WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 656.13.071.8 О.Є. Січко Київський національний транспортний університет вул. Сувороова, 1, м. Київ, Україна, 01010 sae Д.М. Мінаков Горлівський автодорожній інститут ...»

МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ

УДК 656.13.071.8

О.Є. Січко

Київський національний транспортний університет

вул. Сувороова, 1, м. Київ, Україна, 01010

sae@ua.fm

Д.М. Мінаков

Горлівський автодорожній інститут донецького національного технічного університету

вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Україна, 84646

minakov.dm@gmail.com

РОЗРОБКА МОДИФІКОВАНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ

ВИМОГ НА ПОСЛУГИ З ТО ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми забезпечення максимального споживчого попиту на послуги з технічного обслуговування і ремонту легкових автомобілів.

Розроблено алгоритм прогнозування потоку вимог на послуги автосервісу і запропонована модифікована модель визначення обсягу і параметрів потоку вимог на послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

Ключові слова: модифікований підхід, потік вимог, технічне обслуговування та ремонт, автосервіс.

Постановка проблеми. На протязі багатьох років економічні принципи, висока монополізація виробництва та відсутність конкуренції сприяли формуванню стійкого стереотипу автосервісу як сфери послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. При цьому, інтереси власників автотранспортних засобів не враховувалися ні при проектуванні цих підприємств, ні при формуванні номенклатури послуг, що ними виконуються. Така ситуація стала сприятливим середовищем для існування загального дефіциту на послуги автосервісу. Однак за останні роки вітчизняний ринок інтенсивно інтегрував у світову ринкову систему. Це призвело до необхідності кардинальної зміни принципів та цілей роботи всієї системи автосервісу в сучасних умовах. В основу цих принципів лягло сприйняття автосервісу як сфери, яка надає комплекс послуг власникам транспортних засобів, який дозволяє ефективно експлуатувати ці засоби, а основною метою діяльності підприємств є досягнення достатнього і стабільного прибутку.

У той же час варто відзначити, що в сучасних умовах забезпечити максимальне задоволення споживчого попиту можливо тільки за рахунок рішення низки проблем. Головна з них оптимізація процесів прогнозування динаміки та структури потоку вимог на послуги з технічного обслуговування (ТО) та ремонту легкових автомобілів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Огляд сучасних досліджень, присвячених аналізу функцій попиту, свідчить про явно недостатню увагу до дослідження сфери послуг, у той час як діяльність цієї сфери безпосереднім образом залежить від прогнозу попиту. Що ж стосується набору факторів, використовуваних у цих функціях, то в більшості робіт, такими детермінантами попиту як і раніше є ціна й доходи, а вплив інших (негрошових, нецінових факторів) ураховується константою [1, 2].

Це обумовлене, з одного боку, відомим консерватизмом мислення, з іншого боку – спостережуваною в умовах перехідної економіки мінливістю доходів і цін. Ця мінливість у ряді випадків пригнічувала дію інших характеристик. У той же час підсилюється тенденція аналізу й обліку інших груп параметрів, що впливають на попит, що звично відображається відповідним зрушенням кривої попиту щодо осей координат.

Постановка задач. Ріст парку автомобілів висунув підвищені вимоги до функціонування й розвитку такої галузевої групи послуг, як автосервісні послуги. Задоволення попиту за обсягом і номенклатурою послуг можливо в тому випадку, якщо потужності автосервісу відповідають об'єму потреб у послугах. Формування й розвиток ринку автосервісних послуг повинно відбуватися адекватно росту попиту різних сегментів споживачів-автовласників [3].

Приблизно 50-75% загальної кількості ВТБ не збалансована з потоком вимог, що надходять до неї.

На більшості підприємств автосервісу відсутній кваліфікований персонал. По розміщенню мережа об'єктів автотехобслуговування відрізняється невпорядкованістю й нерівномірністю. Тому розв'язок проблеми забезпечення територіальної доступності автосервісних послуг є однією з перспективних і найважливіших задач розвитку ринку послуг підприємств автосервісу.

Зокрема, Міротин Л. Б. вважає, що реалізація поставлених задач вимагає проведення постійного моніторингу й відповідно прогнозування можливих тенденцій розвитку ринку автосервісних послуг.

