WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 27 ] --

Висновок. Рівень та якість життя населення України з кожним роком погіршується. Спостерігається стрімке зростання соціально-економічної нерівності, що веде до поляризації суспільства. Майже 90 % населення України сьогодні живе за межею бідності, 5% складають ті, кого можна віднести до середнього класу, і 5% - до багатих людей. Основними проблемами низького рівня життя населення нашої країни є: відсутність оплачуваної роботи для частини працездатного населення, низька оплата праці працюючим громадянам при енергозатратній економіці, існування певних диспропорцій в заробітній платі, важкі умови праці тощо.

Список використаної літератури:

1.Бібліотека економіста. Аналіз національної економіки. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.if.ua/book/93/6465.html

2.Бізнесінформ №6, 2012. Показники оцінки рівня життя населення та їх систематизація. [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://www.businessinform.net/pdf/2012/6_0/114_117.pdf.

3.Україна у світових координатах людського розвитку:[Електронний ресурс]- Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/ukrayina_u_svitovih_koordinatah_lyudskogo_rozvitkuhtml.

4.Новини NEWSru.ua:: Україна. [Електронний ресурс]- Режим доступу:http://www.newsru.ua/arch/ukraine/03nov2011/uroven.html

5. ПРООН: Україна за індексом людського розвитку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/articles/2014/07/24/-83html.

6. Новини SumyNews.com: Рівень грамотності: Україна vs. інший світ [Електронний ресурс]- Режим доступу:http://sumynews.com/news-and-ideas/demography/5761.

ЩОДО ПРОБЛЕМИ БІДНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗШАРУВАННЯ

НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

–  –  –

Постановка проблеми. Світовий досвід свідчить про те, що у часи політичних та економічних потрясінь надзвичайно загострюється проблема бідності. Економічне розбалансування призводить до зменшення розміру заробітної плати, зростання заборгованості із її виплати, скорочення робочих місць, наслідком чого є зниження рівня доходів населення та зростання частки бідних.

Внаслідок кризових явищ на сході нашої країни, які призвели до вимушеного переселення великої кількості людей, різко зросла частка соціально незахищених осіб, це зумовлює актуальність обраної теми.

Метою роботиє дослідження проблеми бідності та соціального розшарування населення України, факторів, що її визначають; обґрунтування заходів щодо подолання бідності населення України.

Отримані результати.Тема бідності та соціальної нерівності привертає увагу великої кількості як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, серед яких:

М.К. Гаврицька, Е.М. Лібанова, Т.В. Новікова, Л.М. Черенько, Л.О. Абсава. та ін.

За даними міжнародних експертів, близько всього населення планети веде жебрацьке існування, тобто нездатна забезпечити собі здорове, продуктивне, щасливе життя. У вересні 2000 року на Саміті Тисячоліття ООН було визначено Цілі Розвитку Тисячоліття - ключові цілі й завдання розвитку до 2015, серед яких подолання бідності у світі посіло перше місце.

Згідно з визначенням Об’єднаних Націй «Бідність – це позбавлення особистості основних шансів та можливостей для розвитку, що включає позбавлення можливості вести довге, продуктивне й здорове життя, набувати знань, мати свободу, гідність самоповагу та повагу до інших, мати ресурси, необхідні для пристойного життя … в усьому світі зменшення бідності є не лише загальнолюдською ціллю, а й загальнолюдською необхідністю» [2, c.

58].

Загальноприйнятими в європейських країнах критеріями бідності вважаються нормативні - ті, що ґрунтуються на порівнянні відповідності фактичної вартості споживчого кошика сімей встановленим стандартам (прожиткового мінімуму), структурні-визначаються за питомою вагою витрат на харчування в сукупних витратах або за питомою вагою найнеобхідніших витрат у сукупних витратах; відносні – ті, що визначаються за фіксованою часткою середньодушових доходів і витрат, та ресурсні – такі, що відображають бюджетні можливості держави щодо задоволення населенням основних потреб [3].

В Україні національною межею бідності за відносним критерієм є 75 відсотковий поріг медіанного рівня сукупних витрат у розрахунку на умовного дорослого, за абсолютним – прожитковий мінімум, а також критерій 5 дол.

США за ПКС. За статистикою ООН за межею бідності в Україні перебувають78% населення [1].

