WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ТА ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ КАДАСТРУ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ ...»

-- [ Страница 1 ] --

\НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ”

САЙ ВІРА МИХАЙЛІВНА

УДК 528.44

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЕ ТА ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВЕДЕННЯ КАДАСТРУ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ

05.24.04 - кадастр і моніторинг земель

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів - 2009

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Національному університеті „Львівська політехніка”

Міністерства освіти і науки України доктор технічних наук, професор

Науковий керівник:

Перович Лев Миколайович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри кадастру територій доктор технічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Тревого Ігор Севірович, Національний університет „Львівська політехніка”, декан в Інституті геодезії кандидат економічних наук, доцент Лоїк Григорій Карлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри земельного кадастру Захист відбудеться „ 13 ” червня 2009 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.13 у Національному університеті „Львівська політехніка” за адресою 79013, Львів-13, вул.С.Бандери,12, ауд.518 ІІ навч. корп.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету „Львівська політехніка” за адресою 79013, м. Львів, вул.

Професорська, 1.

Автореферат розісланий „ ” 2009 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, к. т. н., доцент Б.Б. Паляниця

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Землі водного фонду відіграють значну соціально-економічну, екологічну і біосферну роль. Заплавні угіддя, як своєрідний тип біогеоценозів і невід’ємний елемент сучасних ландшафтів, через систему потоків енергії в них, що здійснюється під впливом живої речовини і різних природно-антропогенних факторів, впливають на інші типи екосистем і біосферу в цілому.

Головними проблемними питаннями в галузі охорони, використання земель водного фонду є:

- недотримання режиму в прибережних смугах та водоохоронних зонах, що безпосередньо впливає на стан земель водного фонду;

- необґрунтована забудова заплав річок, яка вкрай загострила кризову ситуацію в їх басейнах;

- розорювання земель у межах прибережних захисних смуг до урізу води.

Наступною важливою проблемою, яка охоплює значний спектр питань господарсько-економічних відносин і вивчення водних ресурсів, є геодезичне забезпечення використання земель водного фонду. Для проведення робіт з урегулювання земельних відносин земель водного фонду потрібні високої якості картографо-геодезичні матеріали, які давали б можливість з достатньою повнотою і детальністю відтворити реальну ситуацію. Наявність великої кількості територіальних одиниць з різними функціональними характеристиками і з високою ціною землі зумовлює підвищені вимоги до точності відображення меж земельних ділянок, визначення їх площ, геометричних, правових, фізико-географічних та інших характеристик.

Геодезичні роботи є одними з найважливіших і найнеобхідніших, оскільки забезпечують однозначне визначення місцеположень об’єктів водного фонду в вибраній системі координат, визначення якісних, кількісних та правових характеристик. Геодезичні спостереження забезпечують проведення моніторингу за станом і динамікою розвитку водних ресурсів, дають можливість здійснювати розрахунки для прогнозування змін у природних комплексах та екосистемах.

Для вирішення даних проблем дуже важливим є дослідження раціонального використання земель водного фонду у правовому та природному відношенні, що сприятиме збереженню та відтворенню цих уразливих об’єктів.

Актуальність теми. В Україні широкомасштабне перетворення природних екосистем, надмірна господарська діяльність в басейнах річок призвела до суттєвого порушення співвідношення між стабілізуючими (луки, ліса, болота та ін.) і деструктивними підсистемами (рілля, забудовані землі, інфраструктура та ін.) на користь останніх, що обумовило значне зниження екологічної стійкості ландшафтів і розвиток ерозійних процесів. Одночасно відбулося суттєве погіршення природних умов формування водного стоку, стану гідрографічної сітки, якісних характеристик водних ресурсів, що призвело до втрати самовідновної і самоочисної здатності водних екосистем. Унаслідок цього сучасні земельно-водні проблеми з регіональних набули загальнодержавного значення, стали одним з головних чинників національної безпеки України.

Важливо відзначити ряд особливостей земель водного фонду. По-перше, виконуючи свою спеціальну функцію, вони служать захисним бар’єром водних об’єктів від шкідливої дії зовнішнього середовища як природного, так і антропогенного характеру. По-друге, землі водного фонду призначені для збереження і раціонального використовування гідроресурсів, виправдовуючи своє місце в екосистемі. По-третє, сама природа цих земель така, що вони служать вмістищем для водотоків і водоймищ, а також зоною їх водозбору. Саме в результаті цих особливостей землі водного фонду утворюють захисний природний (ландшафтний) бар’єр для водних об’єктів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до тематики науково-дослідних робіт кафедри кадастру територій Національного університету “Львівська політехніка”, базуючись на законодавчих та нормативних положеннях Земельного кодексу (введеного в дію з 2002 р.) і Водного кодексу України (і змінами, внесеними Законом України №1990-ІІІ від 21.09.2000 р.), Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” (№1264-ХІІ від 25.06.1991 р.), Постанови Верховної Ради України “Про основні напрямки державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” (від 5.03.1998 р.), Постанови Кабінету Міністрів України “Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них”(№72 від 24.01.2002 р).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у всесторонньому вивченні сучасного стану земель водного фонду, виявленні тенденцій і перспектив його розвитку в умовах ринкової економіки.

