WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗБІРНИК ТЕЗ

ІV МІЖВУЗІВСЬКОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ

СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ

Львів 201

Університет банківської справи

Національного банку України (м.Київ)

Львівський інститут банківської справи

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього» НАН України

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Харківський державний університет харчування та торгівлі Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми) НУ «Львівська політехніка»

Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) Кафедра економіки та управління персоналом ІV Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

УПРАВЛІННЯ

ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ 22-23 КВІТНЯ 2015 РОКУ Львів - Редакційна колегія Семів Л.К. – завідувач кафедри економіки та управління персоналом Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, д.е.н., професор.

Садова У.Я. – завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього» НАН України, д.е.н., професор.

Назарова Г.В. – завідувач кафедри управління персоналом Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, д.е.н., професор Завидівська О.І. – викладач кафедри економіки та управління персоналомЛьвівського інституту банківської справи УБС НБУ, к.е.н.

Dr Hab. Renata Oczkowska – kierownik katedry Zarzdzania Zasobami Pracy Wydziau Zarzdzania, Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie (Polska) Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та економіки праці: Збірник тез ІV Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 22-23 квітня 2015 р. / Відп. за вип. Л.К.Семів. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2015- 481 с.

Збірник містить матеріали ІV Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, проведеної у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 22-23 квітня 2015 року. У тезах доповідей висвітлено результати досліджень щодо: актуальних проблем економіки праці та соціально-трудових відносин на етапі модернізації економіки; теоретичних і прикладних проблем демографії та соціальної політики в національному та євроінтеграційному контексті; особливостей управління людськими ресурсами в умовах євро інтеграційного вектору України; проблем менеджменту, маркетингу та соціальної відповідальності в державних і бізнесових структурах.

Опубліковані матеріали відображають точку зору авторів, яка може не збігатися з позицією редколегії Відповідальність за зміст тез несуть автори та їх наукові керівники

–  –  –

Постановки проблеми. У даний час трудовий потенціал є визначальним фактором ефективності господарювання і конкурентної переваги на ринку для підприємства. Однією з гострих і значущих проблем сталого соціальноекономічного розвитку України є проблема відсутності належної мотивації трудового потенціалу до високоефективної праці. Показники трудового потенціалу підприємства характеризуються показниками кількісного складу підприємства, коефіцієнтом зростання кількісного складу, показниками ефективності використання робочого часу, показниками структури підприємства тощо. Ці показники мають безпосередній вплив на результати діяльності підприємств, оскільки всі процеси на підприємстві контролюються та виконуються безпосередніми носіями трудового потенціалу – працівниками.

Саме тому дослідження та розроблення методів щодо визначення ефективності інвестування у трудовий потенціал підприємств дозволить оптимізувати процес прийняття доцільних управлінських рішень.

Мета статті. Аналіз динаміки показників трудового потенціалу на результати діяльності металургійного комбінату «Запоріжсталь».

Виклад основного матеріалу. Одним з результатуючих показників діяльності підприємства є середньорічний виробіток продукції на одного працівника,який є джерелом подальшого розвитку підприємства та який дозволяє виявити вклад персоналу підприємства у загальний результат його діяльності. Визначення ефективності функціонування має на увазі відношення результатів або ресурсів до витрат, які цей показник забезпечить.

Вплив показників трудового потенціалу на результати діяльності підприємства доцільно дослідити за допомогою кореляційно-регресійного аналізу, який дозволяє статистично порівнювати вплив певних показників на результат та дає змогу дослідити тісноту їх взаємозв’язку. Це сприяє виключенню з подальших досліджень взаємопов’язаних даних та допомагає таким чином об’єктивно побудувати регресійну залежність.

Для виявлення впливу показників трудового потенціалу на ефективність діяльності підприємства застосовано лінійну багатофакторну модель. Як базу дослідження розглянуто виробничо-господарську діяльність металургійного комбінату «Запоріжсталь» на основі розгляду показників стану трудового потенціалу підприємства, що розраховується за офіційними даними статистичної звітності підприємства.