Необхідно зазначити, що для України притаманні певні національні особливості прояву бідності, а саме: надмірне соціальне та майнове розшарування; бідність серед робочого населення, як наслідок низьких стандартів оплати праці; наявність галузевої бідності серед працюючого населення, зумовленої суттєвою диференціацією заробітної плати працівників за видами економічної діяльності та міжрегіональною відмінністю в оплаті праці [1].

На сьогоднішній день вагомий вплив на зростання рівня бідності серед населення здійснює поява нових бідних через масштабне вимушене переселення. За даними ООН обсяги ВПО в Україні перевищують пів мільйона осіб, половина з яких – діти, інваліди та особи похилого віку. Більшість миттєво втратила роботу, житло, майно, перетворившись з осіб із цілком прийнятним соціальним статусом і достатнім за українськими стандартами доходами на бідних. Необхідно зазначити, що потоки ВПО не зменшуються [4].

Висновки. Таким чином, подолання бідності є найнагальнішою проблемою українського суспільства. З огляду на євро інтеграційні процеси України, основою політики уряду повинно бути не зовнішньополітичне спрямування, а добробут населення країни.Досягнення цієї мети потребує комплексного підходу, орієнтованого як на бідних, так і на відносно забезпечені верстви населення. До науково - обґрунтованих заходів, що сприятимуть подоланню бідності в Україні можна віднести наступні:

- удосконалення нормативно-правової бази соціальних стандартів шляхом поступового наближення її до європейського рівня;

- збільшення рівня як мінімальної заробітної плати, так і середньої заробітної плати в країні;

розв’язання проблеми збалансування купівельної спроможності заробітної плати та зростання цін;

- розробка та впровадження стратегічної політики уряду, спрямованої на формування та підтримку середнього класу.

Список використаної літератури:

1. Абсава Л.О. Бідність в Україні: тенденції, фактори, шляхи подолання / Л.О. Абсава // Економічна наука.-2012.-№1-С.-17-21.

2. Румянцева Е. Бедность как глобальная проблема / Е.Румянцева // МЭ и МО.-№2.С.57-56.

3. Шевченко О. Боротьба з бідністю як пріоритетне завдання эвроінтеграційної політики України / О.Шевченко // Економіст.-2012.-№12.-С.-39-41.

4. Інститут демографії та соціальних досліджень. - Режим доступуhttp://www.idss.org.ua/

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ВТІЛЕННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ

–  –  –

Нерівномірність в тенденціях приросту населення в різних країнах, на фоні загального збільшення населення світу, викликає необхідність проведення збалансованої демографічної політики, з метою регулювання процесів відтворення, що визнана практично всіма країнами світу, незалежно від демографічної ситуації і темпів зростання населення. Існує два основні типи політики держави: спрямована на підвищення народжуваності (типова для економічно розвинутих країн) і на зниження народжуваності (необхідна для країн, що розвиваються). Тенденція низького рівня народжуваності вже більше десяти років притаманна Україні, тому надзвичайно важливим є аналіз досвіду країн Європи щодо можливостей вдосконалення демографічної політики [1].

Метою даної роботи є аналіз ефективності проведення демографічної політики в європейських країнах та виявлення можливостей використання їх досвіду в Україні.

Для України характерні тенденції депопуляції населення які супроводжується процесом «старіння нації». Європейські країни активно шукають шляхи вирішення цієї проблеми та мають вагомі успіхи. Найбільші досягнення спостерігаються у Франції, Нідерландах та Фінляндії. Нашій державі корисно переймати досвід вище перелічених країн в цьому аспекті.

Ключовим фактором підвищення народжуваності є допомога з боку держави в забезпеченні гідного рівня життя молодих сімей.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Насамперед, в Україні потрібно врегулювати ціни на придбання житла, яке на даний час важко доступне для молоді, та проводити політику залучення інвестицій в новобудови. Альтернативою придбання власного житла може бути розвиток орендного ринку, який є реальним механізмом розв’язання житлової проблеми молоді. У країнах Європи, за даними 2013-2014 років, на орендний фонд житла припадає близько 30% загального обсягу житлового фонду. В Україні це лише 4%, до того ж, цей ринок є практично неконтрольованим[2].

