WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |

«Кафедра менеджменту та маркетингу ПОЛОЖЕННЯ про організацію практичної підготовки студентів Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Для студентів зі спеціальності ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. Попова

Кафедра менеджменту та маркетингу

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію практичної підготовки студентів

Навчально-наукового інституту

економіки та менеджменту

Для студентів зі спеціальності «Менеджмент організацій»

Одеса 2011 Укладачі: Стрельчук Є.М., Хлопотна Н.І., Пінчук Т.А.

Положення про організацію практичної підготовки студентів містить загальні відомості щодо погляду на проходження практики студентами Науковонавчального інституту економіки та менеджменту. У скороченій формі викладено основні вимоги, рекомендації, пропозиції та вказівки щодо проходження і захисту виробничої та переддипломної практики студентів. Розглянуто організацію, управління та порядок проходження практики та її бази. Визначені індивідуальні завдання для студентів 1 – 5 курсів.

Рекомендується студентам з напряму менеджмент підприємств зв’язку. Буде корисним студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів галузі зв'язку.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу рекомендовано до друку.

Протокол № 11 від 14.06.2011 р.

Компютерна верстка Корнійчук Є. С.

Здано в набір 05.12.2011 Підписано до друку 20.12.2011 Формат 60/88/16 Зам. № 4720 Тираж 150 прим. Обсяг: 4,25 ум. друк. арк.

Віддруковано на видавничому устаткуванні фірми RISO у друкарні редакційно-видавничого центру ОНАЗ ім. О.С. Попова ОНАЗ, 2011 ЗМІСТ Вступ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета і зміст практики

1.2. Організація процесу проходження практики

1.3. Бази практики

1.4. Організація практики

1.5. Керівництво практикою

1.6. Обов’язки студента під час проходження практики

1.7. Зміст програми практики

1.8. Індивідуальні завдання

1.9. Порядок проходження практики

1.10. Підсумки практики

1.11. Матеріальне забезпечення практики

Розділ 2. ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

1. Програма ознайомчої практики (1-й курс)

1.1. Цілі і завдання практики

1.2. Зміст практики та індивідуальних завдань

2. Програма технологічної практики (2-й курс)

2.1. Мета і завдання практики

2.2. Зміст практики та індивідуальних завдань

2.3. Оформлення та основний зміст звіту

3. Програма експлуатаційної практики (3-й курс)

3.1. Мета та завдання практики

3.2. Зміст практики та індивідуальних завдань

4. Програма виробничої практики (4-й курс)

4.1. Мета, завдання та результати виробничої практики

4.2. Зміст виробничої практики та індивідуальних завдань

4.3 Примiтка для студентів заочної форми навчання i Навчальнонаукових виробничих центрiв

5. Програма переддипломної практики (5-й курс)

5.1. Мета, завдання та об’єкт переддипломної практики

5.2. Організація переддипломної практики

5.3. Методика проведення дослідження

5.4. Оформлення та основний зміст звіту

6. Програма виробничої практики для магістрів (5-курс)

6.1. Мета і завдання та об'єкт виробничої практики

6.2. Організація практики

6.3. Методика проведення дослідження

6.4. Оформлення та основний зміст звіту

7. Програма переддипломної практики для магістрів (6-курс)

7.1. Мета і задачі практики

7.2. Організація практики та керівництво нею

7.3. Зміст практики

7.4. Оформлення результатів і підведення підсумків практики............... 54 Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Д

Додаток Е

Додаток Ж

Додаток З

Додаток І

Додаток К

Список литератури

ВСТУП Ринкові відносини, що впроваджуються в економіку держави, кардинально змінюють підходи до освіти в цілому і методику підготовки менеджерів зокрема. У навчальний план включений цілий ряд нових дисциплін, які формують менеджера вищої кваліфікації, здатного працювати в новому соціальноекономічному середовищі. Важливе місце, як показує світовий досвід, займає збагнення науки і мистецтва менеджменту.

Прийняття вдалих управлінських рішень керівниками і фахівцями підприємств багато в чому залежить від якості, здобутої ними освіти. Тому цілком доречним є розгляд питання про підготовку фахівців з менеджменту у вищих навчальних закладах.

