WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«II Мі жн а р о д н а н а у к о в о -п р а к т и ч н а к о н ф е р е н ц і я “А к т у а л ь н і п и т а н н я мо н і т о р и н г у і н а у к о в о г о с у п р о в о д же н н я на дрок ...»

II Мі жн а р о д н а н а у к о в о -п р а к т и ч н а к о н ф е р е н ц і я “А к т у а л ь н і

п и т а н н я мо н і т о р и н г у і н а у к о в о г о с у п р о в о д же н н я

на дрок орис т у в а ння т а г е ол ог і ч ної е к с пе рт из и

“Г е о мо н і т о р и н г -2014”,

7–13 в е р е с н я 2014 р.

УДК 553.04.003

РОЗВИТОК МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ

Й СВІТУ: ЇХ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ

Андрієвський І. Д., канд. економ. наук, старший науковий співробітник (УкрДГРІ, м. Київ, Україна), andrievsky_i@ukr.net Стаття присвячена сучасному розвитку мінерально-сировинної бази України й світу.

Охарактеризовано зовнішню торгівлю мінеральною сировиною та продуктами її переробки.

Наведено причини розвитку світової економічної кризи та її вплив на економіку України.

Крім того, у ній дано характеристику екологічного стану основних регіонів України.

DEVELOPMENT OF MINERAL RAW BASE OF UKRAINE AND THE

WORLD: THEIR INTERRELATION AND INFLUENCE ON ECONOMY

Andrievsky I. D., Candidate of Economics, the senior research worker (UkrSGRI, Kyiv, Ukraine), andrievsky_i@ukr.net Article is devoted to modern development of a mineral raw base of Ukraine and the world.

There is characterized foreign trade of mineral raw material and products of its processing. The reasons of development of the international economic crisis and its influence on economy of Ukraine are represented. Also the ecological estate of the basic regions of Ukraine is presented.

У роки економічної блокади в Україні була одна з найвищих, за винятком США, питома вага інвестицій на геологорозвідувальні роботи (рис. 1).

Рис. 1. Обсяг інвестицій на геологорозвідувальні роботи в середньому за рік за 1971 – 1987 рр.

І як наслідок, був створений унікальний, водночас парадоксальний, мінеральносировинний комплекс України.

Майже дві третини своїх потреб в мінеральній сировині та продуктах її переробки Україна забезпечує завдяки продукції власного виробництва, причому частка власної продукції з року в рік зростає, і лише понад третину внаслідок імпорту.

Починаючи із середини 70-х років розпочався спад видобутку більшості видів корисних копалин, а після 1990 р. значне його падіння. Тільки із середини 90-х років ХХ ст.

стабілізувався видобуток, а по деяких з них простежується зростання обсягів видобування.

Мінерально-сировинна база України містить значні ресурси горючих корисних копалин, великі запаси металічних і неметалічних корисних копалин, що використовуються в II Мі жн а р о д н а н а у к о в о -п р а к т и ч н а к о н ф е р е н ц і я “А к т у а л ь н і п и т а н н я мо н і т о р и н г у і н а у к о в о г о с у п р о в о д же н н я на дрок орис т у в а ння т а г е ол ог і ч ної е к с пе рт из и

–  –  –

різних галузях суспільного виробництва, та різноманітні за типами мінеральні лікувальні води.

У надрах України на початок 2010 р. виявлено близько 20 тисяч родовищ і проявів 117 видів корисних копалин, з яких 8081 родовища 98 видів корисних копалин має промислове значення і враховуються Державним балансом запасів (рис. 2–3).

Рис. 2. Кількість виявлених рудопроявів і розвіданих родовищ корисних копалин

Рис. 3. Кількість виявлених і розвіданих видів корисних копалин Виходячи з обсягів балансових запасів корисних копалин категорії А+В+С1 станом на 01.01.2011 р. та їх погашення за 2010 р., Україна забезпечена запасами на сотні, а то й тисячі років. По решті корисних копалин, розвідані запаси яких перебувають на державному балансі України, показники приблизно такі само (рис. 4).

