WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 24 ] --

2. О. А. Коваль, О. І. Ночвай Проблеми та перспективи впровадження медичного страхування в Україні// Ефективна економіка [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2905

3. Говорушко Т. А. Страхові послуги: навч. посіб. / Т. А. Говорушко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

4. Карпишин, Н.І. Обов'язкове медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи [Текст] / Н.І. Карпишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – у 4-х томах. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – 2004. – Т. 1, вип. 190. – С. 302

5. Міністерство охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150211_0.html#2

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

НАСЕЛЕННЯ

–  –  –

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку України, в умовах нестабільної соціальної та політичної ситуації, в умовах посилення процесів євроінтеграції, питання соціальної політики є дуже важливим. Це пов’язане з тим, що дослідження сучасної моделі соціальної політики нашої держави, її структури та дослідження міжнародного досвіду дозволяють розробити на цій основі науково-методичні та практичні рекомендації, спрямовані на вирішення існуючих проблем. Однією з них є проблема забезпечення і підтримки малозабезпечених прошарків населення.

Мета роботи полягає у розгляді наявної системи надання пільг та компенсацій населенню країни, як складової системи соціального захисту та виявлення її внутрішніх протиріч і недоліків.

Виклад основного матеріалу. Соціальна політика сучасної держави – це комплекс соціально-економічних заходів держави, підприємств, організацій, місцевих органів влади, спрямованих на захист населення від безробіття, підвищення цін, знецінення трудових заощаджень тощо [1].

Соціальна захищеність включає систему заходів, що захищають будь-якого громадянина країни від економічної та соціальної деградації в результаті безробіття, хвороби, виробничої травми, народження дитини, інвалідності, старості тощо, а також надання медичних послуг та допомог сім’ям з дітьми [2].

В Україні право на соціальне забезпечення гарантується Конституцією.

Система соціального забезпечення включає пенсії, допомогу тим, хто працює (при тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах та ін.), допомогу сім’ям, в яких є діти, допомогу по безробіттю. Однак в Україні у зв’язку з обмеженням фінансових ресурсів розмір такого роду допомоги майже мізерний [3].

Проаналізувавши наявні державні гарантії в Україні ( а саме: прожитковий мінімум, середній розмір місячної пенсії та мінімальний розмір заробітної плати) та їх динаміку з 2010 по 2014 рік, можна побачити, що соціальні виплати, які займають друге місце серед джерел доходів населення, постійно збільшуються (прожитковий мінімум: з 701 до 1176 грн.; середній розмір місячної пенсії – з 1032,6 до 1526,1 грн.; мінімальний розмір заробітної плати – з 922 до 1301 грн. відповідно) [4]. Проте це супроводжується одночасним підвищенням рівня цін (з 109,1 до 119%) на товари і послуги. З цього випливає, що такою соціальною політикою не досягнуто жодного результату, який би покращив добробут населення.

Розглянувши світові моделі державної політики соціального захисту, варто зазначити, що для України корисною вбачається соціал-демократична модель в цілому і, зокрема, такі моделі соціального ринкового господарства, в яких найбільш помітно виражена соціальна орієнтація. Вони більшою мірою пов’язані з українськими соціальними традиціями, у яких важливе місце посідали ідеї соціальної справедливості і захищеності.

Соціальні гарантії мають здійснюватися за трьома основними напрямами.

Перший полягає в тому, що держава повинна гарантувати кожному громадянинові, зайнятому трудовою діяльністю, нормальний рівень добробуту через мінімальний рівень заробітної плати, її індексацію, помірні податки і невтручання у підприємницьку діяльність.

Другий напрям – це задоволення пріоритетних потреб суспільства, які держава не може довірити кожному громадянину особисто (потреби у здобутті загальної освіти, вихованні дітей і підлітків, підготовці кадрів, організації охорони здоров’я і т.д.) за рахунок бюджету.

Третій напрям – має на меті вирівнювання рівнів життя окремих груп населення, недостатня забезпеченість яких пов’язана переважно з причинами, що не залежать від їхніх трудових зусиль (стан здоров’я, вік, втрата роботи, кризові явища в економіці).

