WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 349.222 В. С. Закорко, студент 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”; науковий керівник – асистент кафедри ...»

РОЗДІЛ 4

ТРУДОВЕ ПРАВО

УДК 349.222

В. С. Закорко, студент 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ

“Українська академія банківської справи НБУ”; науковий керівник – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської

справи Національного банку України” Т. В. Шлапко

КОНТРАКТ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Стаття присвячена аналізу сутності контракту як особливого виду трудового договору. Зокрема, визначено основні ознаки контракту та здійснена спроба обґрунтувати необхідність закріплення можливості укладення безстрокового контракту.

Ключові слова : контракт, трудове право, трудовий договір, вид трудового договору.

Постановка проблеми. Сучасний стан національного законодавства потребує вдосконалення у зв’язку з розвитком трудових правовідносин, в тому числі при укладенні трудового договору. З виникненням нових форм організації виробництва чітко простежилася тенденція до застосування більш розвинутих інструментів реалізації трудових відносин, оскільки трудовий договір вже не міг бути єдиною підставою їх виникнення.

Виступаючи формою реалізації конституційного права на працю, контракт залишається найменш урегульованим у діючому трудовому законодавстві. На сьогодні не існує єдиного підходу до вирішення питання про визначення контракту як виду трудового договору, а не форми трудового договору, оскільки думки науковців з цього приводу розходяться. А з цього випливає й відсутність чіткого визначення особливостей контракту. У зв’язку з цим постає необхідність дослідження положень трудового законодавства та наукових джерел, що стосуються даного питання.

Аналіз досліджень і публікацій. Значна увага в літературі приділена дослідженню контракту, зокрема такими науковцями, як М. Д. Бойко, С. Н. Прилипко, Ю. В. Баранюк, А. С. Пашков, А. С. Луценко та ін.

Метою даної статті є визначення сутності контракту як виду трудового договору.

Виклад основного матеріалу. Термін “контракт” як підстава виникнення трудових відносин та як підінститут трудового права був легалізований в діючій редакції КЗпП України у зв’язку з прийняттям Закону УРСР від 20 березня 1991 року “Про внесення змін і доповнень у Кодекс законів про працю Української РСР при переході до ринкової економіки” [1].

Так, у ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) міститься легальне визначення трудового контракту: “Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України” [2].

Аналіз ст. 21 КЗпП України та інших правових актів, що регулюють трудовий договір, свідчать, що сучасне трудове законодавство не розмежовує, не встановлює суттєвих відмінностей між трудовим договором і контрактом. На думку С. Н. Прилипко, законодавство протиставляє трудовий договір контракту, але будь-яких аргументів у підтвердження сказаного не наводить [3]. Отже, на нашу думку, наявність легального визначення не дозволяє виділити всі суттєві ознаки контракту в трудовому праві і разом з тим виокремити його особливості у порівнянні із трудовим договором, якому присвячена ціла глава у КЗпП України. А тому необхідно звернутися до тлумачення його особливостей у науці трудового права.

Одні автори вбачають в ньому форму строкового трудового договору (С. А. Іванов, В.

Б. Ісаков) [4, с. 448; 5, с. 12], інші – його різновид (Ю. В. Баранюк, А. С. Пашков та ін.) [6; 7, с. 64].

Фахівці в галузі трудового права дотримуються різних точок зору стосовно правової природи контракту. На погляд Ю. В. Баранюка, контракт слід розглядати як окремий, специфічний вид трудового договору. На відміну від звичайного строкового трудового договору робота, що виконується за контрактом, як правило, є постійною, а не тимчасовою. Встановлення строку обумовлене не характером виконуваних обов’язків, а їх орієнтацією на конкретну, заздалегідь поставлену мету, досяжну в певний період часу [6, с. 82]. Отже, варто зробити висновок, що контракт можна повністю вважати видом трудового договору, що має свої особливі ознаки, такі як строковість та обумовленість мети при укладенні контракту.

Оригінальну точку зору висловлює один із вчених в галузі трудового права Російської Федерації А. С. Пашков. Він зазначає: “Трудовий контракт у вузькому розумінні – особливий різновид трудового договору, що займає проміжне місце між договорами трудового найму і договорами про спільну діяльність” [7]. Така думка є неоднозначною, оскільки договір про спільну діяльність передбачає об’єднання коштів або майна учасників для досягнення спільної саме господарської мети, а контракт за своєю природою не передбачає такої умови.