Відсутність достовірної інформації, особливо про потенційний попит, перешкоджає виробленню обґрунтованої концепції й програми розвитку автосервісних підприємств, утруднює вживання Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 135/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2012.

МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 215

необхідних заходів по розвиткові й реконструкції матеріально-технічної бази й підготовці кадрів.

Наявний на сьогоднішній день математичний апарат дозволяє одержати необхідні показники, однак існуючі методики кількісної оцінки попиту на послуги все-таки потребують адаптації у зв'язку зі специфікою автосервісу [3].

Усе це вказує на актуальність розробки методичних підходів до прогнозування попиту населення на автосервісні послуги на основі існуючого математичного апарата.

Матеріали та результати дослідження. Науково-обґрунтована програма розвитку галузей сфери послуг, до яких належить галузь автосервісних послуг, повинна базуватися на показнику попиту. Однак на сьогоднішній день не існує надійної методики кількісної оцінки найбільш істотних компонентів попитоутворення в цій сфері. Кількісне визначення попиту утрудняється відсутністю адекватної концепції його формування в умовах становлення ринкових відносин; обмежується слабкою розробленістю підходящих методів і моделей для прогнозування його динаміки й структури; значно ускладнюється відсутністю необхідного інформаційного забезпечення. Усе це вказує на актуальність дослідження й необхідність розробки методики прогнозування попиту на послуги [4].

У методичному плані при прогнозуванні попиту для розглянутого сектору економіки можуть бути застосовані наступні підходи:

1) традиційний (генетичний) – ретроспективний аналіз фактичного числа заявок на послуги й виявлення евристичним шляхом основних тенденцій, що визначають їх майбутнє кількість. Як показав досвід його широкого застосування в умовах адміністративно-командної системи, даний підхід є неефективним; особливо він незастосовний в умовах швидкої зміни зовнішнього середовища функціонування економічних об'єктів, характерного для сучасних вітчизняних умов;

2) класичний – прогнозування попиту з урахуванням обмеженого числа домінантних факторів (звично – доходів і цін).

3) модифікований – адаптація класичного підходу до сучасного складного процесу формування попиту на продукцію сфери послуг. Цей підхід базується на нових концепціях формування попиту, відповідно до яких його ефективне прогнозування неможливе без обліку цілого комплексу взаємозалежних факторів, що визначаються як специфікою галузевого виробництва, так і особливостями надання й споживання послуг у сучасних умовах перехідного періоду.

У нашому випадку ми реалізуємо модифікований підхід, який припускає застосування спеціальних статистичних методів обробки результатів спостережень не тільки за доходами й цінами, з одного боку, і витратами – з іншого, але й виявлення інших домінантних факторів, що впливають на якісні характеристики товару й на його попит. При цьому такий аналіз повинен проводитися для представницьких вибірок по різних соціально-економічних групах, які суттєво різняться пріоритетами споживчої поведінки.

У ряді випадків необхідним виявляється побудова достатньо складних систем співвідношень, що описують зміну попиту в розглянутій конкретній ситуації [5]. Особливо це справедливо для виробництв, що активно розвиваються, і галузей сфери послуг, у яких трансформаційні процеси виявилися значними, а вплив якісних характеристик на попит – помітним. До таких галузей належить галузь автосервісних послуг, на прикладі якої найбільш виразно можуть бути представлені основні принципи використання модифікованого підходу при прогнозуванні попиту. Для нашого дослідження була розроблена наступна логіко-наслідкова схема (рисунок 1).

Розроблена логіко-наслідкова схема дослідження дає можливість здійснити прогнозування попиту на послуги підприємств автосервісу на основі комплексного підходу, який приймає до уваги весь спектр основних факторів та їх взаємозв’язків, визначаючих попит. Даний підхід може бути формалізований за допомогою наступних співвідношень:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1) динаміки чисельності парка автомобілів;

2) коефіцієнта самообслуговування;

3) параметра потоку відмов.

