WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 16 ] --

Державне регулювання зайнятості населення постає одним з найважливіших чинників забезпечення стійкого економічного зростання України, адже розвиток економіки держави визначається наявними людськими ресурсами, їх здатністю до ефективної праці, а також наявністю умов для її здійснення. Тому тут постає питання якісного інформаційного забезпечення процесів Державної служби зайнятості, що виступає важливою умовою забезпечення ефективності управління макроекономічними явищами і процесами. Це зумовлене тим, що зміни, які відбуваються на ринку праці, є визначальним індикатором соціально-економічного розвитку окремого регіону та держави в цілому.

Як показав огляд економічної літератури проблемам роботи і інформаційному забезпеченню Державної служби зайнятості приділяли увагу такі вчені як: Л.Шаян, Е.Лібанова, Ю.Маршавін, Н.Ушенко та інші. Але незважаючи на численні публікації з даної проблеми, на сьогодні у вітчизняній економічній літературі немає ґрунтовних робіт, присвячених аналізу інформаційного забезпечення Державної служби зайнятості.

Метою статті є дослідження інформаційного забезпечення в Державній службі зайнятості з використанням систем систем ЄТНАСП та ЄІАС.NET.

ЄІАС.NET призначена для інформаційної підтримки та автоматизації організаційно-технологічних процесів у структурних підрозділах центрів зайнятості відповідно до регламенту ЄТНаСП [2].

Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості України спрямована на створення єдиного інформаційного середовища у сфері ринку праці. ЄІАС.NЕТ має загальний банк даних про підприємства, вільні робочі місця та вакантні посади, про шукачів роботи з зазначенням їх професійно-кваліфікаційного складу, резюме шукачів роботи, в тому числі не зареєстрованих у центрах зайнятості, про навчальні заклади, які здійснюють професійне навчання безробітних громадян, у тому числі за направленням центрів зайнятості [3].

Центри зайнятості базового рівня виконують автоматизований пошук вакансій у загальнодержавній базі даних ЄІАС.NЕТ з урахуванням професійного досвіду та спеціальностей, потреб та інтересів клієнтів. До того ж, ЄІАС.NЕТ сприяє більш оперативному вибору клієнтами заходів, що прискорюють працевлаштування [3].

Використання засобів ЄІАС.NЕТ забезпечує підвищення якості пос¬луг за рахунок оптимізації процедур і операцій, виконуваних спеціаліс¬тами центрів зайнятості, та збільшення часу на індивідуальну роботу з клієнтами, їх інформування та консультування.

Таблиця 1.1 Основні принципи побудови ЄІАС.

NЕТ Особливості Принц ип Модул система базується на взаємопов'язаних, але доволі незалежних ьність підсистемах Інтегра усі підсистеми ЄІАС.NЕТ інформаційно пов'язані між собою, що дає ція можливість з різноманітними цілями використовувати введені дані Оn- дає змогу одночасного формування та використання інформації необмеженого кола користувачів системи у режимі реального часу line-режим, Гнучкі система надає засоби для оперативної реєстрації доступів спеціалістів сть центру зайнятості до баз даних згідно з повноваженнями Надійн ЄІАС.NЕТ створюється на основі сучасних технологій, що ість забезпечують збереження баз даних, їх обробку та використання Технол використання Інтернет-сервісу забезпечує підключення широкого огіч-ність кола спеціалістів центрів зайнятості, розширення функцій системи Відкри опис програмного забезпечення здійснюється із застосуванням тість міжнародних промислових стандартів Наступ за допомогою програм-шлюзів, що використовуються в ЄІАС, ність надається можливість автоматизованого завантаження комп'ютерної інформації.

Джерело:складено на основі[3] Суттєвому покрашенню та розширенню послуг з трудового посередництва сприяг функціонування Інтернет-порталу Державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua) як складової ЄІАС.NЕТ (рис. 1.1). Завдяки Інтернет-порталу користувачі мають можливість отримувати додаткові послуги: найсвіжіші новини з регіонів щодо роботи центрів зайнятості з населенням та взаємодії з роботодавцями, адресні консульта¬ції з питань соціальних послуг, оновлені добірки законодавчих та норма¬тивних документів про зайнятість та соціальне страхування та розсилки новий служби зайнятості на власну електронну адресу.

