WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«підприємства (на прикладі «Шацький національний природний парк») Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності ...»

-- [ Страница 1 ] --

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Хом'як Катерина Валеріївна

УДК 338

Шляхи інноваційного розвитку підприємства

(на прикладі «Шацький національний природний парк»)

Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності

АВТОРЕФЕРАТ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Тернопіль – 2013

Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Вовк Юрій Ярославович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Рецензент:

Завідуючий кафедрою менеджменту підприємницької діяльності Б. М. Андрушків

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Характерною ознакою сучасних економічно розвинутих країн є активне впровадження нових прогресивних технологічних процесів. Економічне зростання будь-якої країни потребує інноваційного забезпечення та державного стимулювання, своєчасного відновлення зношених і застарілих засобів на підприємствах. Проте, економічний розвиток на сучасному етапі нерідко здійснюється в умовах не лише фінансової, але й екологічної нестабільності. Тому існуюча ситуація вимагає впровадження не лише технологічних інновацій, але й передбачає еколого-інноваційний розвиток підприємств.

В Україні інноваційна діяльність спрямована головним чином на досягнення економічної ефективності, тому їй властива суперечливість, яка полягає в тому, що з одного боку, вона породжує сучасну екологічну кризу, а з іншого розв’язує конкретні екологічні проблеми, окреслюючи шляхи виходу з цієї кризи. Сучасна екологічна криза диктує необхідність здійснення інноваційного розвитку на основі розробки, виробництва та просування на ринку екологічних інновацій.

Світова практика довела можливість значного зменшення екодеструктивного впливу на довкілля завдяки екологічно збалансованому інноваційному розвитку. Однак вона свідчить про необхідність розробляти, впроваджувати та просувати на ринку екологічні інновації. Екологічні інновації – зміни в соціальноекономічному розвитку системи господарювання, які поряд із позитивним соціально-економічним ефектом поліпшують стан довкілля або значно зменшують негативний вплив на нього.

Екологічні інновації повинні бути невід’ємною, органічною, супровідною складовою технічних, організаційних, економічних, соціальних, юридичних інновацій. Органічний зв’язок екологічних інновацій з іншими видами інновацій повинен забезпечувати за будьяких видів нововведень підвищення рівня екологічності довкілля.

Екологічні інновації спрямовуються передусім на охорону водних, земельних, лісових ресурсів, охорону повітря, збереження й примноження флори і фауни.

Метою роботи є розроблення і обґрунтування шляхів інноваційного розвитку підприємства, на прикладі Шацький національний природний парк.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- визначити екологічні аспекти інноваційної діяльності в Україні;

- розглянути теоретичні основи оцінки ефективності напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку підприємств;

- провести аналізування та дослідження діяльності базового підприємства;

- розробити і обґрунтувати шляхи інноваційного розвитку підприємства.

Методичною основою дипломного дослідження є фундаментальні і прикладні положення економічної науки, розроблені в працях вітчизняних та зарубіжних економістів. У процесі дослідження також використовувались методи наукової абстракції, індукції та дедукції, ретроспективного аналізу, логічного моделювання, групування, порівняння, аналізу і синтезу тощо.

Предмет дослідження: діяльність підприємства.

Об’єктом дослідження виступає Шацький національний природний парк, який створено з метою збереження, відтворення та раціонального використання унікальних природних комплексів Шацького поозер'я, посилення охорони водно-болотних угідь міжнародного значення, сприяння розвитку міжнародної співпраці у галузі збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

Методи дослідження – економіко-статистичні, математичні, експертні, методи порівняння.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Дипломний проект складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність і значення теми, визначено мету і завдання дипломної роботи магістра.

У першій частині «Теоретичні основи екологічних інновацій»

розкрито екологічні аспекти інноваційної діяльності в Україні, розглянуто оцінювання ефективності напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку підприємств.

З проведеного дослідження випливає, що для покращення економічної ситуації в Україні необхідно, щоб інноваційна діяльність стала основою державної концепції довгострокового соціальноекономічного розвитку країни. Будь-який тип інноваційної діяльності, особливо екологічного спрямування, потребує державної підтримки.

Основними цілями інноваційної діяльності повинна стати модернізація промисловості, збереження природних та енергетичних ресурсів країни, збільшення і розвиток наукового потенціалу.

