WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Постановка проблеми в загальному вигляді. Інноваційні проекти порівняно з іншими інвестиційними проектами характеризуються підвищеним рівнем ризиковості. Причинами високого рівня ...»

-- [ Страница 3 ] --

http://pro-consulting.com.ua.

11. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обгрунтування та аналіз / Г.М. Тарасюк. – Житомир :

Житомир. держ. технол. ун-т, 2006.

12. Формування і розвиток проектної команди [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://studentbooks.com.ua.

13. The European Bank for Reconstruction and Development: official website [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebrd.com.

14. KPMG: official website [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpmg.com.

15. TACIS. Как разработать бизнес-план [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.inventica.ru.

С.В. Князь, Н.Г. Георгиади, Я.С. Богив Бизнес-планирование инновационных проектов: сущность технологий, преимущества и недостатки В статье обоснована необходимость разработки технологии бизнес-планирования инновационных проектов. Аргументацией приведенного обоснования выступил анализ преимуществ и недостатков существующих технологий бизнес-планирования.

Ключевые слова: бизнес-план, технология, проект, инновации, анализ, спрос и предложение.

S.V. Knyaz, N.G. Georgiadi, Y.S. Bogiv Business planning innovative projects: the essence of technology, advantages and disadvantages The article substantiates the necessity to develop technology business planning innovative projects.

Arguments made by the ground analysis of the advantages and disadvantages of existing business planning technologies.

Keywords: business plan, technology, design, innovation, analysis, supply and demand.

–  –  –Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Левицька С.О., Лебедзевич Я.В., Осадча О.О. ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ Підручник Острог – 201 УДК 657.37 (075.8) ББК 65.052я73 Л 37 Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № №1/11-3167 від 06.03 12 ) Рецензенти: Рудницький В.С., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту Львівської комерційної академії; Давидов Г. М., доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку і фінансів...»

«ЗБІРНИК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦЬ НАУКОВИЙ ВІСНИК: Збірник науково-технічних праць. Львів: УкрДЛТУ. 2003, вип. 13.2. 284 с. Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, присвячених різним аспектам освітянських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів. Призначений для наукових працівників, аспірантів, інженерів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ” Харків Програма навчальної дисципліни “Менеджмент” / Уклад.: Л.С. Шевченко, О.О. Мамалуй, К.Г. Губін. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України”, 2011. – 10 с. У к л а д а ч і: Л.С. Шевченко, О.О. Мамалуй, К.Г. Губін Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою університету (протокол № 3 від 06.06.2011 р.) 1. ВСТУП...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання розрахункової роботи та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» напряму «Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»