Для того щоб успішно управляти персоналом, необхідно чітко уявляти основні механізми та закономірності, за якими здійснюється робота з кадрами, на що потрібно звернути увагу, іншими словами керівникові необхідно володіти сучасними технологіями управління трудовими ресурсами.

Ці завдання не можуть бути ефективно реалізовані без залучення фахівців, що мають високий рівень кваліфікації у сфері управління виробництвом, персоналом, які добре орієнтуються в питаннях економіки.

Якості підготовки управлінських кадрів в Україні приділяється велика увага. У вищих навчальних закладах прийнятий галузевий стандарт спеціальності, якому повинен відповідати випускник. Цим стандартом передбачені вимоги до кваліфікаційної та професійної підготовки, обсяг і рівень знань, умінь і навичок, якими повинен володіти випускник.

У даному посібнику розглянуті основні вимоги до навчального процесу та кваліфікації якими повинен володіти випускник. Також наведено перелік основних напрямів, за якими необхідно здійснювати навчання, а також стандарт спеціальності, базовий і робочий плани.

Перш ніж говорити про менеджера і його функції, треба ввести поняття «менеджмент». Цей термін походить від американського management – управління. Менеджмент – це самостійний вид професійної діяльності, спрямований на досягнення в ході будь-якої господарської діяльності фірми, діючої в ринкових умовах, визначення цілей шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методів економічного механізму менеджменту.

Це поняття вужче і застосовується лише до управління соціальноекономічними процесами на рівні фірми, діє в ринкових умовах, хоча останнім часом його почали застосовувати в США і щодо непідприємницьких організацій. Якщо трохи розкрити визначення «менеджменту», то ми побачимо, що в нього входить:

– вивчення ринку (попиту, пропозицій), тобто маркетинг і прогнозування;

– виробництво продукції з мінімальними витратами і реалізація її з максимальним прибутком;

– управління персоналом, отже, знання соціології, психології, а також аналіз інформації та розробка програм для досягнення поставленої мети.

Вважається, що основна функція менеджменту - це вміння досягати поставлених цілей. У дрібних фірмах цю роль виконує сам директор, а в крупниx менеджер (організатор, керуючий, керівник). З одного боку, у зв'язку з багаторівневою системою управління директор не може довести свої рішення сам і контролювати їх виконання на нижчих щаблях, до того ж, у нього багато інших справ, більш глобальних завдань і проблем. З іншого боку, професійний менеджер вирішить багато проблем часто краще директора.

Менеджер повинен бути глибоко і всебічно підготовлений. Стандарт підготовки менеджера по спеціальності включає в себе вивчення таких тем:

1. Дослідження ринків.

2. Прогнозування (техніка, методи, концепції).

3. Маркетингове планування (планування ринку і збуту).

4. Ціни і ціноутворення.

5. Бюджет (техніка розробки, способи використання, концепція формування).

6. Канали просування (техніка, характеристика, політика використання).

7. Товари підприємства.

8. Ринок і покупці, характеристика споживачів товарів підприємства.

9. Формування попиту на продукцію

10. Бухгалтерський аналіз.

11. Фінанси (гроші, банківські установи, фінансовий інструментарій, методи фінансування, інвестиції, формування капіталу, звітність, ринко ва діяльність).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


12. Зовнішня торгівля.

13. Трудове законодавство.

14. Використання ЕОМ та основи інформатики.

15. Макро-і мікроекономіка.

16. Соціальна відповідальність за ринкову діяльність підприємства.

17. Підприємство (історія, структура, політика, кадри, принципи діяльності, способи управління).

Таким чином, менеджер повинен знати і уміти практично все. А оскільки це неможливо, для кожної сфери економіки потрібні свої менеджери, для яких широка багатопланова загальна підготовка органічно пов'язується з детальним пізнанням особливостей і специфіки кожної конкретної області.

Сукупність вимог до підготовки менеджера, викладена в стандарті підготовки за фахом менеджера, деталізується шляхом розробки та виконання базових і робочих планів підготовки. Базовий план підготовки передбачає вивчення основних предметів і оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними майбутньому менеджеру. Крім базового плану підготовки існують ще й додаткові (факультативні) дисципліни, якими майбутній менеджер може оволодіти за власним бажанням.

