WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«О.М. Соловйова Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Економетрія” для підготовки фахівців спеціальностей “Менеджмент організацій”,“Облік і аудит”, „Економічна ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

О.М. Соловйова

Методичні вказівки до самостійного вивчення

дисципліни “Економетрія”

для підготовки фахівців спеціальностей

“Менеджмент організацій”,“Облік і аудит”,

„Економічна кібернетика”, „Фінанси”

денної форми навчання

Вінниця 2007

Рецензент:

Завідувач кафедри економічної кібернетики ВІННИЦЬКОГО фінансовоекономічного університету, к.е.н., професор Мартинюк П.С., В МЕТОДИЧНИХ вказівках розглянуто методику побудови економічних моделей та сучасні способи розв’язання економетричних задач. Широко досліджуються методи економіко – статистичного моделювання і прогнозування динамічних систем. На основі наведеного теоретичного матеріалу розроблено лабораторний практикум дослідження економетричних моделей на ПЕОМ з використанням електронних таблиць Excel.

Призначені для студентів економічних спеціальностей.

ВСТУП Економетрія є однією з фундаментальних дисциплін економікоматематичного циклу для підготовки бакалаврів з економіки. Вона вивчає методи побудови економетричних моделей, які кількісно описують взаємозв’язки між економічними показниками, дає навики використання цих моделей в економічних дослідженнях. Для освоєння курсу необхідно мати знання з вищої математики, математичної статистики, матричної алгебри, теорії економіки.

Знання набуті при вивченні економетрії, широко застосовуються в різних економічних курсах: менеджменту, маркетингу, макроекономіки, мікроекономіки і т.п.

Крім того, знайомство з економетричними методами дає додаткові можливості у використанні обчислювальної техніки, розвиває аналітичні навики та дає основу для проведення економічних досліджень.

При аналізі економічних процесів доводиться мати справу з різноманітними масовими явищами. Одне з найважливіших завдань є виявлення закономірностей, встановлення напрямку їх розвитку.

Методи математичної статистики, що застосовуються в економіці, повинні стати статистичними засобами вивчення кількісної стороні масових процесів в нерозвинутому зв’язку з їх якісною стороною. Неможливо привести вичерпний перелік причин, які утворюють рівень того чи іншого економічного явища. Можливо встановити лише найбільш значущі з них, відкидаючи всі інші. Цю проблему вирішує побудована економіко-математична модель явища.

Суть поняття моделі полягає у тому, що існує подібність між двома об’єктами, одна з яких розглядається як оригінал (економічні явища або процеси), друга - як його відображення (модель).

Оскільки моделюється або складна, або не досить організована, або не досить вивчена система (явища, процес), її точний опис не потрібен. Модель лише певною мірою повинна відображати дану систему з точки зору поставленого завдання. Таким чином, один процес або економічне явище можуть бути описані по-різному, з використанням різних моделей. При побудові економіко-математичної моделі головне завдання полягає в тому, щоб вона, в основному, поводилася так, як реальний процес. Якщо моделі будуються на основі вивчення і узагальнення звітних статистичних даних, то такі моделі називають економіко-статистичними.

Різновидністю цього класу моделей є економетричні моделі, які моделюють причинно-наслідкові зв’язки в економічних системах різних рівнів.

Використання економетричних моделей для аналізу і прогнозування соціальноекономічних явищ та процесів особливо ефективне в ринковій економіці, коли багато причин, які діють на кінцевий результат функціонуючої або прогнозованої економічної системи, носить випадковий, стохастичний характер, а інші - не мають кількісного виразу і таке інше.

Але для застосування економетричних моделей у прийнятті рішень передбачається виконання цілого ряду умов, а саме:

число ступенів свободи повинно бути достатньо великими - при заданому обсязі вибірки число включених у модель параметрів не повинно перевищувати повної величини;

окремі спостереження вибірки повинні бути статистично незалежними;

включені в модель змінні повинні бути достовірними і мати якнайменші похибки, інакше коефіцієнти регресії не відтворюватимуть кількісної сторони зв’язків;

включені в модель змінні повинні бути некорельовані між собою.

Наявність мультиколінеарності значно зменшує надійність одержаних оцінок параметрів моделі.

Таким чином, отримання адекватної реальному процесові економетричної моделі пов’язане з досить високими вимогами до вхідних даних. Тому економетричні моделі дуже часто використовуються в комплексі з іншими економіко-математичними методами і моделями.

Тема : Загальна лінійна економетрична модель План

1. Загальний вигляд лінійної економетричної моделі, її структура та етапи побудови. Специфікація моделі.

2. Оцінка параметрів лінійної моделі методом найменших квадратів (МНК). Властивості оцінок, їх характеристики.