У якості результатуючого показника (У) було обрано середньорічний виробіток продукції на одного працівника, а у якості факторних величин:

середня за списком чисельність працівників(х1), число днів відпрацьованих одним працівником за рік (х2),фондоозброєність праці (х3),трудомісткість (х4),чисельність працівників, що звільнилась (х5),коефіцієнт плинності кадрів (х6). Важливого значення у технології проведення кореляційно–регресійного аналізу займає перевірка одержаної моделі на наявність мультиколінеарності, якана основі розрахунку кореляційної матриці вказує на значну залежність між результативним показником (Y) та факторними величинами, а також між самими факторними ознаками.

Тому необхідність побудови покрокової регресійної моделі надає можливість визначити, що найбільший вплив на середньорічний виробіток продукції на одного працівника має трудомісткість х4. Залежність середньорічного виробітку продукції на одного працівника від показника стану трудового потенціалу підприємства можна представити за формулою:

У=1,6176-0,64544х4.

Це означає, що при збільшенні трудомісткості на 10 нормо-рiк/шт середньорічний виробіток зменшиться на 6 тис/грн.

Загальна якість регресійного рівняння перевіряється за допомогою коефіцієнту кореляції, який складає 0,99, що вказує на дуже щільний зв'язок між показниками. Значення коефіцієнту детермінації R=0,99 свідчить, що модель є адекватною та дозволяє отримувати достовірні прогнозні значення, демонструє ступінь пояснення незалежними змінними результатуючого показника, а також залежність середньорічного виробітку продукції на одного працівника на 99% обумовлена обраною факторною величиною. Решта 1 % обумовлена іншими факторами, що впливають на середньорічний виробіток продукції на одного працівника. Але визначені нами інші факторні ознаки не є включеними в модель регресії з причини виявлення мультиколінеарності між ними. Перевірка взагалі моделі (за критерієм Фішера) та параметру (за критерієм Стьюдента) показала, що модель адекватна, а параметр х4 є статистично значущим.

Дослідження впливу показників стану трудового потенціалу на результати діяльності підприємства продемонструвало залежність середньорічного виробітку продукції на одного працівника від показників стану трудового потенціалу. Отримана залежність показує нам, що не всі обрані нами показники мають вплив на результат, тому потрібно знаходити інші впливові фактори та будувати покрокову регресійну залежність за для дослідження тісноти їх взаємозв’язку. Це в подальшому надасть можливість використовувати її при прийнятті управлінських рішень відносно майбутньої ефективності капіталовкладень у програми розвитку персоналу задля підвищення рівня його якісних характеристик та збільшення продуктивності праці.

Список використаної літератури:

1.Управління розвитком трудового потенціалу підприємства: монографія / В.М.Гриньова, М.М.Новікова,В.В.Самоленко,ВЛ. Смолюк,С.М.Бріль.- Харків. – 2009.-256с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2.Ноджак Л.С. Демографічні чинники формування та використання трудового потенціалу за ринкових перетворень / Л.С. Ноджак.- Львів.-2004.-188с.

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

–  –  –

На сучасному етапі розвитку Україна потребує більше молодих спеціалістів. Саме молоді спеціалісти, завдяки своїй мобільності, комунікабельності, високому потенціалу, знанням і вмінням, є головною силою для побудови успішної економіки. Сучасна ситуація на ринку праці України є дуже складною для молоді. Через послаблення державного контролю за працевлаштуванням молодi, скорочення робочих місць, з’явилися нові проблеми щодо її працевлаштування, молодіжне безробіття стає все реальнішим для нашої країни.

Метою даного дослідження є визначення основних причин молодіжного безробіття на ринку праці України, а також запропоновано основні заходи, щодо його подолання.

Дана тема та її проблеми є досить актуальними на сьогоднішній день.

Якщо взяти до уваги те, що на даний момент в країні криза, за рахунок цього відбувається скорочення робочих місць, тому шанси влаштуватись на роботу для молоді стають все меншими. Рівень безробіття в Україні перевищує рівень природного безробіття (4-5 %), рівень безробіття серед молоді, за офіційними даними, перевищує 17% [1]. За даними Державної служби зайнятості, більш як 40% безробітних – молодь віком до 35 років [2].

