WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«ТА ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ КАДАСТРУ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ ...»

-- [ Страница 2 ] --

З метою усунення цих недоліків пропонуємо перехід до екосистемних принципів управління і регулювання водних відносин відповідно до сучасних радикальних змін характеру природокористування та стратегій суспільного розвитку країни. Розглянутий перелік проблем, які потребують одночасного та комплексного вирішення, зумовлює дещо інший підхід до розгляду інформації про об’єкти і землі водного фонду, водні ресурси і їх використання, способи і можливості одержання даних та методи їх узагальнення і систематизації, які існують у традиційній системі водообліку і кадастру, і можуть бути використані на регіональному рівні як інструмент в управлінні водокористуванням.

Земельний фонд України станом на 01.01.2006 року складає 60354,8 тис. га.

Структура земельного фонду свідчить, що 42942,6 тис. га (71,2%) зайнято сільськогосподарськими угіддями, ліси та лісовкриті площі по Україні становлять 10503, 7 тис. га (17,4%), забудовані землі становлять 2467,5 тис. га (4,1%), землі водного фонду складають 2416,9 (4,0%), відкриті заболочені землі 966 тис. га (1,6%), інші землі 1058,1 тис. га (1,7%).

З розподілу земель в розрізі землекористувачів очевидно, що найбільша питома вага припадає на землі, зайняті водогосподарськими підприємствами 215,1 тис. га (9%), земельні ділянки зайняті, сільськогосподарськими підприємствами складають 191,1 тис. га (5 %).

Загальну площу водного дзеркала компонують річки і струмки 242,2 тис. га (10%), озера та прибережні замкнуті водойми 868,8 тис. га (36%), водосховища і ставки 1126,0 тис. га (47%), канали, колектори, канави 179,9 тис. га (7%).

У відповідності з нормами Водного кодексу (ст.88) та Земельного кодексу (ст.60) площа прибережних захисних смуг становить для малих річок 929 тис. га, середніх - 155 тис. га, великих річок - 104 тис. га. Отже, загальна площа захисних смуг вздовж річок досягає майже 1,3 млн. га без урахування площі захисних смуг навколо озер, водосховищ, ставків та інших водойм.

Прибережна захисна смуга земель, зайнятих водними об’єктами в розрізі адміністративних утворень, за даними облводгоспів складає 958 тис. га, а за розрахунками згідно з Водним кодексом 1257 тис. га. Таким чином, різниця в розрахунках складає біля 300 тис. га.

Прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах внутрішніх морських вод встановлюється не менше 2 км від урізу води.

При загальній довжині берегової лінії 2693 км площа прибережної захисної смуги складатиме 539 тис. га.

Таким чином, із проведеного нами аналізу встановлено, що регіональний водний кадастр ще не є єдиною системою кадастрових робіт, яка б давала повну і достовірну інформацію про землі водного фонду. А тому, розкритий перелік проблемних питань земель водного фонду країни зумовлює розробку регіонального водного кадастру, який би відповідав вимогам реформування земельно-водних відносин в умовах переходу до ринкової економіки.

Питання формування регіонального водного кадастру є особливо актуальним, коли йдеться про землі водного фонду, які відзначаються потужним природноресурсним потенціалом.

В результаті виконаних досліджень та аналізу структури земельного фонду встановлено, що землі водного фонду (під водними об’єктами) становлять 2416,9 тис. га, що складає приблизно 4% від загального земельного фонду країни.

Практично цей показник рівний ідентичному показнику земель житлової і громадської забудови (4,1 %).

Таким чином, можна зробити висновок, що землі водного фонду України займають досить значні території, які надають в постійне або тимчасове користування як спеціалізованим організаціям, так і іншим підприємствам та установам. Це зумовлює необхідність проведення дослідження охорони ґрунтів, флори та фауни, а також розробки методики кадастрового знімання та врегулювання земельних відносин на основі вдосконалення нормативно-правових актів.

У другому розділі „Нормативне регулювання використання і охорони земель водного фонду” характеризуються основні етапи історії світового розвитку правового регулювання земельних і водних відносин. Проведено порівняння земельних і водних кодексів України з кодексами і законами країн СНД, виявлені їх спільні та відмінні риси, підкреслено наявність в країнах СНД форм власності на землі водного фонду і обмежувальні режими водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.

Докладно охарактеризовано правовий режим земель водного фонду в країнах Західної Європи (Нідерландів, Франції, Іспанії, Швеції), США, на основі чого був виконаний порівняльний аналіз правового режиму використання земель водного фонду України з його приведеними аналогами.

