WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Нормо-контроль виконання випускних робіт Зміст записів Норма Організаційні вимоги По денній формі навчання – не пізніше першого місяця першого семестру випускного курсу. 1. Дата ...»

Нормо-контроль виконання випускних робіт

Зміст записів Норма

Організаційні вимоги

По денній формі навчання – не пізніше

першого місяця першого семестру

випускного курсу.

1. Дата затвердження теми кафедрою

По заочній – під час першої сесії

випускного курсу.

Після затвердження теми кафедрою –

2. Затвердження завдання і плану роботи

протягом десяти днів

Після затвердження теми кафедрою –

3. Затвердження теми наказом ректора протягом десяти днів.

Дотримання тематики запропонованої в

4. Відповідність теми профілю методичних рекомендаціях та оформлеспеціальності ння згідно вимог нормо-контролю.

Технічні вимоги Брошурування в тверду обкладинку.

1. Оформлення роботи

2. Обсяг роботи, сторінок 70

3. Зміст роботи (приблизний обсяг в сторінках):

Вступ 3 Розділ 1. (теоретичний) 15-18 Розділ 2. (фінансово-економічна 10-12 характеристика) Розділ 3. (практичне дослідження піднятої 25-30 проблеми на матеріалах суб’єкту господарювання) Висновки 3 Список використаних джерел (30-40 3-4 джерел) На окремому аркуші – слово „Додатки”.

Додатки оформляють як продовження випускної роботи у порядку появи посилань у тексті роботи.

Додатки слід позначати великими літерами української абетки за винятком літер: Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

При цьому посередині рядка малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток ___” і велика літера, що позначає додаток.

Кожний додаток за необхідності може бути розділений на декілька складових елементів. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру)і крапку.

Наприклад: комплект фінансової звітності за рік, який складається з окремих документів нумерується:

Додаток А.1 – „Баланс” Додаток А.2 – „Звіт про фінансові результати” Додаток А.3 – „Звіт про рух грошових коштів” і т.д.

Якщо фінансова звітність - один документ, то на першій сторінці підписується:

Додаток А, а на решті сторінок додатку пишеться – Продовження додатку А.

Зміст записів Норма Рекомендується: не включати до додатків первинну та іншу документацію, що безпосередньо не використовується в процесі дослідження.

4. Оформлення тексту:

Заголовки структурних частин випускної роботи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” друкують великими літерами, жирним шрифтом, по центру рядка. Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ (жирним шрифтом), після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) жирним шрифтом, з абзацного відступу в підбір до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між назвою структурної частини та назвою підрозділу має становити один рядок. Відстань між заголовком і текстом має становити один рядок, попереднім текстом і наступним заголовком - два рядки. Відстань між рядками заголовка приймають такою, як у тексті.

Кожну структурну частину випускної роботи треба починати з нової сторінки, але остання сторінка розділу повинна бути заповнена не менше ніж на дві третіх.

По тексту роботи не допускаються скорочення слів, за винятком загальноприйнятих.

Не використовувати в тексті виділення жирним шрифтом (крім вступу, назв:

розділів, підрозділів та таблиць) і курсивом (крім слова „Таблиця” і „Продовж.

табл.”).

4. Шрифт для комп’ютерної

–  –  –Похожие работы:

«Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254: В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488. УДК 368.021 Проблеми страхового шахрайства та практика його уникнення канд. ек. наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «УАБС НБУ» Пластун В.Л. Анотація. Ця стаття присвячена одній з найбільш важливих проблем розвитку страхового ринку – страховому шахрайству, заходам боротьби з ним, а також впливом на діяльність страхових компаній. Ключові слова. Страхування,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГІОНУ Матеріали дев’ятої міжфакультетської науково-практичної конференції молодих вчених 22 травня 2013 року Житомир Редакційна колегія: Микитюк В. М. – ректор Житомирського національного агроекологічного університету, к. е. н., професор; Скидан О. В. – проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, д. е. н.; Цаль-Цалко Ю. С. –...»

«Міністерство охорони здоров’я України Центральний формулярний комітет Державний фармакологічний центр ДЕРЖАВНИЙ ФОРМУЛЯР лікарських засобів Під редакцією В.Т.Чумака, В.І. Мальцева, А.М.Морозова, В.Д. Парія, А.В. Степаненко Випуск другий Київ УДК 615.015.083.2 (477) ISBN Затверджено Міністерством охорони здоров’я України (наказ МОЗ України від 28.01.2010 №59) Випуск другий Редакційна колегія: Голова – Міністр охорони здоров’я України В. М. Князевич М.Л.Аряєв, О.П.Баула, В.В.Безруков,...»

«УДК 658.155 Л. М. Дзюбенко, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Розглянута комплексна прогнозна оцінка забезпечення прибутковості підприємств. На основі різноманітних критеріїв оптимізації управлінських рішень розкрито прогнозні значення беззбитковості виробництв окремих деревообробних комбінатів з рекомендованими організаційно-економічними заходами підвищення їхньої прибутковості....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»