WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 19 ] --

[Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/29/7045841/

3. Методичні рекомендації щодо проведення регіонального обстеження внутрішньо переміщених осіб-громадян України [Текст] / [редкол.: д.е.н., проф. Садова У.Я., к.е.н., проф.

Матковський С.О., к.е.н. Гринькевич О.С.] НАН Украхни. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». – Львів, 2014. – 40с.

4. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» : Повідомлення : Верховна Рада України. Офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlenny/98619.html

ІНТЕГРАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНУТРІШНЬО

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

–  –  –

У вітчизняних наукових публікаціях за міграційною тематикою виринула нова категорія – внутрішньо переміщені особи (ВПО). З-поміж різних зрізів досліджень, проведених у попередні десятиліття в Україні, які здебільшого стосувались трудової, освітньої, інтелектуальної, різновекторної міграції чи проблем біженців, ніхто не міг передбачити, що нині матимемо ситуацію, при якій перед наукою постане завданням визначити, що вона може запропонувати державі та суспільству, щоб проблема масового і стихійного внутрішнього переміщення населення з територій збройного конфлікту була регульована.

Безумовно, дуже важливими є обґрунтування соціальної захищеності ВПО, надання їм належної психологічної допомоги, розвитку соціальної інфраструктури згідно потреб приймаючих соціумів (найбільше – Донецької, Харківської, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської областей, м. Київ, на які припадає понад 80% усіх ВПО [1]). Однак вітчизняна наука у даній проблемній темі повинна виходити й на ширші обрії та обґрунтовувати, які переваги для ВПО (навіть у таких складних умовах), держави і суспільства може дати поточна ситуація. Іншими словами, має бути обґрунтований механізм інтеграції людського потенціалу ВПО у приймаючі суспільства з оптимізацією інтересів усіх сторін.

Тематика внутрішніх вимушених міграцій стає все більш актуальною у дослідженнях українських вчених. Для прикладу, це праці І. Войналович, С. Гаркавого, М. Кримової, З. Кузнецова, Е. Лібанової, У. Садової, Н. Тищенко, Ю. Харченко, С. Федорчука, Л. Щетініної та ін. Метою даного дослідження обрано наукове обґрунтування пріоритетів інтеграції людського потенціалу ВПО у приймаючий соціум з порівняно помірними навантаженнями на постійне населення та кращими передумовами соціально-економічного розвитку.

–  –  –

Людський потенціал мігранта розкриває його максимальні можливості, які він може використовувати у різних видах діяльності в нових середовищних умовах з відображенням на економічних, соціальних, екологічних та інших ефектах. Людський потенціал ВПО диференціюється залежно від місця їх розташування. Як правило, в наближених до територій збройного конфлікту регіонах концентруються особи з високим рівнем патерналістських очікувань.

Натомість у більш віддалені регіони, як правило, переміщаються особи, які або мають тут родичів, або готові і спроможні працевлаштовуватись, зокрема на засадах самозайнятості. Такі регіони зобов’язані реалізовувати регіональні програми самозайнятості ВПО, відтягуючи таким чином частину переміщеного населення з вищим людським потенціалом із проблемних (перевантажених) областей. Так само зростає значимість органів місцевого самоврядування, які мають усі шанси реалізовувати програми локального розвитку бізнесу з залученням потенціалу ВПО у рамках співробітництва з ЄС. На наше переконання, зразковим регіоном у цьому плані може бути Львівщина, яка мала досвід офіційного звернення ще навесні 2014 року до жителів АР Крим із запрошенням до переміщення в область. У цьому плані важлива оперативність та політична воля місцевих органів виконавчої влади. Маючи порівняно розвинений організаційний базис транскордонного співробітництва, Львівська область повинна ініціювати розробку регіональної програми розвитку підприємництва із залученням потенціалу ВПО та обґрунтуванням соціальної й економічної значимості її реалізації. Однак для цього має актуалізуватись наука, визначаючи пріоритети інтеграції потенціалу мігрантів та розробляючи методичні засади застосування програмно-цільових підходів розвитку самозайнятості в регіоні.