На основі проведеного нами аналізу Земельного і Водного кодексу України встановлено, що не визначена чітка процедура встановлення меж земельного водного фонду. Через названу нечіткість важко обґрунтувати встановлення меж земель водного фонду, зайнятих водними об’єктами. Недосконалість нормативного регулювання порядку практичної реалізації робіт з розмежування земель водного фонду від інших категорій земель значно ускладнює їх державний облік і створює умови для небажаної практики забудови і іншого нецільового використання. На нашу думку, землі водного фонду через свої природні особливості привабливі для господарської діяльності і рекреації (родючий грунт, обводнення заплав, поклади корисних копалини, естетичний вигляд і т.д.), але при всій своїй біопродуктивності достатньо уразливі (шкідлива дія вод, обезводнення, забудова). Зокрема позначається і несприятлива дія на них господарської діяльності людини. На основі цього нами запропоновано розробити доповнення до нормативно - правових актів, що стосується розмежування земель водного фонду від інших категорій земель (земель с/г призначення, земель водного транспорту, житлової і громадської забудови) та рекомендувати позначати на земельних планах і місцевості межі суміжних категорій земель. Землі водного фонду треба виділити з загальної маси земель і надати їм правовий режим. Це є задачею землеустрою і земельного кадастру.

У даному розділі дається характеристика різних водних об’єктів і уявлення про їх межі і приурочених до них водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.

Зроблено конкретні висновки щодо правового режиму земель, зайнятих річками, струмками, озерами, болотами, каналами, водосховищами, ставками. В чинному українському законодавстві не визначено точність геодезичного забезпечення кадастрового знімання земель водного фонду різного цільового призначення. Межі включення довколишніх земель до складу поверхневих водних об’єктів повинні бути визначені, виходячи з рельєфу місцевості. Керуючись цим орієнтиром, до складу водних об’єктів пропонуємо включити ділянки заплав, які безпосередньо прилягають до урізу води. За своїми екологічними характеристиками вони інтегровані до складу водних об’єктів.

Правові режими водоохоронних зон, прибережних захисних смуг розглядаються, як способи правового захисту поверхневих вод від забруднення, засмічення, виснаження та іншої негативної дії на води з прибережних земель. Звертається увага на недостатню послідовну кадастрову практику виділення названих зон і смуг. У свою чергу, встановлення водоохоронних зон і їх прибережних захисних смуг також повинно визначатися залежно від рельєфу місцевості. Це, в цілому, не враховується чинними нормативними актами. Пропонується внести відповідні зміни в нормативноправові акти.

В даному розділі розкритий комплекс правових відносин по охороні і використанню земель водного фонду. Вельми актуальним за останні роки стали питання охорони земель водного фонду. Загрозлива ситуація виникає через самовільну забудову прибережних земель у зв’язку з їх привабливістю. Існують і інші проблеми охорони земель водного фонду. На основі аналізу легальних понять забруднення, засмічення, захаращення виявлена деяка неузгодженість із цього приводу між Водним і Земельним кодексами. Розглянутий стан найбільших річкових басейнів України підкреслює необхідність розвитку басейнових рад в управлінні водним господарством. Питання охорони і відновлення захисних буферних функцій прибережних територій водойм повинні бути віднесені до рівня державних пріоритетів екологічної безпеки держави, найважливіших напрямків в галузі охорони довкілля. Припинення деградації природоруйнівної господарської діяльності на землях водного фонду не тільки відкриє значні резерви для збільшення ресурсів чистої води, але й забезпечить суттєве оздоровлення екосистем.

Третій розділ роботи “Розробка методики робіт із кадастрового забезпечення земель водного фонду” присвячений теоретичним засадам розробки класифікатора земель водного фонду, нових підходів до визначення ширини прибережної захисної смуги, побудови параметрів точності при виконанні кадастрових знімань.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Важливою складовою земельного кадастру є класифікація територій не тільки за категоріями земель, але й за формами власності, сервітутними обтяженнями, цільовим використанням. Чинна на даний час структура класифікатора є застарілою. Для усунення цього недоліку нами розроблена структура класифікатора земель водного фонду. Для вирішення поставленої задачі була розроблена позиційна структура, яка може використовуватись для класифікації земель різної категорії (рис.1).

Позиційна структура класифікатора земельних ділянок водного фонду може бути представлена наступним чином:

хххххххххх:хх:ххх:хххх: ххххххххх: хххххххххх: хххх: ххххххххх: ххххххх

–  –  –

Рис.1 Позиційна структура класифікатора земельних ділянок водного фонду З метою практичної реалізації даного класифікатора нами розроблені коди для земель водного фонду.

