WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 11 ] --

Ринок праці – найбільш складний і динамічний елемент ринкової економіки. Тут не тільки переплітаються інтереси працівників і роботодавців, але й віддзеркалюються всі соціально-економічні, політичні, демографічні та інші процеси в суспільстві, особливо питання розвитку основних фондів, які впливають на розвиток робочих місць. Процеси, що відбуваються на ринку праці і у сфері зайнятості, тісно пов’язані з процесами у підприємницькій, кредитно-грошовій і зовнішньоекономічній сферах, в оподаткуванні та інвестиційній діяльності, освіті та організації професійного навчання. Від того, наскільки успішно функціонує економіка, у якій фазі економічного циклу вона перебуває, як сполучаються ринкові засади функціонування і державне регулювання, чим характеризується поведінка головних суб’єктів ринку, залежить попит на робочу силу та її пропозиція, обсяг зайнятості й рівень безробіття [2].

Сучасна політика ринку праці спрямовується на забезпечення повної продуктивної зайнятості всього економічно активного населення. Досягається ця мета активними та пасивними методами, які поєднують державні зусилля щодо зниження масштабів, рівня та тривалості безробіття і забезпечення надійного захисту безробітних та їх утриманців від зубожіння.

Основною рисою сучасних тенденцій розвитку ринку праці є формування єдиного механізму задоволення пропозиції робочої сили поза залежністю від конкретного місця проживання тієї чи іншої людини (групи людей) в контексті загального процесу глобалізації ринку праці і формування єдиного загальносвітового ринку.

Безумовною проблемою ринку праці, наслідки якої виходять далеко за його межі, є низький середній рівень заробітків і відповідно низька питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та оплати праці найманих працівників у ВВП, надмірна міжгалузева і низька міжпосадова диференціація заробітної плати, передусім у бюджетній сфері [3].

Законодавча та виконавча влади мають якнайшвидше створити передумови розв'язання зазначених проблем, сприяти якнайповнішому використанню трудового потенціалу суспільства. Прогнози розвитку ринку праці мають стати невід'ємною складовою всіх стратегічних документів, програм розвитку всіх без винятку галузей економіки та регіонів і територіальних одиниць.

Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці є вдосконалення системи оплати праці, розширення можливостей отримання населенням офіційних основних і додаткових доходів, соціальна підтримка окремих груп, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили, сприяння ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення, запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих, реструктуризації економіки і піднесення виробництва.

Отже, сьогодні український ринок праці перебуває у стані становлення і лише йде до того, щоб керуватися економічними законами та важелями.

Список використаної літератури:

1. Онікієнко В.В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи / В.В. Онікієнко, Л.Г.Ткаченко, Л.М.Ємельяненко. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 286 с.

2. Фатєєнко Н. В. Соціально-економічні наслідки безробіття// Формування ринкових відносин в Україні – 2007 - №7 – С. 114-117.

3. Старостенко Г. Г. Національна економіка: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.Г.Старостенко,С.В.Онишко, Т.В.Поснова. – Київ: Ліра-К, 2012. – 432 с.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ЛІТНІХ

ЛЮДЕЙ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

–  –  –

Постановка проблеми. Протягом другої половини XX та початку XXI століття демографічна ситуація в економічно розвинутих країнах світу характеризується таким явищем, як старіння населення. Як наслідок, в останні роки відбувається значне зростання кількості і пропорції старіючих працівників відносно всього працездатного населення. У зв’язку з цим виникає необхідність перегляду державної політики для забезпечення потреб всіх вікових груп у суспільстві.

Дане питання особливо актуалізується з позиції дії Регіональної стратегії реалізації Мадридського плану з проблем старіння. Цей документ є основоположним пунктом щодо формування національної політики в умовах старіння і в інтересах старіючого населення. Зокрема п’яте зобов’язання Регіональної стратегії передбачає забезпечення ринку праці можливості реагувати на наслідки старіння. Рекомендація закликає до запобігання дискримінації, забезпечення рівних можливостей і ставлення до літніх працівників (порівняно з іншими працівниками).

Метою статті є з’ясування специфіки регулювання зарубіжних ринків праці, її оцінка з позиції впровадження у практику регулювання ринку праці в Україні.

Виклад основного матеріалу. Демографічний прогноз свідчить про наростання проблеми навантаження на працездатне населення, таким чином незабаром виникне питання про необхідність використання праці людей похилого віку.

