WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 20 ] --

Згідно з «Доповіддю про людський розвиток – 2013» ПРО ООН, п’ятірка лідерів за досліджуваним індексом сформувалася у складі Норвегії, Австралії, Швейцарії, Нідерландів та США, а найгірші показники належать Нігер та Демократичній республіці Конго по 0.304. Найвищу позицію із колишніх радянських республік має Естонія (33), яка входять до групи країн із дуже високим рівнем розвитку. До цієї ж групи належать і Литва (35) та Латвія (48).

Інші пост-радянські країни входять до групи країн із високим та середнім рівнем людського розвитку. Із них лідерство тримає Білорусь (53). Росія - на 57 позиції. Нижче України за рівнем людського розвитку серед пост-радянських країн - Вірменія (87), Туркменістан (103), Молдова (114), Узбекистан (116), Киргизстан (125) та Таджикистан (133) [4].

Таким чином, в Україні спостерігається негативна динаміка рейтингу серед країн світу за досліджуваним індексом і якщо не покращити сучасний стан економіки і медицини наша країна географічно знаходячись в Європі надалі поступатиметься у світових рейтингах країнам з менш розвинених частин світу.

Список використаної літератури:

1. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз (колективна монографія) / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 367 с.

2. Зуб М.Я. Зарубіжний досвід оцінки сучасної парадигми підвищення людського потенціалу // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Економіка» – Ів.-Франківськ:

Плай, 2009 – Вип. 7– С.98-103.

3. Аналіз національної економіки (2003) /.[Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://library.if.ua/book/62/4486.html.

4., Індекс розвитку людського потенціалу 2013 (рейтинг України) /.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitkulyudskogo-potencialu-2013-reyting-ukrayini.

ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ

РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

–  –  –

В умовах кризового стану української економіки в цілому, ринок праці має свої особливості функціонування. Ринок робочої сили, або як його ще називають, ринок праці, має принципову особливість його складовими є безпосередньо живі люди, які не тільки виступають носіями робочої сили, а й наділені специфічними особливостями: психофізіологічними, соціальними, культурними, релігійними, політичними і т.д. Ці особливості роблять істотний вплив на мотивацію і ступінь трудової активності людей і відбиваються на стані ринку робочої сили в цілому, що і складає актуальність дослідження проблеми.

Метою статті є аналіз закономірностей впливу демографічної ситуації на функціонування ринку праці в Україні та виявлення засобів поліпшення ситуації на ринку праці у майбутньому.

Функціонування ринку праці в Україні напряму пов’язано з демографічними процесами, що відбуваються в країні. Умовно їх поділяють на природний і механічний рух населення.

Як природний, так і механічний рух населення сприяє з одного боку збільшенню чисельності трудового потенціалу країни, а з іншого – його скороченню. Проаналізуємо тенденції та особливості впливу природного та механічного руху на стан ринку праці в Україні.

Станом на 1 січня 2015 року спостерігається негативний демографічний приріст. Кількість народжених становить 34981 особу, а кількість померлих – 55287 осіб, що дає скорочення населення у розмірі 20306 осіб. Така тенденція характеризується скороченням кількості працездатного населення з причин смерті, а також великим навантаженням на трудові ресурси у майбутньому. Це призведе до збільшення відсоткової частки пенсіонерів у суспільстві та до загострення проблеми батьків і дітей. [1] Механічний (або міграційний) рух населення характеризується позитивним приростом. На 1 січня 2015 року кількість прибулих становила 29106 осіб, тоді як кількість вибулих – 28853 особи. Таким чином, приріст населення з причин міграції становить 2253 особи. [1] Слід зазначити, що в Україні спостерігається високий рівень безробіття та низький рівень заробітної плати, що призводить до відтоку працездатного населення в інші країни, що мають більш високий показник розвитку ринку праці та рівень середнього доходу на душу населення.

Слід зазначити, що зменшення кількості населення в цілому призводить до скорочення трудового потенціалу (працездатного населення), що представлено в таблиці 1.