С. Я. Тлевлесова розглядає контракт як комплексний договір, яким регулюються як трудові, так і цивільні відносини, хоча перші мають більшу питому вагу [8, с. 12]. Таким чином, науковцем здійснена спроба обґрунтувати тенденцію до взаємопроникнення, злиття різних галузей права, що дозволить більш адекватно втілювати реальні потреби людей та відображати їх фактичний стан. Однак, слід враховувати, що контракт все-таки є підставою виникнення саме трудових правовідносин, а в такому випадку вони будуть регулюватися нормами і трудового, і цивільного права. А це по суті зменшуватиме значення та самостійність самої галузі трудового права.

Слушною є думка М. Д. Бойка, який зазначає, що контракт у трудовому праві за юридичною природою – це угода про працю; від звичайного трудового договору відрізняється тим, що:

- завжди укладається в письмовій формі;

- у ньому можуть установлюватися додаткові (крім тих, які зазначені в трудовому законодавстві) підстави щодо його розірвання;

- зазвичай має строковий характер;

- при його розірванні можливе відшкодування моральної шкоди;

- сфера його застосування визначається законами України;

- має особливість в спеціальному цільовому призначенні контракту як регулятора трудових відносин на ринку праці й робочої сили [9, с. 22].

Орієнтація контракту тільки на строковість укладеного договору досить спірна і, на нашу думку, є помилковою, оскільки не узгоджена з чинним законодавством і рекомендаціями МОП. Так, наприклад, у Франції у більшості випадків мова йде про контракт безстрокового характеру. В законодавстві ФРН окремо не виділяється контракт як угода про працю, що має переважно строковий характер.

В зв’язку з цим необхідно звернути особливу увагу на ту обставину, що зловживання роботодавця строковим характером контракту суттєво обмежує закон України “Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодексу законів про працю України” від 19 січня 1995 року [10], який доповнив ст. 23 КЗпП України частиною другою, чітко передбачаючи можливі випадки укладення строкового трудового договору, в тому числі контракту.

На сьогодні у відповідності з ч. 2 ст. 23 КЗпП України строковий трудовий договір (контракт) повинен укладатися лише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з врахуванням характеру роботи або умов її виконання, або інтересів працівника, а також в інших випадках, передбачених законами. Необхідно підкреслити, що у даному випадку втілена норма рекомендації МОП № 166 “Щодо припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця” від 22 червня 1982 року [11], яка вимагає обмеження укладення строкових трудових договорів. В рекомендації МОП прямо вказується те, що за виключенням чотирьох випадків, вказаних вище, договори про найм на певний строк необхідно розглядати як договори з невизначеним строком.

Звичайно норма ст. 23 КЗпП України і тепер має принципове значення, оскільки спрямована на обмеження свавілля роботодавців у виключно жорстких і складних умовах формування ринку в Україні. Однак, слід також зазначити, що ст. 23 КЗпП України сформульована в загальному вигляді, не конкретизована, і, таким чином, не виключає можливості її обходу на практиці шляхом довільного тлумачення. І справді, що слід розуміти під “характером роботи”, “умовами її виконання”, “інтересами працівника”?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ці поняття вимагають належного тлумачення на законодавчому рівні. З цього приводу доречною є думка А. С. Луценка, який зазначав, що інтереси працівника багато роботодавців на практиці трактують як його добровільну згоду на укладення строкового трудового договору [12, с. 45]. Такий підхід з боку роботодавця нівелює законодавче обмеження трудових відносин на певний строк, значно послаблює гарантії права на працю, оскільки “добровільна” згода в умовах економічної кризи і зростання безробіття стає дуже поширеним явищем і має в кінцевому розумінні примусовий характер. Уявляється, що законодавець не мав на увазі ототожнення інтересів працівника з простим волевиявленням.

У науковій літературі щодо даного питання висловлені пропозиції, що стосуються посилення гарантій трудових прав працівників та заслуговують законодавчої підтримки. Так, А. Ф. Нуртдінова пропонує розглядати строковий трудовий договір як укладений в інтересах працівника тільки в тому випадку, коли його строковість компенсується наданням працівнику будь-яких переваг [13]. Проте головною перевагою все-таки варто визнати безстроковість трудових відносин, саме на її захист і спрямована ст. 23 КЗпП України.