Вимогою підготовки галузевого стандарту вищої освіти України визначаться термін освоєння основної освітньої програми підготовки менеджера при очній і заочній формах навчання, встановлюється максимальний обсяг навчального навантаження студента, включаючи всі види його аудиторної та позааудиторної (самостійної) навчальної роботи,встановлюється обсяг аудиторних занять студентів.

Робочий план деталізує навчальний план, і в ньому міститься перелік дисциплін, які необхідно освоїти студенту. Робочий план включає в себе перелік розділів, які містять в собі низку питань, які підлягають розгляду, обсяг годин, що відводяться на оволодіння відповідними дисциплінами. При цьому одні питання підлягають обов'язковому розгляду за участю викладачів, інші питання студенти вивчають самостійно. За підсумками вивчення та засвоєння вивченого матеріалу проводиться контроль знань студентів, який включає в себе опитування, виконання завдань викладачів, залік, іспит тощо.

Структура та зміст робочого навчального плану підготовки менеджерів повинні відповідати вимогам до обов'язкового мінімуму змісту основної освітньої програми підготовки галузевого стандарту вищої освіти України і базового навчального плану.

Набуттю практичних навичок студентами сприяє виробнича практика.

Раніше передбачалося і стажування після закінчення вузу. Але організувати сьогодні ефективну практику студентів практично неможливо. Підприємства дуже часто взагалі відмовляються надавати місця студентам для практики. І в той самий час при прийомі на роботу однією з вимог, майже завжди, висувається наявність досвіду роботи за фахом або навіть посади. Потрібно, щоб керівники підприємств змінили своє ставлення до практики студентів.

Менеджер має бути завзятою людиною, тобто здатним домагатися конкретних економічних і соціальних цілей завдяки знаходженню та практичній реалізації оригінальниx нестандартних рішень, як правило, пов'язаних з чималим господарським ризиком.Менеджеру необхідні такі якості, як новаторство та оригінальність в досягненні поставленниx цілей, діловитість і практичність, сміливість і винахідливість, націленість на максимально ефективне використання всіх наявних можливостей. Менеджер повинен володіти наполегливістю, що включає в себе цілеспрямованість, прагнення обов'язково домагатися досягнення поставленниx цілей, доведення розпочатої справи до кінця.

Враховуючи, що 90 % свого часу менеджер зайнятий роботою з людьми, то насамперед і найбільше він повинен бути «майстром людських душ», уміти ефективно працювати з людьми.

В області роботи з персоналом менеджер повинен уміти:

1. Організовувати та планувати виробництво і реалізацію продукції.

2. Приймати правильні нестандартні управлінські рішення.

3. Керувати колективом на рівні сучасних вимог (бути лідером).

4. Спілкуватися, контактувати з людьми.

5. Спонукати працівників до творчої діяльності, раціоналізації, винахідництва, відзначати і оцінювати кожне досягнення підлеглого.

6. Знаходити вихід з конфліктних ситуацій.

7. Бути гранично об'єктивним незалежно від своїх симпатій.

8. Вести ділові переговори.

9. Вміти підкорятися і дотримувати субординації.

Важливою вимогою до менеджера будь-якого рівня є вміння керувати людьми. Що означає керувати людьми? Щоб бути хорошим менеджером вам треба бути психологом. Бути психологом - значить знати, розуміти людей і відповідати їм взаємністю. У цьому багато в чому допоможе мова жестів і рухів тіла. Вивчивши цю мову менеджер зможе краще розуміти людей, їхні дії, чим вони обгрунтовані, зможе домогтися взаємної згоди, довіри людей, а це найголовніше. Це сприяє укладенню вихідних угод і багато чому іншому.

Крім того, хороший менеджер повинен бути і організатором, і другом, і вчителем, і експертом в постановці завдань, і лідером, і людиною, яка вміє слухати інших... і все це тільки для початку. Він повинен знати досконало своїх прямих підлеглих, їх здібності і можливості виконання конкретної роботи, яка їм доручається. Менеджер повинен знати умови, що зв'язують підприємство і працівників, захищати інтереси тих і інших на справедливій основі, усувати нездібних з метою утримання єдності і правильності функціонування фірми.

Менеджер повинен бути лідером, гідним наслідування. Головне завдання менеджера - робити справу за допомогою інших людей, домагатися колективної роботи. Це значить співробітництво, а не залякування. Хорошого менеджера завжди турбують інтереси усієї фірми.