Для дослідження поставленої мети передбачається вирішити такі задачі:

- дослідити структуру земель водного фонду України за природними та штучними водоймами;

- на основі європейського та світового досвіду визначити шляхи вдосконалення нормативно-законодавчої бази щодо регулювання земельних відносин земель водного фонду

- розробити класифікатор земель водного фонду;

- вдосконалити методику визначення безпечних екологічних прибережних захисних смуг;

- вивести математичні алгоритми побудови точності геодезичних мереж при кадастровому зніманні земель водного фонду.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження пропонованої роботи є землі водного фонду.

Предмет дослідження - кадастрова система земель водного фонду.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використані природничо-наукові погляди на єдність ландшафтів і функціонування водних екосистем, конституційні і міжнародно-правові принципи екологічного законодавства, статистичні та математичні методи прогнозування та розвитку природних явищ і процесів.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в тому, що автором:

- у контексті значної природничо-наукової та екологічної інформації, ґрунтуючись на законодавчих та нормативно-правових актах Західних європейських країн, країн СНД, США щодо правового режиму використання земель водного фонду запропоновані зміни до нормативно-правових актів України стосовно правових відносин у тісному поєднанні ефективного використання і збереження водних та земельних ресурсів;

- вдосконалено систему реєстрації земель водного фонду за цільовим використанням, правом користування чи власністю, встановленими обмеженнями чи обтяженнями;

- на основі всесторонніх досліджень виведено новий алгоритм встановлення ширини прибережних смуг, що має важливе практичне значення для оптимального визначення та використання цієї категорії земель водного фонду;

- у роботі, ґрунтуючись на економічних показниках, вперше встановлені науково обумовлені параметри точності визначення координат межових знаків при виконанні кадастрових знімань в залежності від грошової вартості земель.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Практичне значення одержаних результатів полягає в розширенні наукових знань про таку специфічну категорію земель, якими є землі водного фонду. Результати досліджень можуть бути використані при розробці та вдосконаленні законодавчого та нормативно-правового регулювання земельних відносин в Україні.

Зокрема, можуть бути поєднані воєдино розбіжності нормативно-правових положень, які існують в земельному та водному законодавствах.

Матеріали виконаних досліджень використовуються в навчальному процесі при підготовці фахівців спеціальності “Землевпорядкування та кадастр” у Національному університеті “Львівська політехніка”, а також при пошукових, розвідувальних та проектних роботах Державного інституту “Львівдіпроводгосп”.

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, обробці отриманих результатів, формулюванні основних положень і висновків. Основні наукові результати, викладені в дисертації, отримано особисто автором, що підтверджується одноосібними публікаціями з ключових аспектів проблеми. В наукових працях [5,6] автором досліджений та вдосконалений нормативно-правовий механізм регулювання земельно-водних відносин в Україні; в [2] розроблений класифікатор земель водного фонду; на основі виконаних досліджень доповнена компонентна структура земель водного фонду, зокрема це викладено автором у наукових статтях [3,4]; в [1,7] обґрунтовано створення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи апробовано і впроваджено в практичній діяльності Державного проектнорозвідувального інституту “Львівдіпроводгосп”.

Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися та отримали схвальну оцінку на науково-практичних семінарах кафедри кадастру територій Національного університету ” Львівська політехніка”, на міжнародних наукових конференціях “Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика - сучасні технології та перспективи розвитку” (Львів, 2008); “Геофорум - 2008” (Львів - Яворів, 2008).

Публікації. Результати дисертації відображені у 7 статтях, що входять до переліку фахових видань, визначених ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів оригінальних досліджень, висновків, списку використаних джерел та додатків. Вона містить 147 сторінок, із них 131 сторінку основного тексту, 18 рисунків і 13 таблиць на окремих аркушах, список використаних джерел з 165 найменувань на 14 стор., 1 додатку на 1 стор.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкрито актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету, завдання і методи дослідження, наведено основні наукові результати роботи та їхнє практичне значення, викладено відомості про апробацію роботи, повноту публікації результатів та їх впровадження.

У першому розділі „Характеристика земель водного фонду” зроблено загальний огляд сучасної кадастрової системи, проведено аналіз наукових досліджень у розв’язанні проблеми багатоцільового кадастру, обґрунтовано доцільність введення регіонального водного кадастру, приведена характеристика сучасної структури гідрографічної сітки України, що включає відомості про розподіл великих, середніх і малих річок за визначеною градацією площ водозборів.

Характеризується територіальний розподіл озер, лиманів та їх походження, даються відомості про найбільші озера та лимани України, які включають дані про довжину, ширину, глибину і площу. Наведено характеристику Чорного і Азовського морів.

Наведена характеристика про основні канали України - місце розташування водозбору, довжину, пропускну здатність, основне призначення.

Виконана детальна характеристика земель водного фонду та їх структури, наведені дані про площу земель, зайнятих водними об’єктами (річками та струмками, озерами та прибережними замкнутими водоймами), гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами, болотами, а також прибережними захисними смугами, подано розподіл земель водного фонду за землекористувачами, а також розподіл земель водного фонду в межах населених пунктів АР Крим і адміністративних областей України.

