WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«ТА ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ КАДАСТРУ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ ...»

-- [ Страница 3 ] --

З цією метою досліджуються питання визначення точності координат межових знаків земель водного фонду в залежності від цінності землі. В результаті виконаних досліджень отримані математичні формули для визначення точності межових знаків водної поверхні, прибережної смуги та гідротехнічної споруди. Формули виведені для замкнутих водойм і витягнутих водойм. Зауважимо, що математичні залежності виведені для найбільш поширених конфігурацій водних поверхонь (коло, багатокутник, прямокутник).

1. Для замкнутих водойм.

а) Земельна ділянка у вигляді кола

Рис. 2. Земельна ділянка водного фонду замкнутої форми:

–  –  –

Рис. 5. План-схема прибережної захисної смуги Крім того, у регіоні актуальним є питання доцільності використання території для ведення рибного господарства чи розширення природно-заповідного фонду, розвитку рекреації. Географічне розташування Яворівського озера ідеальне для створення регіональної транскордонної зони рекреації. З цих міркувань вивчення природних умов, земельних і водних ресурсів Яворівського озера має важливе загальнонаукове і господарське значення.

Площа водної поверхні даної водойми становить 610 га. Для даного водосховища визначена ширина прибережної захисної смуги у відповідності з вимогами Водного кодексу України і „Порядку визначення розмірів і меж прибережних захисних смуг та режим ведення господарської діяльності в них” та розраховувалась відповідно до виведеної формули (1) (рис. 5).

Реалізація методології формування ширини прибережної захисної смуги за нашим алгоритмом показала, що максимальні відхилення в положенні межових знаків прибережної захисної смуги становить 194 м., мінімальні 0 м. Площа земель прибережної захисної смуги згідно з Водним кодексом становить 151 га, а згідно з виведеною формулою становить 273 га. Таким чином, загальна площа прибережної захисної смуги за нашими розрахунками буде збільшена на 122 га.

Створення прибережної захисної смуги навколо водосховища дасть можливість вести контроль за використанням земель прибережної смуги, сприятиме покращенню екологічного та санітарного стану водосховища.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і викладені практичні результати розв’язання науково-практичної проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання та розробки геодезичного забезпечення ведення кадастру земель водного фонду.

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи:

1. На основі аналізу дослідження структури земель водного фонду, які становлять 4% від загального земельного фонду України, встановлено суттєві розбіжності як в загальній кількості земель водного фонду, так і за їх структуризацією за даними облводгоспів та методики розрахунку відповідно до Водного кодексу України. За даними облводгоспів під прибережними захисними смугами знаходиться 22% земель водного фонду, а під водоймами 55%. Згідно з розрахунками за Водним кодексом ці показники відповідно становлять 27% та 51%.

Для усунення вищенаведених розбіжностей нами виведений алгоритм для визначення ширини прибережної захисної смуги в залежності від видів лісової рослинності, гранулометричного складу ґрунтів, експозиції схилів та виду обробітку ґрунту.

2. На основі європейського та світового досвіду визначено шляхи вдосконалення нормативно-правової та законодавчої бази щодо регулювання земельних відносин земельного фонду, що стосується розмежування земель водного фонду від інших категорій земель (земель с/г призначення, земель водного транспорту, житлової і громадської забудови) та рекомендовано позначати на земельних планах і місцевості межі суміжних категорій земель. Це дасть можливість на законодавчому рівні розмежувати інтереси власників і землекористувачів водних об’єктів і земельних ділянок, що не входять до складу водних об’єктів. До складу водних об’єктів пропонуємо включити ділянки заплав, які безпосередньо примикають до урізу води.

3. На основі аналізу охорони земель водного фонду запропоновано необхідність розвитку басейнових рад в управлінні водним господарством. Землі водного фонду повинні знаходитись під дією басейнових рад. Стан цих земель буде нормальним при умові послідовної реалізації басейнових рад, що може бути забезпечено в нормативноправових актах.

4. Розроблено позиційну структуру класифікатора земельних ділянок, яка може використовуватись для класифікації земель різної категорії. Запропонований класифікатор земель водного фонду, який забезпечує функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, дає можливість ефективної обробки і управління інформацією у відповідній інформаційній системі.