Рис. 4. Забезпеченість України запасами основних видів корисних копалин в роках за обсягами їх видобування у 2008 році Економіка сучасної України має яскраво виявлений експортний характер.

Проблематичність такої ситуації, незважаючи на позитивні сторони, полягає в низькій динаміці модернізації виробничої інфраструктури, значному зменшені потужностей

–  –  –

військово-промислового комплексу, дискримінації на найбільш конкурентних ринках світу, залежності від кон’юнктури ринків і росту імпорту технологій.

Увесь обсяг зовнішньої торгівлі України товарами можна умовно розподілити на чотири неявно виражені великі блоки: мінеральна сировина й продукти її переробки, товари та вироби машинобудування й приладобудування, природні ресурси та продукти їх переробки, інші товари й продукти (рис. 5).

Рис. 5. Тенденції змін зовнішньої торгівлі товарами в Україні

У загальному обсязі зовнішньої торгівлі товарами за 1997–2007 роки частка експорту мінеральної сировини й продуктів її переробки змінюється в незначних величинах і становить 57,6 % у 1997 р., 63,3 % у 2000 р., 60,8 % у 2005 р. і 57,0 % у 2007 р., а її імпорт знижується з 54,5 % у 1997 р. до 38,9 % у 2007 р. З цього видно домінуючу роль мінеральної сировини та продуктів її переробки в зовнішній торгівлі товарами України. Спостерігається зростання за цей час частки експорту та імпорту товарів і виробів машинобудування й приладобудування з 12,4 до 17,6 % (експорт) і з 19,4 до 33,0 % (імпорт), а також природних ресурсів і продуктів їх перероби з 16,5 до 17,0 % (експорт) і з 9,6 до 10,8 % (імпорт) та імпорту інших товарів і продуктів з 16,5 до 17,3 %. Знизилася частка експорту інших товарів і продуктів з 13,5 до 8,4 %. Більшу частину експорту мінеральної сировини та продуктів її переробки становить експорт продуктів переробки залізної руди (рис. 6).

Рис. 6. Структура експорту з України мінеральної сировини та продуктів її переробки у 2007 р.

Створений в країні ресурсний потенціал, його унікальність в низці випадків, масштаби освоєння, відповідна інфраструктура об’єктивно зумовлюють в довгостроковій перспективі збереження значної питомої ваги мінерально-сировинного комплексу в суспільному виробництві. Його розвиток полягає в економічно обґрунтованому зменшенні залежності

–  –  –

вітчизняної промисловості від ввозу сировини та розширенні експортних можливостей. Він є основним платником податків і постачальником валютних ресурсів.

Світова економічна криза сформувалася під впливом значного розширення Європейського Союзу, війни в Іраку та Афганістані.

Інтенсивне використання мінеральної сировини призводить до формування незбалансованої структури економіки, зміщеної в бік важких галузей виробництва, і до виснаження надр, яке супроводжується накопиченням негативних екологічних наслідків.

Незважаючи на те, що в порівнянні із 70-ми роками в Україні зменшився видобуток вугілля у 2,7 раза (порівняно з 1975 р.), виробництво товарних концентратів залізної руди – у 1,7 раза (1980 р.), нафти з конденсатом – у 3,0 раза (1970 р.), газу натурального – у 3,3 раза (1975 р.), останніми роками збереглася висока ступінь експлуатації надр, особливо на території Дніпровсько-Донецької западини та прилягаючої до неї Криворізької залізорудної провінції, бо мінеральна сировина була і є основним елементом виведення економіки країни з кризового стану та її подальшого економічного зростання (рис. 7).