3. Коректність побудови економетричної моделі та перевірка значущості оцінок параметрів і моделі в цілому. Статистичні критерії перевірки значущості. Стандартні похибки та надійність прогнозу. Довірчі інтервали функції регресії.

–  –  –

1. Скласти таблицю вхідних даних за формою табл.1.(змінну Y вибираємо з таблиці 1 а, Х – з табл.. 1 б).

Таблиця 1 № п/п у х

2. Знайти коефіцієнти b і b0 рівняння регресії у = b0 + b*х +e. Розрахунки звести в таблицю.

3. Розробити структурну схему отриманої економетричної моделі.

4. Розрахувати коефіцієнт кореляції і коефіцієнт детермінації.

5. Визначити максимальне і мінімальне значення у на досліджуваному інтервалі. Використовуючи побудовану модель знайти при якому значенні змінної х максимальне значення змінної у збільшиться на 5%, 10% і 15%.

6. Знайти, чому буде дорівнювати змінна х при у – середньму арифметичному значенню по досліджуваному інтервалу значень.

7. Дати економічну характеристику отриманих результатів.

8. Скласти таблицю ANOVA-аналізу і оцінити адекватність моделі.

а) По сільськогосподарському підприємству "Ковель" отримані значення фінансового результату за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

Таблиця 1а 1 варіант Роки 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Фінансовий результат, 12456,3 17455,3 1856,2 1564,3 1425,8 1024,2 986,4 -874,2 -865,3 560,3 тис. грн.

2 варіант

а) По ЗАТ "Вінницяолієжиркомбінат" отримані значення прибутку на 1 працівника за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

3 варіант

а) По ЗАТ "Вінницяолієжиркомбінат" отримані значення оборотності дебіторської заборгованості за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

Роки 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Оборотність дебіторської 2,79 2,65 2,72 2,62 2,58 2,79 2,89 2,98 2,73 2,67 Заборгованості 4 варіант

–  –  –

6 варіант

а) По с.-г. підприємству "Чародій" отримані показники середньоспискової кількості робітників за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

Роки 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Середньоспискова кількість 270 234 180 197 178 220 256 234 243 245 працівників, чол.

7 варіант

а) По ВАТ "Механізатор" отримано кількість управлінського персоналу за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

Урожайність, ц/га 10 варіант

а) По с.-г. підприємству "Надія" отримано динаміку урожайності зернових і зернобобових за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

Виручка від реалізації, 2344 2546 3453 3454 2365 2453 456 657 435 765 тис.грн.

13 варіант

а) По с.-г. підприємству "Світанок" отримано динаміку валового збору цукрового буряка за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

тис.грн.

15 варіант

а) По ЗАТ "Вінницяолієжиркомбінат" отримано дані по перерахування непрямих податків за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

4 варіант х - Середній залишок запасів, тис.грн.

5 варіант х - Прибуток на 1 середньорічного працівника, тис.грн.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


0,6 0,9 1,5 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 2,0 1,8 1,7 6 варіант х - Питома вага управлінського персоналу в структурі працівників, % 7 варіант х - Питома вага робітників в структурі працівників, %

–  –  –

14 варіант х - Валовий збір з 1 га, ц 15 варіант х - Прибуток (збиток) на 1 середньорічного працівника, тис.грн.

5,6 7,6 5,8 6,7 8,4 8,3 8,5 9,2 5,8 5,4 5,7 8,6 Тести

1. Діаграма розподілу – це:

А) лінія що відображає зв'язок між незалежною і залежною змінними;

Б) інша назва простої регресії;

В) інша назва множинної регресії;

Г) графік значень незалежної і залежної змінних;

Д) лінія з нахилом a і перетином b.

2. Лінійна регресія:

А) лінія, що відображає зв’язок між незалежною і залежною змінними;

Б) інша назва простої регресії;

В) лінія, яка завжди має нахил, що дорівнює 1;

Г) графік значень незалежної і залежної змінних;

Д) лінія, яка завжди має нахил, що дорівнює 0.

3. Нахил :

А) точка, де лінія регресії перетинає вісь у;

Б) вимірює придатність лінії регресії ;

В) вимірює зв'язок між залежною і незалежною змінними;

Г) завжди дорівнює 1;

Д) інша назва коефіцієнта детермінації.

4. Перетин :

А) точка, де лінія регресії перетинає вісь у;

Б) вимірює придатність лінії регресії;

В) вимірює зв'язок між залежною і незалежною змінними;

Г) завжди дорівнює 1;

Д) завжди дорівнює 0.

5. Що з наведеного не є припущенням моделі лінійної регресії;

А) або х є сталими числами, або вони є статистично незалежними від і випадкових величин і.