Даний класифікатор забезпечує унікальність кожної земельної ділянки протягом всього періоду її існування, підтримує механізм обігу земельних ділянок.

5. Запропоновано алгоритм визначення ширини прибережної захисної смуги, який дозволяє на науково обґрунтованому рівні визначати ширину прибережної захисної смуги водойм в залежності від видів лісової рослинності, гранулометричного складу ґрунтів, експозиції схилів та виду обробітку ґрунту.

6. Вперше розроблено параметри точності побудови геодезичних мереж при кадастровому зніманні земель водного фонду. В результаті виконаних досліджень показано необхідність проведення знімальних кадастрових робіт з врахуванням цілої низки факторів, зокрема ціни земель, конфігурації та площ земельних ділянок.

7. Теоретичні дослідження реалізовано на землях водосховища „Яворівське озеро”.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Сай В. Про водоохоронні зони та прибережні захисні смуги // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : Зб. наук. праць – Львів : Ліга – Прес. – 2005.

Вип. І. – С. 408 – 410.

2. Сай В.М. Класифікатор цільового використання земель водного фонду // Інженерна геодезія : Наук. - техн. зб. – КНУБА – 2005. – №51 – С. 240 – 243.

3. Сай В. Аналіз земель водного фонду Львівщини // Сучасні досягнення науки та виробництва : Зб. наук. праць – Львів : Ліга – Прес. – 2006. – Вип. І. – С. 310 – 316.

4. Сай В. Сучасний стан водних ресурсів Львівської області // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Міжвідом. наук. - техн. зб. – Львів. – 2006. – №67. – С. 66 – 70.

5. Сай В. Зарубіжний досвід правового регулювання земельних і водних відносин // Геодезія, картографія і аерофотознімання : Міжвідомчий наук. - тех. зб. – Львів.

2006. – №68. – С. 41 – 46.

6. Сай В. Особливості правового режиму окремих видів земель водного фонду //

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : Зб. наук. праць – Львів :

Ліга – Прес. – 2008. – Вип. І – С. 291 – 298.

7. Сай В.М. Визначення ширини прибережної захисної смуги // Геодезія, картографія і аерофотознімання : Міжвідомчий наук. - тех. зб. – Львів, 2008. – №70. – С. 76 – 80.

АНОТАЦІЯ Сай В.М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 - кадастр та моніторинг земель. - Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2009.

Дисертація присвячена питанню вдосконалення нормативно-правового та геодезичного забезпечення ведення кадастру земель водного фонду. В процесі виконаних досліджень земель водного фонду за природними та штучними водоймами доповнена компонентна структура земель водного фонду, зокрема прибережними захисними смугами.

Проведений аналіз нормативно-правового регулювання використання та охорони земель дозволив визначити шляхи вдосконалення нормативно-законодавчої бази щодо регулювання земельних відносин земель водного фонду.

Для достовірного відображення стану різних земельних ділянок створено універсальний класифікатор земель за їх категоріями, формами власності, сервітутами та цільовим призначенням.

На основі виконаних досліджень встановлено науково обґрунтовану точність ведення геодезичних робіт для земель водного фонду. Вперше отримані математичні формули дозволяють встановити точність визначення координат межових знаків земель водного фонду.

На основі аналізу наявних досліджень, а також нормативних матеріалів нами запропонований алгоритм, який дозволяє на науково обґрунтованому рівні визначити ширину прибережної захисної смуги водойм в залежності від видів рослинності, гранулометричного складу ґрунту, експозиції схилів та виду обробітку ґрунту. Вперше отриманий алгоритм залежності визначення ширини прибережних захисних смуг від цінності прилеглої території.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ключові слова: водний кадастр, водний об’єкт, водоохоронна зона, земельний кадастр землі водного фонду, правова база, охорона земель, прибережна захисна смуга.

АННОТАЦИЯ

Сай В.М. Нормативно-правовое и геодезическое обеспечение ведения кадастра земель водного фонда - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук за специальностью 05.24.04 - кадастр и мониторинг земель. - Национальный университет “Львовская политехника”, Львов, 2009.