Не можна позначити лідерство якоюсь формулою. Це мистецтво, майстерність, уміння, талант. Деякі люди володіють їм від природи. Інші – навчаються цьому. А треті ніколи цього не осягають. Зрештою кожен знаходить свій стиль. Один динамічний, чарівний, здатний надихати інших. Інший спокійний, стриманий у промові і поводженні. Проте обидва вони можуть діяти з рівною ефективністю – викликати до себе довіру і домагатися того, щоб робота виконувалася швидко і якісно. Але деякі характерні риси все ж таки властиві лідерам різних стилів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
Похожие работы:

«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр БІБЛІОТЕЧНА РОБОТА Видається за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 9/2013 ЗМІСТ РЕДАКЦІЙНА РАДА Слово головного редактора Клименко А.І. — начальник управління Новини. Події. Актуальна інформація соціально-економічного захисту ЦК профспілки працівників освіти і науки Лідія ПОПЕРЕЧНА Міжнародний місячник шкільних бібліотек — 2013 в Україні..............1 України Світлана БАБИЧ «Оприлюднення запечатаного духа».......»

««ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є.М. Суліма 18 січня 2011 р. ПЛАН проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році № Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), Термін КільМіністерства, відомства або установи, п/п відповідальний за проведення заходу проведення кість які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких учасадреса, телефон)...»

«Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwa http://www.foxitsoftware.com For evaluation on Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у місті Львові ПОТЕНЦІАЛ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Львів 2011 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwa http://www.foxitsoftware.com For evaluation on За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори...»

«ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ № 3 (52), 201 ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ISSN 2225-7543 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ» НАУКОВИЙ ЗБІРНИК № 1 (56) Чернігів ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ № 1 (56), 2012 УДК 330.1 ББК 65.12.45 В53 Друкується за рішенням вченої ради університету (протокол № 1 від 30.01.2012...»

«Ревак І.О. Інтелектуальний потенціал у процесах структурної трансформації економіки України УДК 330.101:338.24.021.8 Ревак І.О., к.е.н., доцент, ЛДУВС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У ПРОЦЕСАХ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Охарактеризовано найважливіші проблеми структурної трансформації національної економіки та обґрунтовано вплив інтелектуального потенціалу держави на процеси збалансування структури економіки України. Ключові слова: інтелектуальний потенціал, структурна трансформація,...»

«Региональная экономика УДК 371.382 РОВ. АПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ КУРОРТНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Ч.І К Рачко В.І. Розкриваються основні передумови розвитку бізнесу у санаторно-курортному секторі національної економіки України, досліджено еволюцію становлення ринкових відносин у сфері санаторно-курортної діяльності, запропоновано підходи стосовно визначення сутності основних понять у курортному бізнесі. Ключові слова: санаторно-курортний бізнес та продукт, послуга; еволюція санаторно-курортного...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ» (21-22 березня 2014 року) м. Одеса УДК 330.34(063) ББК 65.011я43 П 78 П 78 Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 132 с. ISBN 978-617-7041-79У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та...»

«Технічні науки  Self-Healing regulate particular network devices in order to maximise the signal and network coverage. Assisted examines the network in order to reduce the costs and the time necessary for the optimal frequency set-up. Automatic monitoring keeps the network on a highly efficient level and maintain its optimal set-up. Errors and alarms monitoring in the access points and security bridges improves the security level and resistance to attacks. Moreover, it checks the integrity of...»

«4. Коваленко К.В. Основні загрози економічній безпеці підприємств аграрного сектора регіону / Коваленко К.В. // Економіка аграрних підприємств: проблеми теорії та практики : матеріали Міжнародної науково практичної конференції, присвяченої 10 – річчю факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії, м.Полтава, 24-25 вересня 2008 року. / під ред. І.І. Шупик, О.С. Песцової. – Полтава : ЧП Рибалка, 2008. – С. 4143. 5. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу [Текст] :...»

«Серія «12-річна школа» Заснована у 2006 році Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 91 ББК 74.262. Д5 Довгань Г. Д. Д58 Усі уроки географії. 10 клас. Соціально-економічна географія світу (Стандарт і академічний рівень)/ Г. Д. Довгань. — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 301 [3] c. : табл. — (Серія «12-річна школа»). ISBN 978-617-00-0550-2. У посібнику представлені усі уроки до курсу соціально-економічної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»