WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 10 ] --

Нові виробничі системи складаються не тільки з досконалих машин, які практично не роблять помилок. Вони включають також людей, які повинні працювати в тісному зв’язку, бути готовими до виготовлення і реалізації нових ідей. Забезпечити тісний взаємозв'язок великої кількості людей у процесі розв’язання найскладніших технічних і виробничих проблем неможливо без глибокої зацікавленості кожного в кінцевому результаті і свідомому ставленні до праці [3]. Саме трудовий потенціал працівників, та їх бажання внести у розвиток галузі, а не підприємства, обладнання і виробничі витрати є наріжним каменем конкурентоспроможності, економічного зростання та ефективності.

Таким чином, можливо сказати що, система управління трудовим потенціалом підприємства є цілеспрямованою системою, взаємозв’язок складових (елементів) якої визначено загальною метою функціонування. До основних складових системи управління трудовим потенціалом підприємства, крім входу та виходу,належать цілі та завдання управління;

функції та інструменти управління; методи та принципи управління; ресурсне забезпечення, а також процес управління з технологічним забезпеченням та організаційний механізм функціонування системи [4].

Список використаної літератури:

Новікова М. М. Системне управління трудовим потенціалом підприємства :

1.

монографія/ М.М.Новікова. –Харків : Вид. ХНЕУ, 2008.–240с.

Управління трудовим потенціалом / В.С.Пономаренко, В.М.Гриньова, М.М.Са-лун, 2.

М.М.Новикова, А.Г.Гольдфарб, І.А.Грузина, О.М.Красноносова, С.М.Самойленко, С.І.Струк.– Харків: ХНЕУ, 2006. – 348 с.

Управління розвитком трудового потенціалу : монографія /[В.М.Гриньова, М. М.

3.

Новікова, М. С. Бриль та ін.]. –Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. –264 с.

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ

–  –  –

Постановка проблеми. Складність та суперечливість інституційного середовища ринку праці негативно позначились на системі соціально-трудових відносин та призвели до формування нераціональної системи зайнятості, професійно-структурних деформацій в оплати праці, дегресивного руху робочої сили між галузями. У зв’язку з цим важливим завданням державної стратегії соціального розвитку повинно стати створення інституційних передумов, здатних активізувати якісні трансформації на ринку праці України.

Метою дослідження є визначення основних тенденцій розвитку ринку праці в Україні в умовах євроінтеграційного вектору.

Результати дослідження. До загальновизнаних тенденцій, що впливають на розвиток ринку праці та зайнятості відносять:

1) зростання сектора послуг відносно інших секторів економіки;

2) зміна характеру виробничої діяльності на користь наукоємних технологій, котрі витісняють трудоємні та капіталоємні способи виробництва;

3) посилення ролі знань як фактора виробництва [1].

За останні десятиліття сфера послуг завойовує все більш стабільні позиції в світовій економіці, що супроводжується відповідним зростанням частки зайнятих у сервісному секторі порівняно з промисловим виробництвом.

Подібна активізація ролі сервісного сектора в українській економіці стала можливою завдяки впливу ряду чинників: приватизації, скасування монополії держави на певні види послуг, створення нормативно-правової бази підприємницької діяльності, лібералізації ціноутворення й зовнішньоекономічної діяльності, формування конкурентного середовища.

Структура зайнятості в країнах Європи та США є яскравим відображенням тенденцій гуманізації економіки, що супроводжувались стрімким зростанням господарського значення підприємств, чия діяльність безпосередньо пов’язана з нарощуванням та капіталізацією людського потенціалу. Одночасно відбувалось масоване нарощування витрат на освіту та науку, пов’язану з передовими техніко-технологічними розробками. В комплексі це сприяло глибоким якісним змінам змісту праці, що знайшли відображення у другій тенденції – зміні характеру виробничої діяльності на користь наукоємних технологій, котрі витісняють трудоємні та капіталоємні способи виробництва [3].

Третя тенденція – посилення ролі знань як фактора виробництва – обумовлений подальшим поглибленням поділу праці в постіндустріальному суспільстві, який призвів до відокремлення від трудової та підприємницької діяльності, пов’язаної із застосуванням знань, нововведеннями, впровадженням у процес виробництва досягнень НТР. Знання стають не лише самостійним, але й архіважливим фактором, без якого унеможливлюється сучасний процес виробництва. Відбувається докорінна перебудова у механізмі взаємодії факторів виробництва, трансформуються технологічні зв’язки між ними, змінюється спосіб виробництва [2].