Рис.1.1. Головна сторінка Інтернет-порталу Державної служби зайнятості[1]

Тому на нашу думку, єдина аналітична системи дозволяє забезпечити:

реалізацію державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки й перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян; аналіз і прогноз попиту та пропозиції на робочу силу, інформування населення та державних органів управління про стан ринку праці; сприяння розвитку економіки держави шляхом допомоги роботодавцям в оперативному комплектуванні робочих місць.

Список використаної літератури:

1. Офіційний сайт Державної служби зайнятості // [Ел.ресурс], – Режим доступу:

http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index

2.Організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти функціонування сучасного ринку праці України в умовах інституційних трансформацій/ упоряд. О.Ю. Вілкова, Л.Г.

Новаш. – К. : ІПК ДСЗУ, 2014. – 126 с.

3. Маршавін Ю.М. Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості України(удосконалена): науково-дослідна робота– К.: Алерта, 2010. – 481 с.

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ

Чуприн В. Р.

Научный руководитель: к.э.н., доц. Писаревская А. И.

Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца Безработица в самом начале трудовой жизни превращается в серьезную проблему для молодежи и ставит ряд барьеров в ее адаптации на рынке труда.

Раннее приобретение навыков на рабочем месте является решающей предпосылкой последующего роста заработка, одним из условий накопления человеческого капитала, а отсутствие работы в начале трудовой жизни значительно снижает его потенциальные возможности.

Целью исследования является выявление проблем, с которыми сталкиваются представители молодежи при выходе на рынок труда Украины.

Согласно Закону Украины «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине» молодежь, молодые граждане – граждане Украины возрастом от 14 до 35 лет [1].

В пределах указанных границ выделяют три основных возрастных группы трудоспособной молодежи (в Украине трудоспособная молодежь в возрасте от 15 лет до 35 лет), которые отличаются одна от другой психофизиологическими характеристиками, уровнем образования, степенью гражданской зрелости [2]:

первая возрастная группа – 15-24 года;

вторая возрастная группа – 25-29 лет;

третья возрастная группа – 30-34 года.

Как правило, необходимость индивида в трудоустройстве возникает тогда, когда он еще находится в первой возрастной группе. Данная категория молодежи относится к наиболее слабо защищенным группам населения, так как она оказывается в наиболее сложном положении на рынке труда. Это обусловлено рядом причин:

отсутствие опыта работы;

необходимость совмещать работу и обучение;

несоответствие уровня и качества полученного образования потребностям рынка;

неспособность государства обеспечить молодых специалистов рабочими местами низкий уровень оплаты труда молодых специалистов;

Все эти факторы являются серьезной проблемой для адаптации молодых работников к рынку труда и их последующей реализации собственного трудового потенциала.

Облегчение процесса вхождения молодежи на рынок труда невозможно без разработки эффективных механизмов государственного регулирования, которые будут направлены на решение данной проблемы. К возможным направлениям деятельности государства в этой сфере можно отнести:

предоставление выпускникам учебных заведений первых рабочих мест в рамках государственного заказа на подготовку квалифицированных работников и специалистов;

формирование предпринимательской инициативы молодежи;

бронирование на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности с численностью свыше 20 человек до 5 процентов общего количества рабочих мест за рабочими профессиями для молодежи, которая окончила общеобразовательные, профессиональнотехнические учебные заведения, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и которой предоставляется первое рабочее место, адресного бронирования на предприятиях рабочих мест для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки [3];


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


разработка и внедрение программ прохождения практики и стажировки молодежи на предприятиях;

проведение тренингов и мастер-классов, посвященных личностному и профессиональному росту студентов [4];

разработка государственных программ занятости молодежи;

реорганизация системы профессионального образования в направлении расширения базы практических навыков молодых специалистов;

выплата дотаций и предоставление налоговых льгот работодателям, которые трудоустраивают молодых специалистов без опыта работы;

организация круглых столов, конференций, семинаров, по проблемам трудоустройства молодежи с привлечением общественных организаций [4].

Выводы. Молодые специалисты являются стратегическим социальноэкономическим ресурсом страны, от стартовых условий их деятельности зависит ее последующее развитие. Исходя из вышесказанного, для решения проблем трудоустройства молодежи необходимо принять меры по улучшению деятельности государственных органов в направлениях обеспечения занятости молодежи, разработать и внедрить деловые механизмы финансовой и иной поддержки предприятий, учреждений, организаций.

