WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор______________ С.В. Іванов

(підпис)

«____» _________________201__ р.

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни

для студентів спеціальності

7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства»

денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць прикладної економіки відповідає стандартам Протокол № 10 від «22» січня 2013 р.

Підпис автора ____________

«22» січня 2013 р.

Реєстраційний номер методичних рекомендацій у НМВ _44.11 – 11.03.2013_ Київ НУХТ 2013 Економіка галузей харчової промисловості: Метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спец. 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» ден. та заоч. форм навчання / Уклад.: Л.О.Штанько. – К.: НУХТ, 2013. - 24 с.

Рецензент: В.В. Рябенко, кандидат екон. наук, доцент Укладач: Л.О. Штанько, кандидат економічних наук Відповідальний за випуск А.О. Заїнчковський, д-р екон. наук, проф.

1. Загальні відомості Дисципліна «Економіка галузей харчової промисловості» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства».

Предметом дисципліни є вивчення форм і особливостей виявлення та використання об'єктивних економічних законів в окремих підгалузях харчової промисловості, специфічних закономірностей їх розвитку, що випливають з економічного призначення їх продукції і ринкових умов; забезпечення населення продуктами відмінної якості відповідно науково-обґрунтованих норм харчування.

Міждисциплінарні зв’язки: в системі навчальних дисциплін освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» вона є основною в економічній підготовці студентів, яка формує в них здатність аналізувати економічну ситуацію в галузі, визначати основні тенденції ї розвитку, вміння обґрунтовувати програми виробництва продукції та її реалізації, визначати напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств різних підгалузей харчової промисловості.

Метою викладання навчальної дисципліни є надання знань з основних розділів аналізу організації та результативності господарювання підприємств, формування у майбутніх економістів системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу та планування показників господарсько-виробничої діяльності як на рівні підприємства, так і галузі в цілому.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Економіки галузей харчової промисловості” є аналіз стану підгалузей харчової промисловості з вивченням сировинної бази, принципів розміщення та екологічної ситуації, становлення та вивчення планів подальшого розвитку окремих підгалузей харчової промисловості в ринкових умовах та інтеграції України в СОТ і ЄС.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- сутність економіки як науки, місце «економіки галузі» в системі навчальних дисциплін,

- правові основи функціонування галузі та підприємств, класифікацію підгалузей харчової промисловості,

- критерії конкурентоспроможності галузі та підприємств,

- склад та характеристику матеріальних ресурсів галузі,

- системи та методи визначення виробничого потенціалу галузі,

- класифікацію та характеристику факторів, що впливають на ефективність використання виробничого потенціалу галузі,

- характеристику складу основних засобів підприємства за різними класифікаційними ознаками (в т.ч. природоохоронного призначення),

- класифікація сировинних ресурсів підприємства, визначення рівня забезпеченості сировинними ресурсами галузей харчової промисловості та розробляти напрямки підвищення ефективності використання,

- визначення і оцінку фінансових результатів діяльності підприємств галузі,

- визначення ефективності природоохоронних заходів галузі,

- основні положення організації, планування та державного регулювання діяльності підприємств галузі,

- показники та критерії конкурентоспроможності провідних виробників галузі.

вміти:

- формулювати визначення понятійного апарату дисципліни,

- проводити оцінку впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств галузі,

- визначати перспективи розвитку галузі,

- складати довгострокові та короткострокові плани діяльності підприємства, застосовувати на практиці оперативне планування,

- оцінювати ефективність виробничої програми підприємств галузі,

- оцінювати ефективність використання сировинних ресурсів,

- визначати критерії територіального розміщення підприємств галузі,

- аналізувати ефективність роботи підприємства,

- обирати метод ціноутворення та формувати ціну на продукцію,

- визначати інвестиційну привабливість галузі та економічну доцільність інвестицій,

- планувати потребу підприємства в матеріальних ресурсах за елементами,

- розраховувати економічний ефект від впровадження заходів науковотехнічного прогресу, мати навички:

- розв’язання економічних ситуацій,

- вибору організаційно-правової форми підприємства,

- розроблення стратегії і тактики маркетингової діяльності підприємства,

- аналізу процесу формування і ефективності використання сировинних ресурсів підприємства,

- прийняття рішень та надання пропозицій щодо перспектив розвитку галузі та рівня підвищення ефективності діяльності підприємства.

