WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 26 ] --

Постановка проблеми. Глибока деформація відтворення населення України, що відбувається на тлі соціально-економічної, політичної нестабільності, розгортання бойових дій на території країни, міграційного відпливу населення, деградації системи охорони здоров’я, недосконалості трудових відносин та занепаду у сфері праці, характеризується як кризова.

Зволікання у вирішенні військового конфлікту становить серйозну загрозу національній безпеці: порушення статевого балансу, збільшення від’ємного сальдо природного руху населення, загроза трудовому потенціалу країни, зменшення загальної кількості населення.

Метою даної роботи єдослідження особливостей сучасних демографічних процесів та демографічної ситуації в Україні, а також визначення шляхів пом’якшення негативного впливу демографічної кризи на суспільство. Зокрема, необхідне комплексне дослідження впливу на загострення демографічної кризи військового конфлікту на території країни.

Обґрунтування отриманих наукових результатів.Загальна чисельність населення України має стійку тенденцію до зниження; спостерігається зменшення рівня народжуваності та значне підвищення рівня смертності, зокрема серед людей працездатного та фертильного віку; присутній міграційний відтік кваліфікованих кадрів.

Чисельність наявного населення в Україні станом на 1 лютого 2015р.

становила 42910,9 тис. осіб [1]. Зменшення чисельності населення країни відбулося за рахунок природного скорочення – 20,3 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 2,0 тис. осіб [1].

Порівняно з 2014 р. обсяг природного скорочення збільшився на 1,7 тис.

осіб, або з 3,9 до 5,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. Природне скорочення спостерігалось у 24 регіонах країни, і тільки в Закарпатській, Рівненській областях (0,4–0,6 осіб на 1000 наявного населення) [1].

У порівнянні з 1991 роком, кількість населення скоротилася понад 9 млн.

осіб, щороку зменшуючись на 0,1-0,5 млн. осіб.

У віковій структурі населення найбільшою є група працездатного населення – 55,7%, але його частка поступово зменшується. Вона є більшою в містах, куди приїжджають люди на роботу із сільської місцевості. А в селах зростає кількість людей пенсійного віку. В цілому по Україні вони становлять 23% від усього населення, а в сільській місцевості – 29% [2].

Несприятлива демографічна ситуація в Україні насамперед пов’язана із трьома групами чинників: зменшенням рівня народжуваності, збільшенням рівня смертності та негативними особливостями міграційних процесів (рис. 1).

Чинники демографічної кризи в Україні

–  –  –

Рис. 1. Основні чинники демографічної кризи в Україні* * складено автором самостійно Для вирішення вищезазначених проблем необхідне вироблення певної стратегії подолання демографічної кризи– комплексу взаємопов’язаних цілей і завдань, спрямованих на розв’язання проблем демографічного розвитку України, провідним завданням якої виступатимете підвищення рівня народжуваності за рахунок поліпшення умов розвитку сім'ї як первинної ланки суспільства та дітородної функції населення.

Рекомендовані заходи в межах напряму подолання першої групи чинників можна об’єднати у три напрями: економічні, адміністративно-правові, ідеологічно-пропагандистські.

Другий напрям стратегії, спрямований на зменшення рівня смертності та пом’якшення негативних наслідків процесу старіння: збереження та примноження демографічного та трудового потенціалів населення, зниження економічного навантаження на людей працездатного віку, відвернення процесу депопуляції, підвищення тривалості життя, зменшення рівня захворюваності серед населення.

Третій напрям стратегії чітко визначатиме проведення активної міграційної політики, яка за умов значного вичерпання демографічного потенціалу, є чи не єдиною можливістю збільшення загальної кількості населення України й збалансування його статево-вікової структури.

Висновки. Сучасний стан демографічної ситуації в Україні – кризовий:

зменшення чисельності населення країни та рівня народжуваності, збільшення рівня смертності, дисбаланс статево-вікової структури населення.

Виділено три групи чинників, що сприяють загостренню демографічної кризи в Україні: низький рівень народжуваності, високий рівень смертності, й міграційні процеси, які в Україні мають ряд особливостей.

Для покращення демографічного стану країни пропонується працювати у трьох стратегічних напрямках: створення умов для розвитку сім’ї й підвищення рівня народжуваності, пом’якшення негативних наслідків процесу старіння й зменшення рівня смертності серед населення, вдосконалення міграційної політики.