Математичну модель прогнозування кількості заїздів автомобілів на станції автосервісу для обслуговування можна представити наступною формулою:

n ^• L m N = xt L i + Li k c, (1) j =1 і =1 ТО ^• де x t – прогнозована кількість первинних реєстрацій автомобілів; Аk – кількість автомобілів з фіксованим пробігом між ТО; An – кількість автомобілів із змінним пробігом між ТО; – середнє значення наробітку на відмову; Li – середньорічний пробіг автомобіля і-ї вікової групи; LТО – нормативний пробіг до обслуговування і-го виду автомобіля; Lфі – середнє значення змінного пробігу

–  –  –

Отримана математична модель має перевагу над, наприклад, моделями, пропонованими системою масового обслуговування, в якій одержання аналітичних розв'язків сполучене з певними математичними труднощами й виконане лише для ряду випадків, найчастіше із прийняттям припущень, які спрощують модель. Найбільш повні результати виходять при наступних припущеннях:

– найпростіший (пуассонів) потік запитів на обслуговування;

– експонентний закон розподілу часу обслуговування в обслуговуючих приладах;

– припущення про незалежність Л. Клейнрока для багатофазних СМО, зміст якого зводиться до відсутності впливу обслуговуючого приладу на характер закону розподілу запитів на його виході.

Висновки. Реалізація модифікованого підходу припускає застосування спеціальних статистичних методів обробки результатів спостережень не тільки за доходами й цінами, з одного боку, і витратами – з іншого, але й виявлення інших домінантних факторів, що впливають на якісні характеристики товару й на його попит.

Практична цінність роботи полягає:

– у можливості використання розробленої модифікованої методики під час розробки регіональних програм з розвитку автомобільного транспорту;

– у визначенні параметрів потоку вимог на послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобілів під час адаптації структури автосервісної мережі до вимог споживачів та кон’юнктури автомобільного ринку;

– у сприянні створення ефективної організаційної структури регіональних підприємств автосервісу та максимізації задоволення вимог на послуги з ТО та ремонту автомобілів у окремому територіальному сегменті.

Бібліографічний список використаної літератури

1. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление / Н.Д. Ильенкова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 257 с.

2. Чеканский А.Н. Микроэкономика – 2. Теория поведения потребителей и рыночный спрос / А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова. – М.: Теис, 1996. – 128 с.

3. Управление автосервисом / Миротин Л.Б., Ряховский А.А, Останенко М.Ю. [и др.]. – М. :

Экзамен, 2004. – 320 с.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 135/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2012.

МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 217

4. Мудунов А.С. Система моделей прогнозирования деятельности предприятий и отраслей сферы услуг [Электронный ресурс] : Дис. … д-ра экон. наук : 8.00.13. – М. : РГБ, 2003, – 400 с.

5. Бреев Б. Развитие сферы услуг и экономический рост / Б. Бреев, В. Галецкий // Российский экономический журнал. – 2000. – № 10.

Надійшла до редакції 28.06.2012 р.

Сичко А.Е., Минаков Д.М. Разработка модифицированной методики определения параметров потока требований на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Статья посвящена решению актуальной проблемы обеспечения максимального потребительского спроса на услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Разработан алгоритм прогнозирования потока требований на услуги автосервиса и предложена модифицированная модель определения объема и параметров потока требований на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Ключевые слова: модифицированный подход, поток требований, техническое обслуживание и ремонт, автосервис Sichko O.E., Minakov D.M. Development of a modified methodology for determining the parameters of the flow service requirements for the maintenance and repair of motor vehicles The article is devoted to solving the urgent problem of maximizing consumer demand for technical maintenance and repair of vehicles. Prediction algorithm of flow requirements for car service is developed and a modified model of determining the volume and parameters of the flow requirements for the services of technical maintenance and repair of vehicles is proposed.

Кeywords: modified approach, the flow requirements, technical maintenance and repair, car service.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 135/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2012.Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 8.03050701 „Маркетинг” Рекомендовано до видання науково-методичною радою університету (Протокол № 2 від 05 лютого 2002 р.) Дніпропетровськ 2005 Методичні вкаїівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності Маркетинг / Уклад.: Т.Б. Рєшетілова.Дніпропетровськ: Національний гірничий...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития»ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 23 – 24 листопада 2012 року) ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ Сборник тезисов научных робот участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 23 – 24 ноября 2012 года) ЧАСТИНА III Одеса ББК...»

