WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов підпис _ _ 2014 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор_______________ С.В. Іванов

підпис

"___" _________________ 2014 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання дипломного проекту

для студентів спеціальності

8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць менеджменту відповідає стандартам. зовнішньоекономічної діяльності Підписи авторів_________________ Протокол № 14 ___ __________ 2014 року від 27 лютого 2014 р Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 47.07 – 17.06.2014 Київ НУХТ 2014 Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання, [Електронний ресурс] / уклад.: Л.І. Нейкова, С.Ю. Пахомов, І.В.

Тюха. – К. : НУХТ, 2014. – 82 с.

Рецензент А.П. Румянцев, д-р екон. наук, професор.

Укладачі: Л.І. Нейкова, д-р екон. наук, професор С.Ю. Пахомов, д-р екон. наук, професор І.В. Тюха, канд. екон. наук, доцент Відповідальний за випуск Л. І. Нейкова, д-р екон. наук, професор.

Подано в авторській редакції ЗМІСТ

1. Мета і завдання виконання дипломного проекту………………….....4

2. Тематика дипломних проектів…………………………………………7

3. Організація роботи над дипломним проектом…………………..…..10

4. Структура дипломного проекту……………………………..……..…12

5. Вимоги до змісту розділів пояснювальної записки дипломного проекту………………………………………………………………………..….14

6. Вимоги до оформлення дипломного проекту…………………..……20

7. Порядок захисту дипломного проекту……………………..……....…23 Рекомендована література…………………………..……………….……27 Додатки…………………………………………………………….……....32

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Вимоги до дипломного магістерського проекту як складова ГСВОУ «Засоби діагностики вищої освіти магістра» розроблено з урахуванням Закону України «Про вищу освіту», інструкцій Міністерства освіти і науки України, галузевих стандартів вищої освіти України з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Положення про організацію навчального процесу».

Магістр освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр/спеціаліст здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді діяльності.

Дипломний магістерський проект є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності. Дипломна магістерська робота є одним із видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завершеним науковим дослідженням у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.

Дипломний магістерський проект виконується відповідно до напрямів наукових і прикладних досліджень та має засвідчити: рівень професійної підготовки випускника; вміння застосовувати здобуті у вищому навчальному закладі знання для розв’язання складних науково-практичних завдань; свідоме засвоєння знань та їх систематизацію; наявність у студента навичок наукової роботи; здатність критично й креативно мислити та вміння аргументувати власну точку зору.

Керівником дипломного магістерського проекту призначається викладач, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання.

Дипломний магістерський проект виконується на основі поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об’єкта з метою вирішення визначених наукових та прикладних завдань у сфері майбутньої професійної діяльності.

Мета дипломного проекту визначення рівня підготовленості студента до розв’язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання.

Завданнями дипломного проекту виступають:

- систематизація, закріплення, розширення та застосування знань студента під час виконання конкретних науково-дослідних і прикладних завдань;

- розвиток навичок самостійної роботи;

- оволодіння методикою дослідження при вирішенні наукових та прикладних проблем.

Дипломний магістерський проект має бути написаний державною мовою, науковим стилем, логічно й аргументовано.

Основні етапи підготування та виконання дипломного магістерського проекту:

- вибір та затвердження теми;

- складання та затвердження завдання на дипломний магістерський проект;

- проведення досліджень;

- опрацювання та викладення результатів досліджень;

- оформлення дипломного проекту;

- попередній захист дипломного магістерського проекту на випусковій кафедрі та допуск її до захисту у державній екзаменаційній комісії (ДЕК);

- зовнішнє рецензування дипломного магістерського проекту;

- захист дипломного магістерського проекту відбувається на відкритому засіданні ДЕК.

Дипломний проект повинен містити результати власних теоретичних і прикладних досліджень.

Обов’язками наукового керівника дипломного проекту освітньокваліфікаційного рівня «магістр» є:

допомога студенту в обранні теми дипломного проекту;

спільне зі студентом розроблення плану і структури роботи;

видача студентові завдання на дипломну роботу, включаючи термін його виконання;

консультування дипломника щодо опрацювання необхідної літератури, нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань тощо за темою дипломного проекту;

проведення систематичних консультацій відповідно до встановленого та затвердженого графіка;

затвердження та контроль реалізації календарного плану виконання дипломного проекту;

звітування на засіданні кафедри про стан виконання дипломного проекту;

здійснення загального керівництва дипломним проектом;

підготовка відгуку про виконання студентом дипломного проекту з обов’язковим зазначенням невиправлених помилок та невиконаних рекомендацій керівника, якщо такі є;

підготовка дипломника до захисту дипломного проекту, участь в організації (за необхідності) попереднього захисту;

присутність на попередньому захисті дипломного проекту студента та засіданні ДЕК під час захисту дипломного проекту.