–  –  –

Таким чином, частка працездатного населення в середньому протягом 2009-2013 років становила близько 44%, що свідчить про критичний стан на ринку праці.

Також, стрімке старіння населення буде знижувати фінансову спроможність працездатних громадян, негативно впливаючи на економіку, систему пенсійного забезпечення та охорону здоров’я.

Для України, як і для інших країн Європи, сьогодні актуальною є проблема скорочення чисельності населення. Різке зменшення народжуваності, зростання смертності, зокрема смертності людей працездатного віку, спричинило випереджальне скорочення чисельності працездатного населення, небезпечне зменшення трудового потенціалу, що загрожує сповзанню України в деградаційну спіраль, за якою робоча сила вибуває і не відтворюється [2].

Отже, демографічні процеси мають прямий вплив на функціонування ринку праці. В Україні спостерігається погіршення демографічної ситуації, що призводить до нестабільної та критичної ситуації на ринку праці. Протягом тривалого часу держава фактично не застосовувала дієвих механізмів впливу на демографічну ситуацію, що призвело до поглиблення кризового характеру явища, руйнації основ та передумов процесу відтворення демографічного та трудового потенціалу України. [3] Слід зазначити, що необхідно приймати міри зі стабілізації та покращення демографічної ситуації в Україні, що даватиме позитивний вплив та приріст на ринку праці держави у майбутньому.

Поліпшення демографічної ситуації звичайно слід пов'язувати з виходом із соціально-економічної кризи. Але подолання кризових явищ у відтворенні населення буде тим успішнішим, чим скоріше буде взятий на озброєння науково-обгрунтований підхід до поліпшення умов життя населення, а значить і умов його відтворення. Це поліпшення має бути найважливішою метою побудови суверенної держави і проведення соціально-економічних реформ. Для ефективного й результативного впливу на ситуацію необхідно застосовувати принцип комплексного підходу на основі конкретизації заходів державної політики, направлених на зміну передумови розвитку демографічних процесів для забезпечення демографічної бази розвитку власного трудового потенціалу, на підвищення ефективності використання наявних трудових ресурсів та оптимізацію системи підготовки кадрів.

Список використаної літератури:

1. «Державний комітет статистики України» [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Демографічна криза в Україні. Її причини та наслідки // Збірник матеріалів. – К.:

Парлам. вид-во, 2003. – 449 с.

3. «Вплив демографічних чинників на формування ринку праці» [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://forum.kneu.net.ua/showthread.php ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

–  –  –

Актуальність теми. Невід’ємною частиною демократичного розвитку будь-якого суспільства, в тому числі й українського, є рух до гендерної рівності та подолання всіх форм гендерної дискримінації.

Без досягнення ґендерної рівності, що має сенс з економічної, соціальної та політичної точок зору, забезпечення сталого розвитку на сьогодні є неможливим. Збільшення чисельності економічно активного населення за рахунок розширення участі жінок у всіх сферах суспільства, використання потенціалу обох статей, сприяє економічному зростанню та сталому розвитку громад. Ґендерна рівність має чисто економічний сенс, тому що країна, яка не використовує повною мірою потенціал усього населення, не може бути успішною економічно.

Діючі механізми та інструментарії забезпечення ґендерної рівності в Україні досі залишаються недосконалими. Це не дозволяє значною мірою протидіяти ґендерній нерівності, викорінити існуючі стереотипи щодо ролі жінок і чоловіків у суспільстві, а також у повному обсязі досягти цілей державної політики щодо створення умов для реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Ґендерна нерівність спричиняє загострення політичних, соціально-економічних, культурних та інших проблем у суспільстві.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


З огляду на це, метою роботи єздійснення порівняльного аналізу гендерної рівності взаємовідносин в Україні в контексті євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства та держави є важливою умовою й гарантією утвердження демократії в Україні та запорукою її європейської інтеграції. Формування та регулювання державної політики з утвердження ґендерної рівності здійснюється у відповідності з міжнародними зобов’язаннями і законодавством України. Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок»гендерна рівністьтрактується як рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства [1].