–  –  –

2. Програма навчальної дисципліни Модуль І.

Змістовий модуль 1. Основи функціонування та ресурсне забезпечення підприємств харчової промисловості.

Тема 1. Загальна характеристика харчової промисловості України.

Народне господарство України, його структура та тенденції розвитку в перехідний період до ринку. Харчова промисловість, як галузь виробництва. її місце і роль в народному господарстві. Тенденції розвитку харчової промисловості в ринкових умовах. Рівень забезпечення продовольчої безпеки України. Галузева структура харчової промисловості. Інфраструктура галузі.

Література: 8, 15, 20, 23, 29, 30, 34 Тема 2. Сировинна база харчової промисловості.

Характеристика сировинних ресурсів харчової промисловості. Сировинна база, її склад і стан. Особливості розвитку сировинної бази окремих підгалузей харчової промисловості. Шляхи підвищення ефективності використання сировини. Агропромислова інтеграція.

Література: 10, 11, 25, 26, 32, 52 Тема 3. Розміщення підприємств харчової промисловості.

Сутність та економічне значення раціонального розміщення промислового виробництва на території країни. Принципи та фактори розміщення підприємств харчової промисловості. Особливості розміщення підприємств окремих підгалузей харчової промисловості на території України.

Література: 12, 25, 26, 42 Тема 4. Економічно-екологічні проблеми харчової промисловості.

Екологічна ситуація в Україні та інструмент її регулювання.

Екологонебезпечність харчових виробництв. Сучасний стан основних засобів по охороні навколишнього середовища. Модернізація природоохоронних технологій і обладнання. Ефективність екологізації виробництва.

Література: 9, 12, 21, 36, 37 Змістовий модуль 2. Особливості функціонування різних підгалузей харчової промисловості Тема 5. Стан та розвиток бурякоцукрового комплексу України.

Основні показники діяльності бурякоцукрового комплексу. Стан матеріально-технічної бази цукрових заводів. Стан сировинної бази цукрового виробництва. Перспективи розвитку бурякоцукрового під комплексу.

Література: 23, 27, 28, 29, 33 Тема 6. Стан та розвиток олієжирового виробництва.

Сучасний стан олієжирового виробництва. Асортимент олієжирового виробництва. Стан та перспективи розвитку виробництва маргарину, майонезу.

Подальший розвиток олієжирового виробництва.

Література: 22, 27, 28, 29, 33 Тема 7. Стан та розвиток пиво безалкогольної підгалузі.

Етапи розвитку виробництва пива. Розвиток концентрації виробництва та боротьба за ринок збуту. Виробництво безалкогольних напоїв та мінеральної води.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Література: 27, 28, 29, 30, 31, 33 Тема 8. Стан та розвиток спиртової та виноробної підгалузей.

Техніко-економічна характеристика спиртової підгалузі. Перспективи розвитку виробництва етанолу. Розвиток виробництва горілки, кон'яків та слабоалкогольних напоїв. Етапи розвитку виноробної підгалузі. Розвиток концентрації виробництва та боротьба за ринок збуту виноробної продукції.

Література: 27, 28, 29, 33 Тема 9. Стан та розвиток виробництва молочних та м’ясних продуктів.

Сучасний стан молочної підгалузі харчової промисловості. Експорт та імпорт молочної продукції. Вимоги при вступі до СОТ. Проблеми входження в ринок. Стан та перспективи розвитку виробництва м'яса. Подальший розвиток птахівництва. Альтернативні варіанти збільшення м'яса свинини.

Література: 17, 22, 24, 28, 29, 33, 48, 49, 50 Тема 10. Стан та розвиток хлібопекарської і кондитерської підгалузі.

Хліб - найважливіший харчовий продукт. Проблемність забезпечення підгалузі сировиною. Оцінка стану хлібопекарської підгалузі України.

Механізм розвитку виробництва хлібобулочних виробів в ринкових умовах.

Оцінка ефективності державного регулювання хлібопекарської підгалузі.

Загальні тенденції розвитку виробництва кондитерських виробів. Структура ринку кондитерських виробів і тенденції його розвитку.

Література: 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33 Модуль ІІ.

Курсова робота.