Обов’язками рецензента дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» є:

ознайомлення зі змістом дипломного проекту, за необхідності отримання особистих усних пояснень студента, надання зауважень до дипломного проекту;

підготовка рецензії на дипломний проект та підписання титульного листа пояснювальної записки.

Студент-дипломник має право:

вибирати тему дипломного проекту з числа запропонованих кафедрою або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості виконання;

за необхідності ініціювати питання про зміну теми дипломного проекту, наукового керівника та консультантів, але не пізніше одного тижня з початку дипломного проектування. У всіх випадках він звертається з відповідною заявою на ім’я завідувача кафедри;

отримувати консультації керівника та консультантів проекту;

звертатися (в усній або письмовій формі) до голови ДЕК, керівництва факультету (інституту), університету та Міністерства освіти і науки України зі скаргами або апеляціями щодо порушення його прав.

Обов’язками студента щодо виконання дипломного проекту освітньокваліфікаційного рівня «магістр» є:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


своєчасне обрання теми дипломного проекту;

отримання завдання від наукового керівника на підбір та опрацювання матеріалів, необхідних для виконання дипломного проекту під час проведення переддипломної практики;

відвідування консультацій, призначених керівником під час написання дипломного проекту;

ознайомлення з практичною реалізацією питань за темою дипломного проекту під час проходження переддипломної практики;

розроблення та узгодження з керівником календарного плану-графіка виконання дипломного проекту;

регулярне інформування (один раз на два тижні) керівника про стан виконання дипломного проекту відповідно до плану-графіка, надання на вимогу керівника необхідних матеріалів для перевірки;

відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, якість оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу, їх відповідність методичним рекомендаціям, існуючим нормативним документам та державним стандартам;

дотримання календарного плану-графіка виконання дипломного проекту, своєчасне та адекватне коригування роботи відповідно до зауважень та рекомендацій керівника;

представлення дипломного проекту на перевірку науковому керівнику у встановлений термін і після усунення зауважень повторне подання роботи керівнику для отримання відгуку;

особисте подання дипломного проекту рецензенту; надання йому необхідних пояснень щодо проблематики роботи у разі потреби;

проходження попереднього захисту на кафедрі;

ознайомлення зі змістом відгуку наукового керівника і рецензії на дипломний проект, та підготовка (за необхідності) аргументованих відповідей на зауваження під час захисту на ДЕК;

отримання необхідних підписів на титульному листі пояснювальної записки, а також резолюції завідувача кафедри про допуск роботи до захисту;

подання дипломного проекту до ДЕК у термін, затверджений завідувачем кафедри;

своєчасне прибуття на захист дипломного проекту або попередження завідувача кафедри та голову ДЕК (через секретаря ДЕК) про неможливість присутності на захисті з зазначенням причини та наданням документів, які засвідчують її поважність.

2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Тема дипломного проекту має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики в галузі управління.

Теми дипломних проектів формуються відповідно до напрямів науководослідної тематики випускової кафедри/кафедр, сучасних досягнень науки у предметній області сфери професійної діяльності.

Закріплення теми дипломного проекту, призначення наукового керівника та консультантів (у разі потреби) затверджується наказом ректора ВНЗ.

Магістрант має право обрати тему дипломного проекту із запропонованого переліку, або ж запропонувати свою, яка має пройти процедуру затвердження на засіданні кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

1. Стратегічні та організаційні засади в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: напрямки удосконалення.

2. Система управління формуванням та використанням прибутку від зовнішньоекономічної діяльності: оцінка фінансового стану та шляхи підвищення кінцевих результатів діяльності підприємства.

3. Механізм фінансування та страхування зовнішньоторговельних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

4. Методи наукового прогнозування, економіко-статистичні та економікоматематичні методи і моделі в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю національних підприємств.

5. Митно-тарифна політика держави в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств: методи здійснення та ефективність проведення.

6. Валютне регулювання в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств: засади, методи, інструменти та ефективність.

7. Система управління залученням прямих і портфельних інвестицій в активізації процесів підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників.

8. Членство України в Світовій організації торгівлі: оцінка результатів та вплив на зовнішньоекономічну діяльність підприємств харчової промисловості.

9. Міжнародні організації та міжнародні інституції: вплив на результативність управління зовнішньоекономічною діяльністю національних підприємств.

10. Система управління експортно-імпортними операціями підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність: вплив на фінансові результати та напрямки удосконалення.

11. Управління комерційною діяльністю підприємств при проведенні зовнішньоторговельних операцій: напрямки удосконалення.