Ґендерні відношення пронизують всю культуру, суспільний устрій, державні інститути, методи прийняття рішень і стиль мислення. Вони накладають потужний відбиток на мову, звичай, мистецтво, навіть на виробництво.

За даними звіту Світового Економічного Форуму, Україна посідає 63 місце серед 134 країн за показниками ґендерної рівності. Це щорічне дослідження визначає баланс між участю жінок та чоловіків у економічному та політичному житті країн, а також у доступі до освіти та охорони здоров’я. Критеріями визначення гендерної рівності є:участь в політичному житті країни;в економічному житті країни;доступ до охорони здоров’я та освіти.

Серед цих 134 країн, спираючись на вище зазначені критерії, українки програють найбільше в рівні представництва у політичному житті – у цьому рейтингу Україна займає аж 105 місце, хоча на сьогодні в українському парламенті налічується п’ятдесят жінок, що становить 11% від його загального складу [2]. Однак, це найбільша кількість жінок у Верховній Раді за всю історію незалежної України.

Щодо положення жінок в економіці, ситуація в Україні дещо оптимістичніша – 43 місце. Жіноче підприємництво в Україні явище не нове, але воно досі залишається темою прискіпливої уваги і породжує низку дискусій. Згідно досліджень які проводили американські і українські соціологи у січні-березні 2015 року, 77% підприємців – чоловіки. З поміж усіх секторів української економіки найбільше жінок-підприємців задіяно у громадському харчуванні, торгівлі та послугах, а найменше їх у будівельному бізнесі. І чим більше підприємство, тим більша ймовірність, що його очолює чоловік. Чоловіки загалом займають більшість керівних позицій та отримують в середньому на 30% вищу заробітну плату.

Найкращу оцінку Україна отримала за показником доступу до освіти – 23 місце. Жінки і чоловіки мають однаковий рівень загальної освіченості (100%) та еквівалентний доступ до початкової та середньої освіти. У вищій та професійній освіті жінки навіть переважають: на 88 жінок припадає 71 чоловік [2].

Однією з проблем українського суспільства, є домашнє насильство над жінками. Безпорадність жертви, зневіра суспільства щодо можливості отримати допомогу в міліції, корумпованість судів призводять до байдужості родичів жертв, їх свідків і громади в цілому.

Так, за інформацією Департаменту сімейної політики Міністерства соціальної політики України, протягом першого півріччя 2013 року по допомогу з приводу насильства в сім’ї звернулися 51 713 осіб, де левову частку становлять звернення саме жінок (48 621 особа) [3].

Відповіддю на проблему насильства в Україні є прийняття закону «Про попередження насильства в сім’ї» який набув чинності в 2002 р. та був змінений у 2009 році, оскільки містив дискримінуючу статтю про віктимну поведінку.

Напрямами досягнення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції можуть бути наступні кроки: зниження безробіття серед жінок та підвищення соціального статусу жінки; усунення гендерної нерівності в оплаті праці;проведення роботи з діючими центрами зайнятості, щоб вони враховували різноманітні потреби жінок при пошуку робочого місця та гідної заробітної плати;державне правове стимулювання залучення жінок до партійної діяльності.

Висновки. Гендерний аналіз українського суспільства дав змогу виявити так звані проблемні зони, які потребують активного втручання з боку держави та громадськості. Ними є: сфера зайнятості, політична сфера, охорона здоров’я, проблема освіти, гендерне насильство, проблема торгівлі людьми, становище жінок з особливими потребами та жінок, що виховують дітей-інвалідів.

Список використаної літератури:

1.Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток аналітичних центрів. – К., 2014.- С. 7-10.

2. Щорічний рейтинг гендерної рівності: в Україні жінки освіченіші за чоловіків, але в політику їм – зась. – [Електронний ресурс]-Режим доступу:http://povaha.org.ua/

3. Гендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення. – [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/124hendernastatystyka-ukrainy-suchasnyi-stan-problemy-napriamky-vdoskonalennia.