Можливими шляхами вирішення приведених проблем можуть бути:

- стимулювання фінансування інноваційного розвитку;

- запровадження податкових пільг для інноваторів;

- створення інноваційних центрів із залученням науководослідних, наукових, навчальних установ у процес інноваційної діяльності;

- поєднання потенціалу науки, освіти та промисловості для розробки власних певних технологій, щоб не здійснювати закупівлю обладнання за кордоном;

- створення привабливих умов для залучення іноземних інвесторів.

Рекреаційний потенціал, в тому числі санаторно-курортний комплекс України спроможний забезпечити вдвічі більше відвідувачів та користувачів цієї сфери (лише в санаторно-курортних закладах оздоровляється близько 3 млн. осіб щорічно). Реально використовуються для рекреаційно-туристичних цілей на сучасному етапі менше половини потенційних територій рекреаційного та туристичного призначення. Тобто, площа земель, які реально освоєні в рекреаційно-туристичній сфері складає за різними даними 7,2-7,5% (4,4-4,6 млн. га) території України (потенційно – 15% або 9,1 млн. га).

Разом з тим, розвиток рекреаційного господарства тісно пов'язаний з якісним станом природного середовища, що в свою чергу є виключно важливим елементом розвитку цієї сфери. При цьому, об’єкти рекреаційної діяльності можуть викликати ті ж самі форми забруднення як і будь-які галузі промисловості: атмосферна емісія, шум, засмічення, скидання стічних вод тощо.

Розвиток рекреаційного господарства в країні свідчить, що воно за своїми масштабами та структурою далеко не відповідає потребам і умовам оптимального функціонування. Основними причинами є недостатній рівень матеріально-технічної бази, територіальна і часова нерівномірність функціонування його закладів, низька якість обслуговування, слабка координація планів розвитку об’єктів інфраструктури, відсутність єдиної системи охорони і раціонального використання рекреаційних ресурсів. Особливо багато проблем пов’язано з неорганізованим відпочинком на курортах.

Неорганізований заїзд автотуристів без необхідної кількості автостоянок і автокемпінгів призводить до хаотичного їх розміщення, забруднення ґрунтів, засмічення, погіршує цілющі природні фактори курорту. Надмірне навантаження на рекреаційні території не тільки знижує якість і ефективність відпочинку, але й веде до деградації самих ресурсів, втрати ними своїх.

Основні завдання національної екологічної політики щодо розвитку рекреації та туризму:

посилення природоохоронної діяльності на рекреаційних територіях;

збалансоване використання рекреаційних ресурсів;

оптимізація мережі рекреаційних закладів та управління потоками рекреантів;

захист найбільш цінних рекреаційних територій від різних форм відчуження.

підтримка розвитку екозбалансованих форм туризму ( екотуризм, сільський туризм).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У другій частині «Аналіз діяльності підприємства та пошук шляхів інноваційного розвитку» проаналізовано діяльність підприємства.

Шацький національний природний парк – національний парк в Україні, розташований у Шацькому районі Волинської області.

Діяльність парку направлена на охорону, відновлення і раціональне використання природних ресурсів, туризм.

Загальна площа парку — 48 977 га, з них у власності парку перебуває 18 810 га. Зонування: заповідна зона — 5 144,9 га, зона регульованої рекреації — 12 971,1 га, зона стаціонарної рекреації — 978 га, господарська зона — 29 883 га.

Парк було створено на базі державних ландшафтних заказників:

«Озеро Кримне», «Озеро Пісочне», «Озеро Пулемецьке», «Озеро Світязь», які були оголошені заказниками у 1974 році, а також зоологічної пам'ятки природи «Озеро Климівське», гідрологічних пам'яток природи «Болото Луки», «Болото Мелеване», «Болото Піддовге-Підкругле», що були оголошені пам'ятками у 1975 році.

В установі працюють 126 чоловік, з них у науковому підрозділі — 7, у службі охорони — 65 осіб.

Природно-заповідний фонд (ПЗФ) України зазнає впливу кризового стану економіки та дефіциту фінансових ресурсів внаслідок браку джерел фінансового забезпечення бюджетних установ та недосконалості існуючого механізму їх бюджетування.

