WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 15 ] --

В Україні «мінімалка» виконує функцію простого відтворення робочої сили, тоді як у Європі - відтворення трудових ресурсів країни загалом [2].

Аналіз стану оплати праці в країнах ЄС і світу, дозволяє виділити декілька пріоритетних напрямів її реформування в Україні (табл.2).

Таблиця 2 Напрями реформування оплати праці в Україні № Зміст напряму п.п Розробка і впровадження в практику макроекономічного аналізу і прогнозування показників суспільної продуктивності праці.

Підготовка комплексної програми організаційно - економічних і нормативноправових заходів, метою яких має стати підвищення доходів від трудової діяльності на основі використання різних джерел збільшення розмірів заробітної плати.

Підготовка змін і доповнень до існуючих нормативно-правових документів, що регламентують основи договірного регулювання соціально-трудових відносин щодо змісту

–  –  –

метою максимального їх використання у мотиваційному механізмі трудової діяльності.

Впровадження гнучких систем, в яких ставки трудової винагороди здійснюються не за жорстко регламентованими нормативами, нормами, тарифами, а скоректовані на інфляцію та специфіку трудового внеску окремих груп працівників, виробництв, підприємств, галузей, регіонів.

Джерело: складено автором на основі даних [3] Висновки. Отже, світовий досвід свідчить про підвищений інтерес до реалізації принципу рівної оплати праці та встановленню мінімальної заробітної плати та критеріїв визначення її рівня через механізм державного регулювання оплати праці, що вказує на вирішення проблем організації оплати праці в площині державних інтересів [3]. Для того, щоб можна було перенести європейський досвід у сферу оплати праці на наші підприємства необхідно мати наближені до світових норм соціально-правові, економічні та організаційно-технічні умови.

Список використаної літератури:

1.Шашурін Д.Ю. Державне регулювання інституту оплати праці: європейський досвід [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://intkonf.org/shashurin-d-yu-derzhavneregulyuvannya-institutu-oplati-pratsi-evropeyskiy-dosvid/

2.Затинайченко К. Необхідність реформування в системі оплати праці України, основні напрямки реалізації реформ [Електронний ресурс] // Режим доступу:

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2146 3.Іляш О.І. Богдан О.В. Пріоритетні напрями реформування оплати праці: вітчизняний та світовий досвід [Електронний ресурс] // Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2011/Economics/15_85818.doc.htm ОСОБЛИВОСТІ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

–  –  –

Проблема безробіття є ключовим питанням у ринковій економіці, і, не вирішивши його, неможливо налагодити ефективне функціонування економіки.

За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний немає роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток.

Мета роботи – здійснити аналіз та оцінку безробіття в Україні, а також визначити шляхи його подолання.

Безробіття – це соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активне населення) не зайнята у сфері економіки [1].

В Україні рівень безробіття обчислюється та визначається за українським законодавством та за методологією Міжнародної організації праці (далі – МОП).

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року [2] визначає «кількість безробітних» як абсолютний показник безробіття, який характеризує його розміри. Відношення (у відсотках) кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, до працездатного населення працездатного віку називається рівнем зареєстрованого безробіття. Він визначається за формулою:

Кб Р3б = 100% (1) Пн де Р_(3б ) – рівень зареєстрованого безробіття;

К_б – кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості;

П_н – працездатне населення працездатного віку.

Показник «рівень безробіття (за методологією МОП)» визначається у відсотках як співвідношення чисельності безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення відповідного віку:

U (%)=U/E100% (2) де U (%) – рівень безробіття;

U – чисельність безробітних;

E – економічно активне населення відповідного віку.

В Україні такі обстеження з 1995 року проводить Державна служба статистики.

Станом на 1 жовтня 2014 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні становила 418,1 тис. осіб, з них отримували допомогу по безробіттю – 323,3 тис. осіб [3].

Серед зареєстрованих безробітних:

– жінки – 240,8 тис. осіб (57,6%);

– молодь – 181,0 тис. осіб (43,3%);

– особи, що проживають у сільській місцевості – 142,3 тис. осіб (34,0%);

– особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – 135,7 тис. осіб (32,4%).