Згідно з проведеними закордонним дослідженнями з проблем зайнятості людей похилого віку [1], більшість роботодавців не розглядають літніх працівників у якості потенційних майбутніх співробітників. На думку роботодавців, у літніх людей відсутні відповідні навички, необхідні в сучасному виробництві. Дискримінація за віком є ключовим фактором, який працює проти них. Втім, з іншого боку, саме працівники даної вікової категорії, є, як правило, найбільш досвідченими та могли б передати якнайповніше свій досвід роботи молодим співробітникам.

Досвід розвинутих країн показує що, рівень зайнятості літніх працівників обумовлюється багатьма чинниками, і його підвищення потребує проведення відповідних реформ.

Політика сприяння зайнятості літніх людей передбачає створення системи ефективних стимулів для самих працівників та їх роботодавців продовжувати трудові відносини. Як показує досвід європейських країн, такими стимулами можуть бути:

- фінансові стимули для роботодавців залишати літніх працівників на роботі: зниження ставки соціальних внесків роботодавця за працівників старшого віку (у Швеції – за працівників віком 65 років і старше; в Іспанії – прогресивна знижка, починаючи з 50% за працівників віком 60 років, поступово зростає до 100% за працівників віком 65 років); скасування додаткових днів до щорічної відпустки за стаж роботи як один з шляхів зниження витрат роботодавців на наймання літніх працівників (Нідерланди);

- фінансові стимули для працівників продовжувати працювати: більш вигідні умови оподаткування доходів від зайнятості порівняно з пенсійними доходами, зокрема збільшення податкового кредиту для літніх працівників (Швеція); підвищення розміру пенсій за відстрочку виходу на пенсію та продовження роботи (Нідерланди, Угорщина, Великобританія);

- заходи щодо професійного розвитку літніх працівників та передачі знань між поколіннями: стимули для роботодавців та працівників, спрямовані на забезпечення навчання впродовж життя; інформування роботодавців про шляхи пристосування до старіння робочої сили; роз’яснювальна робота серед працівників про необхідність працювати довше; залучення літніх працівників до наставництва та навчального процесу на виробництві;

- додаткові гарантії захисту літніх працівників під час колективних звільнень або скорочення штату: пріоритетне право на збереження роботи для осіб передпенсійного віку (у Латвії – кому до пенсії залишилося 5 років і менше), визначення кандидатів на звільнення за принципом «хто прийшов останнім – йде першим» («last in, first out», застосовується у Швеції, Нідерландах).

Вирішення проблеми ефективної зайнятості літніх людей в Україні більш проблематичне, порівняно з розвинутими країнами, у зв’язку з переважанням традиційних низько технологічних та працеємних виробництв, поширенням застарілих технологій та устаткування, шкідливих або важких умов праці, що не сприяє довготривалому збереженню здоров’я і працездатності [2, с. 208].

Окрім того, високий рівень безробіття, дефіцит робочих місць та високе навантаження на вакантні місця змушують владу першочергово забезпечувати зайнятість основної групи працездатного населення. Втім, створення відповідних умов для реалізації трудового потенціалу людей похилого віку та прояв уваги до їх потреб, є одним з принципів держави, яка прагне забезпечити стійкий соціальний розвиток.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Висновок. Підсумовуючи огляд зарубіжного досвіду, необхідно ще раз наголосити, що мобілізація трудового потенціалу літніх людей є надзвичайно важливим завданням в умовах старіння населення та скорочення пропозиції робочої сили в майбутньому, тож політика мотивації економічної активності літніх людей має включати первинні засади проведення реформи, що сприятиме зайнятості цієї категорії населення.

Списоквикористаноїлітератури:

1. Employment trends and policies for older workers in the recession / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. – Publications Office, 2012. – 12 pp.

Населення України, Імперативи демографічного старіння.К.:ВД “АДЕФ - Україна”, 2.

2014.288 с.

Пушенко О. Г., Підченко М. А. Особливості пенсійної реформи в Україні та її вплив на 3.

зайнятість населення/ О. Г. Пушенко, М. А. Підченко// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bmju_2013_7_14.pdf.

ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

–  –  –

На початку 21 століття Інтернет технології почали активно розвиватися і не дивно, що люди почали бачити в ньому не тільки джерело корисної інформації і розваг, але і спосіб заробітку, який може освоїти кожен.