Список використаної літератури:

1. Ukraine : Internally Displaced People : Internal Displacement Map : UNHCR. The UN Refugee Agency [Access to resources] : http://unhcr.org.ua/attachments/article/1293/map40.jpg

2. Лібанова Е. М. Вимушене переселення з Донбасу : масштаби та виклики для України // Міжнародна науково-практична конференція «Внутрішньо переміщені особи в Україні :

реалії та можливості», 27 лютого 2015 р.: Інститут економіки та прогнозування

Національної академії наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/02/Libanova2015.pdf

ДЕФОРМАЦІЯ СТАТЕВО ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ

УКРАЇНИ

–  –  –

Поступальне переміщення певної вікової групи населення – когорти, однієї вікової градації до інших ми називаємо демографічною хвилею. Для більшості демографічних хвиль точками відліку виступають помітні деформації у статево-віковій структурі населення, пов’язані зі значними втратами населення, чи його імміграційним притоком. Кількісний аналіз різних статево-вікових пірамід дає змогу виявити структурні деформації населення і кількісно характеризувати відповідні демографічні хвилі аж до точок їх виникнення.

Вікова структура та режим відтворення населення України визначають соціально-економічну структуру країни. Вивчення особливостей зміни сучасної вікової структуру населення України, важливе для створення ефективної регіональної демографічної політики.[1] Мета даної роботи полягає саме у пошуках методичних підходів щодо врахування структурних деформацій і демографічних хвиль у регіональних геодемографічних процесах (ГДП).

Помітну роль у ГДП відіграють структрурно-вікові деформації населення.

Їх виявляють методами кількісного аналізу статево-вікових пірамід за такою методикою: на піраміді статево-вікової структури населення, складеної з інтервалом в один рік, візуально встановлюють "ями" – вікові групи з малою чисельністю населення, та "максимуми" – вікові групи, що мають відносно вищу чисельність населення за статистичними розподілами населення в пірамідах визначають контрольні вікові групи, що представляють зазначені мінімуми (ями) та максимуми, обчислюють кількість населення у кожній контрольній групі та її сусідній альтернативній, різниця між ними показує відносні втрати населення (негативна деформація) та відносне перевищення населення (позитивна деформація); встановлюють причини негативних і позитивних деформацій в Україні в цілому та у кожному окремому регіоні [1].

Проаналізуємо регіональні відмінності структурних демографічних деформацій населення України, деяких її областей. Аналіз графіків структурновікових деформацій населення окремих регіонів засвідчує помітні відмінності між ними, які надалі можуть бути використаними для різних групувань і типізації регіональних ГДП. Зокрема, графіки структурно-вікових деформацій регіональних ГДП різняться:

– за кількість і частотою деформацій;

– за амплітудою деформацій;

– за наявністю деформацій наскрізних, характерних до національного ГДП, таких, що проявляються у всіх регіональних ГДП.

За такими ознаками розглянемо регіональні ГДП і систематизуємо регіони за інтенсивністю та амплітудами структурно-вікових деформацій.[2, ст.39] Першу групу утворюють обласні регіони з максимальними деформаціями вікової структури населення — Донецький, Дніпропетровський, Харківський.

Для них характерні найбільші коливання у віковій структурі населення сягають 100-300 тис. осіб і значна кількість позитивних деформацій, що мають розмах до 50140 тис. осіб. Ці регіони мають найбільш порушену вікову структури населення, яку необхідно враховувати у прогнозах чисельності населення.

Демографічні хвилі від відносних втрат населення у наймолодшій групі населення (0-6 років) будуть відчутними у статевовіковій структурі з демографічним лагом у 20-30 років у близькій і середній перспективі – 2025роки та 2050-2075 роки.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Прогнозування чисельності населення на близьку й середню перспективу є найбільш складним, оскільки потребує певного врахування зазначених структурних деформацій та відповідних демографічних хвиль. Особливо помітною буде така деформація для Донецького регіону, де відносні втрати чисельності дітей у віці-0-6 років у 2001р. наближались до 300 тис. осіб. Помітний вплив на структуру населення протягом найближчих 10-15 років матимуть позитивні деформації на графіках ГДП зазначених регіонів у вікових групах 13-20 років. Прогнозування чисельності населення на близьку й середню перспективу є найбільш складним, оскільки потребує певного врахування зазначених структурних деформацій та відповідних демографічних хвиль [2, ст.39].

До другої групи, що об’єднує регіони з середнім рівнем структурновікових деформацій, віднесені АРК, Луганська, Запорізька, Закарпатська Львівська, Київська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська, Сумська області. Амплітуда деформацій у цій групі сягає 50-70 тис. осіб [2,ст. 40].