Зміна чисельності безробітного населення у віці 15-70 років впродовж 2000 – 2014 років в Україні представлена на рис. 1.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України [3], рівень безробіття населення віком 15–70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, в Україні в середньому зріс з 7,6% у І півріччі 2013 року до 8,6% у І півріччі 2014 року економічно активного населення.

3000 2655,8 2500 2140,7 2008 1958,8 1906,7 1785,6 1732,71657,2 1730,1 2000 1600,8 1515 1576,1 1417,6 1425,1 2000р 2001р 2002р 2003р 2004р 2005р 2006р 2007р 2008р 2009р 2010р 2011р 2012р 2013р 2014р

–  –  –

Збільшення чисельності безробітних відбулося як серед міського (на 115,0 тис. осіб), так і серед сільського населення (на 39,0 тис. осіб), а також серед чоловіків (на 130,0 тис. осіб) та жінок (на 24,0 тис. осіб).

Якщо аналізувати рівень безробіття за методологією МОП за регіонами України (рис. 2), то статистичні дані свідчать про те, що станом на І півріччя 2014 року найнижчий рівень безробіття зареєстровано в м. Києві.

10,8 10,5 10,5 10,3 10,3 10,2 12 9,6 9,3 9,2 9,1 8,9 8,9 8,9 8,7 8,6 8,4 10 7,7 7,4 7,3 7,2 7 6,4 6,3

–  –  –

Отже, станом на 2014 рік, рівень безробіття в Україні становить 8,6%. За один рік цей показник зріс на 1%. Найбільшою проблемою в Україні в порівнянні із закордоном є велика кількість кваліфікованих осіб та мала кількість вільних вакансій, це призводить не тільки до безробіття, а й також до того, що багато осіб працюють не за своєю спеціальністю.

Основними напрямами вирішення проблеми безробіття в Україні, на наш погляд, можуть бути: стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу;

відповідність держзамовлення на підготовку спеціалістів у відповідності із реальним станом попиту на робочу силу; надання податкових кредитів підприємствам за кожне нове створене робоче місце; збільшення терміну та обсягу виплат допомоги по безробіттю; надання допомоги по безробіттю працівникам з тимчасовою зайнятістю; збільшення фінансування заходів щодо надання ефективної підтримки пошуку робочих місць безробітними; надання податкових пільг для підприємств з високою часткою зайнятого сільського населення.

Тому проведення державою цих заходів дасть змогу Україні зменшити рівень безробіття і збільшити рівень ВВП, покращити добробут населення і прискорити євроінтеграційні процеси України.

Список використаної літератури:

1. Проблеми формування ринку праці в сучасних умовах розвитку економіки України // [Електронний ресурс], – Режим доступу:

http://pidruchniki.com/1494051154013/ekonomika/problemi_formuvannya_rinku_pratsi_suchasnih _umovah_rozvitku_ekonomiki_ukrayini.

2. Закон України «Про зайнятість населення» № 5067-VI від 05.07.2012 // [Електронний ресурс], – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 5067–17.

3. Офіційний сайт Державної служби зайнятості в Україні // [Електронний ресурс], – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСБАЛАНСУ В РІВНІ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ «НЕПРЕСТИЖНИХ» ПРОФЕСІЙ

–  –  –

Сьогодні можна все частіше помітити нерівність в оплаті праці у різних робочих верств населення України. Одні працівники отримують гідну заробітну плату та можуть забезпечити собі якісний добробут та добрий відпочинок, а інші – ледь-ледь зводять кінці з кінцями. Саме цій проблемі і присвячено дане дослідження. Отже, необхідним є визначення поняття «оплата праці», пошук основних критеріїв грошової винагороди, аналіз ринку праці в Україні та надання рекомендацій щодо його регулювання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Перехід до ринкових методів господарювання потребує адекватних змін у структурі розподільчих відносин, приборкання стихії неконтрольованого сектора "тіньової" економіки та відновлення визначальної ролі заробітної плати у формуванні грошових прибутків працездатного населення. Тож проблеми оплати праці – надзвичайно актуальні та своєчасні.