Список використаної літератури:

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua/.

2. Загальна характеристика статево-вікового складу населення України на 1 січня 2014 року. – К.: Держкомстат України, 2014. – 7с.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В

УМОВАХ КАДРОВИХ ЗМІН

–  –  –

Постановка проблеми. У формуванні мотивації робітників, підвищення їх самовираження в роботі, особливе місце займає соціальна політика підприємства. По-перше, на підприємстві реалізуються пільги та гарантії в рамках соціального захисту робітників (соціальне страхування за віком, за випадком термінової непрацездатності, безробіття та ін.), які встановлені на державному або регіональному рівні. По-друге, підприємства надають своїм працівникам та членам їх сімей додаткові пільги, які відносяться до елементів матеріального стимулювання, за рахунок надання з цією метою коштів із фондів соціального розвитку підприємства.

Метою дослідження є вивчення поняття «соціальна політика» та її взаємозв’язок з ефективною кадровою політикою.

Виклад основного матеріалу. Соціальна політика підприємства, як складова частина менеджменту, являє собою заходи, пов'язані з наданням своїм працівникам додаткових пільг та виплат соціального характеру.

Зацікавленість робітників в роботі на підприємстві та в його успішній економічної діяльності залежить від кількості наданих підприємством пільг та послуг. Така політика може забезпечувати достатню кількість працівників у випадку невисокого рівня заробітної платні (наприклад, на державних підприємствах).

Основні цілі соціального захисту персоналу:

•ріст продуктивності праці та бажання робітників співпадають з цілями підприємства чи відповідають їм;

•заохочення власної ініціативи робітника при вирішенні виробничих завдань;

•покращення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату;

•захист робітників, який реалізується через систему пільг та гарантій, які надаються державою, а також самим підприємством;

•відтворення робочої сили, що реалізується через організацію оплати праці та її регулювання;

•стабілізація інтересів соціальних суб'єктів (працівник, роботодавець, держава), яка реалізується через їх згоду.

Як інструмент мотивації та стимулювання робітників, соціальна політика передбачає прийняття рішень, які стосуються наступних аспектів:

•вибір пріоритетів в напрямку самої соціальної політики (соціальний захист, соціальне або медичне страхування, пільги за роботу в несприятливих умовах праці) як форм заохочення та закріплення робочої сили на тих чи інших дільницях праці і т. п.;

•вибір форм надання пільг, послуг, виплат та їх видів;

•оцінка величини можливих виплат, виходячи із поставлених задач та фінансових можливостей підприємства;

Зарубіжний та вітчизняний досвід проведення соціальної політики на підприємствах дозволяє скласти приблизний укрупнений перелік виплат, пільг та послуг соціального характеру, які надаються в різних формах:

виплати підприємства на придбання власності та майна (придбання акцій підприємства за номінальною вартістю);

звільнення від праці, яке компенсується виплатою (під час вступу до шлюбу, смерті батьків і т. п.);

компенсація скороченого робочого дня літнім людям;

оплата проїзду до місця роботи та по місту (у вигляді оплати проїзних білетів);

дотації та допомога у зв'язку з непрацездатністю, що виплачуються лікарняною касою;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


грошова винагорода, що надається в зв'язку з особистими урочистостями, круглими датами трудової діяльності або святами (грошові суми або подарунки);

оплата робочого часу при скороченому передсвятковому дні;

надання у використання службового автомобілю;

прогресивні виплати за вислугу років;

"золоті парашути" — виплата декількох посадових окладів при виході робітника на пенсію. Диференціація сум виплат в залежності від посади та стажу працівника на даному підприємстві.

Висновки..Соціальна політика є складовою частиною механізму вдосконалення якості робочої сили та умов її ефективної реалізації. Об'єктом впливу соціальної політики є не тільки працюючі співробітники, але, в певній мірі робітники, які працювали раніше (що мають акції підприємства) або робітники, які вийшли на пенсію.

Список використаної літератури:

1. Arnold J. Work Psychology // Arnold J., Robertson I.T., Cooper C.L. – Pitman, London, 1991.

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. // Пер. с англ. под. ред. С.К. Мордовина / Армстронг М. – СПб. : Питер, 2009. – 848 с.

3. Балабанова Л.В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак.

– К.: ВД «Професіонал», 2006. – 512 с.