На думку автора однією з найважливіших проблем сучасної молоді є проблема недостатньої зайнятості, що обумовлена наступними причинами:

пропозиція трудових ресурсів перевищує її попит;

молодь має низьку адаптацію на ринку праці;

відсутність досвіду роботи, дискримінація при наймі на роботу;

завищені умови молоді щодо свого заробітку, змісту роботи, місця роботи, умов праці та інше;

невідповідність спеціальностей та спеціалізацій, за якими готують університети, до потреб ринку праці, наприклад на одне місце юриста налічується 11 бажаючих.

не престижність технічної освіти.

Ці та багато інших причин призводять к загостренню проблеми з працевлаштуванням молоді. Ця ситуація може призвести до ряду проблем в країні, тому потребує негайного вирішення. Можна погодитися з думкою С. Бандур, що, «не можна обійти питання молодіжного безробіття. Значна частина молоді через відсутність підходящої роботи просто деградує, а нерідко стає на шлях тіньових і кримінальних заробітків. Унаслідок своїх соціальнопсихологічних особливостей ці особи рідко повертаються до законослухняної поведінки у сфері зайнятості. Звідси існує реальна загроза втратити ціле покоління людей, яке з плином часу буде не спроможне реалізувати набуті знання» [3, с.5]. Багато молоді через відсутність роботи, працюють не за фахом, що також негативно впливає на країну. Вони не отримують задоволення від своєї роботи, займаються тим, що їм не подобається, цим самим росте рівень незадоволеності населення якістю трудового життя. Також через те, що молодь не може влаштуватись на роботу в Україні, вони вимушені виїжджати за кордон в пошуках роботи. Це сприяє втраті висококваліфікованої робочої сили та є негативною тенденцією для нашої країни через те, що більшість спеціалістів, які б могли розвивати вітчизняну економіку, працювати на українських підприємствах, через нестачу робочих місць, їдуть працювати за кордон і реалізують свої можливості там, вносячи вклад в розвиток іншої країни. Є багато прикладів того, як люди, які не змогли реалізувати свої набуті знання і вміння в нашій країні, реалізували їх, в іншій і стали досить успішними. Це одна з найбільших проблем, яка відбувається через нестачу робочих місць для молоді. В результаті цього ми отримуємо недостатній розвиток економіки, що є серйозним недоліком в формуванні ринку праці нашої держави, тому що потрібно звільняти робочі місця, які займають пенсіонери, для молоді, так як молоді люди більш пристосовані к новітнім технологіям, знайомі з новими видами обладнання.

Для того, щоб поліпшити ситуацію на ринку праці для молоді, в першу чергу держава повинна розпочати політику в двох напрямках: сприянні працевлаштуванню та підтримці молоді в зайнятості. Тобто держава має залучитись до вирішення цієї проблеми і вести постійний контроль. Так, у січні 2013 року набрав чинності закон "Про зайнятість населення". Згідно з ним студентам, які здобули професії "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" і продовжують навчатися на наступному кваліфікаційному рівні, надано право проходити стажування за спеціальністю.

Найбільшим плюсом для молоді є запис про проходження стажування до трудової книжки [4].

Отже, у сучасних складних умовах необхідно підтримувати ініціативу молоді щодо професійної підготовки та працевлаштування, заохочення її до активного пошуку роботи й отримання спеціальності або професії, що користується попитом на ринку праці. Необхідно негайно вирішувати проблему недостатньої зайнятості молоді: держава має подбати про створення стабільності й захищеності для молоді; потрібно створити умови, що сприяють залученню й закріпленню молодих фахівців на виробництві; створити нові робочі місця; надати можливість студентам отримувати досвід роботи;

належний рівень освіти; можливість реалізувати свої знання та вміння;

розробити програми по вибору професій і включення молоді в трудову діяльність.

Список використаної літератури:

Наталія Королевська: Молодіжне безробіття – загальносвітова проблема, що 1.

потребує пошуку спільного рішення. - [Електронний ресурс] / Режим доступу http://mlsp.gov.ua/;

Державна служба зайнятості - [Електронний ресурс] / Режим доступу 2.

http://www.dcz.gov.ua/ Бандур С. І. Модернізація економіки як чинник трансформації структури 3.