Останнім часом стрімко набирає популярність така форма роботи як віддалена робота в Інтернеті, або дистанційна трудова діяльність вдома.

Метою статті є аналіз ставлення українців до дистанційної трудової діяльності, а також обґрунтування переваг і проблем даного напрямку.

Слід зауважити, що концепцію віддаленої роботи придумав американець Джек Ніллес ще в 1972 році. Вже тоді існуючі засоби зв'язку дозволяли роботодавцям підтримувати контакт із співробітниками на відстані. Через 7 років був придуманий термін "віддалена робота" "гнучке робоче місце"[1].

Зараз, завдяки розвитку Інтернету, працює і заробляє, не виходячи з дому, величезна кількість людей по всьому світу. Це чоловіки і жінки, пенсіонери і студенти, жінки з малими дітьми і професіонали, втомлені від щоденних багатогодинних поїздок на роботу. Кожен, будь то висококласний фахівець або людина з невеликим досвідом роботи, може підібрати собі відповідний варіант.

Під «дистанційній трудовою діяльністю» розуміється виконання певної трудової функції поза місцем знаходження роботодавця, поза стаціонарного робочого місця, території чи об'єкта, прямо або побічно перебувають під контролем роботодавця, за умови використання для виконання трудової функції і для здійснення взаємодії інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування, у тому числі мережі «Інтернет».

Питанням дистанційної діяльності займалися багато вчених, серед яких:

Моцар М. М., Лісогор Л.С., Леденева И. Ю., Савченко Н. Д. та ін.

Основні переваги дистанційної трудової діяльності наступні:

по-перше, це вільний графік роботи працівник може сам вирішити, коли працювати, а коли відпочивати. При цьому клієнт визначає крайні терміни здачі проекту (дедлайн);

по-друге, економія часу та грошей, тому не потрібно їздити на роботу і витрачати час та гроші в метро або в пробках;

також, економія грошей на «офісному одязі» і всіх атрибутах суворого «дрес коду».

Але такий вид роботі має також недоліки, а саме:

відсутність спілкування з колегами хтось страждає від цього, хтось переносить легко;

комп'ютер і потрібні в роботі програми, як правило, доводиться купувати за власний рахунок (але можливі виключення);

часто робота за вільним графіком стає роботою з ненормованим робочим днем, включаючи роботу у свята або вихідні [2].

Сучасні бізнесмени охоче беруть у свої команди віддалених співробітників. Це дуже вигідно,тому що всю роботу виконують люди, що живуть в різних куточках земної кулі.

Більшість українських працівників вважають таку роботу кращою. Вони бачать у цьому безліч вигод, як для себе особисто, так і для бізнесу. Але таку роботу пропонують далеко не всі компанії на ринку [3].

Враховуючи попит на віддалену роботу у всьому світі, Work.ua поцікавився в українців, чи хочуть вони працювати віддалено.

За результатами опитування Work.ua, більшість українців хочуть працювати віддалено: ствердно відповіли на запитання 74,7% респондентів.

При цьому тільки 10,2% з них точно знають, що не можуть реалізувати таке бажання через специфіку професії [4].

Вже працюють віддалено 5,3% опитаних, а ось категорично проти такої форми праці 9,2%. Цікаво, що 2 роки тому в схожому опитуванні Work.ua настільки категоричних респондентів було в 2,5 рази більше - 23,3%.

Опитування проводилося в соціальних мережах серед передплатників Work.ua з 20 по 29 січня 2015 року. У ньому взяло участь 935 респондентів з України.

Не змогли відповісти однозначно на запитання 10,8% опитаних. Можливо, комусь до душі віддалена робота не на постійній основі, а може хтось боїться не впоратися з відволікаючими факторами поза звичного місця роботи.

Таким чином, більшість українців хочуть працювати віддалено. Вони бачать у такому виді роботи більш переваг, ніж недоліків. Але не усі підприємства здатні надати такі умови праці. Тобто треба звернути особливу увагу роботодавців на результати опитування, адже з упевненістю можна стверджувати, що більшість співробітників будуть раді такій формі мотивації зрідка працювати віддалено. Найчастіше цей вид зайнятості зустрічається серед айтішників, маркетологів, рекламістів і консультантів А ось у банківській сфері, торгівлі, виробництві та будівництві таких умов праці ще нема. Тому треба створити такі умови трудової діяльності для робітників у таких сферах.