«Нові надходження літератури Історія. Історичні науки Т3(4Укр) Г12 Гаврилишин, Б.Д. Залишаюсь українцем [текст] : спогади/ Б.Д.Гаврилишин.-К.: ПУЛЬСАРИ,2011.-288 с.-(Українці у світовій цивілізації. 64 прим. Соціологія С5 Р34 Резнік, В.С. Легітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії [текст] : монографія/ В.С.Резнік; НАН України, Ін-т соціології.-К.: ІС,2010.-512 с. 1 прим. Освіта Ч4 В42 Вієвська, М.Г. Менеджмент вищої економічної освіти [текст] : навчально-методичний посібник/...»

«European Regional Digest / 17 September 2014 #264 Business Bringing Businesses Together Association DNIPROPETROVSK | DONETSK | KHARKIV | LVIV | ODESA | EBA FAVOURITE CARD ДНІПРОПЕТРОВСЬК DNIPROPETROVSK КАЛЕНДАР ПОДІЙ UPCOMING EVENTS EBA For Kids “Create your Zoo with Асоціація для дітей «Створи свій 19/09, 17:00 LEGO!” 19/09, 17:00 зоопарк з LEGO!» Майстер-клас від МІБ-Київ: International Business Institution Нові економічні умови 23/09, 17:30 Kyiv Master Class: нові бізнес моделі New Economic...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ СЛОБОДА ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 330.341.СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ТОВ „ОСП Корпорація «Ватра»”) Спеціальність 8.03060102 – Менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2013 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського...»

«Державний архів Донецької області Примірна номенклатура справ управління (відділу) економіки міської ради (районної держадміністрації) ПОГОДЖЕНО Протокол засідання експертноперевірної комісії державного архіву Донецької області від 10.07.2013 № 8 Донецьк 2013 Індекс Заголовок справи Кількість Строк Примітка справи (тому, частини) справ зберігання справи (тому, (томів, частин) частини) і № статей 01 Організаційно-розпорядча діяльність Що Закони, постанови та інші акти Верховної Ради Доки не мине...»

«5. ФІНАНСИ І ГРОШОВИЙ ОБІГ УДК 369: 014.107 СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЙОГО ЗДІЙСНЕННІ Безкровний О.В., старший викладач, Стригунівська С.І., магістр Полтавська державна аграрна академія Розглянуто різноманітні підходи до тлумачення сутності категорії „соціальний захист”. Досліджено існуючі, його форми: соціальне забезпечення, соціальна допомога та соціальне страхування. Доведено домінуючу роль соціального страхування в системі соціального захисту населення,...»

«УДК 620.9 ББК 31я43 М 75 Молодіжна науково-практична конференція «Енергетичний форум», 27 березня 2012 року: тези доповідей. – К.: ВГ «Атопол», 2012. – 62 с. Збірка містить тези доповідей молодіжної науково-практичної конференції «Енергетичний форум» за чотирма основними напрямками: новітні та сучасні енергозберігаючі та екологічні технології в традиційній енергетиці; атомна енергетика та відновлювальні джерела енергії: порівняльний аналіз; економічні та юридичні засади доцільності впровадження...»

«ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УСТАТКУВАННЯ УДК 622.245.44 Д.В. РИМЧУК, канд. техн. наук; зам. директора «ЛИКВО», Харків; С.В. ЦИБУЛЬКО, ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Харків ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РАДІАЛЬНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ОБОЛОНКИ ВИБУХОВОГО ПАКЕРА Запропоновано оболонковий пакер, що деформується, з видаленою камерою згоряння і дросельною муфтою. Для радіальної деформації оболонки пакера використовують енергію вибуху заряду метальної вибухової речовини. Пакер призначений для розмежування...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра менеджменту та маркетингу МАРКЕТИНГ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Методичні вказівки до практичних робіт Модуль №3. Структура та загальна форма функціонування маркетингу. Модуль №4. Комунікації в маркетингу. 7.050.107 – Економіка підприємства. 7.050.201 – Менеджмент організацій. Одеса 200 План НМВ 2007/2008 навч.рік...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»