Загалом, подовження описаних тенденцій на ринку праці у найближчій перспективі несе реально загрозу посилення деформаційних змін у структурі зайнятості, поглиблення відставання від інноваційної моделі зайнятості розвинених краї світу, втрати значної частки інтелектуального потенціалу нації.

Комплексна оцінка сучасного стану ринку праці дозволила виділити ключові проблеми формування інноваційного типу зайнятості в Україні, вирішення яких дозволить суттєво покращити його якісні характеристики: – консервування нераціональної з точки зору постіндустріалізму галузевої структури зайнятості; – високий інтелектуальний та трудовий потенціал незайнятого населення та дегресивний характер міжгалузевого руху робочої сили; – недостатня адаптованість системи освіти та професійної підготовки до вимог ринку праці; – низька ефективність функціонування інфраструктури ринку праці; – наявність професійно-кваліфікаційних диспропорцій в оплаті праці, рівень якої є неспівставним з витратами на нормальне відтворення робочої сили в цивілізованій економіці [4].

Реалізувати євроінтеграційний сценарій розвитку вітчизняного ринку праці можливо лише за умови створення інституційного середовища, сприятливого для формування мотиваційних механізмів покращення якісних характеристик робочої сили, удосконалення галузевої структури ринку праці та забезпечення перерозподілу трудових ресурсів на користь стратегічно важливих виробничотехнологічних комплексів. Відповідно, й подолати означені проблеми неможливо без відповідних інституційних перетворень, здатних посилити сприйнятливість вітчизняної економіки до інноваційного типу розвитку.

Висновки. Формування сучасних соціально-трудових відносин відбуваються під впливом гуманізаційної парадигми, що призводить до якісних трансформацій на ринку праці. Критична оцінка особливостей функціонування ринку праці України за роки незалежності показала, що тенденції його розвитку не відповідають загальносвітовим. Це гальмує прогресивні зміни в соціальноекономічний сфері країни, спрямовані на побудову інноваційної моделі розвитку.

Список використаної літератури:

Балян А. В. Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова 1.

прискорення інтеграції України до світового економічного простору / А. В. Балян // Економіка АПК. – 2013. - №11. – С. 92-99.

Грищенко А. Європейський та Євразійський вектори економічної інтеграції України / 2.

А. Грищенко // Економіка України. – 2012. - №7. – С. 80-88.

Карпяк А. М. Евроинтеграция Украины : проблемы и перспективы / А. М. Карпяк // 3.

Грані. – 2011. - №6. – С. 118-121.

Медведовська Т. П. Проблеми регіонального розвитку у контексті світових 4.

глобалізаційних економічних тенденцій та європейської інтеграції України / Т. П.

Медведовська // Економіка та держава. – 2013. - №2. – С. 31-32.

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ

–  –  –

Постановка проблеми. Протягом усієї історії людства міграційні процеси відіграють значну роль у суспільному розвитку. З одного боку, вони є чутливими індикаторами реагування населення на зміни в економічному, політичному та соціальному житті, залежно від їхньої величини й напряму вони впливають на демографічні процеси, які відбуваються як у регіонах, так і в цілому у державі. Міжнародна міграція стала одним з головних чинників соціально-економічних трансформацій і розвитку всіх регіонів. В зв’язку з цим виникає потреба у дослідженні особливостей трудової міграції в Україні.

Метою дослідження є визначення факторів впливу на процеси міграції в Україні в умовах європейської інтеграції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виклад основного матеріалу дослідження. Трудова міграція - це переміщення у просторі, яке здійснюють індивіди для підвищення рівня життя на основі вигіднішого використання власної робочої сили без зміни постійного місця проживання [2]. Враховуючи негативні наслідки світової кризи для України можна говорити, що трудова еміграція може стати ще більш загрозливим фактором, що призведе до скорочення населення в Україні та, можливо знелюднення деяких місцин [1].

Причини еміграції в Україні:

- високий рівень безробіття в країні, у тому числі прихованого;

- різниця в умовах життя і рівні заробітної плати в Україні та країнах Заходу;

- відсутність перспектив професійного зростання для багатьох обдарованих людей;

- економічна нестабільність в країні та відсутність соціальної захищеності громадян [1].