Визнання контракту особливим видом трудового договору, специфічною угодою про працю передбачатиме можливість укладення його на невизначений строк, що значно зміцнить трудові права працівників. При цьому весь час виконуються додаткові умови, передбачені контрактом, вигідні для обох сторін. Якщо ж сторони виконали їх (наприклад, придбання роботодавцем для працівника квартири), то вони можуть внести зміни в контракт, обумовивши інші додаткові умови. Таким чином, безстроковий контракт стане основою для формування стабільних трудових відносин, в яких повинні бути зацікавлені обидві сторони, важливим засобом зміцнення трудових прав працівників.

На думку М. Д. Бойка, від контрактів слід відрізняти трудові договори, при укладенні яких законодавством передбачено обов’язкову письмову форму хоч би вони й передбачали термін дії, права, обов’язки і навіть відповідальність сторін. Зокрема, не поширюється правовий режим контракту на укладений в письмовій формі трудовий договір з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею. Не підпадають під дію ч. 3 ст. 21 КЗпП України також угоди між адміністрацією вищого навчального закладу державної форми власності та особами, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, згідно з якими ці особи зобов’язуються після закінчення навчання і одержання відповідної кваліфікації відпрацювати за направленням у державному секторі економіки не менше трьох років (ст. 2 Указу Президента України від 23 січня 1996 року “Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів” [14]) [9, с. 23].

Висновки. Таким чином, в законодавстві України контракт залишається не достатньою мірою врегульованою правовою категорією. Контракт є видом трудового договору, оскільки має ряд особливих ознак, які відрізняють його від звичайного трудового договору.

Перевага контракту перед звичайним трудовим договором полягає в тому, що контракт дає змогу максимально індивідуалізувати кожну конкретну угоду про працю, наповнити її специфічним змістом. Крім того, на нашу думку, було б цілком доречно доповнити КЗпП Украни нормами, які б визначили можливість укладення безстрокового трудового контракту на спільно вигідних умовах як для працівника, так і для роботодавця.

Список використаної літератури

1. Про внесення змін до Кодексу законів про працю України : Закон УРСР від 20 березня 1991 р. № 871-XII // Офіційний вісник України. – 2000 р. – № 2. – Ст. 21.

2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08. – Назва з екрана.

3. Прилипко С. Н. Трудовой контракт по законодательству Украины : автореф. дис.

канд. юрид. наук : 12.00.05 / С. Н. Прилипко. – Харків, 1995. – 22 с.

4. Иванов С. А. Трудовое право переходного периода: новые источники / С. А. Иванов // Государство и право. – 1996. – № 1. – 402 с.

5. Исаков В. Б. Фактический состав в механизме правового регулирования / В. Б. Исаков. – Саратов : Из-во Сарат. ун-та, 1980. – 128 с.

6. Баранюк Ю. В. Особливості змісту трудових контрактів / Ю. В. Баранюк // Право України. – 1998. – № 4. – С. 74–77.

7. Пашков А. С. Договоры о труде в условиях многоукладной экономики / А. С. Пашков // Государство и право. – 1993.– № 6. – С. 57–64.

8. Тлевлесова С. Я. Контракт в системі трудових відносин / С. Я. Тлевлесова // Людина і праця. – 1992. – № 8. – С. 4–15.

9. Бойко М. Д. Поняття контракту в трудовому праві, його сторони / М. Д. Бойко // Спецвипуск журналу “Довідник кадровика”. – 2008. – № 3 [Електонний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kadrovik.ua/content/kontrakt-osoblivii-vid-trudovogodogovoru. – Назва з екрана.

10. Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодексу законів про працю України : Закон України від 19 січня 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/6/95-вр. – Назва з екрана.

11. Щодо припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця : Рекомендація Міжнародної організації праці № 166 від 22 червня 1982 року [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_276. – Назва з екрана.

12. Луценко А. С. Правове регулювання контрактної форми трудового договору:деякі проблеми і шляхи їх вирішення / А. С. Луценко // Право України. – 1999. – № 7. – С. 44–45.