зайнятості населення / С. І. Бандур //Ринок праці та зайнятість населення - 2011.- 2 (27). С.3-6.

Молодіжне безробіття: втрачене покоління? -[Електронний ресурс] / Режим 4.

доступу: http://www.epravda.com.ua/

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 3 (11), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 332.154+330.33.01 С. М. Вдовенко, д. держ. упр., доцент, О. В. Рогова, аспірант СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА Анотація. У статті обґрунтовується пріоритетність соціально-економічних складових єврорегіонального партнерства. Досліджуються напрями трансформації міжнародного співробітництва та джерела реалізації єврорегіональних програм. Актуалізуються питання уніфікації законодавства, створення...»

«Економічний факультет СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Економіка” Випуск 5 Острог – УДК 330(08) ББК 65 С Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії Національного університету “Острозька академія”. Протокол № 11 від 4 червня 2008 року Редакційна колегія: Пасічник І.Д., д-р психол. наук, професор; Карлін М.І., доктор економічних наук, професор; Козак Л.В., кандидат економічних наук, доцент; Топішко І.І., кандидат економічних наук, доцент; Дем’янчук О.І., кандидат економічних наук,...»

«Розділ 3 Інноваційний менеджмент УДК 336.6:330.1 Александров Іван Олександрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Донецького національного університету; Бурук Ганна Пилипівна, молодший науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк ЕВОЛЮЦІЯ ДЕФІНІЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ Досліджено еволюцію дефініції конкурентоспроможності продукції, визначено етапи її розвитку. Удосконалено класифікацію існуючих підходів щодо оцінки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Інститут післядипломної освіти Я.І.Глущенко ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ методичні вказівки та завдання для проведення практичних і семінарських занять для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форм навчання ДонНУЕТ Донецьк ЗМІСТ Вступ.. Методичні вказівки до проведення семінарських і практичних занять. 4 Завдання для...»

«Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 33 УДК 378.1(063) ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Беліченко А.Г. (м. Запоріжжя) Анотації В статті розглядаються засади євроінтеграції України до ЄС з позиції міжнародного поділу праці та інтеграції виробництва; розглянуто чинники прилучення країн до міжнародного поділу праці та інтеграції; показано пріоритетні напрямки євроінтеграції України – вступ до ЄС; надано результати аналізу можливостей вступу України до ЄС; показано її місце серед...»

«Розділ 5 Екологічний маркетинг та менеджмент УДК 330.341.1:338.432(477) Сіренко Наталя Миколаївна, д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, директор Наукового інституту інноваційних технологій і змісту аграрної освіти Миколаївського державного аграрного університету КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У статті обґрунтовано концептуальні положення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України. Акцентовано увагу на застосуванні...»

«Збірник матеріалів для підготовки фахівців, що працюють в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення КИЇВ 2014 ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.218 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 4005-XII ( 4005-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.219 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49 N 331/97-ВР від 11.06.97, ВВР, 1997, N 31,...»

«УДК 658.89 JEL Classification: L20, M10, M21 Голишева Євгенія Олексіївна, канд. екон. наук, асистент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА У статті розроблена методика оптимізації системи управління споживчим капіталом підприємства. Подано залежність витрат на підвищення рівня споживчого капіталу, результатів діяльності підприємства від стану його споживчого капіталу. Викладено орієнтовний перелік витрат та...»

«О. В. Кубатко, І. В. Терещенко, Т. В. Руденко. Аналіз амортизаційної політики підприємства в світлі нового податкового законодавства УДК 338.1+330.111.6 О. В. Кубатко, І. В. Терещенко, Т. В. Руденко1 Аналіз амортизаційної політики підприємства в світлі нового податкового законодавства2 У роботі проаналізовано стан основних фондів підприємства ТОВ «Брік-Мануфактура» і визначено показники ефективності їх використання. Особливістю цього дослідження є проведення деталізованого аналізу змін...»

«Міністерство освіти і науки України Науково-технічна бібліотека Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Центральна наукова бібліотека Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВНЗ: ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОЕКТИ Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2014 року Полтава 20 21 жовтня заїзд учасників конференції...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»