Б) дисперсія випадкової величини і є сталою;

В) математичне сподівання випадкової величини і дорівнює нулеві;

Г) дисперсія випадкової величини дорівнює 0;

Д) випадкові величини є статистично незалежними одна від одної.

6. Коефіцієнт детермінації :

А) точка, де лінія регресії перетинає вісь у;

Б) вимірює придатність лінії регресії;

В) вимірює зв'язок між залежною і незалежною змінними;

Г) завжди дорівнює 1;

Д) завжди дорівнює 0.

7. Стандартна помилка оцінювання (корінь з середнього квадрата залишків):

А) точка, де лінія регресії перетинає вісь у;

Б) вимірює придатність лінії регресії;

В) вимірює зв'язок між залежною і незалежною змінними;

Г) завжди дорівнює 1;

Д) інша назва коефіцієнта детермінації.

8. Коефіцієнт детермінації вимірює :

А) варіацію незалежної змінної;

Б) нахил лінії регресії;

В) перетин лінії регресії;

Г) загальну варіацію залежної змінної, що пояснюється регресією;

Д) завжди дорівнює 1.

9. SST є:

А) (yi – y )2 Б) (I - y )2 В) (yi – i)2

Г) SSR - SST

Д) SSE - SSR

10. SSR є:

А) (yi – y )2 Б) (I - y )2 В) (yi – i)2

Г) SSE + SST

Д) SSE - SST

11. SSE є:

А) (yi – y )2 Б) (I - y )2 В) (yi – i)2

Г) SSE - SST

Д) SSR + SST

12. Коваріація між х і у є:

А) (хі – х)2 Б) (yi –y )2 В) (1/п) (хі – х) (yi – y )

Г) rxy xy ;

Д) в і г ми хочемо, використовуючи регресійний аналіз,

13.Якщо виміряти зв'язок між досвідом роботи і заробітною платою, то:

А) незалежною змінною має бути заробітна плата;

Б) незалежною змінною має бути досвід роботи;

В) залежною змінною має бути заробітна плата;

Г) залежною змінною має бути досвід роботи;

Д) б і в.

14. У регресії: у = 0,34 + 1,2х нахил дорівнює :

А) х

Б) у В) 0,34 Г) 1,2 Д) 1,2/0,34

15. У регресії: у = 0,34 + 1,2х перетин дорівнює;

А) х;

Б) у;

В) 0,34;

Г) 1,2;

Д) 1,2/0,34

16. З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в гривнях) у і освітою (в роках) х, у = 12,201 + 525х, особа, яка навчалася додатково один рік, може очікувати на таку додаткову оплату:

А) 12,201 Б) 525 В) 24,402 Г) 1,050 Д) 12,201 + 525

17. З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в гривнях) у і освітою (в роках) х, у = 12,201 + 525х, особа, яка навчалася додатково нуль років, може очікувати на таку додаткову оплату:

А) 12,201 Б) 525 В) 24,402 Г) 1,050 Д) 12,201 + 525

18. Якщо регресія має R2= 0,80, то регресійна лінія:

А) пояснює 80% варіації змінної х;

Б) пояснює 80% варіації змінної у;

В) матиме нахил 0,80;

Г) матиме перетин 0,80;

Д) не пояснює зв’язку між х і у.

Тест № 2

1. При перевірці значимості коефіцієнта значимості регресії нульова гіпотеза представлена:

А) Н0 : 1 = 1

Б) Н0 : 1 = - 1

В) Н0 : 1 = 0

Г) Н0 : 1 = 0,5

Д) Н0 : 1 = - 0,5

2. Для двостороннього тесту значимості b1 альтернативною гіпотезою є:

А) Н1 : 1 1

Б) Н1 : 1 1

В) Н1 : 1 0

Г) Н1 : 1 0

Д) Н1 : 10

3. Щоб перевірити, чи є нахил позитивним і таким, що значимо відрізняється від нуля, нульова гіпотеза має бути такою:

А) Н0 : 1 0

Б) Н0 : 1 0

В) Н0 : 1 = 0

Г) Н0 : 1 = 1

Д) Н0 : 1 1

4. Щоб встановити чи є нахил негативним і таким, що значимо відрізняється від нуля, нульова гіпотеза має бути такою:

А) Н0 : 1 0

Б) Н0 : 1 0

В) Н0 : 1 = 0

Г) Н0 : 1 = 1

Д) Н0 : 1 = -1

5. При перевірці значимості параметра регресії використовуємо:

А) F- тест

Б) X2 - тест

В) t - тест

Г) Біноміальний розподіл

Д) будь - що із згаданого тут

6. При перевірці значимості регресії ми:

А) перевіряємо значимість перетину b0

Б) перевіряємо значимість нахилу b1

В) однаково перевіряємо b0 і b1

Г) більше цікавимось дисперсією y

Д) більше цікавимось дисперсією x

7. Якщо нахил значимо відрізняється від нуля, то це означає, що:Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2011. Випуск 1. С. 197–205 Electronics and information technologies. 2011. Issue 1. P. 197–205 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УДК 004.422.8 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВПЗ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ БІЛОРУСІ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА УКРАЇНИ Є. Алєксєєв1, Г. Злобін2, Д. Костюк3 Донецький національний технічний університет Львівський національний університет імені Івана Франка Брестський державний технічний університет На...»