Обсяг трудової міграції істотно впливають на економіку України. Звідси випливає, що негативними наслідками трудової міграції є:

- помітне зменшення конкурентоспроможної частини робочої сили, що спричинює уповільнення темпів науково – технічного процесу; - скорочення кількості молодих освічених людей, що зумовлює старіння нації та погіршення трудоресурсного потенціалу;

- збільшення кількості дітей, залишених батьками на родичів або на близьких знайомих.

Серед позитивних наслідків трудової міграції слід зазначити такі:

- одержання від трудових емігрантів іноземної валюти у формі грошових переказів, що у свою чергу зумовлює підвищення платоспроможного попиту та стимулювання виробництва;

- створення спільних підприємств з іноземними засновниками і на цій основі – додаткове інвестування коштів в економіку;

- можливість для платоспроможного населення реалізувати свої здібності за кордоном та підвищити рівень кваліфікації [2].

Висновки. На сьогоднішній день еміграційна ситуація в Україні не відповідає національним інтересам. Ось чому тепер украй необхідним є вироблення і реалізація активної державної міграційної політики. Тобто уряду необхідно запроваджувати такі заходи, які б стимулювали населення працевлаштовуватись на території України: підвищувати рівень економічного добробуту населення, забезпечувати населення якісним медичним обслуговуванням, сприяти вільному доступу до отримання освітніх послуг, створювати нові робочі місця, підвищувати рівень середньої заробітної плати та ін.

Список використаної літератури:

Жибак М.М. Вплив міграційних процесів на відтворення сільського населення в 1.

західному регіоні / М.М. Жибак // Економіка АПК. – 2009. - №5. – С.139-142.

Чайка Г.В. Українська трудова міграція: «нова діаспора» чи остаточна втрата для 2.

країни? / Г.В. Чайка, А.С. Корчак // Науковий вісник БДФА. Серія: Гуманітарні науки: зб.

наук. праць / МФУ, БДФА; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці: БДФА, 2010. – Вип. 2. – С. 175СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ ТА

ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

–  –  –

У сучасних умовах розвитку економіки особливої актуальності набувають проблеми ефективної зайнятості населення України, створення ринку робочої сили і запобігання масового безробіття. Ринок праці посідає центральне місце серед інших ринків. Він перебуває під впливом багатьох факторів, більшість яких залежить від товарного ринку. Кон'юнктура ринку формується під впливом стану економіки, способу господарювання і структурних змін, технічного і організаційного рівня підприємств, кількісно-якісної збалансованості засобів виробництва і робочої сили.

Стан ринку праці визначає становище національної економіки в цілому, і методи макроекономічного регулювання, і ефективність соціальної політики, особливо у сфері загальної та професійної освіти. Тому необхідно оптимізувати ситуацію на ринку праці, щоб забезпечити зростання виробництва та добробуту українського населення.

Вітчизняні та закордонні вчені приділяють увагу дослідженню проблемам розвитку ринку праці в Україні. Зокрема В.В. Онікієнко, Л.Г. Ткаченко, Л.М.

Ємельяненко [1] визначили пріоритетні напрями розвитку ринку праці України загалом та його окремих сегментів, розробили пропозиції щодо механізму створення нових робочих місць. Необхідно зауважити, що існує доцільність продовження дослідження даного питання і в майбутньому, оскільки потрібно продовжувати пошук факторів розвитку, які не використовувалися раніше або використовувались неповною мірою.

Проте, недостатня увага науковцями приділяється визначенню сучасного становища ринку праці в Україні, дослідженню існуючих проблем та пошуку перспективних напрямків його розвитку, що й обумовило мету дослідження.