Можливо не на всіх це вдасться зробити, але в деяких випадках, підприємство може давати спеціальне обладнання для робітників і вони зможуть працювати вдома.

Список використаної літератури:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібн. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.;

за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. К.: КНЕУ, 2004. 398 с.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра «Вагони та вагонне господарство» А.А. Стецько, В.М. Іщенко ЗАГАЛЬНА БУДОВА ВАГОНІВ І КОНТЕЙНЕРІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ЗАЛІЗНИЦЬ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних робіт для студентів спеціальності 6.07010502 «Вагони та вагонне господарство» усіх форм навчання Київ 2013 УДК 629.4 А.А. Стецько, В.М. Іщенко. Загальна будова вагонів і контейнерів та їх...»

«ЛІТЕРАТУРА Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П.Альгин. – М.: Мысль, 2000. – 187 с. 1. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К.: ТОВ „БорисфенВітлінський В.В. Ризик у менеджменті 2. М”, 2006. – 336 с. Лабурцева О.І. Прийняття інвестиційних рішень з урахуванням зв’язків між сподіваною 3. доходністю та ризиком / О.І. Лабурцева // Проблеми науки. – 2000. – №8 – С. 45-49. / Ильяшенко С.Н. Инновационные риски и их классификация С. Н. Ильяшенко // Актуальні 4. проблеми економіки. –...»

«Титульний аркуш Генеральний директор Скляр Ірина Сергіївна (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 31.03.2014 Річна інформація торговця цінними паперами за 2013 рік 1. Загальні відомості Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоїл Сек’юрітіз Нью Юроп» Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30970210 Місцезнаходження: Поштовий індекс 04071 Населений пункт м. Київ Вулиця, будинок Верхній Вал, б. 4А Міжміський код,...»

«ДОНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МАРКЕТИНГ» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 0502 “Менеджмент 6.050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») Донецьк – 2009 УДК б5.29я73 П76 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів денної та заочної форм...»

«бальченко, О. А. Рядно // Вісник ДДФА. — 2006. — № 2 (16). — С. 109—120.12. Білошицький О. В. Аналіз фінансової стабільності страхової компанії в умовах інформаційної невизначеності / О. В. Білошицький // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — К.: КНЕУ, 2009. — Вип. 79. — С. 140—160.13. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 560 с.: ил.14. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України...»

«Економічні науки МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УДК 658.5.011 І. Я. АНТОНЕНКО Київський національний торговельно-економічний університет ІВЕНТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В статті розглянуто актуальне питання сьогодення – стан і перспективи розвитку івентивного маркетингу в Україні. Визначені місце, роль і важливість івентивного маркетингу як інноваційного напрямку в маркетинговій комунікаційній стратегії підприємства. In...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 1 (3), 2012 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 332.133 О. О. Єрмоленко, викладач ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПРОСТОРОВОЇ АСИМЕТРІЇ РОЗМІЩЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ У статті представлена схема формування просторової асиметрії розміщення трудових ресурсів. Визначено позитивні та негативні наслідки просторової асиметрії розміщення трудових ресурсів та досліджено їхній вплив на економіку регіону. Ключові слова: просторова асиметрія,...»

«Маркетинг. Менеджмент. Інновації Монографія За загальною редакцією С.М. Ілляшенка Суми ТОВ «Друкарський дім «Папірус» УДК 65 ББК 65.050 М-2 Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету (протокол № 6 від 18 листопада 2010 р.) Рецензенти: Дубницький В.І. – д.е.н., проф., зав. каф. міжнародної економіки (Донецький економіко-гуманітарний інститут); Решетнікова І.Л. – д.е.н., професор (Київський національний економічний університет); Тимофєєв В.Н. – д.е.н., професор...»

«УДК 658.8:658.624 Гребнєва В.С., магістр Кубишина Н.С. канд. екон. наук, доцент ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК У статті сформовано і розроблено комплекс методів, методичних підходів та пропозицій щодо процесу впровадження нового товару на ринок з метою мінімізації комерційних ризиків. Для ефективного управління даним процесом розроблена модель впровадження нового товару на ринок з урахуванням маркетингових аспектів, а саме маркетингового дослідження ринку та розробки комплексу...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботистудентів здисципліни “бухгалтерськийобліктасудова експертиза” (бухгалтерськийобліктаекспертиза) (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено викладачем кафедри обліку і аудиту І. В. Тропіною Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол №13 від 25.06.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом тропіна і. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»