Серед головних причин депопуляції, як в ЕС так і в Україні, виділяється зміна статусу жінки. В умовах ринкових відносин жінки віддають перевагу кар’єрі, а не дитині. Щоб стимулювати їх до дітонародження, в європейських країнах застосовують практику адресної матеріальної допомоги, розмір якої зростає щодо збільшення кількості дітей в сім’ї, створюють дієву систему контролю щодо дотримання роботодавцями трудових прав і соціальних гарантій для жінок з маленькими дітьми, забезпечують умови для виховання дітей в групах продовженого дня, а також для отримання безкоштовної освіти, підвищують доступність медичного обслуговування, стимулюють розвиток страхування для дітей і батьків [3].

Проблемою нашої держави протягом років незалежності є тенденція зменшення кількість шлюбів, в той час коли кількість розлучень фактично залишається на незмінному рівні (рис. 1), одним з її проявів є популяризація та поширення неформальних сімейних стосунків. Це є для суспільства негативною тенденцією, так як збільшується частка бездітних та одно дітних родин, зростає кількість матерів, які виховують дітей поза шлюбом та без чоловіка, що ще більше погіршує демографічні перспективи держави.

–  –  –

Рис. 1. Динаміка реєстрації шлюбів і розлучень за 1990-2013 роки [4]

Заходами, що можуть виправити цю негативну тенденцію, можуть стати:

введення додаткових пільг молодим сім’ям на різного роду кредити, тарифи на комунальні послуги, допомоги на найм нянь та інші заходи. Введення системи обмеження абортів, на прикладі Франції, теж виправдує себе в хоч і не великому, але збільшенню числа народжень.

На народжуваність та загалом на демографічну ситуацію країни значно впливає трудова міграція з України через нестачу робочих місць. Це залежить від стратегії розвитку освіти, яка може бути успішною лише у комплексі з промисловою політикою, за якою освіченим людям надаються робочі місця, як це відбувається в країнах Європи. Це може пригальмувати процес «відтоку мізків» з України і загалом зменшити сальдо трудової міграції [3].

Крім того, українцям потрібно переймати закордонний досвід пропаганди здорового і рухливого способу життя. Потрібно спонукати людей звертатись на профілактичні огляди до медичних закладів, для можливого виявлення прихованих хвороб. Це позитивно вплине загалом на здоров’я молодих людей та тривалість життя всього населення країни.

Таким чином, на сьогоднішній день Україна перебуває в стані депопуляції населення, «старінні нації», від’ємного сальдо трудової міграції, що потребує вдосконалення на практиці демографічної політики держави. Тому запропоновані автором заходи потребують негайної реалізації з боку уряду країни, як на національному, так і на місцевому рівні. Практика країн Європи свідчить, що Україна має позитивний приклад реалізації ефективної демографічної політики та потребує проведення реформ на базі їхнього досвіду.

Список використаної літератури:

1. Газін В. П. Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика. Монографія. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2009. – 424 с.

2. Муромцева Ю. І. Демографія: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 300с.

3. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. —244 с.

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua

5. Соціологія сім’ї: підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2013. – 2013. – 223 с.

СЕКЦІЯ 3

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ УКРАЇНИ

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

ПІДПРИЄМСТВА

–  –  –

Сьогоднішня складна економічна і політична ситуація у країні характеризується величезною кількістю скорочення робочих місць, низьким рівнем мотивації та культурою праці. Працівники організації, їх професійнокваліфікаційний рівень, відданість організації, уміння використовувати знання на практиці не просто для виконання поставлених завдань, а й для генерування нових прогресивних ідей, стають усе більш вагомим чинником конкурентоспроможності організації.

Питанню управління розвитком персоналу підприємств присвячені праці таких вітчизняних науковців, як О.А.Грішнової, Г.В.Дмитрієва, І.В.Журавльова, А.П.Єгоришина, А.Я.Кібанова, А.М.Колота, Е.М.Лібанової, Д.П.Мельничука, Г.В.Назарової, І.Л.Петрової, В.А.Савченка, М.В.Семикіної, Ю.Г.Одегова та ін.

Метою дослідження є визначення теоретичних основуправління розвитком персоналу та характеристика сучасних методів розвитку персоналу.

