WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 25 ] --

Parents’ economic migration results in improper parental care. The presence of both parents is necessary for the child’s proper development, and lack of at least one of them may lead to serious disorders.

Research on the situation of abandoned children and the impact of migration on family relationships was conducted by different scientists. So they analysed both positive and negative consequences of parents’ migration. The positive aspects involve improvement of family financial condition which permits a higher standard of living and financial support for children at the start of then adult life, better educational opportunities outside their place of residence, as well as the children’s involvement in household chores. Besides negative consequences of economic

migration are a lot:

1. The lack of quality lime devoted to children and their problems and lack of time for leisure time activities done together with children particularly by working parents.

2. Taking on additional burdens by the parent who raises children

3. The child loses the sense of security and stability).

4. The lack of stabilization in life caused by alternating leaves and returns of parents working abroad.

5. Established conviction of some children that decent work can be found only abroad.

6. Formal and informal marriage breakdown.

So children from migration families have misbehaviour. Most misbehaviour cases manifested result from the feeling of persistent loneliness. In the specialist literature the following examples of undesirable behaviour presented by children from migrating families are mentioned [3, p.1588]: 1) difficulties in adaptation to new conditions; 2) coming into conflicts with people around, which is caused by disapproval of the new shape of the family; 3)development of a passive and consumerist attitude due to the improper parenting approach; 4) destructive behaviour (smoking cigarettes, drinking alcohol, taking drugs, stealing/escaping from homes) caused by the lack of parents’ supervision.

It might be concluded that parents’ economic migration results in their children’s undesirable behaviour Therefore, it could be assumed that homecoming of the absent person would decrease the negative effects of temporary separation.

Conclusion. Childhood in a migrating family may take different forms. Negative aspects depend on different factors which determine the nature of childhood.

Childhood experiences depend on the family type and its condition, the type of migration, the period of period absence and the quality of relationships between separated family members. Social orphanhood is also affected by the age of children in family, their relationship with the carer, the type of the child and the singleparent’s personality, and abilities to with problems.

REFERENCES:

1. Information Bulletin of the Ombudsman for Children 2008,No 1-2, pp. 2-4

2. Bozena Matyjas Euro-Orphanhood - a new Dimension of Childhood in Migrating Families [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://connection.ebscohost.com/c/articles/72103662

3. Child Abuse in Russia as a Cause of Social Orphanhood // Volkova O., Besschetnova O. // World Applied Sciences Journal 26 (12): 1588-1594, 2013, pp. 1588ВПЛИВ АРХІТЕКТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО

ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

–  –  –

Постановка проблеми. Перехід України до інноваційної моделі економічного зростання і розвиток євро інтеграційних процесів зумовлюють необхідність формування нового типу економічного мислення та культури, що досягається у процесі розвитку і вдосконалення економічної освіти. Сучасній вищій економічній освіті притаманна суперечність між вимогами соціального замовлення на випускників ВНЗ щодо наявності в них не лише фахових знань, умінь і навичок, а й здатності креативно ставитися до розв’язання нестандартних фахових ситуацій, мислити творчо й різноманітно, бажання і вмінь розробляти, впроваджувати та підтримувати інновації в економічній сфері [1, с. 568].

Метою роботи є дослідження ролі архітектури у формуванні цілісного та естетичного світогляду студентів та інноваційного творчого мислення.

Обгрунтування отриманих результатів. Період соціально-економічних трансформацій України характеризується зміною низки колишніх суспільних цінностей та культурних стереотипів. Докорінна зміна традиційного способу життя породжує нові пріоритетні завдання сучасної освіти. До них належать:

навчання навчатися (вироблення вмінь оволодівати й оперувати найрізноманітнішою інформацією); навчання працювати (формування здатності ефективно оволодівати професійними навичками, уміння знаходити вихід у найнепередбачуваніших виробничих ситуаціях, співпрацювати в колективі, співвідносити себе з конкретними фаховими ролями й ефективно їх виконувати); навчання співіснувати (розвиток таланту до налагодження соціальних відносин); навчання жити (формування цілісного світогляду, уміння бачити особистісний сенс життя, прагнути до духовної зрілості, бути відповідальним за себе та інших) [1, с. 569].