Останніми роками країна вирішувала складні соціальні проблеми не маючи відповідної концепції. Головною проблемою є те, що в основу соціальної політики нашої держави покладені соціальні мінімуми. На відміну від соціального мінімуму, соціальний стандарт – це гарантія високого рівня і якості життя, який держава зобов’язується забезпечити громадянам. Як відомо, якість життя – це індикатор, за яким оцінюють успішність країни. Для розроблення ефективних соціальних стандартів необхідно виробити чітку соціальну стратегію держави. Державні бюджети на наступні роки також потрібно формувати з точки зору соціальних стандартів.

Висновки. При вирішенні соціальних проблем держава повинна запровадити цивілізовані соціальні стандарти. Визначаючи розміри заробітних плат, пенсій, соціальних допомог, необхідно відштовхуватися від розрахунків, спрямованих на встановлення реального, а не надуманого «споживчого кошика». Такі розрахунки мають стати базовими при визначенні розмірів соціальних виплат, що забезпечують гідний рівень життя всього населення та окремих його груп.

Останні події на території України підкреслюють важливість соціальних виплат, адже війна провокує необхідність надання грошової допомоги через втрату годувальника, інвалідність та у зв’язку зі збільшенням кількості безробітних через їх переселення з територій АТО. Важливим є те, що ці виплати можуть бути єдиним джерелом доходів, тому потрібно підтримувати їх на достатньо високому рівні.

Список використаної літератури:

1. Башнянин. П.Ю. Лазур, B.C. Медведев. - К.: Ніка-Центр. Етьга, 2009. - 442 с.

2. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-XIV

3. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Київський університет права НАН України, 2008. - 198с.

4. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу до док. : http://www.ukrstat.gov.ua.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У СВІТІ

–  –  –

Проблеми народонаселення мають глобальний характер так само, як екологічні й енергетичні проблеми, тому їх вирішення повинне бути пріоритетним для людства. Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати абсолютні та відносні показники демографічної ситуації у світі, розглянути проблеми демографії сьогодення та запропонувати шляхи їх вирішення.

Чисельність населення на земній кулі неухильно зростає протягом, принаймні, останніх 2 тис. років, однак найбільш інтенсивне зростання населення на Землі відбувається останні 200 років. Нині чисельність населення збільшується зі швидкістю приблизно 85-90 млн осіб щороку. Нещодавно народжуваність у багатьох країнах стала знижуватися, але у близькому майбутньому це призведе лише до уповільнення зростання чисельності, а не до досягнення постійного рівня чи його зниження. Однак демографічні проблеми зводяться не тільки до приросту населення, а й до інших факторів, зокрема, природнокліматичних особливостей регіонів, стану зовнішнього середовища, економічних і соціальних умов життя. Основними демографічними показниками суспільства є чисельність населення, народжуваність, смертність і середня тривалість життя.

Народжуваність - це процес відновлення суспільства за рахунок появи нового життя. Порівнюваним показником, що характеризує рівень народжуваності в тій чи іншій країні, є коефіцієнт народжуваності (розподіл абсолютної кількості немовлят до загальної кількості населення). За переписами населення, країнами - лідерами за чисельністю (млн. осіб) є такі:

Китай - 1345 (19,48 % від населення Землі), Індія - 1214 (17,38 %), США - 312 (4,52 %) (станом на липень 2011 р.), Індонезія - 231 (станом на липень2010 р.), Бразилія - 195, Пакистан - 173 (станом на липень2011 р.), Бангладеш - 162, Нігерія - 155, Росія - 143 (станом на січень 2011 р.), Японія - 128 (станом на березень2010р[.Режимдоступу:http://pidruchniki.com/1074081337978/ekologiya/h arakteristika_demografichnoyi_situatsiyі].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Відносним показником, що характеризує рівень смертності населення є коефіцієнт смертності, який визначається відношенням кількості померлих до загальної кількості населення в розрахунку на 1000 осіб. В Україні станом на 2012 коефіцієнт смертності склав 15,76 на 1000 осіб. Вищий показник у Південно-Африканській Республіці – 17,23. За Україною розмістились також Лесото (15,18), Чад (15,16), Гвінея-Бісау (15,01) та Афганістан (14,59). На восьмому місці Сомалі (14,55), дев’ятому Болгарія (14,32) і замикає десятку лідерів країв за рівнем смертності населення Свазіленд (14,21) [Режим доступу:

www.hiv.org.ua/UserFiles/новини/2013/М_2012_2007].