4. Управление персоналом организации: Учебник // Под. ред. Кибанова А.Я. – М :

ИНФРА-М,2003. – 638 с.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

УКРАЇНИ

–  –  –

Економічний розвиток будь-якої країни світу визначається досягнутим рівнем і якістю життя населення. Сучасний стан проблем соціальноекономічного розвитку України підкреслює необхідність вивчення питань відносно рівня та якості життя його населення.

Мета роботи – проаналізувати рівень та якість життя населення в Україні, виділити наявні проблеми.

Виклад основного матеріалу. Існує чи мало понять які характеризують добробут тієї чи іншої країни. Найбільш відомими з-поміж них є «рівень життя» та «якість життя». Згідно з тлумаченням ВООЗ, якість життя – це сприйняття людиною себе і свого місця в житті у контексті існуючої культури та системи цінностей, ставлення до змісту власного життя, очікувань, проблем.

Тобто якість життя кожна людина визначає особисто для себе, наскільки вона добре почувається фізично, емоційно, наскільки вона задоволена своїм добробутом, своєю роботою, друзями, сім’єю, політикою держави [1]. Рівень життя – багатоаспектне поняття, що охоплює широке коло соціальноекономічних, національних, релігійних та інших відносин, які характеризують умови життєдіяльності людини, сім’ї, різних соціальних верств населення окремих регіонів і країни в цілому [1]. Якість та рівень життя населення характеризують певні показники, а саме [2]:

– Синтетичні вартісні показники: ВНП, фонд споживання, сукупні доходи населення, тощо;

– Натуральні показники, що характеризують обсяг споживання конкретних матеріальних благ: забезпеченість особистим майном, споживання продуктів харчування, тощо;

– Показники, що демонструють пропорції та структуру розподілу добробуту: розподіл населення по дохідних групах, показники концентрацій і диференціацій доходів споживання, тощо.

До сукупності головних індикаторів якості життя, які істотно послаблюють конкурентні позиції нашої країни, належать:

– Рівень охорони здоров’я та якості початкової освіти;

– Фінансування розвитку людського капіталу;

– Демографічні зрушення.

Існують спроби розробити узагальнюючий показник визначення рівня життя населення – індекс людського розвитку (ІЛР). Людський розвиток – це безперервний процес розширення можливостей вибору, які постійно змінюються. Серед різних можливостей вибору визначальними вважаються довге і здорове життя, здобуття освіти, доступ до засобів, що забезпечують гідний життєвий рівень [3].

При підрахунку індексу розвитку людського потенціалу враховуються три види показників [4]:

– очікувана тривалість життя;

– рівень грамотності населення країни (середня кількість років, витрачених на навчання);

– рівень життя (валовий дохід на душу населення в доларах).

Значення Індексу Людського Розвитку (ІЛР) України за 2013 рік дорівнює 0,734 – цей показник належить до високої категорії людського розвитку – що ставить країну на 83 позицію з 187 країн і територій. За період з 1990 до 2013 рр. значення ІЛР України зросло з 0,705 до 0,734, або на 4,1 відсотка, тобто у середньому приблизно на 0,18 відсотка за рік [5].

Динаміка зміни показника ІЛР у 2000-2013 роках подана на рис. 1.

За період з 1980 до 2013 рр. очікувана тривалість життя при народженні в Україні зменшилася на 0,8 року, середня тривалість навчання зросла на 3,9 року, очікувана тривалість навчання збільшилася на 3,1 року. ВНД на душу населення в Україні за період з 1990 по 2013 р. зменшився приблизно на 24,2

–  –  –

Рис. 1. Динаміка зміни показника ІЛР в Україні у 2000-2013 роках [5] А от за рівнем освіти, згідно з даними ООН, Україна випереджає чимало розвинених країн Європи. За кількісними показниками освіти, особливо вищої, Україна посідає досить почесне місце. Так, середня тривалість навчання осіб старших 25 років становить 11,3 роки, за середнього показника у світі в 7,4 роки. Україна займає дуже почесне 16-е місце у світі. Найвищі показники у Норвегії – 12,6 роки, Нової Зеландії – 12,5 і США – 12,4 роки [6].

Рівень грамотності дорослого населення України складає 99,7%.

Зазначений показник є досить високим навіть для таких країн як Швейцарія, Великобританія, Ліхтенштейн і Японія [6].