Оплата праці – це заробіток, розрахований, як правило, в грошовому виражені, який за трудовими договорами власник чи уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу чи надані послуги [1]. Заробітна плата є важливим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.

Організації і фірми виплачують заробітну плату в грошовій формі, це обумовлено наявністю товарно-грошових відносин і ринку. В цивілізованій економіці виплата заробітної плати не може проходити в натуральній формі.

Грошова заробітна плата є найгнучкішим засобом обліку витрат і результатів праці. Регулювання заробітної плати здійснюється фірмою і державою. Перш за все встановлюється міра праці. Вона відбиває кількість праці (величина затраченої мускульної і нервової енергії), інтенсивність праці і якість праці (ступінь складності і значення роботи). В результаті з'являються норми виробітку, норми часу, норми обслуговування на тих чи інших роботах.

Підприємства і держава проводять нормування праці. Виконана норма - це перш за все кількість праці певної якості, яку віддав робітник фірмі чи державі протягом певного часу. За це він отримує грошову винагороду в формі заробітної плати.

Держава і підприємство встановлюють такі принципи диференціації заробітної плати працівників:

1) величина заробітної плати залежить від складності праці, професійних навичок і кваліфікації робітника;

2) величина заробітної плати залежить від умов роботи, від її важкості, шкідливості для здоров'я. Праця у важких і шкідливих умовах оплачується вище;

3) величина заробітної плати залежить від результатів виробничої діяльності фірми в цілому [2].

Непрестижність професій обумовлюється не тільки низькою оплатою праці, але і важкими або специфічними умовами роботи, а також відсутністю соціальних гарантій. Згідно з результатами опитування, проведеного кадровим порталом HeadHunter Україна, найменш престижними вважаютьcя робітничі професії, діяльність таксистів та водіїв, а також працівників сфери послуг.

Престижними вважаються ті професії, які мають високий суспільний статус, користуються впливом і повагою в суспільстві. По-перше, престиж професії залежить від рівня складності і відповідальності праці, але з іншого боку, від затребуваності фахівців на ринку, що визначається як макроекономічною ситуацією в регіоні, так і соціально-політичною кон'юнктурою. Але все частіше основним показником престижності професії є її оплата.

Як виявилося, найпрестижніша на сьогоднішній день є професія програміста або IT-спеціаліста. За даними Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна, на одну вакансію претендував всього лише один претендент. Крім цього, робота програмістів високо оплачується: середня зарплата в сфері інформаційних технологій складає близько 15 000 грн.

Друге місце зайняли керівники і директори. Незважаючи на високу конкуренцію (у Києві налічується 8 осіб на місце), посада керівника не перестає бути однією з найбільш престижних і бажаних.

До привабливих професій також відносять держслужбовців, менеджерів з продажу, будівельників, фермерів та наукових співробітників [3].

Сьогоднішня глибока економічна криза в Україні зумовлена не лише зовнішніми чинниками, але й низкою внутрішніх як економічних, так і політичних чинників, серед яких можна виділити незадовільне використанням трудового потенціалу суспільства, регіонів, окремих підприємств, що і вимагає серйозних змін у підходах до управління трудовими ресурсами, а також і до їх залученню.

Отже, оплата праці є важливим критерієм у пошуку роботи. Саме вона визначає подальший добробут працюючої людини. Але для того, щоб мати гідну заробітну плату, потрібно володіти корисними навиками та мати якісні компетенції. В Україні спостерігається тенденція привабливих професій, таких як програмісти, приватні підприємці, економісти, юристи, лікарі. Саме ці працівники отримують гідну заробітну плату.

Для подолання кризи «непрестижних» професій, державі слід збільшити державне замовлення на навчання та підготовку кваліфікаційних спеціалістів робітничих професій, науковців,освітян та лікарів, скоротити попит на економічні та юридичні професії, які наразі є в надлишку. До того ж, найбільш впливовим інструментом для залучення молоді до робочих професій є підвищення заробітної плати, оскільки саме її рівень визначає привабливість та попит на неї, тому державі слід провести реформу оплати праці, яка буде мати стимулюючий характер.