Тривалість життя людини залежить від багатьох факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Наука, що вивчає проблеми старіння, з'ясовує основні його закономірності, починаючи з молекулярного і клітинного рівнів і закінчуючи цілісним організмом, називається геронтологією. Середня очікувана тривалість життя при народженні у різних країнах різниться. Наприклад станом на 2012 р., в Італії - 83 роки, Японії - 82 роки, Норвегії - 80 років, Ісландії - 81 рік, Греції років, США - 78, Китаї - 73 роки, Україні - 67 років, Узбекистані - 66, Росії Таджикистані - 63 роки, Зімбабве - 36 років [Режим доступу:

http://pidruchniki.com/1074081337978/ekologiya/harakteristika_demografichnoyi_si tuatsiyi].

Демографічна криза виявляється у глибокому порушенні відтворення населення, що загрожує самому його існуванню. Протягом усієї історії людства аж до кінця XVIII ст. причинами демографічної кризи були часті голод, епідемії та війни: зумовлений ними високий рівень смертності призводив до скорочення чисельності населення деяких країн і регіонів світу, а інколи і до повного обезлюднення територій. Історичний процес зміни репродуктивної поведінки у деяких промислово розвинених країнах виявляє тенденцію до зниження рівня народжуваності нижче від необхідного для простого відтворення населення, що і є причиною сучасної демографічної кризи.

За останніми прогнозами експертів ООН, населення Землі до 2023 р. може скласти 8 млрд, до 2050 р. досягне 9 млрд, а до кінця століття становитиме 10,1 млрд. При цьому збережеться тенденція приросту чисельності людей в основному за рахунок найбідніших країн, що тільки посилить проблему бідності в масштабах планети. Експерти стверджують, що найбільш "багатонаселеною" державою стане Індія, яка обжене Китай, що лідирує нині.

До 2050 р. чисельність населення Індії перевищить населення Китаю майже на 200 млн. осіб.

Якщо проблема світової політики з регулювання населення - це поки питання теоретичне, швидше, предмет обговорення завтрашнього дня, то тема тісної інтеграції демографічної і соціально-економічної політики – це задача, вирішення якої вже нині шукають і національні уряди, і міжнародні організації.

Список використаної літератури:

1. Сайт Вікіпедія. Розділ демографія.-[Електронний ресурс] – Режим доступу:Uk.wikipedia.org/wiki/Демографія.

2. Олійник Я.Б. «Основи екології». [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://westudents.com.ua/glavy/13253-63-harakteristika-demografchno-situats.html.

3. Сайт Об’єднаної організації націй. -/.[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.un.org/.

4. СайтStudlancer[Режимдоступу:http://pidruchniki.com/1074081337978/ekologiya/harakt eristika_demografichnoyi_situatsiyi].

FEATURES OF SOCIAL ORPHANHOOD IN UKRAINIAN FAMILIES

–  –  –

Introduction. Child orphanhood is a serious problem in the entire world.

Nowadays, a vast number of families in Ukraine suffer from separation. One of the reasons for such a situation is economic migration of parents who leave their homes in order to work abroad.

Single mothers and fathers, even the entire families’ leave Ukraine to seek job opportunities in foreign countries. In the special economic publications, children left in Ukraine are called “Euro-orphans”. The term “Euroorphanhood” denotes such a situation where someone has been deprived of one or both parents since they left the country in order to work abroad. This phenomenon is considered as one of the “social orphanhood” subcategories. In the documents issued by the Ombudsman for Children there is a definition of Euro-orphanhood, which is referred to as a kind of “phenomenon that is experienced by children abandoned by their parents leaving homes in order to work abroad... who, deprived of permanent contact with at least one parent, feel like orphans” [1, p.2].

Purpose is to provide social orphanhood as a negative consequence of the economic migration of parents for Ukrainian families Basic results. A migrating family is a single or no-parent family in which nearly all the family ties are broken. The lack of quality time spent together damages the relationships resulting from common experiences and mutual efforts. The lack of shared spiritual, moral and religious values leads to criticism of their sense, debasement of moral values and authorities, as well as loss of belief in their importance for social development of human beings. As a consequence of improperly developed family ties, children display improper behaviour which impacts on their social contacts that in many different forms shape psycho-social family bonds. Three elements are essential to maintain appropriate relationships within a family: parental presence, quality time spent together and common involvement in both everyday activities and celebrations.