Рис. 7. Сумарна маса видобутих корисних копалин за 2006 рік

Серед паливних ресурсів держави провідне місце за обсягом запасів посідає кам’яне вугілля, балансові запаси якого на 01.01.07 становила 42,5 млрд т. Вони зосередженні в двох кам’яновугільних басейнах: Донецькому й Львівсько-Волинському.

В Україні спостерігається за 1996–2001 роки поступове зростання видобування та погашення запасів вугілля, а за 2002–2007 роки – його спад, хоча виробництво готового вугілля за останній період зростає, а рядового змінюється стрибкоподібно.

З ростом глибин копалень ускладнюються й санітарно-кліматичні умови видобування кам’яного вугілля. Так, у копальнях завглибшки понад 500 м температура перевищує санітарні норми на 25–26 С, на копальні імені Скочинського температура порід на глибині 1 200 м досягає +48 С, а повітря у вибоях – +34 С.

Приблизно така само добова інтенсивність виробництва товарних концентратів залізної руди в Україні, як і кам’яного вугілля. Якщо в 1881 році в середньому за добу вироблялося 102,5 т товарних концентратів залізної руди або до 2 вагонів умістом 60 т, то в 1913 році, відповідно, 18,9 тис. т або 315 вагонів, 1980 році – 342,5 тис. т або 5 708 вагонів (найбільший обсяг за весь період експлуатації), 1995 році – 138,9 тис. т або 2 315 вагонів (це найнижчий рівень виробництва останніми роками) і 2006 році – 202, 7 тис. т або 3 379 вагонів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

У порівнянні з початком експлуатації залізорудних родовищ Кривбасу (1881 роком), темпи росту інтенсивності виробництва товарних концентратів залізної роди становили в 1913 р. – понад 0,5 тис. раз, 1980 р. – до 3,4 тис. раз, 1995 р. – до 1,4 тис. раз і 2006 р. – до 2 тис. раз.

Середній вихід товарних концентратів залізної руди становив: 1990 р. – 44,4 %, 1995 р. – 45,1 %, 2000 р. – 46,2 %, 2001 р. – 45,9 %, 2002 р. – 44,3 %, 2003 р. – 40,4 %, 2004 р.

– 42,9 %, 2005 р. – 43,4 % і 2006 р. – 46,4 %.

Україна має великі ресурси натурального газу, геологічні запаси якого, визначені до глибини 5 км, становлять 1 трлн м3. Вони зосередженні в 290 родовищах, які утворюють три нафтогазоносні райони: Дніпровсько-Донецький, Прикарпатський та Причорноморський.

Усього в Україні у 2006 році видобуто понад 20,8 млрд м3.

За останні одинадцять років в Україні з року в рік зростають обсяги видобування натурального газу. Так приріст обсягів його видобування у 2006 році в порівнянні з 1996 роком становив 3 099 млрд м3 або 17,5 %, за винятком 1997 року, коли його видобуток зменшився порівняно з тим же 1996 роком на 3,8 %.

Якщо в Україні видобувалось у 1940 р. в середньому до 2,5 тис. т вуглеводів в умовному паливі або понад 41 вагон вагою 60 т, то у 1965 р. – близько 129 тис. т або 2 146 вагонів, 1975 р. – понад 223 тис. т або до 3 722 вагонів.

З 1975 р. розпочався спад видобування вуглеводнів в України, який продовжувався до 2000 р. У 2000 році в Україні в середньому за добу видобували понад 59 тис. т вуглеводнів або 986 вагонів. У подальшому середньодобова інтенсивність видобування поступово зростає й у 2006 р. становить понад 70 тис. т за добу або близько 1 174 вагонів. Порівняно з 1940 р. інтенсивність зросла майже у 29 раз і знизилася порівняно з 1975 р. у більш як 3 рази.

Надмірні техногенні навантаження й довготривалий масштабний видобуток корисних копалин в Україні призвели до значних змін геологічного середовища (рис. 8).