Таблиця 1 Перелік заповідників та національних природних парків України

Україна є єдиною державою на пострадянському просторі, яка має законодавчі інструменти для створення національної екологічної мережі: Закон України "Про екологічну мережу України" (від 24 червня 2004 р.) та Закон України "Про загальнодержавну програму формування національної екомережі України на 2000-2015 роки" (від 21 вересня 2000 р.). Проте, з огляду на незадовільне фінансування установ природно-заповідного фонду та заходів "Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки" створення екомережі України відбувається з уповільненням темпів.

Однією з головних проблем формування національної екологічної мережі є роздержавлення і приватизація земель, яка відбувається без адекватного системного законодавчого забезпечення процесу і не дає реального механізму впливати на формування екомережі у подальшому. Внаслідок роздержавлення сільськогосподарських угідь значно погіршилося управління територіями та об'єктами природнозаповідного фонду.

Створення у національно-природному парку рекреаційнотуристичних зон та перетворення їх у високоприбуткові рекреаційні комплекси, має передбачати таке:

– забезпечення привабливих та комфортних для туристів і рекреантів умов через створення відповідної інфраструктури (рекреаційної, транспортної, комунікаційної тощо);

– інформаційне забезпечення туристично-рекреаційної діяльності об’єкта (проведення рекламної компанії та отримання маркетингової інформації);

– створення систематичного джерела інформації про рекреаційнотуристичні можливості території та послуги;

– підготовка та навчання спеціалістів з надання рекреаційнотуристичних послуг;

– створення рекламної продукції (буклети, довідники, фотоальбоми, путівники, теле- та радіопередачі тощо);

– започаткування виробництва сувенірної продукції;

– налагодження контактів та підписання угод на туристичне обслуговування з туристичними фірмами;

– проведення наукових досліджень з приводу впливу рекреаційнотуристичної інфраструктури та діяльності на екологічний стан довкілля.

Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов'язана з рівнем залежності від кредиторів та інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Цей показник дає загальну оцінку фінансової стабільності. У світовій і вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблено систему показників, що характеризують фінансову стабільність підприємства. Ці показники поділяють на два класи.

Після проведеного аналізу фінансової стійкості підприємства одержані показники зводимо в таблицю.

Отже, після проведених розрахунків можемо зробити певні висновки, що стосуються фінансової стійкості підприємства. Після аналізу показників коефіцієнта концентрації власного капіталу Шацький національний природний парк можна зробити висновок, що даний показник за останній рік змінився в кращу сторону, а саме його значення з 0,889 у 2011-му році зросло до 0,912 у 2012-му році.

Коефіцієнт фінансової залежності підприємства за 2012 -й рік зазнав змін у кращу сторону. Зараз у кожній 1,10 грн., вкладеній в активи підприємства, 10 коп. позичених коштів. Проаналізувавши значення показників коефіцієнта маневрування власного капіталу за досліджуваний період можна сказати, що за останній рік даного періоду коефіцієнт маневрування власного капіталу зменшився. В даний час значення даного показника знаходиться в недопустимих межах, що є негативним фактором для підприємства.

–  –  –

При аналізі забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами підприємства можна зробити висновок, що підприємство є платоспроможним і з точки зору даного показника фінансовий стан підприємства є стабільним. За останній рік досліджуваного періоду коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами підприємства зазнав позитивних змін.

Для Шацький національний природний парк значення коефіцієнта співвідношення необоротних і власних коштів за останній період збільшилося, що є позитивним фактором для підприємства. В цілому значення коефіцієнта знаходиться в допустимих межах. Провівши аналіз показника, що характеризує відношення виробничих активів до вартості майна можна сказати, що його значення, а саме 0,728, відповідає допустимому значенню і свідчить про високі можливості підприємства.

У третій частині «Пошук шляхів інноваційного розвитку підприємства» запропоновано шляхи інноваційного розвитку підприємства.