Наприклад, для земельної ділянки водного фонду 08. 01 001 0001 означає:

08 - землі водного фонду; 01 - функціональне використання; 001 - землі водного фонду під річками; 0001 - ширина річки.

08.02 003 0002 означає: 02 - форма власності; 003 - приватна;

0002 - приватна часткова власність.

08. 03 009 0013 означає: 03 - сервітути; 009 - змішана форма; 0013 - право проходу через земельну ділянку та використання для ремонтних робіт і прокладення інженерних комунікацій.

08. 04 005 0001 означає: 04 - цільове використання; 005 - ведення рибного господарства; 0001 - рілля.

Для представлення об’єктів кадастрових баз даних використовували реляційні відношення та термінологію реляційної алгебри, яка основана на наукових та практичних розробках проф. М. Лихогруда. Об’єктами є земельні ділянки водного фонду, про які потрібно мати дані. Відомості про об’єкти, які мають значення для реляційної моделі називаються атрибутами об’єкту. Значення даних - це дійсні числа, що містяться в кожному атрибуті.

Тепер найбільшого поширення набули реляційні моделі бази даних. В основі цієї моделі лежать поняття відношення, подане у вигляді прямокутних таблиць, розбитих на рядки і стовпці. Кожна база даних може включати декілька таблиць, які, як правило, пов’язані одна з одною. На реляційній моделі даних базуються практично всі сучасні бази даних.

Виділяються об’єктивні відношення та відношення-зв’язки. Серед об’єктивних відношень розрізняють основні та допоміжні відношення. Основними будемо називати ті відношення, атрибути яких мають відмінні від „0” значення майже всіх різновидів даного об’єкту.

Допоміжними будемо називати ті відношення, значення атрибутів яких характерні тільки для певної групи різновидів даного об’єкту. До групи допоміжні будемо відносити також відношення - класифікатори, відношення - кодифікатори.

Схему відношення визначали назвою відношення (комбінація великих букв українського алфавіту) та атрибутами, які знаходяться в круглих дужках і розділені знаком “,”. В якості ключового атрибута в реєстрі земельних ділянок використовували атрибут КНЗД (кадастровий номер земельної ділянки). Нижче приведений приклад для класифікатора: основне цільове призначення.

Класифікатор КОЦП (основне цільове призначення ЗД) має наступну схему КОЦП (#ОЦП, НЗВОЦП) табл. 1.

Таблиця 1 Класифікатор основного цільового призначення земельної ділянки Атрибут КНЗД #ОЦП НЗВОЦП Тип Integer Integer Character Формат хххххххххх:хх:ххх:хххх ххххххххххх ххххххххххххххххххххх Приклад 4652855300:07:003:0065 08. 04 006 0001 08 Землі водного фонду 04 Цільове призначення 005 Ведення рибного господарства 0001 Рілля де КНЗД - кадастровий номер земельної ділянки;

#ОЦП - код виду основного цільового призначення ЗД;

НЗВОЦП - назва основного цільового призначення та виду угідь ЗД;

х...х - складова частина кадастрового номера;

х - одна позиція в структурі номера;

Integer - ціле число;

Character - текстові дані.

Класифікатор розроблений для забезпечення, створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, в тому числі ефективної обробки і управління інформацією у відповідній інформаційній системі, підтримки зв’язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами.

Важливе місце в охороні земель водного фонду належить водоохоронним зонам та прибережним захисним смугам. Прибережна захисна смуга - це частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки та інших водойм, де встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони. Вона має зовнішню і внутрішню межу. Мінімальні розміри прибережної захисної смуги встановлюють по обидва береги водойми уздовж урізу води (у меженний період) з шириною згідно з Водним та Земельним кодексами

України:

· для малих річок, струмків і потоків, а також ставків площею менш як 3 га - 25 м;

· для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 га - 50 м;

· для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 м.

При крутизні схилів більше 3°, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється. Дані підходи при деякій гнучкості все ж таки мають недоліки і не враховують такі важливі природні чинники, як рельєф місцевості, гранулометричний склад ґрунту і т.д.

Прийняті величини розмірів прибережних захисних смуг встановлені на основі середньостатистичних даних, ґрунтуючись, в основному, на площах водних поверхонь.