На сьогоднішній день стан ринку праці характеризується наявністю низки проблем, які заважають нормальному соціально-економічного розвитку як всієї країни, так і її окремих регіонів. Актуальними залишаються проблеми економічної активності населення, кількісно-якісного дисбалансу між пропозицією та попитом на робочу силу, низького кваліфікаційного рівня незайнятого та працюючого населення, а також проблеми зайнятості молоді (недостатній рівень підтримки тих, хто вперше виходить на ринок праці) та інвалідів (порівняно низький рівень освіти інвалідів і їх професійної підготовки; недостатня кількість робочих місць, на яких може бути задіяна праця інвалідів), нелегальні зовнішні трудові міграції, неформалізовані внутрішні трудові міграції та тіньовий ринок праці.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Завезіон М.О. Стан та умови інвестиційної діяльності в економіці України УДК 330.322 Завезіон М.О., аспірант, ОНУ імені І.І. Мечникова СТАН ТА УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ У статті розкрито суть поняття інвестиції та похідних від нього термінів, визначено умови розвитку та недоліки формування інвестиційної діяльності в економіці України. Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, джерела формування інвестицій, законодавче регулювання інвестиційного процесу ВСТУП...»

«УДК 331.108:330.322.5 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ О.В Захарова Донецький національний технічний університет Визначено основні проблеми у сфері інвестування у людський капітал в Україні. Сформульовано можливі напрямки покращення стану інвестування у людський капітал. Своєчасне та раціональне інвестування у людський капітал є одним з дієвих інструментів забезпечення достатнього рівня ефективності діяльності підприємства. В сучасних умовах економічної кризи існує висока...»

«Тема 4 МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА ТА ЗВИЧАЇ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ Ключові слова: Конвенція ЮНСІТРАЛ, INCOTERMS – 2000, умови постачання, витрати експортера-імпортера, міжнародні конвенції про платежі, Світова організація торгівлі, принципи СОТ, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Європейський банк реконструкції та розвитку, Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). План Конвенція ЮНСІТРАЛ про договори міжнародної...»

«Шляхи розвитку української науки ЗМІСТ Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень. 2 Міжнародне співробітництво Наука – виробництву Наукові конференції, наради та інші організаційні заходи. 20 Наукова діяльність у ВНЗ Оцінки ефективності науки в Україні Перспективні напрями наукових досліджень Проблеми стратегії розвитку України Наука і влада Суспільні виклики і потреби Українська наука і проблеми формування інформаційного суспільства Міжнародний досвід Формування та...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ УДК 658 О. В. Михайловська, викладач ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ Стаття присвячена проблемі регулювання ресурсного забезпечення видавничо-поліграфічної галузі на рівні країни. Визначено необхідність проведення моніторингу та запропоновано напрями поліпшення керованості процесами ресурсного забезпечення видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ)....»

«УДК 336.64 Домбровський В.С. к.е.н., старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми Пластун О.Л. к.е.н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми ВРАХУВАННЯ ФАЗИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЙОГО БАНКРУТСТВА У статті визначено зв’язок між ймовірністю настання банкрутства чи глибокої кризи на підприємстві та запропоновано перелік типових...»

«УДК 339.1 Андрух Д.О., Зозульов О. В. канд. економ. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ» МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ВАГОВОГО ОБЛАДНАННЯ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ НВК «СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА») METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSMENT APPROPRIATE ENTRY OF UKRAINIAN MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL WEIGHING EQUIPMENT ON THE INTERNATIONAL MARKET (FOR EXAMPLE, ENTERPRISE LTD.SIC «...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 21 (60), № 1. 2008 г. С. 99­108.  ТРУД ОВ ОЕ ПРА В О  УДК 347.44  Лосиця І.О.  ПРАВОВІ ЗАСАДИ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ  Статтю  присвячено  аналізу  правових  засад  укладення  колективних  договорів.  За результатами проведеного при підготовці статті дослідження обґрунтовано низку  пропозицій  щодо  вдосконалення  чинного  законодавства  про  працю  України  з  урахуванням ...»

«Волохов О. С. Контроль за дотриманням міжнародно-правових актів у сфері праці: сучасний стан та перспективи 22 Шевченко Н. Способы защиты прав субъектов хозяйствования / Підприємство, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 53. 23 Басин Ю. Г. Основы гражданского законодательства о защите субъективных гражданских прав // Проблемы применения Основ гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик. – Саратов, 1971. – С. 34. 24 Вершинин А. В. Выбор...»

«Міжнародна науково-практична конференція Економічні проблеми сталого розвитку, присвячена 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КАФЕДР ФЕМ Шановні викладачі та співробітники факультету! Запрошуємо до участі у Міжнародної науково-практичної конференції Економічні проблеми сталого розвитку, присвяченій 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ! ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ СЕКЦІЙ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»