У ринковій економіці жодне з підприємств не може бути абсолютно впевненим у своєму майбутньому. Становище на ринку ніколи не буває статичним. Тому підприємства та організації змушені належно реагувати на зміни, що відбуваються, та своєчасно вносити необхідні зміни до методів господарювання. А для цього потрібними є не лише фахові знання та навички, а й креативне інноваційне мислення, що пов’язане, перш за все, із розвитком творчих здібностей та реалізацією креативного потенціалу самої людини.

Якщо детальніше розглядати таке завдання сучасної освіти, як формування цілісного світогляду, то варто зауважити, що на естетичну свідомість при постійних якісних змінах впливають об'єктивні умови суспільного життя, особливо характер і зміст конкретної естетичної культури і моральнопсихологічної атмосфери, поза якою важко представити архітектуру, яка є одним із факторів формування естетичної свідомості. На розвиток архітектури впливають естетичні погляди, зображення, поняття, художня творчість у всіх своїх виглядах, матеріалізація естетичної свідомості через естетику побуту тощо. Естетична свідомість відзначається лише відносною самостійністю.

Як ні один з видів мистецтва, архітектура постійно впливає своїми художніми і монументальними формами на свідомість студентів. Вона відкриває своєрідність навколишньої природи. Міста, як і люди, мають неповторне обличчя, характер, життя, історію. Вони розповідають про сучасне життя, про історію минулих поколінь. Кожна історична епоха висуває на перший план свої політичні, економічні і соціальні ідеї, що мають для суспільства в даний історичний момент особливу актуальність. Архітектура, в першу чергу, покликана висловлювати ці ідеї, впливати на свідомість людей.

Зрозуміти значення архітектури неможливо без знання ідей суспільнополітичної думки, загальнодержавної концепції того чи іншого історичного періоду.

Не можна не враховувати і того моменту, що не тільки економічні і політичні ідеї впливають на культуру і архітектуру, але є й зворотний процес.

Тому всі явища історії необхідно розглядати у взаємозв'язку, аналізувати економічні і політичні причини, які спонукають до життя різноманітні культурні процеси, які у свою чергу породжують нові художні стилі й напрями в архітектурі [2].

Так, архітектура навчає мислити творчо. Саме інноваційне творче мислення повинно стати цільовим орієнтиром сучасних ВНЗ, які наразі орієнтуються в основному на формування у студентів мислення логічного типу.

Для нього притаманним є поетапне міркування та дотримання основних законів логіки. А для інноваційного творчого мислення характерним є використання творчих процесів для генерації оригінальних ідей шляхом підключення уяви.

Висновки. Якзазначає Луцик М. В., у важкі часи суспільство завжди згадує про науковців, технократів і новаторів, тому що без них ті проблеми, що стають перед країною, розв’язати неможливо [3]. Сьогодні світом володіють не ті, хто мають ресурси, а ті, хто має інтелектуально-інноваційний потенціал та креативне мислення для найефективнішого його застосування. І така категорія, як архітектура займає достатньо вагоме місце у процесі його формування.

Список використаної літератури:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1. Тувакова Н. В. Ключові аспекти фахової підготовки майбутніх економістів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред.. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 1 (99). – с. 567-573.

2. Василишин В. Я. Вплив архітектури на естетичний розвиток студента // Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України : матеріали Всеукраїнська науково-методична конференція (м. ІваноФранківськ, 30 травня – 1 червня 2011р.). – Івано-Франківськ : Факел, 2011. – с. 175 – 178.

3. Луцик М. В. Інтелектуальні ресурси як основа конкурентоспроможності національних економік // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.

Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред.. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип.

1 (99). – с. 581-588.

ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ЯК

ІНДИКАТОР РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

–  –  –

З огляду на сучасні інтеграційні спрямування України до Європейського Союзу, виникає необхідність підвищення стандартів, якості життя населення України та реформування всіх сфер господарювання. Саме аналіз основних економічних показників дозволить з’ясувати стан людського потенціалу України та виявити першочергові проблеми, які потребують вирішення.

Метою дослідження є аналіз стану розвитку людського потенціалу України та з’ясування місця України в зіставленні з провідними країнами.

Проблеми розвитку людського потенціалу досліджено в роботах вітчизняних та закордонних вчених, зокрема: Д. Богині, О. Власюка, А.