Список литературы:

1. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» N 5462-VI із змінами та доповненнями від 16.10.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

2. Економічна активність населення України в 2011 році: стат. збірник / За заг. ред. І.В.

Сеник. – Київ: Державна служба статистики України, 2012. – 203 с.

3. Воробйова А. І. Проблеми працевлаштування молоді та можливі шляхи їх вирішення / А. І.

Воробйова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawproperty.in.ua/articles/featured-articles/291-2014-06-15-10-45-50.htm

4. Сиромашенко Д. Ю. Проблема трудоустройства молодых специалистов в Украине / Д. Ю.

Сиромашенко // Управління розвитком. – 2014. – № 7. – С. 147–149. – Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_7_59.pdf ФАКТОРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ДО

КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

–  –  –

Постановка проблеми. У процесі європейської інтеграції трудова еміграція з України набула великих масштабів і стала важливим чинником впливу на перебіг багатьох економічних та соціальних процесів, а тому потребує адекватного вивчення й аналізу. Політична та економічна нестабільність, що характерні для сучасної України, сприяють формуванню міграційних потоків в Україні. Через це існує необхідність дослідження, відстеження основних тенденцій еміграції робочої сили, пошук шляхів реалізації трудового потенціалу в середині країни.

Мета дослідження. Метою роботи є розгляд закономірностей еміграції робочої сили до країн ЄС, а також розробка на цій основі рекомендацій щодо політики регулювання ринку праці в контексті інтеграційних процесів.

Виклад основного матеріалу. Міжнародна трудова міграція – це переміщення особи з метою тимчасового працевлаштування, що супроводжується перетинанням державного кордону [1]. Дослідження трудової міграції, проведене у 2014 р. показало, що серед населення працездатного віку частка трудових мігрантів складала 4,1 %. Потоки трудових мігрантів спрямовані в основному до сусідніх країн – РФ (43 %), Польщі (14 %), Чеської республіки (13 %) та до країн з привабливішими умовами – Італії (13 %), Іспанії (5 %), Німеччини (2 %) [2]. Рівень участі населення різних регіонів у трудовій міграції та географічна спрямованість також є різними: найвищою інтенсивність міграції є у західних областях, найнижчою у центральних, що пов’язано із близькістю регіону до державних кордонів та історичними зв’язками. Лідером за кількістю трудових мігрантів є Закарпатська область.

Існує багато факторів впливу на міграційні процеси в Україні. В першу чергу, це демографічна ситуація в країні, а саме забезпеченість ринку праці населенням працездатного віку. Більше половини зайнятого населення – це особи у віці старше 40 років, що свідчить про старіння робочої сили [3].

Другим фактором, що сприяє збільшенню трудової міграції українців за кордон, є ситуація на ринку праці, зокрема рівень безробіття. На обліку в Державній службі зайнятості протягом 2014 року перебувало 1 826,1 тис.

незайнятих громадян [2]. Проте фактичний рівень безробіття більший приблизно в 5 разів через наявність прихованого безробіття, насамперед, у вигляді неповного робочого тижня, скороченого робочого дня, оскільки державі вигідніше виплачувати працівникам мінімальну заробітну плату, аніж переводити їх у статус безробітних.

Третім фактором є розмір заробітної плати. За даними обстеження середньомісячний заробіток одного трудового мігранта становив 930 доларів, що майже втричі більше ніж у середньому на одного працівника, зайнятого в економіці України. Оскільки оплата праці навіть некваліфікованих робіт у країнах ЄС є в рази вищою в порівнянні не тільки з Україною, а й з країнами СНД, можна припустити, що після спрощення візового режиму, кількість емігрантів збільшиться [1].

В умовах посилення конкуренції за людські ресурси не менш важливою є міграційна політика, яка має бути направленою на залучення іммігрантів (в першу чергу вихідців з України) через співпрацю з діаспорою, створення спеціального органу виконавчої влади, а також на запобігання еміграційному відпливові та розвиток транскордонного співробітництва [3]. Досвід європейський країн показує, що до зворотної міграції трудових мігрантів у країну походження призводить покращення її економічного стану, забезпечення захисту прав людини.Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили Кутковецький В.Я.МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ Монографія ЧДУ Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили Миколаїв – 20 УДК 517.93 ББК 22.18 К 95 Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 2 від 08.10.09 р.).Рецензенти: Блінцов В.С., д.т.н., професор, директор Інституту автоматики й електротехніки Національного університету кораблебудування; Кошкін К.В., д.т.н., професор,...»