На сучасному етапі розвитку кадастрових систем, геоінформаційних систем і технологій, моніторингу і охорони довкілля особливої уваги заслуговують роботи Х.В. Бурштинської, С.П. Войтенка, Б.І. Волосецького, М.Д. Волощука, В.В.

Горлачука, А.С. Даниленка, Д.С. Добряка, О.Л. Дорожинського, Б.М. Данилишина, Н.В. Закорчевної, Ю.О. Карпінського, М.Г. Лихогруда, О.Т. Лозового, Г.К. Лоїка, В.М. Мельника, О.І. Мороза, А.А. Лященка, П.Г. Казьміра, М.М. Паламарчука, Р.М.

Панаса, Л.М. Перовича, Р.М. Рудого, Л.Г. Руденка, А.Я. Сохнича, М.Г. Ступеня, І.С.

Тревого, А.М. Третяка, П.Г. Черняги, А.В. Яцика та інших дослідників.

У сучасній кадастровій системі України, крім чинних п’яти основних видів кадастру, має місце регіональний кадастр природних ресурсів, який функціонує відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001р.“Про затвердження положення про регіональні кадастри природних ресурсів”. З метою раціонального використання та збалансованого соціально-економічного розвитку територій регіональні кадастри ведуться за окремими видами природних ресурсів і складаються з таких розділів: земельні ресурси, водні ресурси, природні рослинні ресурси, ресурси тваринного світу, природні лікувальні ресурси та мінеральносировинні ресурси.

Однак, така галузева структура регіонального кадастру має певні недоліки, що пов’язано з інвентаризацією та адресною (картографічною) прив’язкою водних об’єктів, земель водного фонду, оцінкою їх стану в натуральних, відносних і економічних показниках та їх правовою прив’язкою за суб’єктами володіння і розпорядження. Відсутня або обмежена інформація про моря, лимани, озера, не систематизована структура гідрографічної сітки за визначеною класифікацією за регіонами, відсутня інформація про технічний стан гідротехнічних споруд та інше.

Не розроблена структура інформації про розміщення і параметри об’єктів земель водного фонду та гідрологічних характеристик як основи для оцінки можливого виникнення, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-3.03 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (найменування центрального органу управління освітою, власник) Англійська мова спеціального вжитку _ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) для студентів геолого-географічного факультету _1_курсу напряму 6.040103-геологія;...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЧАСТИНА І Одеса УДК 336(063) ББК 65.05я43 Ф 59 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«УДК 338.24:336.71 В.В. Коваленко, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У статті розглядаються питання місця і ролі системи ризик-менеджменту у стратегічному управлінні фінансовою стійкістю банківської системи. Визначено основні функції, принципи та інструментарій для формування системи ризик-менеджменту. Ключові...»

«УДК 330.322:332.1 Макаренко Марина Василівна, к.е.н., доцент кафедри економіки і управління морським транспортом Азовського морського інституту ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ У статті розглянуті підходи різних авторів до визначення поняття інноваційний потенціал, виявлені позитивні й негативні сторони його використання. Запропоновано вдосконалювання управління інноваційними процесами в регіоні на основі застосування сучасних методів...»

«Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 4 грудня 2006 року N 730/770 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2007 р. за N 313/13580 Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) На виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року,...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Академія педагогічних наук України Мішкольцький університет (Угорщина) Магдебурзький університет (Німеччина) Петрошанський університет (Румунія) Познанська політехніка (Польща) Софійський університет (Болгарія) Академія наук вищої школи України ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я Наукове видання Тези доповідей ХXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОНОМІКА – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ. ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 25-26 квітня 2014 року Частина ІІІ м. Дніпропетровськ УДК 330.034(063) ББК 65.011я43 Е 45 Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-26 квітня 2014 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч....»

«Реалізація НШСУ заходів у рамках міжнародних проектів. У 2013 році партнерами НШСУ були 18 міжнародних проектів та організацій. Було організовано та проведено наступні спільні заходи.З Проектом USAID “Справедливе правосуддя”: проведено міжнародну науково-практичну конференцію “Стандарти підготовки суддів: міжнародний досвід, завдання для України” з нагоди 3-ї річниці заснування НШСУ; у співпраці НШСУ, ДСАУ та Мічиганського університету реалізовано пілотну навчальну програму з питань судового...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития» ПРІОРИТЕТИ, НАПРЯМИ ТА СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 4-5 жовтня 2013 року) ПРИОРИТЕТЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ Сборник тезисов научных робот участников Международной научно-практической...»

«ББК 65.9 (4Укр)–98я4 З 3 Затверджено Вченою радою Міжнародного інституту менеджменту (МІМ Київ) (Протокол №3 від 22.12.2006 р.) У разі повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов'язкове Рецензенти: Бесєдін В.Ф., доктор економічних наук, професор Невелєв О.М., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки Столяров В.Ф., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки Ю.Полунєєв, к.е.н.; І.Крючкова, д.е.н.;...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»