Рис. 8. Добове й погодинне навантаження на надра під час видобування в ДДЗ вугілля, залізної руди та вуглеводнів Протягом XVIII-ХХ століть цих корисних копалин було видобуто в Україні понад 14 млрд т.

Разом з корисними копалинами супутньо вилучаються приблизно в рівних з ними обсягах вмісні й розкривні породи, тому загальний обсяг цих видобутих корисних копалин і порід сягає 30 млрд т, що близько обсягам накопичених в Україні відходів.

Наслідком цього є значний розвиток небезпечних геологічних процесів у вугледобувних і залізорудних регіонах і районах України.

–  –  –

Унаслідок обрушення гірських порід над очисними виробками просіла земна поверхня на площі більш як 8000 км2, при загальній площі очисних виробок – 13 000 км2, а щорічно зазначеним процесом охоплюється понад 1000 км2 поверхні. А це призвело до просідання денної поверхні до 5 м та затоплення, підтоплення будівель і споруд, заболочування ґрунтів, вимокання дерев, появи болотної рослинності. У м. Донецьку підтоплено 31 % площі міста, у Макіївці – 42 % і значно більше в містах Стаханов, Первомайськ, Бранка, Теплогірськ в Алмазному районі та інших.

У надрах штучно (рукотворно) утворилося багато печер, пустот і тріщин, по них дренуються агресивні розсоли й різні гази. Обрушення гірських порід набуло затяжний, некерований характер. Зазначене вище створило умови для формування на площі кожного гірничопромислового району депресійної вирви площею в тисячі квадратних кілометрів і завглибшки до 40–50 м, а це у свою чергу призвело до осушення приповерхневого кам’яновугільного водоносного горизонту, сотень джерел, колодязів, свердловин, до зникнення води в балках і водотоків у річках.

Причиною аварійності є висока метаноносність вугільних покладів. Зі збільшенням глибин залягання вугілля вона зростає. З 1995 р. метан став корисною копалиною. Станом на 01.01.07 Державним балансом його запасів ураховано 305 млрд м3. За оцінкою російських спеціалістів його обсяг у вугленосних товщах України становить 2,3 трлн м3, а американських – на порядок більше, тобто 25 трлн м3. Але видобуток його невеликий і змінюється від 431 млн м3 (2000 р.) до 2,9 млн м3 (2006 р.).

Метан в Україні використовується тільки на 17 копальнях Донбасу переважно в котельнях, а також для опалення житлових будинків, теплиць та адміністративно-побутових приміщень. З 2005 року його списують щорічно з балансу як втрати під час його видобування. В основному він видобувається в Донецькій області (від 99,2 % у 1995 р. до 84,9 % у 2006 р.).

Поряд з Донбасом, біля Мелітополя, у Богданівці щодня підривають потужні фугаси.

Там йде прискорене знищення “зекономлених війн” Радянського Союзу. Як вони впливають на надра Донбасу? Чи вони не підсилюють потужність динамічних ударів від обрушень гірських порід над відпрацьованими вибоями? Посилюють, якщо збігаються в часі.

Серед причин, що створюють високу ступінь аварійності в добувному комплексі

України, варто відзначити такі:

висока ступінь наростання зосередження видобувних робіт на порівняно невеликій території;

довгострокове наростання інтенсивності видобування корисних копалин з одночасним наростанням глибини їх видобування;

наявність рукотворних зон порушеного геологічного середовища;

проведення дегазації вугільних пластів у процесі їх видобування;

висока ступінь навантажень на денну поверхню гірничих виробок;

аварійний стан шляхів сполучень видобувних комплексів.

Для зменшення впливу зазначених вище причин пропонується:

1. Вилучити з технології видобутку корисних копалин обрушення гірських порід над очисними вибоями. Усі відпрацьовані очисні вибої закладати породами.

2. Методами геохімічної зйомки виявити місця міграції вугільних газів в атмосферу.

Облаштувати зазначені ділянки устаткуванням для їх уловлювання й знешкодження.