Маршала, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта та ін. Водночас, ця проблема є актуальною нині та потребує подальшого дослідження.

Індекс людського розвитку (ІЛР) – інтегральний показник, що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території. Індекс публікується в рамках програми розвитку ООН в звітах і був розроблений у 1990 році [1].

Якщо врахувати всі показники, то індекс людського розвитку для України у 2013 р. складав – 0,734 пункти., що лише на 4,1% вище, ніж у 1990 р. [3].

Зазначимо, що індекс людського розвитку в Україні за 2013 р. (0,734) знаходиться нижче середнього рівня значення для країн з високим рівнем людського розвитку (0,735) і середнього для країн Європи (0,738). Подібна тенденція спостерігалась і у попередні роки [4, c. 50].

Традиційно «донизу» Україну тягнуть такі показники, як тривалість та рівень життя, а піднімає – рівень освіти. Розглянемо детальніше кожен з них.

Першим аналізованим показником буде ВВП на душу населення (рис. 1).

ВВП на душу населення на початок 2014 р. становить 8332 дол., що в 2-3 рази менше ніж ВВП на душу населення Росії, Польщі, Білорусії. Крім того темп зростання ВВП України на душу населення є найнижчим серед інших досліджуваних країн. Якщо у Грузії за рік ВВП на душу зріс на 370 дол., то в Україні лише на 37 дол.

–  –  –

Україна за рівнем охоплення освітою посідає високе 30-те місце серед 187 країн, станом на 01.01.2014 р., (Україна поступається лише на 0,3 Польщі та на 0,2 Білорусії) та має стабільні темпи підтримки цього показника на високому рівні. Найвищий рейтинг за 2014 рік має Норвегія та Австралія з показником 0,91 та 0,927, найгірші показники у Нігерії 0,198, а такі країни як Монако, Сомалі взагалі не попали до рейтингу. Однак очікувана тривалість життя в Україні є досить низькою. Так, якщо в Грузії цей показник становить на рівні 74,3 роки, то в Україні – 68,5 років. За цим показником Україна, серед наведених вище країн, опереджає лише Росію, на 0,6 року (тобто на 7 місяців).

Погіршення індексу людського розвитку для нашої держави буде означати не лише падіння рейтингу на міжнародній арені, а також і зниження інвестиційної привабливості, зменшення кількості туристів та призведе до зростання невдоволення населення. Тому нашій державі необхідно не допустити різкого падіння значення ІЛР, шляхом вирішення проблем:

1. Стабілізувати економіку та курс гривні, підвищити інвестиційний клімат країни [5].

2. Проводити більш жорсткі заходи по боротьбі з тіньовою економікою, корупцією та прискорити реформування економіки, що в результаті призведе до зростання сукупного ВВП.

3. Підвищення рівня якості життя населення та медичного обслуговування, стимулювання розвитку охорони праці на підприємствах.

Отже, індекс людського розвитку відображає стан людського потенціалу населення країни. Нині Україна за показником ІЛР займає 83 місце станом на 01.01.2014 р., де найближчими сусідами є Перу (82 місце, Грузія 79, Вірменія 87). Згідно цього показника, Україна має низький економічний розвиток (низький рівень ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності) та низький рівень життя і захисту населення. Показником, що підтримує Україну на високому рівні є рівень освіченості, що підтримується завдяки великій кількості навчальних закладів.

Список використаної літератури:

1. Індекс людського розвитку [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Індекс_людського_розвитку

2.Центр гуманітарних технологій: ООН опублікувала Індекс людського розвитку в країнах світу 2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.fundgp.org/ua/events/news/885/

3.United nations development programme : Human Development Reports [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/data

4.Рейтинги...[Текст] // Маркетинговые исследования в Украине. - 2014. - № 4. - С. 50Мотриченко В. M. Інвестиційна привабливість України: стан та шляхи активізації /В. М. Мотриченко //Фінансовий простір. – 2011. – № 4 (4). – С. 37-42

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ГОЛОВНІ

ПРОБЛЕМИ

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«        Вельмишановний Запрошуємо Вас взяти участь у Щорічній традиційній весняній конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів, яка відбудеться 16-17 травня 2011 року в м. Одеса. Засідання конференції будуть проводитись в приміщенні комплексу «Сады Победы» (Україна, м. Одеса, пл. 10-го квітня). В рамках конференції передбачена виставка лікарських препаратів, медичної техніки, медичного обладнання, виставкапродаж медичної літератури та інше. ПРОЇЗД: від...»