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №10 02.09.2014 Шановні панове! І. 29.08.2014 відбулось 15 засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження системи «Єдине вікно-локальне рішення» (МРГ), м. Київ. Учасниками розглянуто поточний стан виконання рішень попередніх засідань, інформацію ДП «АМПУ» про результати, досягнуті в ході реалізації проекту з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області у відповідності з Рекомендаціями 4-го...»

«Затверджено на засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол № 7 від « 23 » грудня 2010 р.) Голова Вченої ради _ Я.Хомин ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З НАПРЯМУ “ТУРИЗМ” ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР” «Технології туристичної діяльності» Мета і завдання курсу. Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу. Туристична індустрія. Послуги засобів розміщення. Послуги харчування. Послуги перевізників. Туристичний продукт. Послуга як...»

«УДК 658.8:658.624 Гребнєва В.С., магістр Кубишина Н.С. канд. екон. наук, доцент ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК У статті сформовано і розроблено комплекс методів, методичних підходів та пропозицій щодо процесу впровадження нового товару на ринок з метою мінімізації комерційних ризиків. Для ефективного управління даним процесом розроблена модель впровадження нового товару на ринок з урахуванням маркетингових аспектів, а саме маркетингового дослідження ринку та розробки комплексу...»

«Інститут Політичної Освіти Фонд Конрада Аденауера ЩО МАЄ ЗНАТИ ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ Книга IV Київ 2008 УДК 352/354 ББК 67.401 C 83 Редакція авторська Над виданням працювали: Олександр Круківський Андрій Странніков Любомир Грицак Олександр Солонтай Відповідальний за випуск: Віктор Галич Що має знати депутат місцевої ради. Книга 4. Комунальна власність. Житлово комунальне господарство. К.: ІПО, 2008. 102 с. Книга призначена для депутатів місцевих рад. Це видання є четвертим з серії Що має знати...»

«Рюміна Є.Л. Розвиток інноваційних структур в рекреаційно-туристичній сфері УДК 330.15 Рюміна Є.Л., асистент, БУМіБ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ У статті розглядаються та аналізуються інноваційні структури розвитку підприємств в рекреаційно-туристичній сфері. Розглянуто понятійний апарат інноваційної діяльності. Представлена класифікація інноваційних структур, а також відмінність цих структур від інших підприємств і організацій. Проаналізовано такі інноваційні...»

«Економічні науки Литература 1. Бурков В.Н. Механизмы функционирования организационных систем / В.Н. Бурков, В.В. Кондратьев. – М. : Наука, 1981. – 384 с.2. Кульман А. Экономические механизмы. / А. Кульман; [пер. с фр. Н.И. Хрусталева]. – М. : Прогресс, Универс, 1993. – 92 с.3. Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент / А. Дж. Стрикленд, А.А. Томпосон. – М. : Вильямс 2003. – 596 с.4. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции / Храброва И.А. – М. : Альпина 2000. – 245 с. 5....»

«Вопросы фармации УДК 65 : 661.12 Р.В. Сагайдак-Нікітюк, О.В. Посилкіна СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ЛОГІСТІВ В УМОВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Національний фармацевтичний університет, м. Харків Ключові слова: логіст, компетенція, логістична система, фармацевтичне підприємство, лікарський засіб. Ключевые слова: логист, компетенция, логистическая система, фармацевтическое предприятие, лекарственное средство. Key words: logistic, jurisdiction, logistic system, pharmaceutical enterprise, medication....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Т.Л. МОСТЕНСЬКА Т.В. РИБАЧУК-ЯРОВА І.А. БОЙКО МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ З ОСНОВАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технологія зберігання і переробки зерна» напряму підготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія денної та заочної форм навчання Київ НУХТ 2011 Мостенська Т.Л.,...»

«Серія: Збірник наукових праць №10 т. 1 (58) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2012 р. УДК 644.11:697.243.5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОМПОНЕНТІВ В ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНИХ УСТАНОВКАХ Середа Л. П Зінєв М.В Вінницький національний аграрний університет Стаття присвячена проблемі виробництва відновлюваних джерел енергії з відходів деревини. Наведені джерела отримання даного відновлюваного ресурсу, розглянуті основні способи та обладнання для...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»