Сьогодні не існує єдиної думки серед науковців щодо визначення поняття «розвиток персоналу». Науковець Том Н. під розвитком персоналу розуміє цілеспрямований комплекс інформаційних, освітніх та прив’язаних до конкретних робочих місць елементів, які сприяють підвищенню кваліфікації працівників даного підприємства відповідно до завдань розвитку самого підприємства і потенціалу та нахилів співробітників [1]. Інші науковці, зокрема Кібанов А.Я. розглядають розвиток персоналу як сукупність організаційноекономічних заходів служби управління персоналом у сфері навчання персоналу організації, його перепідготовки і підвищення кваліфікації [2, 37].

Загалом, управління розвитком персоналу можна визначити, як розробку та реалізацію заходів, спрямованих на досягнення необхідного рівня якісних характеристик працівників (знань, навичок, досвіду, мотивації тощо) відповідно до стратегії розвитку організації [3, 29].

Значне місце в процесі розвитку персоналу займають методи навчання.Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ЕКСПЕРТИЗИ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи Збірник тез наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених Випуск № Донецьк 2013 ББК 30.609+65.291:3 Т 50 УДК 620.2+339.13.017 Колектив авторів С Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи [Текст]: Вип. 2: Зб. тез наук....»

«УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ УДК 379.85 Н.В. Шандова, к.е.н., доц. (Херсонський національний технічний університет), А.В. Железняков, к.т.н., доц. (Донецький інститут туристичного бізнесу) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У статті розглянуто питання формування системи ефективного управління підприємством сфери туристичних послуг, запропоновано поетапну процедуру обрання методів управління підприємством. Ключові слова: туризм,...»

«УДК 339.166.5:378.015.311 Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н, професор, завідувач кафедри маркетингу Сумського державного університету ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ВНЗ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ У статті розкрито сутність і зміст інтелектуального капіталу вищого навчального закладу як економічної категорії. Визначена його структура, сформована критеріальна база і розроблені методичні підходи до його оцінки як у комплексі, так і за окремими його...»

«Технічні науки Couleur Vgtale – Forum 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.filiere-colorantsnaturels.com/ 3. ДСТУ 3047-95. Тканини та вироби ткані поштучні. Класифікація та номенклатура показників якості. – К.: Держстандарт України, 1996. – 62 с. – (Національний стандарт України).4. Шульга О. І. Використання відвару лушпиння цибулі ріпчастої для пофарбування текстильних матеріалів О.І.Шульга // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія Товарознавча. – Випуск 5. – 2002....»

«Технічні науки 3. Кукин Г.Н. Текстильное материаловедение / Кукин Г.Н., Соловйов А.Н., Кобляков А.И. – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 352 с.4. Перепелкин К.Е. Структура и особенности волокон /Перепелкин К.Е. – М. : Хімія, 1985. – 202 с.5. Бузов Б.А. Материаловедение швейного производства / Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова Н.Д. – М. : Легкая индустрия, 1978. – 480 с.6. Щербань В.Ю. К вопросу об обрывности нитей при их переработке / В.Ю. Щербань // Изв. вузов. Технология легкой...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №3 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 330.2 М.І. ФІЛІППОВ, Т. Б. ГАВРИЩУК Міжрегіональна Академія управління персоналом АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Здійснено аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств легкої промисловості України. Визначено основні етапи аналізу ефективності інноваційної діяльності. Обґрунтовано інструментарій забезпечення ефективності досліджуваних...»

«Плевако В. Ю. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 425-428. УДК 331.109.64 НОВІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ Плевако В. Ю. Таврійський національний университет ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна В статті досліджуються проблеми правового статусу арбітражного керуючого, пов'язані з оновленням законодавства про банкрутство, виявлено недоліки нормативного регулювання та розроблено...»

«ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ Проект «Розвиток спеціалізованих служб з боротьби проти корупції в Україні» Національна академія прокуратури України МАТЕРІАЛИ міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні»Організатори: Генеральна прокуратура України Національна академія прокуратури України Проект «Розвиток спеціалізованих служб з боротьби проти корупції в Україні» (проект...»

«Закон України «Про Державний земельний кадастр»НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР (за станом нормативно-правових актів на 24 вересня 2012 року) Підготовлено в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства юстиції України «Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних» Київ – 2012 Це видання підготовлене експертом Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) к.е.н. Андрієм Мартином в межах виконання спільного проекту ПРООН та Міністерства юстиції...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ПЛУГАРЬ ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА УДК 338.486.3: 658.5.012.7 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства туристично-рекреаційного комплексу) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сімферополь 2010 Дисертацією є рукопис Роботу виконано...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»