Третю групу регіонів зі слабкими структурно-віковими деформаціями населення утворюють Вінницька, Волинська, Івано-Франківська Хмельницька, Тернопільська, Житомирська, Полтавська і Чернівецька області. Для них характерні малі (до 15-25 тис. осіб) амплітуди негативних і особливо позитивних деформацій. Новітні деформації, пов’язані з загальною демографічною кризою, також мають помірні амплітуди. Характеристика демографічних деформацій окремих регіонів наведена нижче. Найменша інтенсивність деформацій статевовікової структури населення має ІваноФранківська область. Для АРК, Луганської, Харківської, Запорізької, Одеської і Львівської областей показові позитивні структурно-вікові деформації, пов’язані з притоком населення інших регіонів.[2. ст 40-41].

Список використаної літератури:

П. Є. Шевчук/закономірності формування статево-вікової структури населення 1.

України/ П. Є. Шевчук. 2009.

Вікторія Яворська/ Деформаці статево-вікової структури та їх наслідки// В.Яворська.

2.

2013.

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів)/ 3.

за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е.М. Лібанової. – К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.

ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ

–  –  –

Основне стратегічне завдання розвитку українського суспільства полягає в інтеграції у європейський простір, наближенні до кращих світових стандартів якості життя, повній реалізації можливостей повноцінного розвитку, забезпеченні прав і свобод громадян України [1,с.6]. Щороку Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй формується звіт про узагальнювальну оцінку людського прогресу, адже на будь-якому етапі розвитку людства залишаються три групи потреб людини: прожити довге й здорове життя;

набувати, розширювати й оновлювати знання; мати доступ до засобів існування, що забезпечують гідний рівень життя. Суть даного документу полягає у вивченні індексу людського розвитку (ІЛР). Визначення ІЛР є важливе для порівняння рівня життя різних країн. Мета даної роботи полягає у порівнянні ІЛР України з іншими країнами, а також аналіз динаміки зміни індексу.

Людський розвиток — це процес розширення можливостей людей обирати шляхи і засоби підвищення якості (стандартів) власного життя. Серед різних можливостей вибору визначальними вважаються довге і здорове життя, здобуття освіти, доступ до засобів, що забезпечують гідний життєвий рівень. Ці три можливості є провідними для людського розвитку, всі інші підпорядковуються їм, є другорядними відносно них. Поняття «людський потенціал» розуміється як міра втілення в людині здібностей, таланту, рівня освіти, кваліфікації та їх здатність приносити дохід, а Світовий банк включає в це поняття також стан здоров’я та якість харчування, ООН – освіту, професійний досвід, фізичний стан, здатність до виживання, інші характеристики, які забезпечують продуктивність і самозабезпеченість людей [2,с.100].

Людський потенціал вимірюється показником - індекс людського розвитку. Індекс людського розвитку (ІЛР) — спеціальний сукупний індекс, який на підставі відповідних показників дає узагальнюючу оцінку людського прогресу. Для визначення ІЛР за методикою ООН рекомендується враховувати три показники: ВВП на душу населення, середню очікувану тривалість життя при народженні, рівень освіти населення старше 25 років. Відповідно до величини ІЛР країни поділяються на три групи [3]:

з високим рівнем людського розвитку (0,800 і більше);

з середнім рівнем людського розвитку (0,500–0,799);

з низьким рівнем людського розвитку (менше 0,500).

За останні 10 років серед країн світу індекси розвитку людського потенціалу в переважній більшості держав поліпшилися (з показника 0.639 до 0.694), а 40 країн світу суттєво просунулися в даному рейтингу. Найкращу динаміку розвитку e 2013 році продемонструвала Лівія, піднявшись на 23 сходинки у рейтингу з 87 на 64 місце, таким чином ставши першою країною африканського континенту яка випередила Україну, підвищивши свій індекс з

0.725 до 0.769, а найгірша динаміка за досліджуваним індексом належить Португалії -3 позиції зниженя, яка закріпилася на 43 місці.

Щодо нашої країни, то незважаючи на відносний ріст індексів у 2009-10 роках, динаміка рейтингу навпаки погіршилася. У 2010 році Україні належала 69-та позиція, у 2011 – 76-та з показником 0.737, а в 2013 році 78-ма з показником 0.740. Традиційно "донизу" Україну тягнуть такі показники, як тривалість та рівень життя, а підтримує "на плаву" рівень освіти, який завжди позитивно впливав на імідж країни, адже за світовим рейтингом грамотності ми знаходимося на 29 місці. На момент набуття Україною незалежності, індекс людського розвитку був вищий, а ніж європейський та центральноазійський (0.714 проти 0.701), а на даний час він нижчий на 0.31 (0.740 проти 0.771).Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Дивак М. П. ЗАДАЧІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТАТИЧНИХ СИСТЕМ З ІНТЕРВАЛЬНИМИ ДАНИМИ Монографія Тернопіль «Економічна думка ТНЕУ» УДК 519.876.5 ББК 65B641 Д-4 Рекомендовано Вченою радою Тернопільського національного економічного університету (протокол №5 від 11.05.2010) Рецензенти: Квєтний Р. Н.: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького національного технічного університету; Личак М. М.: доктор фіз.-мат. наук, професор,...»

«UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ВБУДОВАНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУХОВОЇ ШАФИ ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ CANDY! ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Дякуємо Вам за покупку нашого виробу. Щоб використовувати всі можливості вашої нової плити, слід уважно прочитати цей посібник.• Уважно прочитайте керівництво, в ньому міститься важлива інформація щодо безпечної установки, експлуатації та обслуговування плити. Збережіть цей посібник, щоб звертатися до нього в майбутньому. • У разі продажу плити іншому...»

«Литвин Ю. Структуризація аудиторії мас-медіа в системі політичної комунікації [Електронний ресурс] / Ю. Литвин // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11lyospk.pdf. УДК 007:304:004.9 JEL Classification: D72, D83 Юлія Литвин Український Католицький Університет СТРУКТУРИЗАЦІЯ АУДИТОРІЇ МАС-МЕДІА В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація. У статті розглянуто поняття аудиторія мас-медіа,...»

«УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС [10, с.42]. Тобто, у співвідношенні «індивідуальне благо – колективне благо», «індивідуальні інтереси – колективні інтереси» повинні домінувати колективні переваги. В процесі формування спільної мети, в певній економічній системі можуть виникати конфліктні ситуації, які в значній мірі обумовлені неспівпадінням інтересів окремих членів групи. Але ці неспівпадіння повинні бути не дезінтегруючими, тобто не йти повністю в розріз з інтересами групи в цілому. Взагалі, конфліктні...»

«2 ФОНД СХІДНА ЄВРОПА. РІЧНИЙ ЗВІТ. ЗМІСТ Про Фонд Східна Європа..................................................... стор. 3 Склад Правління та Eкспертної ради Фонду Східна Європа......................... стор. 4 Звернення Президента Фонду Східна Європа.................................... cтор. 5 Про програми Фонду Східна Європа...............................»

«ВИДАННЯ “УКРАЇНСЬКЕ МІСТО” N65 СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК 9-11 вересня 2010 р. м. Ялта Директор видання: Маргарита Юрченко Експерти: Мирослав Пітцик Вікторія Сидоренко 01001, Україна, Київ, вул. Еспланадна, 4, к. 709 тел. (44) 486 2878, факс (44)486 2812 Свідоцтво про реєстрацію: КВ 3326 від 26.06.1998 Видання здійснене Асоціацією міст України в рамках проекту ДІАЛОГ за фінансової підтримки USAID. Зміст не обов’язково відображає думку USAID або Уряду США. WWW.AUC.ORG.UA VI Український муніципальний...»

«Центр учбової літератури, 2007. – 240 с., 6. Маграт, Рита Гунтер, Мак-Милан, Ян. С. Акулы рынка: сорок стратегических ходов для ускорения роста бизнеса: Пер. с англ. – М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2007. 256 с. 7. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство „ПРИОР”, 2000. – 288 с. 8. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2006. – 224 с. 9. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За ред....»

«Література 1. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках : методологія і практика: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 286 с.2. Кіндрацька Л. М. Інформація підсистеми управлінського обліку для прийняття управлінських рішень // Управлінський облік і конкурентоспроможність бізнесу: Тези доповідей на міжнародній науковопрактичній конференції 30.10.2006 р. — К.: ФПБАУ, 2006. — 224 с.3. Клочков И. А., Терехов А. Г. Управленческий учет в коммерческом банке. — М.: ФБК-Пресс, 2002. — 192 с. 4. Коренева...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА І МАРКЕТИНГ» МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки СТАТИСТИКА для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання Напрям(и) підготовки: 6.030504 Економіка...»

«Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного інституту фінансового права (протокол № 3 від 25 вересня 2013 року) Оцінка ефективності заходів податкового стимулювання: основні теоретичні підходи та їх реалізація щодо національної економіки. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2013. – 48 с.Рецензенти: Матвійчук А. В. – д.е.н., доцент, директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці, професор кафедри економікоматематичного моделювання ДВНЗ „Київський національний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»