За рівнем валового доходу на душу населення в доларах США – Україна займає 136 місце у світі [4].Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК 336.74 (075.8) Ю. О. Єрешко Національний технічний університет України «КПІ» ПОПИТ НА ГРОШІ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ Розкрито сутність попиту на гроші та методи його оцінювання. The article deals with the essence of the demand for money and investigates the methods of its assessment. Ключові слова: попит на гроші, грошовий агрегат, ліквідність, запас грошей, швидкість обігу грошей. Вступ. Макроекономічна рівновага передбачає наявність визначених...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Цебрій Ольга Павлівна Шляхи удосконалення господарської діяльності підприємства на інноваційних засадах (на прикладі ВАТ «Опілля») Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2012 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного...»

«Економічне прогнозування в містах та областях України: теоретичні основи Автор посібника: Джозеф Хаїмовіц Зміст Загальне переднє слово Прогнозування Модель демографічного прогнозування Модель економічного прогнозування Модель бюджетного прогнозування Цей посібник Вступ до економічного прогнозування Обмеження моделі Робота з урахуванням обмежень Використання суджень в економічному моделюванні Основні економічні поняття Економічна термінологія та зв’язки між економічними показниками Обсяг...»

«УДК 336.221 П 44 ББК 65.261.4 П 44 Податкова реформа в Україні: досвід, реалії та перспективи: Матеріали ХІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2013. – Т2.219 с.Редакційна колегія: Шубін Олександр Олександрович – д.е.н., професор Папаіка Олександр Олексійовичд.е.н., професор Амоша Олександр Іванович – академік НАН України Вишневський Валентин Павлович – академік НАН України Омелянович Лідія Олександрівна – д.е.н., професор...»

«Козак О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Козак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 89-97. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12komvnz.pdf. УДК 330:37.07.378 JEL Classification: I23 Олена Козак Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46000, Україна e-mail: helenkozak@rambler.ru аспірант кафедри економіки...»

«УДК 007 : 304 : 004.9 + 659.4 СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІД ЧАС ІМІДЖМЕЙКІНГУ ТА ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ Світлана Дзенник (Київ, Україна) Стаття присвячена стратегіям маркетингових комунікацій під час іміджмейкінгу в політичному виборчому процесі. Ключові слова: стратегії, маркетингові комунікації, імідж, політики. Статья посвящена стратегиям маркетинговых коммуникаций во время имиджмейкинга в политическом избирательном процессе. Ключевые слова: стратеги, маркетинговые коммуникации, имидж,...»

«ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ Навчальний посібник За загальною редакцією доктора економічних наук, професора Т. С. Смовженко Видання друге, виправлене і доповнене Київ УДК 336:371(076) ББК 65.26 Ф 59 Видання підготовлено за підтримки Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP) За загальною редакцією доктора економічних наук, професора Т. С. Смовженко Авторський колектив: О. І. Білик (§ 1), О. Д. Вовчак (§ 9), Т. Д. Гірченко (§ 6–8, 11, 18), В. О. Джулай (§ 5), О. О. Другов (§ 6–8, 18), О. Є....»

«Перспективи подальших досліджень У подальших дослідженнях, на нашу думку, необхідно конкретизувати, як ці процеси відбуваються у різних галузях і підприємствах, тобто врахувати впливи спеціалізації і масштабу.1. Кузьмін О.Є., Князь С.В., Вівчар О.Й., Мельник Л.І. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: Монографія / За наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є.Кузьміна. – Стрий: ТзОВ “Укрпол”, 2005. – 250 с. 2. Стадницький Ю.І., Саган Т.Л. Амортизація?!: Монографія. –...»

«Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» Фонд Чарльза Стюарта Мотта Програма «Школа як осередок розвитку громади» СТАНДАРТИ ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ: ШКІЛЬНА КУЛЬТУРА Навчально-методичний посібник Серія науково-методичних матеріалів у 9 посібниках КИЇВ ВИДАВНИЧИй ДІМ «ПЛеяДИ» УДК 373.3./5:172(075) ББК 74.200.51я72 Т Автор: Товкало М.Я. Науковий керівник і редактор – Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук, професор, заступник завід­ увача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ Матеріали дев’ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009) Львів – 2009 ББК 28.08 Н 3 УДК 574/578+577.4:577.486+581.55.08 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали дев’ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 року). – Львів, 2009 – 196 c. ISBN 978-966-02-5335-3 Scientific principles of the...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»