Курсова робота є підсумком вивчення дисципліни та результатом самостійного комплексного дослідження однієї з актуальних проблем харчової промисловості в цілому, або її окремої підгалузі.

–  –  –

(1-Kфіj /Кmax ij) 2 за коефіцієнтом абсолютної платоспроможності (1-Kфіj /Кmax ij) 2 за коефіцієнтом термінової платоспроможності (1-Kфіj /Кmax ij) 2 за коефіцієнтом покриття (1-Kфіj /Кmax ij) 2 за коефіцієнтом автономії (1-Kфіj /Кmax ij) 2 за коефіцієнтом маневреності власних коштів Разом Відповідність показників Розміщення підприємств за рівнем фінансового стану, визначеного за результатами рейтингової оцінки, подати у таблиці 9.

Таблиця 9 Становище підприємств за показниками фінансового стану Номер підприємства Значення показника R Місце 1 2 3 Тема 2. Сировинна база харчової промисловості Практичне заняття 2. Оцінка рівня забезпеченості сировиною підгалузі харчової промисловості

1. Зміст заняття Вивчення та оцінка ресурсної бази харчової промисловості та особливостей забезпечення сировиною.

2. Основні поняття Сировина, основні матеріали, допоміжні матеріали, тара, упаковка, сировинна база, сировинна зона, матеріаломісткість, норми витрачання сировини, рослинництво, тваринництво, первинна обробка сировини, вторинна обробка сировини.

3. Обговорення питань

1. Охарактеризуйте особливості використання сировини рослинного походження.

2. Охарактеризуйте особливості використання в м'ясо – молочних підгалузях сировини тваринного походження.

3. Яка галузь народного господарства є сировинною базою харчової промисловості.

4. Охарактеризуйте зміну структури найвищих площ, продукції рослинництва по категоріям господарства.

5. Охарактеризуйте динаміку поголів’я та птиці по категоріям господарств.

6. Охарактеризуйте особливості забезпечення населення найважливішими продуктами харчування.

7. Охарактеризуйте склад та призначення агропромислового комплексу країни.

8. Поясніть причини необхідності інтеграції сільського господарства і переробних підгалузей.

9. Які форми агропромислової інтеграції Вам відомі.

4. Виконання письмової роботи 1 варіант 2 варіант Дайте визначення понять Дайте визначення понять Виробничі запаси харчової Сировина підприємств харчової промисловості промисловості Основні матеріали (5 прикладів по Допоміжні матеріали (5 прикладів по підгалузям) підгалузям) Вторинна сировина (супутна Первинна (основна) сировина продукція) Сировинна база Сировинна зона Дайте відповідь на запитання Дайте відповідь на запитання Основні проблеми сільського На які групи поділяють підприємства з господарства України залежності від характеру одержаної та переробленої сировини Норма виходу м’яса та м’ясопродуктів Норма виходу м’яса та м’ясопродуктів 1 категорії (яловичини) 1 категорії (свинини) Шляхи покращення ефективності Основні показники продуктів ВРХ при використання сировини забої Тема 3. Розміщення підприємств харчової промисловості Практичне заняття 3. Основні принципи розміщення підприємств різних підгалузей харчової промисловості

1. Зміст заняття Визначення факторів та критеріїв розміщення підприємств різних підгалузей харчової промисловості

2. Основні поняття Раціональне розміщення виробництв, фактори раціонального розміщення, економічні райони, сировинний фактор, споживчий фактор, норми виходу готової продукції з різних видів сировини, сировинна залежність.

3. Обговорення питань

1. Охарактеризуйте основні принципи розміщення промисловості по територіям країни.

2. Які виробичо-технологічні особливості додатково враховуються при розміщенні підприємств підгалузі харчової промисловості.

3. Які фактори впливають на розміщення харчових виробництв.

4. Які підгалузі харчової промисловості тяжіють до джерел сировини і чому саме?

5. Які підгалузі харчової промисловості тяжіють до споживачів продукції і чому саме.

6. Охарактеризуйте особливості розміщення цукрової спиртової, крохмалопатокової підгалузі.

7. Охарактеризуйте особливості розміщення олієжирового, виноробного виробництва.

8. Охарактеризуйте особливості розміщення м’ясо-молочних виробництв.

9. Охарактеризуйте особливості розміщення хлібопекарного і кондитерських виробництв.