Диссертация посвящена вопросу совершенствования нормативно-правового и геодезического обеспечения ведения земель водного фонда. В процессе выполненных исследований земель водного фонда за естественными и искусственными водоемами дополнена компонентная структура земель водного фонда, в частности прибрежными защитными полосами.

Проведенный анализ нормативно-правовой регуляции использования и охраны земель позволил обнаружить причины недостаточной эффективности при использовании и охране земель водного фонда и определить пути формирования нормативно-законодательной базы относительно регуляции земельных отношений земель водного фонда. На основе анализа Земельного и Водного кодексов Украины рекомендуется разработать методические рекомендации по установлению границ земель водного фонда, занятых водными объектами, внести дополнения, которые касаются разграничения земель водного фонда от других категорий земель.

Вопрос охраны и восстановление защитных буферных функций прибрежных территорий водоемов должны быть отнесены до уровня государственных приоритетов экологической безопасности государства, важнейших направлений в области охраны естественной среды. Рекомендовать научно обоснованные методы защиты земель водного фонда: лесомелиорацию, создание кустовых насаждений по берегам водоемов, а также предусмотреть “аквакультурную ” мелиорацию (зарыбление), что даст возможность восстанавливать и сохранять водные ресурсы, обеспечивать и поддерживать экологически стойкие водные системы.

Земли водного фонда должны находиться под действием бассейновых советов, которые базируясь на эколого-экономических бассейновых принципах обеспечат восстановление природно-экологического равновесия в естественных экосистемах.

Для достоверного отображения состояния земельных участков создан универсальный классификатор земель за их категориями, формами собственности, сервитутами и целевым назначением. Такая унифицированная система обеспечивает уникальность классификации земель на протяжении всего периода ее существования, поддерживает механизм обращения земельных участков, удобная и гибкая с точки зрения процедуры компьютерной реализации, а также несет в себе дополнительную информацию относительно географического расположения места земельного участка в пределах административно-территориального устройства.

На основе выполненных исследований установлена научно обоснованная точность определения геодезических работ для земель водного фонда. Впервые полученные математические формулы позволяют нам установить точность определения координат межевых знаков земель водного фонда. В результате выполненных исследований показана необходимость проведения съемочных кадастровых работ с учетом целого ряда факторов и, в частности, цены земель, их функциональное назначение, конфигурации земельного участка и площадей.

Полученные результаты указывают на необходимость проведения исследований с целью выработки практических рекомендаций относительно кадастровой съемки земель водного фонда.

На основе анализа существующих исследований, а также нормативных материалов нами предложен алгоритм, который позволяет на научно обоснованном уровне определить ширину прибрежной защитной полосы водоемов в зависимости от видов растительности, гранулометрического состава почвы, экспозиции склонов и вида обработки почвы. Впервые получен алгоритм зависимости определения прибрежных защитных полос в зависимости от ценности прилегающей территории.

Ключевые слова: водный кадастр, водный объект, водоохранная зона, земельный кадастр, земли водного фонда, правовая база, охрана земель, прибрежная защитная полоса.

ANNOTATION

Sai V.М. Normative-lawful and geodesic ensuring the cadastre of water fund’s lands. -The manuscript.

The dissertation on obtaining the scientific degree a candidate of technical science by specialty 05.24.04 - the cadastre and the lands monitoring. - The National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, 2009.

The dissertation is dedicated the point of improvement normative - lawful and geodesic ensuring performing the cadastre of water fund’s lands. In the process accomplished researches of water fund’s lards for natural and artificial ponds, the component structure of water fund’s lands is completed especially by littoral protective zones.

The analysis of normative - lawful regulation in using and protection the lands that was conducted, permitted to determine the ways in improvement the normative -legislative basis as to regulation the lands’ terms of water fund’s lands.

For reliable depiction the condition of different plots of land, the universal lands’ classifier by their categories, forms of possession, servitude and purpose-oriented purpose was established.