Список використаної літератури:

1. Оплата праці: економічна сутність, форми, системи та види. Електороний….ресурс. –.Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=51763

2. Вільна енциклопедія – Вікіпедія. Електороний….ресурс.–.Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki

3. Київський молодіжний цент праці. Топ-10 найбільш непрестижних професій в Україні.

Електороний….ресурс.–.Режим доступу: http://www.kmcp.kiev.ua/index.php/novini/item/975top-10-najbilsh-neprestizhnikh-profesij-v-ukrajini

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

ЗАЙНЯТОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ ЄТНАСП ТА ЄІАС.NET

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Булгакова Ф.С. Аналіз транспортної системи в сучасному національному господарстві України УДК 330.338.47 Булгакова Ф.С., аспірант, ТНУ імені В.І. Вернадського АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ Досліджено тенденції розвитку транспортного комплексу України, проблеми та перспективи подальшого розвитку. Ключові слова: транспорт, транспортна система, перевезення, інфраструктура. ВСТУП Наявність соціально-економічних проблем призводить до пошуку нових шляхів...»

«This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.16.100. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Кафедра інформаційних систем і технологій управління А.П. Лутай ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА Методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних робіт та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання Затверджено на засіданні кафедри ІСТУ Протокол № 8 Від 13.12....»

«Суб’єкти експертно-оціночних геологічних правовідносин Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 2. С. 276-284. УДК 349.6:559.8 СУБ'ЄКТИ ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН Кірін Р. С. Державний ВНЗ Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ, Україна У статті розглянуті колективні та індивідуальні суб'єкти геологічних правовідносин в сфері експертизи і оцінки запасів корисних копалин, зроблена...»

«Теорія стратегії та економічного розвитку 9 У цьому контексті необхідно наголосити, що позитивних стабільних результатів у створенні сучасної конкурентноздатної економіки України можна досягти лише завдяки коригуванню вектора трансформаційних процесів у відносинах власності, який не повинен суперечити базовим економічним законам. Література 1. Амоша А. И., Иванов Е. Т. Каноны рынка и законы экономики / Институт экономики промышленности. — Донецк, 2000. — 504 с. 2. Бабицкий А. Ф. Законы...»

«УДК 327.7:502.171 Скороход І.С., к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки Олейник Вікторія – аспірант факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки Діяльність міжнародних організацій в сфері природокористування Робота виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин ВНУ ім. Лесі Українки У статті розглядаються особливості діяльності міжнародних організацій в сфері...»

«Збірник наукових №1 (48) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ БІОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ В ПОРІВНЯННІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМ ДОСВІДОМ Федоришина Л.І., к.і.н., доцент Глазко Н.Д., асистент В статті розглянуто становлення та розвиток біотехнологій, наслідки їх впровадження. Також проаналізовані фактори впливу на створення центрів та програм з напрямом інноваційно-інвестиційної діяльності для впровадження новітніх технологій в економіку...»

«VI Міжнародний інвестиційний саміт і виставка СТАЛИЙ РОЗВИТОК: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЕКОБЕЗПЕКА Донецьк 17-18 жовтня 2013 Проект ПРОГРАМА 17 жовтня, четвер 09.00Реєстрація учасників Саміту 11.00 Урочисте відкриття Саміту Модератор Олександр Мартиненко, Генеральний директор Агентства Інтерфакс в Україні Віктор Янукович Президент України Андрій Шишацький Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Клюєв Секретар Ради національної безпеки і оборони України Мішель Саббан...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 65.014 Люшень К.В., бакалавр, Бакало Н.В., к.е.н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Досвід зарубіжних фірм і практика роботи українських підприємств показують, що істотним реальним резервом їх розвитку є покращення використання організаційного потенціалу складних виробничо-економічних систем. Розвиток організації розглядається як...»

«ДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Мельник Аліна Василівна, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України Психічне (душевне) здоров’я є одним із найбільш важливих складових людсь кого, соціального і економічного...»

«ЗБІРНИК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦЬ НАУКОВИЙ ВІСНИК: Проблеми створення Екологічної Конституції Землі. Львів: НЛТУУ. 2006, вип. 16.8. 184 с. Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, присвячені різним аспектам освітянських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів. Призначений для наукових працівників,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»