«144 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ татами труда, и предприятиям необходимо учитывать эту связь при определении уровня дополнительной зарплаты. Кроме материального, следует уделять внимание нематериальному стимулированию – осуществлять программы ротации кадров, использовать гибкий рабочий график, предоставлять работникам творческую свободу, устанавливать скидки на собственную продукцию предприятия, обеспечивать возможность проведения полноценного отдыха и досуга, выдавать...»

«Конференція представлена Європейським регіональним форумом Міжнародної асоціації юристів за підтримки польських і українських юридичних компаній, правничих та ділових організацій Польсько-український правничий день 19 вересня 2012 р. Готель «Citadel Inn» – Львів, Україна Оргкомітет Підтримку надають Тематика конференції Рівень взаємної обізнаності з правовими системами та інвестиційними умовами наших двох країн залишає бажати кращого. Ця конференція надасть можливість обміну інформацією та...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 2 (10), 2011 ІНВЕСТИЦІЇ УДК 332.14: 339.92 О. І. Гонта, д.е.н., доцент Д. С. Пілевич, ст. викладач МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Розглянуті різні рівні та напрями теоретичного аналізу процесів транснаціоналізації економіки. Обґрунтована необхідність синтезу наукових підходів різних галузей економічних наук для розробки інвестиційної політики з урахуванням чинників транснаціоналізації...»

«Харківська обласна державна адміністрація Харківська обласна рада Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Регіональний центр міжнародних проектів і програм ГРАНТРАЙТІНГ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЩОДО НАПИСАННЯ ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК м. Харків, 201 ББК 60. Г Рецензенти: Авершин С.В. директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації Бульба В.Г. – доктор наук державного управління, декан факультету підготовки...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №2(8) УДК 343.326: 342.25 Ю. Б. Ірха науковий консультант судді Конституційного Суду України РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ ЕКСТРЕМІЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ1 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями. Стрімке поширення екстремізму стало одним із найболючіших явищ у суспільних відносинах XXI століття. Прояви екстремізму широко...»

«Інформаційні технології в бібліотеці суспільства знань Костенко Леонід Йосипович керівник Центру комп'ютерних технологій НБУВ, к. т. н., с. н. с. На початку XXI ст. особливої актуальності набула проблема визначення ролі та місця бібліотек у суспільстві. Така ситуація обумовлена двома чинниками. Один з них — необхідність переходу від епохи Гутенберга, коли основний обсяг знань людства зберігався в документах на паперових носіях, до ери електронних інформаційних комунікацій. Однак, більш важливим...»

«ISPC «Scientific technologies of the future», 28.02.2014 SECTION 13. Geography. History. Oceanology. Meteorology. Tatarinov Sergey Iosifovich candidate of historical Sciences, associate Professor, сorresponding member of International Academy of Theoretical & Applied Sciences, Educational and Scientific Professional Pedagogical Institute of Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy tatbronza@yandex.ua THE DONBASS DISTRICT COUNCILS’ CHARITY IN THE DEVELOPMENT OF MEDICINE IN THE 2ND PART OF...»

«УДК 336.275.3 В.Л. Пластун, канд. екон. наук, доц. кафедри фінансів ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ У статті проводиться дослідження особливостей управління державним боргом України, здійснено його аналіз, окреслено наслідки, які має його динаміка на економіку країни, і подано пропозиції щодо підвищення ефективності політики управління боргом. Ключові слова: борг, державний борг, управління державним боргом....»

«ТЕЗИ звіту голови Чернівецької обласної ради Івана Орестовича ШИЛЕПНИЦЬКОГО на 29-ій сесії обласної ради V-го скликання Шановні депутати обласної ради та запрошені! У відповідності до пункту 17 статті 55-ї Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» я маю честь звітувати сьогодні перед вами про діяльність голови обласної ради впродовж року, що минув. Цей період в житті нашої області був надзвичайно складним і напруженим, оскільки катастрофічна повінь у липні 2008 року наклала свій...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»