«ПРОГРАМА ООН З НАВКОЛИШНЬОГО ЗАЯВКА ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ЮНЕП) ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ на участь у ІІ міжнародному екологічному ДЕРЖАВНА ВИЩА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА 25 вересня 2014 року форумі «Зелена економіка. Зелені інвестиції. ШКОЛА 08.00-10.00 реєстрація учасників Зелений туризм» ІМ. КС. БРОНІСЛАВА МАРКЕВИЧА В 10.00-12.45 відкриття форуму, пленарне ЯРОСЛАВІ Прізвище, ім’я, по-батькові _ робота конференції «Стратегія засідання, МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ _ «зеленого»...»

«Моделювання стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки О. М. ТУРi У статті досліджено основні фактори, що впливають на встановлення оптимального співвідношення між темпами економічного зростання та рівнем антропогенного тиску на навколишнє природне середовище. На основі аналізу зазначених факторів виділено 7 типів моделей споживання невідновлювальних природних ресурсів, що визначають характер їх споживання у середині країни. Запропоновано науково-методичні положення до...»

«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми та перспективи розвитку Всеукраїнська студентська науково-практична конференція УДК 657 Проблемні питання обліку операцій з продажу товарів на підприємствах та шляхи їх вирішення Автор: Пасько В.В., студентка, Національний університет кораблебудування У ринковій економіці України торговельні підприємства функціонують в жорстких умовах конкурентного середовища, тому вони повинні докладати максимум зусиль для втримання своїх позицій. Це зумовлює...»

«УДК 37.013.42 С. В. Коношенко, Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ) ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СІМ’ЄЮ Коношенко С. В. Загальні засади роботи соціального педагога з сім’єю У статті розкрито мету, завдання, напрями та види соціально-педагогічної роботи з сім’єю, виділено її особливості, визначено функції та ролі соціального педагога, а також запропоновано шляхи оптимізації цієї сфери його діяльності. Ключові слова:...»

«УДК 658.012.32 О.П. Величко Дніпропетровський державний аграрний університет СУТНІСТЬ РАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ І ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З МЕНЕДЖМЕНТОМ © Величко О.П., 2012 Введено поняття “раціоналістична логістика” і “забезпечувальна логістика” та запропоновано розглядати їх як основні напрямки розвитку логістичної науки у системі підприємницької діяльності. Опрацьовано особливості логістичного управління і управління логістикою через суб’єкт-об’єктні відносини та характер зв’язку з...»

«МАРКЕТИНГ 171 УДК 339.138.658 Кубишина Н.С. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України “КПІ” МЕТОДИКА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ ТОВАРІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ Викладено маркетинговий підхід до формування товарного асортименту. Значне місце відводиться розробленню стратегічного набору товару на промисловому ринку. Запропоновано алгоритм процесу розроблення товарного асортименту з урахуванням аналізу внутрішніх та зовнішніх факторів асортименту. Marketing approach to...»

«Економічні науки Література 1. Комітет прав жінок та рівних можливостей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.europarl.eu.int/committees/femmhomeen.htm 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 03/09/2008 EP: non-legislative resolution; 27/05/2008 EP: decision of the committee responsible, 1st reading/single reading 3. Portrayal og Gender. EASA, May 2008. Published by EASA, Brussels, 2008 – 39 p.4. Нечипоренко Л. Запобігання гендерній дискримінації в рекламі / Нечипоренко Л.,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕФОРМИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ Аналітична доповідь Київ–201 УДК 336.1+338.24.021.8(477) Р За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Молдован О. О. (керівник авторського колективу); Шевченко О. В., к. е. н. (1.3, 2.3, 3.3); Єгорова О. А. За редакцією к. е. н., с. н. с., заслуженого економіста України Я. А. Жаліла Електронна версія:...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Непочатов Сергій Іванович УДК 334:7:657:338.467 АУТСОРСИНГ ОБЛІКОВИХ ФУНКЦІЙ У КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті економіки промисловості Національної академії наук України (м. Донецьк). Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»