Нами запропонований розрахунок визначення оптимальної ширини прибережної захисної смуги з врахуванням факторів, що визначають гранулометричний склад ґрунту, лісистість та види лісової рослинності, види земельних угідь методом введення відповідних коефіцієнтів. Розрахунок ширини прибережної смуги пропонуємо визначати від урізу води у водоймі за формулою:

–  –  –

Вдосконалення системи земельних відносин в Україні потребує чітких та науково обґрунтованих методів ведення кадастрових робіт і, зокрема, кадастрового знімання з урахуванням чинних юридичних та технічних норм і правил з перспективою їх розвитку.Pages:     | 1 || 3 | 4 |
Похожие работы:

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ГРИНЧУК АНАСТАСІЯ РОМАНІВНА Дослідження фінансово-інноваційного потенціалу підприємства в процесі оптимізації використання трудових ресурсів на прикладі ДП «Хоростківський спиртовий завод» Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” Тернопіль – 2012 Магістерською роботою за ОКР “Магістр” є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту...»

«Матеріали Шостої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України”, Одеса, ОНПУ, 2012. СЕКЦІЯ 5. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ЇХ АНАЛІЗ Башинська І. О., д.е.н., доц., ст. наук. співробітник Лазарева Є.В. Методологія оцінки перспектив комерціалізації по системі TAMETM (Technology And Market Evaluation) Система TAME™ застосовується як методика системної оцінки об'єктів інтелектуальної власності і їх комерційного...»

«Шляхи розвитку української науки ЗМІСТ Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень. 2 Міжнародне співробітництво Наука – виробництву Наукові конференції, наради та інші організаційні заходи. 20 Наукова діяльність у ВНЗ Оцінки ефективності науки в Україні Перспективні напрями наукових досліджень Проблеми стратегії розвитку України Наука і влада Суспільні виклики і потреби Українська наука і проблеми формування інформаційного суспільства Міжнародний досвід Формування та...»

«Економічний факультет СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Економіка” Випуск 5 Острог – УДК 330(08) ББК 65 С Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії Національного університету “Острозька академія”. Протокол № 11 від 4 червня 2008 року Редакційна колегія: Пасічник І.Д., д-р психол. наук, професор; Карлін М.І., доктор економічних наук, професор; Козак Л.В., кандидат економічних наук, доцент; Топішко І.І., кандидат економічних наук, доцент; Дем’янчук О.І., кандидат економічних наук,...»

«ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ВИКЛАДАЧІВ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ТА  ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ „АРІУ”  Викладачі  Академії  управління  та  інформаційних  технологій  „АРІУ”  постійно  публікують результати своїх наукових доробок.  Усього  у  2005  р.  опубліковано  129  наукових  робіт,  що  з  розрахунку  на  одного  штатного викладача АУІТ „АРІУ” склало майже 3 публікації.  Публікації  викладачів  неодноразово  високо  оцінювались  в  країні.  Так,  зав.  кафедрою  кримінального  права ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Тинкалюк Оксана Володимирівна УДК 378.091.33-027.561:81’243:33 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Львівському національному...»

«ООН Економічна та Distr. GENERAL Соціальна Рада Робочий документ 9 6 червня 2007 ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІЛЬНОЇ КОМІСІЯ та ТОРГІВЛІ КОНФЕРЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ СТАТИСТИКІВ УКРАЇНИ Спільний семінар ЄАВТ/ЄЕК ООН/ДКСУ “Економічна глобалізація: завдання для офіційної статистики” Київ, 3-6 липня 2007 Засідання 3 попереднього порядку денного ДЗЕРКАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ДАНИХ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НОРВЕГІЇ ТА УКРАЇНИ Підготовлено Статистикою Норвегії...»

«УДК 65:005.4 Л.І. Чорнобай, О.І. Дума Національний університет “Львівська політехніка” БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТЬ © Чорнобай Л.І., Дума О.І., 2013 “. не товари, а процеси їх створення приносять компанії довгостроковий успіх” М. Хаммер, Р. Чампі “Реінжиніринг корпорацій”[1] Проаналізовано наукові підходи авторів щодо тлумачення категорії бізнеспроцесів, виявлено ключові характеристики категорії бізнес-процесів, проведено типологію дефініцій поняття...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТУРИЗМУ _ СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (17–18 лютого 2012 р.) У п’яти томах Том 3. Світова економіка і міжнародні економічні відносини Дніпропетровськ Видавець Біла К. О. УДК 336 ББК 65.01 С 83 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ...»

«Економічні науки витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III Податкового кодексу. При цьому до переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 року;якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»