10.Охарактеризуйте особливості розміщення пиво–безалкогольних виробництв.

Тема 4. Економічно-екологічні проблеми харчової промисловості Практичне заняття 4.

Дослідження екологонебезпечних виробництв харчових продуктів

1. Зміст заняття Визначення рівня шкідливого екологічного впливу підприємств харчової промисловості. Визначення показників оцінки цього впливуPages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Фотограмметрія, геоінформаційні системи та картографія УДК 528.4 ВИКОРИСТАННЯ ЦМР ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЛИЖНИХ ТРАС ТА ТРАВЕРСІВ ТУРИСТИЧНОГО КУРОРТУ “БУКОВЕЛЬ” Р. Рудий, А. Матіщук, О. Бахмат Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Постановка проблеми Для успішної діяльності гірськолижних курортів необхідно розв’язати задачу планування території та розташування основних туристичних об’єктів, серед яких виділяють: лижні траси та траверси, витяги, резервуари для засніження;...»

«кожній статті. Це дозволить оптимізувати виробничі витрати шляхом планування і вибору найбільш прийнятного методу управління ними, що дає можливість підвищити в цілому ефективність виробництва продукції плодівництва в підприємстві. Висновки. Розглядаючи зв’язок інформаційних джерел із завданнями та цілями дослідження, слід відзначити, що вони взаємопов’язані, тобто від обраного джерела залежить досягнення поставленої мети, а саме завдання впливає на вибір інформаційної бази для його вирішення....»

«ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХПІ» Збірник наукових праць 12'2012 Тематичний випуск «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» Видання засновано Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» у 2001 році Державне видання Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 5256 від 2 липня 2001 року КООРДИНАЦІЙНА РАДА: Голова: Л.Л.Товажнянський, д-р техн. наук, проф. Секретар: К.О. Горбунов, канд. техн....»

«УДК 658.14:332.1 UDC 658.14:332.1 КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Чеснакова Л.С., кандидат економічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Малахова Ю.А., Національний транспортний університет, Київ, Україна CONCEPTUAL MODEL OF TAX MANAGEMENT FOR ENTERPRISE Chesnakova L.S., Ph.D., National Transport University, Kyiv, Ukraine Malakhova J.А., National Transport University, Kyiv, Ukraine КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ...»

«ISSN 1993-8322. ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (30), 2013. 200 УДК 658.14 Михайличенко Н. М. КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Становлення вітчизняної економіки супроводжувалось недостатніми темпами розвитку малого бізнесу, який мав би виконувати роль стабілізуючого прошарку і забезпечувати гнучке реагування на зміни споживацького попиту. В тім, ціла низка проблем об’єктивного та суб’єктивного характеру не дозволили йому...»

«УДК 330.341.1:339.17 Череп А.В., д-р екон. наук, проф., Мацюк О.В. (Запорізький національний університет, Запоріжжя) НЕОБХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Досліджено сутність інновацій та інноваційної діяльності, проаналізовано інновації та інноваційну діяльність підприємств торговельної галузі, обрунтовано необхідність інновацій на цих підприємствах. Визначено принципи впровадження управління інноваційною діяльністю підприємств торговельної галузі. Запропоновано для...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання розрахункової роботи та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» напряму «Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні...»

«Воронцова А. В. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 3-8. УДК 34:008 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА; ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ ПРАВОВИЙ ПРОГРЕС ТА ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА Воронцова А. В. Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Львів, Україна Стаття розглядає взаємозв’язки між правовим прогресом та основоположними принципами права в контексті...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF L’VIV ECONOMICS DEPARTMENT ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ КЛУБ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ SCIENTIFIC ECONOMIC CLUB OF STUDENTS, POSTGRADUATES AND YOUNG RESEARCHERS IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF L’VIV ECONOMICS DEPARTMENT ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM PERFORMANCE Materials of th 20 International Scientific Conference of Students, Postgraduates and...»

«УДК 378.013(147) Наталія Тарарак, кандидат педагогічних наук, доцент, зам. декана з наукової роботи факультету мистецтва та дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ» В СУЧАСНІЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ Запропонована стаття розкриває зміст поняття «ціннісні орієнтації» в науково-педагогічній теорії, що сприятиме подальшому розвитку та реалізації єдиної виваженої концепції щодо вирішення низки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»