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

–  –  –

На сьогоднішній день актуальною залишається проблема гендерної диференціації доходів населення України, як однієї з причин майнового розшарування суспільства. Враховуючи теперішню світову фінансовоекономічну ситуацію, одним із пріоритетів економічно розвинених країн є реалізація політики гендерної рівності та зменшення розриву в рівні оплати праці чоловіків та жінок, оскільки це приносить вагомі результати як для економіки, так і для суспільства за рахунок зниження рівня бідності.

Метою дослідження є виявлення тенденцій і гендерних особливостей диференціації доходів населення України в умовах нестабільної економічної ситуації та дослідження європейського досвіду вирішення цієї проблеми.

Розрив у рівні оплати праці чоловіків та жінок є актуальною проблемою не лише для економіки України, але й своєрідною перешкодою на шляху до євроінтеграції. Обмеження залучення жінок до певних професій, неповний робочий день та різна оплата праці за одну і ту ж роботу для чоловіків та жінок зменшує ефективність використання людського потенціалу та сприяє посиленню розшарування верств населення, через нерівномірний розподіл доходу.Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«УДК 378.14 Н.В. Дубова Уманський державний педагогічний університет, кафедра художньої та технічної творчості РОЛЬ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ В статье раскрывается важность художественно-конструкторской подготовки будущих учителей трудового обучения как вида творческой деятельности. In the article importance of artistically-designer preparation of future teachers of the labour teaching opens up as a type of creative activity....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА ДМИТРІЄВ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ УДК [336.71:339.72](043.5) ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ Спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Державного вищого навчального...»

«Ланкова Ю.В. Фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства УДК 336.64 ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Ланкова Ю.В., ст. викладач, АМІ ОНМА В статті досліджено фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства. Проаналізований взаємозв’язок фінансових потоків з виробництвом, транспортом, постачанням, збутом та іншими господарськими функціями підприємства. Розглянуто чинники, які впливають на вибір необхідних інструментів та методів управління фінансовими...»

«КАТАЛОГ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 2000 – 2010 р.р. Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України Монографії Збірники наукових праць НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчальнометодичний посібник // За ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий Світ – 2000, 2010, 200 с. Азаренкова Г.М та ін. У посібнику розкриваються питання організації...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра менеджменту ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ Практикум Для студентів юридичного факультету денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.012.4+339.138](076.5) О-75 Рекомендовано методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 3 від 25.11.2010. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Самооцінка домогосподарствами Львівської області рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2010 року) СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК Львів – 2010 Самооцінка домогосподарствами Львівської області рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2010 року) Статистичний збірник/ Головне управління статистики у Львівській області: №...»

«МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 29 грудня 2004 року № 336 Про затвердження Випуску 1 Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 25 вересня 2013 року № 621 З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет РЕКЛАМА: ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2014 р. Київ 2014 Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено УДК 659.1 ББК У9(4Укр)421 Р 36 Реклама: інтеграція теорії та практики : тези доп. VIІІ Міжнар. Р 36 наук.-практ. конф. (Київ, 21 листопада 2014 р.) / відп. ред. Є.В. Ромат. – К. : Київ. нац. торг.-екон....»

«ООН Економічна та Distr. GENERAL Соціальна Рада Робочий документ 6 4 червня 2007 ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІЛЬНОЇ КОМІСІЯ та ТОРГІВЛІ КОНФЕРЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ СТАТИСТИКІВ УКРАЇНИ Спільний семінар ЄАВТ/ЄЕК ООН/ДКСУ “Економічна глобалізація: завдання для офіційної статистики” Київ, 3-6 липня 2007 Засідання 2 попереднього порядку денного ПИТАННЯ ДАНИХ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ КАНАДОЮ ТА США: ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ Підготовлено Арт...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “Міжнародне еконоМічне право” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено професором кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Н. В. Плахотнюк Затверджено на засіданні кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (протокол № 6 від 06.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом плахотнюк н. в. Методичні матеріали щодо...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»