3. Упорядкувати шляхи сполучень видобувних регіонів до належного стану.Похожие работы:

«Перспективи подальших досліджень Аналогічний аналіз з визначення факторів ризиків та можливих негативних наслідків їхнього впливу доцільно провести для кожного інноваційного напрямку (проекту). Проведений якісний аналіз ризику слугуватиме підґрунтям кількісної оцінки ризикованості інноваційної діяльності підприємств хлібопекарської галузі. Для розрахунку загального рівня ризикованості кожний вид елементарного ризику необхідно подати як структуру, що поєднує чинники (фактори) ризику й можливі...»

«SWorld – 18-27 December 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2012 УДК 331.1 Гармідер Л.Д. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 18, 49000 UDC 331.1 Garmider L.D. THEORETICAL ASPECTS OF STAFF POTENTIAL...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ КІЯНОВСЬКА Наталія Михайлівна УДК [004+372.851]:[62+378(73)] РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Житомирський державний технологічний університет МЕНЕДЖМЕНТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Монографія Рекомендовано Вченою радою Житомирського державного технологічного університету (протокол № 10 від 05.06.2012 р.) Житомир УДК 00 ББК 65.290 – М50 Рецензенти: Дергачова В. В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний...»

«І Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» Секція 4. Кластерна форма організації підприємств як головний напрямок регіонального розвитку Секція 4. Кластерна форма організації підприємств як головний напрямок регіонального розвитку РОЗВИТОК КЛАСТЕРІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПІДЙОМУ Чорний Є. Морозова Ю.М. Новокаховський політехнічний коледж Одеський національний політехнічний університет Актуальність проблеми....»

«24 Стратегія економічного розвитку України. № 32 (2013) УДК 330.138.8 С. М. Клименко, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. Наведена аргументація доцільності застосування ризик-менеджменту в сучасній системі управління розвитком підприємства. Розглянуто революційну та еволюційну форми розвитку підприємства. Розкрито еволюцію і сутність інтегрованого ризик-менеджменту. Сформовано зв’язок...»

«Всеукраїнська науково-методична конференція Безпечна життєдіяльність – майбутнє людства УДК 378.046:502(043.3) Управлінська компетентність майбутніх фахівців в галузі безпеки життєдіяльності у випускників ВНЗ Автор: Прилипко В. А., д.м.н., професор, зав. кафедри Загальної екології та безпеки життєдіяльності. Національний університет біоресурсів та природокористування. м. Київ. В умовах сьогодення зростають вимоги до управлінської компетентності спеціалістів, про що свідчать дослідження...»

«ББК (УКР) 303.3+67.304.3 ВИДИ НОУ-ХАУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ. МОЖЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТЕХНІЧНЕ НОУ-ХАУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ КОЛОСОВ О. Є., к.т.н., с.н.с., ПАНОВ Є. М., д.т.н., проф., СІВЕЦЬКИЙ В. І., к.т.н., проф. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Наведено інформацію про наявні види ноу-хау і особливості їхнього оформлення, а також можливості захисту прав на технічне ноу-хау в українському законодавстві. Подано стислу...»

«Аннотації Богачев С.В., Тарасевич Е.В. СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. // Економіка і управління. — 2012. — №4. — С.8. У статті розглянуті можливості використання світового досвіду організації системи мотивації праці на підприємствах України Ветрова Н.М., Цопа Н.В. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА. // Економіка і управління. — 2012. — №4. — С.16. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності реклами...»

«Олег Афанасьєв, доцент геолого-географічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара РОЗВИВАЄМО НАУКУ МОЛОДИХ – ФОРМУЄМО МАЙБУТНЄ НАЦІЇ Доброю традицією геолого-географічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Дніпропетровського дитячоюнацького центру міжнародного співробітництва стало проведення кожної весни наукової конференції студентів і аспірантів. В останні 7 років практично всі вищі навчальні заклади...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»