13. Нуртдінова А. Ф. Трудовое право России : учебник для вузов / А. Ф. Нуртдінова, Ю. П. Орловский. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 608 с.

14. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : Указ Президента України від 23 січня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77/96. – Назва з екрана.Похожие работы:

«Объект исследования – контроллинг, как сложная структура взаимосвязанных функциональных блоков, сущность которого проявляется через ряд функций. Цель работы – выяснение теоретических основ внедрения инструментов контролінга в системе управления материальными ресурсами. Рассматриваются основные факторы внутренней и внешней среды, которые влияют на контроллинг. Приводится структура модели оптимизации текущих запасов, которая включает такие модули, как: выбор поставщиков материальных ресурсов;...»

«ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН № Кількість Тема дисципліни Зміст самостійної роботи з\п годин Множини та операції над Множини й операції над ними. 1. ними Формула складних процентів Функціональна залежність між Проведення інтерполяції за допомогою 2. величинами інтерполяційного многочлена Лагранжа. Поняття про екстраполяцію та обробку результатів експерименту Елементи лінійної алгебри Вектори та дії над ними. 3. Визначники і їх властивості. Матриці та дії над ними. Обернена матриця. Системи лінійних рівнянь...»

«УДК 658.589 Мілютіна Юлія Сергіївна, асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РИНКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ТУРПРОДУКТІВ У статті досліджено можливість застосування математичної моделі Френка М. Басса для оцінки міри та часу сприйняття споживачами інноваційного туристичного продукту. Наведено авторську класифікацію цільових споживачів інноваційних турпродуктів. Обґрунтовано...»

«In developed countries, the proportion of trucking companies that operate through innovative technology, even in 2011 reached 70%, and there is now a tendency to increase. In Ukraine, the share of industry in 2011 stood at 10%. This situation is largely due not only to lack of funding, uncertainty and risk of innovation, but also the lack of proper experience in the management of innovation. The method proposed in the paper and the use of advanced innovative technology enables dramatically...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Факультет обліку, аудиту та економічної кібернетики ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПРОГРАМА Всеукраїнської студентської наукової конференції 18-19 березня 2014 року Київ 201 Факультет обліку, аудиту та економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету запрошує Вас взяти участь у студентській науковій...»

«УДК 911.3 Кравець Т. М. Територіальна трансформація аграрної сфери Львівської області Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів і e-mail: taras-kravets@rambler.ru Анотація. Досліджено проблеми територіальної трансформації аграрної сфери на регіональному рівні. Проаналізовано геопросторову організацію трансформації у межах Львівської області. Обгрунтовано напрямок трансформування, що сприятиме виходу аграрної сфери з кризи. Ключові слова: аграрна сфера, трансформація,...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо структури служби дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в лікувальнопрофілактичних закладах України Для виконання завдань, які стоять перед службою дитячої анестезіології, створюються такі структурні підрозділи служби:1. В лікувально-профілактичних закладах, де за штатними нормативами повинно бути не більше 3-х лікарів-анестезіологів, разом з відповідною кількістю сестеранестезисток організується анестезіологічна...»

««ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є. М. Суліма 16 січня 2012 р. ПЛАН проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2012 році № Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), Термін КільМіністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами п/п відповідальний за проведення заходу проведення кість заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь (адреса,...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЕКОНОМІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ М.ЧЕРНІВЦІВ ЗА СІЧЕНЬ 2014 РОКУ Чернівці Державна служба статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області адреса: вул. Головна, 249-а, м.Чернівці, 58018, Україна телефони: (0372) 55-09-42, факс: (0372) 58-19електронна пошта: gus@cv.ukrstat.gov.ua веб-сайт: www.cv.ukrstat.gov.ua Відповідальні за випуск: Т.Г.Сарчинська, М.М.Сіньковська, О.Р.Шемуня....»

«Стьопін М. Г. Дистанційне навчання та технології дистанційної освіти у навчально-виховному процесі – досвід Відкритого університету Ізраїлю Дана стаття присвячена проблемам використання технологій дистанційної освіти, розглядається поняття «дистанційне навчання» та аналізується досвід використання сучасних інформаційних технологій в освіті на прикладі Відкритого університету Ізраїлю. Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, мультимедійний курс, інтерактивний семінар (вебінар)....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»