On the basis of made researches, the scientific substantiated precision in conducting the geodesic works for water fund’s lands was established. For the first time, the mathematical formulas, which were received, help to determine the accuracy of designation coordinates boundaries signs water fund’s lands.

On the basis of analysis available researches and also on normative materials the algorithm was offered by us, which permits on the scientific substantiated level determine the breadth of littoral protective ponds’ zone in dependence of kinds of vegetations, grain metric structure of the ground, an exposition of descents and the species agro cultivation of the ground.Pages:     | 1 | 2 || 4 |
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра менеджменту ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ Практикум Для студентів юридичного факультету денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.012.4+339.138](076.5) О-75 Рекомендовано методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 3 від 25.11.2010. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...»

«ВИСНОВКИ Залучення іноземного капіталу у вигляді прямих інвестицій служить необхідною умовою входження національної економіки у світове господарство, прискорює промисловий та інноваційний розвиток країни, що приймає, допомагає наблизити її виробничу й соціально-економічну інфраструктуру до світового рівня. Дослідження довело, що інвестиційний простір України є доволі строкатим. Рівень неоднорідності залучення ПІІ за видами економічної діяльності є доволі високим, а це означає, що галузі...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009: Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ПЕРЕДМОВА РОЗРОБЛЕНО: Державний комітет статистики України РОЗРОБНИКИ: К.Бугакова; А.Варнідіс; В.Гріщина; В.Кругляк; Л.Лісова; Г.Оверченко; О.Осауленко, д-р наук з держ. управління, проф. (науковий керівник розробки); О.Остапчук; Н.Паланська; В.Піщейко; О.Попова; Н.Постолюк; А.Розумна; В.Шевченко ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від...»

«Додаток 1 до листа Кіровоградської обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2013 № 01-14/401/2 Інформація про стан економічного і соціального розвитку Кіровоградської області у рамках виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки за січень-вересень 2013 року 1. Підвищення конкурентоспроможності економіки та покрашення інвестиційного клімату 1.2. Детінізація економіки З метою детінізації економіки в області вживаються заходи щодо: підвищення рівня заробітної...»

«Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Криворізький національний університет» Вісник Криворізького національного університету Збірник наукових праць Випуск 35 Кривий Ріг 2013 УДК 06 ISSN 2306-5451 Редакційна колегія: Вілкул Ю.Г., д-р техн. наук, проф. (відповідальний редактор); Азарян А.А., д-р техн. наук, проф.; Барашиков А.Я., д-р техн. наук, проф.; Бережний М.М., д-р техн. наук, проф.; Гірін В.С., д-р техн. наук, проф.; Голишев О.М., д-р техн. наук, проф.; Губін Г.В., д-р техн. наук,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В. Б. Захожай, В. С. Федорченко ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ ББК 60.6я723 З Рецензенти: В. Г. Швець, д р екон. наук, проф. В. Г. Федоренко, д р екон. наук, проф. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 4 від 27.04.05) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18 Г 126 / від...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА САЦИК Володимир Іванович УДК 330.34: 338.12 АНТИЦИКЛІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Спеціальність 08.01.01. – Економічна теорія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Луцьк. Науковий керівник доктор економічних...»

«SWorld – 17-28 June 2014 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2014 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2014 Искусствоведение, архитектура и строительство – Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и канализация УДК : 628.143 Шевчук А.Ю. ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОГОНІВ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича м. Чернівці вул....»

«КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЩОДЕННА ЕКСПРЕС – ІНФОРМАЦІЯ ПРЕС-СЛУЖБИ 23 травня 2013 року ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІДБУДЕТЬСЯ 30 ТРАВНЯ 2013 РОКУ Двадцять шоста сесія Кіровоградської міської ради шостого скликання відбудеться 30 травня 2013 року в приміщенні Кіровоградської міської ради ( кімната 305). Початок – о 10.00. На розгляд сесії виносяться питання: про затвердження Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ СТАНЬКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА УДК 330.341. ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі перо-пухової фабрики “БІЛЛЕРБЕК – УКРАЇНА”) Спеціальність 8.03060102 – Менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2013 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»