjne. Wyrana jest konieczno pokazywania realnych korzyci pyncych z wdraania rozwiza innowacyjnych, zachcanie przedsibiorstw do wikszej innowacyjnoci oraz wspieranie ich realizacji (system zacht, ulg).Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«О. Рудницька ДИКТАНТИ 9-11 класи 1 ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ І СТАРШОКЛАСНИКІВ г О. Рудницька ЛІТЕРАТУРНІ ДИКТАНТИ 9-11 класи Київ А.С.К ББК 812УКР-922 Р76 Рудницька О. Б.Р76 Л і т е р а т у р н і диктанти: 9 1 1 кл.: Навч. п о с і б н. — К.: А.С.К., 2005. — 64 с. — (Інтерактивні технології навчання та оцінювання). І 8 В И 966-319-084-1. У посібнику вміщено літературні диктанти, спрямовані на постійну творчу співпрацю, діалог учителя з учнем, створення атмосфери зацікавленості на уроці. Вони...»

«SWorld – 17-28 June 2014 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2014 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2014 Искусствоведение, архитектура и строительство – Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и канализация УДК : 628.143 Шевчук А.Ю. ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОГОНІВ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича м. Чернівці вул....»

«ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗАХАРЧУК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ УДК 616-002.3+616.94]:616.89-008.441.13]-07-08 ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ М’ЯКИХ ТКАНИН У ХВОРИХ-НАРКОМАНІВ 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, Клименко...»

«Ткач І. Причини виникнення та наслідки циклічних коливань або криз для національних економік [Електронний ресурс] / Іван Ткач, Олена Дубровіна // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 164-176. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14timdne.pdf. УДК 338 JEL Classification: H70 Іван Ткач Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Повітрофлотський проспект, 28, м. Київ, Україна e-mail: tkach9@ukr.net...»

«Міністерство освіти та науки України Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана Криворізький економічний інститут Навчальні завдання та методичні вказівки до їх виконання для контрольної роботи студентів з дисципліни «Податковий облік і звітність» для студентів спеціальності 7.106 (04), заочної форми навчання Затверджено на засіданні кафедри контролю та ревізії Протокол № 15 від 29.05.2006 р. Кривий Ріг Навчальні завдання та методичні вказівки до їх виконання для контрольної...»

«ЗАХОДИ КНТЕУ НА 2014/15 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Дата Відповідальні за № Найменування заходу Місце проведення проведення виконання ЛИСТОПАД 2014 р. Вересень 2014 – Чемпіонат Києва з футболу серед ВНЗ Вищі навчальні Шаповал С.Л., 1. травень 2015 заклади Києва Кладченко М.В., М’ясоєденков К.О. Вересень 2014 – Чемпіонат України з футболу серед ВНЗ Вищі навчальні Шаповал С.Л., 2. травень 2015 заклади України Кладченко М.В., М’ясоєденков К.О. ВересеньНавчально-методичні семінари у рамках Вищої А-227...»

«Цікановська Н.А. Сутність та особливості кругообігу фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів УДК 369.5 Цікановська Н.А., аспірант, УБС НБУ (м. Київ) СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРУГООБІГУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У статті представлено критичний огляд існуючих в економічній літературі підходів до визначення поняття «фінансові ресурси». З’ясовано особливості кругообігу та запропоновано авторське тлумачення сутності фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОБЛІК І АУДИТ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” (для спеціалістів) Київ 2004 Підготовлено кандидатами економічних наук М. Ф. Базасем, М. М. Матюхою, В. О. Хижняк, викладачем О. М. Кушнір Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 2 від 15.10.03) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Базась М. Ф., Матюха М. М., Хижняк В. О., Кушнір О. М. Навчальна програма дисципліни “Облік і аудит...»

«ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ» ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ТЕРНОПОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГВУЗ «КРИВОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» КРИВОРОЖСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Менеджмент предпринимательской деятельности МАТЕРИАЛЫ ДЕСЯТОЙ ВСЕУКРАИНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ,...»

«Економічні науки Література 1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе / Е.В.Агамирова. – [2-е изд., испр.]. – М. : Дашков и Ко, 2008 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/agamirova2.htm 2. Беннет Р. Коэффициенты расчета текучести кадров / Р. Беннет // Электронная база данных Института проблем предпринимательства. – М. : Институт проблем предпринимательства, 2009 // [Электронный ресурс]. – – Режим доступа:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»