When one of the parents leaves the family, the other takes over all the responsibilities, which results in a lack of free time that could be devoted to the child.

Broken family bonds between the child and the absent parent becomes a serious problem. When father and mother fulfil their family roles properly, they are able to create conditions for mutual understanding, assistance and friendliness among family members [2].

Separation caused by parents’ economic migration to improve the family financial situation is the factor which significantly influences typical everyday life.Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Державний комітет статистики України Управління статистики у місті Севастополі Каталог статистичних видань на 2011 рік м.Севастополь СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА, СТАТИСТИКА ПОСЛУГ І НАСЕЛЕННЯ Статистичні збірники «Транспорт і зв`язок м.Севастополя за 2010 рік» Містить дані, які характеризують транспортний комплекс і зв`язок м.Севастополя. Інформація містить основні показники роботи та використання автомобільного, водного та тролейбусного транспорту, зв`язку в динаміці та по районах міста. Кількість...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов підпис _ _ 2014 р. ПРОГРАМА переддипломної практики студентів 6 курсу спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць менеджменту відповідає стандартам. зовнішньоекономічної діяльності Підписи авторів_ Протокол №...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІКОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТРАНСПОРТУ СЕРІЯ ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ВИПУСК 20 КИЇВ 201 УДК 3 Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 20. – ДЕТУТ, 2012. – 404 c. Збірник містить 46 статей, присвячених теоретичним, методологічним і прикладним проблемам економіки...»

«О.Д. Наровлянський Збірник Завдань для державної підсумкової атестації з правознавства 11 клас Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ Центр навчально-методичної літератури УДК 373.5.091.26:340 ББК 74.266.7 Н30 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від р. № ) наровлянський О.д. Н30 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства : 11-й кл. / Олександр Данилович Наровлянський. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014. — 48 с. ISBN...»

«УДК 330.322.5 Голенко М. Ю. магістр, Войтко С. В. канд. економ. наук, доцент ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ Вступ У процесі розвитку економіки, інтеграції країн у світову економічну систему з’являються нові можливості для інвестиційної діяльності. Інвестори зацікавлені не тільки у надійності тих цінних паперів, які мають намір придбати, а й у надійності самого емітента. Адже існує загроза, придбавши акції, близькі до ідеальних...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ” (для магістрів) Київ 2004 Підготовлено доктором політичних наук, професором В. О. Храмовим Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 2 від 15.10.03) Рецензент доктор політичних наук, професор А. В. Антонюк Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Храмов В. О. Навчальна програма дисципліни “Методика викладання політології” (для магістрів). — К.:...»

«The Consortium Міжнародний центр for Enhancement приватизації, інвестицій of Ukrainian Management Education та менеджменту Викладацький склад закладів бізнес-освіти в Україні: стан та проблеми Результати анкетування У липні вересні 2000 року Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні спільно з Міжнародним центром приватизації, інвестицій і менеджменту здійснив опитування викладачів вищих навчальних закладів України, що прийняли участь у організованих Консорціумом Літніх школах....»

«Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації Міжнародна науково-практична конференція ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОРПОРАЦІЙ: ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ Автор: О.В. Нусінова, Міжнародний науково-технічний університет, м. Київ В процесі оцінки рівня економічної безпеки корпорацій обов’язково повинен враховуватись рівень економічної безпеки підприємств, підпорядкованих холдинговій компанії. Слід зазначити, що доцільно проводити оцінку рівня економічної безпеки окремо холдингової компанії та кожного...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено д. е. н., проф. кафедри менеджменту організацій О. В. Куроченком Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій (протокол № 9 від 25.05.09) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Куроченко О. В. Навчальна програма дисципліни “Вступ до спеціальності “Менеджмент...»

«5. Лук’яненко Д. Г., Поручник А. М. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку. — К.: КНЕУ, 2006. — Том І. — С. 261.6. http://economics.lb.ua/news/2011/10/05/117870_Stabilnost_ukrainsko y_finansov.html 7. Олександр Сугоняко // Президент Асоціації українських банків // 8. http://economics.lb.ua/news/2011/10/05/117870_Stabilnost_ukrainsko y_finans ov.html 9. http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Rock 10. http://en.wikipedia.org/wiki/Subprime_lending...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»