12. Управління системою підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

13. Диверсифікація та товарна реструктуризація в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання.

14. Орендні операції в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: доцільність та ефективність.

15. Ефективність експортно-імпортних операцій в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: методичні основи оцінки рентабельності.

16. Управління ефективністю експортно-імпортних операцій підприємства:

методи і способи оцінки та впливу на фінансові результати діяльності.

17. Система управління механізмом розробки та реалізації цінової стратегії фірми на зовнішньому ринку.

18. Управління системою створення та реалізації конкурентних переваг підприємствами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на певному ринку збуту.

19. Система управління підвищенням якості продукції вітчизняних товаровиробників на закордонних ринках збуту.

20. Теоретико-методичні основи обґрунтування стратегії просування продукції на зовнішні ринки в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

21. Реалізація маркетингової стратегії підприємства в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: методичні підходи та оцінка ефективності.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |
Похожие работы:

«КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА Розділ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ Глава 23   1. Загальне поняття права власності 1.  Право власності визначається ч.1 ст.316 ЦК. Право власності — це право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Право власності є одним із найбільш вагомих в цивільному праві. Визначення поняття права власності є неоднозначним. Право власності визначають як повне І абсолютне панування особи над річчю. Це...»

«Національний лісотехнічний університет України 4. Кльоба Л.Г. Управління банківською інвестиційною діяльністю : монографія / за ред. д-р екон. наук, проф. С.К. Реверчука. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 194 с.5. Кузнєцова А.Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності : монографія / Інститут економічного прогнозування НАН України. – Львів : Львів. банк. ін-т НБУ. – 2005. – 367 с.6. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посібник. – К. : Вид. дім Слово, 2004. – 296...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ» Для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» за спеціалізаціями «Маркшейдерська справа», «Охорона праці в гірництві» і «Розробка родовищ корисних копалин» Розглянута на засіданні кафедри «Економіка і маркетинг» Протокол №4 від 01.11.2010р. Затверджено на засіданні Навчально-методичної ради ДонНТУ...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ аналітична доповідь КИЇВ 201 Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення. – К.:НІСД, 2011. – 54 с.Автори: Собкевич О. В., к. е. н., с. н. с. Сухоруков А. І., д. е. н., проф., заслужений економіст України Савенко В. Г. Воробйов С. Л., к. т. н. Бєлашов Є. В. Крупельницька Т. П. Шевченко А. В. За редакцією к. е. н., с. н. с., засл. економіста...»

«УДК 330.352.3+334.025 Я.В. Панас Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту персоналу та адміністрування КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛІНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА © Панас Я.В., 2013 Обґрунтовано концепцію контролінгу інноваційної діяльності в умовах трансформації вітчизняної економіки з урахуванням особистих інтересів власників, менеджерів вищої ланки та працівників підприємства. Визначено відмінні характеристики між поняттями “управління інноваційною діяльністю” та...»

«ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО Забезпечення системності у правовому регулюванні статусу обслуговуючих кооперативів Зеліско Алла Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доцент УДК 347.191.11 Чинне законодавство України у сфері регламентації правового статусу юридичних осіб приватного права відзначається значною розгалуженістю, нагромадженням великої кількості...»

«УДК 343.148 О.С. Кот, Національний банк України КОНТРОЛЬ КАПІТАЛУ БАНКІВ У ПЛОЩИНІ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Сучасна фінансова криза є максимально дотичною до банківського сектора, що спричинило порушення його фінансової стабільності та платоспроможності. Це в свою чергу спричинило неадекватність капіталу нормативним вимогам Національного банку України та знизило рівень контролю за ним. Тому автор акцентує свою увагу на актуальності даної проблематики і пропонує методику контролю за капіталом...»

«КАТАЛОГ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 2000 – 2010 р.р. Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України Монографії Збірники наукових праць НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчальнометодичний посібник // За ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий Світ – 2000, 2010, 200 с. Азаренкова Г.М та ін. У посібнику розкриваються питання організації...»

«бальченко, О. А. Рядно // Вісник ДДФА. — 2006. — № 2 (16). — С. 109—120.12. Білошицький О. В. Аналіз фінансової стабільності страхової компанії в умовах інформаційної невизначеності / О. В. Білошицький // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — К.: КНЕУ, 2009. — Вип. 79. — С. 140—160.13. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 560 с.: ил.14. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України...»

«Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” Видавничо-поліграфічний інститут Кафедра організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі Тези доповідей V наукової конференції Київ 201 Організаційний комітет Афонін О.В. – почесний голова, керівник Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів України Григорова З.В. – зав. кафедри ОВПК, доц., к.е.н. Ковба Ж.М. – доц....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»