Ландшафтно-рекреаційний потенціал (ЛРП) – це вираз сукупної можливості окремих елементів ландшафту забезпечувати реалізацію рекреаційної функції з урахуванням просторових, часових та нормативних обмежень і альтернатив природокористування.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Інформаційний бюлетень українських міст № 1(5)’2008 Видається Інститутом трансформації суспільства в рамках проекту «Створення професійної системи місцевих медіа ресурсів – важлива умова формування світогляду та інформованості громадян України», що здійснюється за програмою Матра КАП Посольства Королівства Нідерландів в Україні «Інформаційний бюлетень українських міст» – видання, започатковане Інститутом трансформації суспільства, який з 2001 р. здійснює проект «Українські міста в Інтернеті»...»

«Чернігівська обласна організація Спілки жінок України Chernihiv Regional Organization of the Union of Women of Ukraine 14027, м. Чернігів Р/Р 26002935018602 в вул. Шевченка,105-а ЧОФ АКБ “Укрсоцбанк” тел./факс 8 (04622) 3-34-52; МФО код 142 8(0462)670-312, 673-6 Інформаційний вісник № Матеріали до V звітно-виборної конференції обласної організації Спілки жінок України Звіт про роботу обласної організації Спілки жінок України за період з 1 жовтня 2003 року по 12 листопада 2008 року. Проекти:...»

«Збірник наукових №3 (69) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК 657.63:338 УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Андрусяк В.М., к.е.н., доцент Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького В статі розглянуто теоретичні основи поняття управлінського обліку як системи бухгалтерського обліку. На підставі викладених думок узагальнено трактування поняття “управлінський облік”. Ключові слова: облік, управлінський облік, система бухгалтерського обліку, управлінські...»

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ УДК 339.138 Н. Д. Бобрицька, магістр, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ПАРТИЗАНСЬКИЙ МАРКЕТИНГ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ АНОТАЦІЯ. У статті розкрито сутність партизанського маркетингу, досліджено його принципи,основні інструменти та методи діяльності. КЛЮЧОВІ СЛОВА: маркетинг, партизанський маркетинг, принципи партизанського маркетингу, інструменти партизанського маркетингу, методи партизанського маркетингу. АННОТАЦИЯ. В статье...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ Для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6. 050301 «Гірництво» за спеціалізацією «Маркшейдерська справа» Розглянуто на засідані кафедри «Економіка і маркетинг» протокол № 4 від 01.11.2010 р. Затвердженно на засіданні навчально – методичної Ради ДонНТУ протокол №_ від _2011р. Донецьк 201 УДК 658 378:622.3 (07) Методичні...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ” (для магістрів) Київ 2005 Підготовлено кандидатом економічних наук, професором МАУП В. А. Коростельовим Затверджено на засіданні кафедри управління бізнесом (протокол № 2 від 14.02.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Коростельов В. А. Навчальна програма дисципліни “Методика викладання у вищій школі” (для магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 16 с....»

«УДК 339.137.2 О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька* Національний університет “Львівська політехніка”, *Львівський інститут економіки і туризму ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ © Савіцька О.П., Савіцька Н.В, 2013 Розкрито сутність поняття “конкурентоспроможність підприємства”. Наведено перелік суб’єктів туристичної індустрії, охарактеризовано функції підприємницької діяльності в туризмі, від повноти виконання яких залежить конкурентоспроможність...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Федак Юлія Богданівна Маркетинг інновацій на підприємстві (на прикладі «Філія «Склозавод» ТОВ ВКФ «Декор») Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2012 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені...»

«УДК 130.2:572.028; 008; 101.1:316 В.Г. ВОРОПАЄВА Державна льотна академія України, м.Кіровоград ПРОБЛЕМА КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В статті дається аналіз проблем кризи ідентичності, що народжуються в умовах глобалізації та інформаційного суспільства, причини кризи ідентичності особистості та характерологічні особливості кризи ідентичності в інформаційному суспільстві; відмічається, що сучасна криза ідентичності проявляється у різноманітних формах...»

«Економічні науки УДК 330.11 (477) Т. Г. ЗУБ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара РИНКОВА ФІЛОСОФІЯ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ВЛАСНИКА І РЕАЛІЇ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ У РЕСУРСОВИКОРИСТАННІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Здійснено оцінку змін в забезпеченні ресурсами ринково зорієнтованих продуцентів та результативності їх використання з відтворенням динаміки цих процесів у відповідності з процесами формування інституту ефективних власників. The assessment of changes in the market-oriented...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»