WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) Спеціальність: ...»

-- [ Страница 1 ] --

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Слюсаренко Юрій Анатолійович

УДК 347. 19

Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України

(цивільно-правові аспекти)

Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право;

міжнародне приватне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Майданик Роман Андрійович, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Кучеренко Ірина Миколаївна, Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник (м. Київ);

кандидат юридичних наук, Гопанчук Василь Степанович, Київський Національний університет внутрішніх справ України, професор кафедри цивільно-правових дисциплін (м. Київ).

Захист відбудеться “26” ___02_ 2008 року о 12 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул.

Володимирська, буд.60, ауд.253.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського Національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.

Київ, вул. Володимирська, 58, к.12.

Автореферат розісланий 24_ __01__ 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор юридичних наук, професор Боднар Т.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин в Україні викликав необхідність трансформації правового регулювання відносин з виробництва, переробки та реалізації енергоносіїв, чільне місце серед яких займають нафта, газ та продукти їх переробки, як необхідної умови незалежного та ефективного функціонування національної економіки, заснованої на товарно-грошовому виробництві.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства відбуваються кардинальні суспільно-економічні зміни, які зумовлюють необхідність переосмислення поняття нафтогазового комплексу та його місця в системі суб’єктів та об’єктів цивільно-правового обороту.

Виникнення якісно нових соціально-економічних відносин призвело до збільшення обсягів і збагачення правових форм підприємницької діяльності в умовах конкуренції та зміни характеру впливу з боку держави. Потреби ринкової економіки зумовлюють необхідність поширення сфери здійснення підприємницької діяльності в нафтогазовому ринку на конкурентних засадах та чітке відмежування транспортування від деяких інших традиційних видів природних монополій на ринку нафти і газу.

Нові соціально-економічні зміни ще більше загострюють невідповідність чинного законодавства (зокрема Закону України “Про нафту і газ”, “Про трубопровідний транспорт” тощо) сучасним реаліям, яким притаманні підвищені вимоги до обігу нафти, газу та продуктів їх переробки і більш динамічний розвиток змісту та форм цивільних відносин в нафтогазовому ринку.

Значну частину прогалин у врегулюванні сучасних цивільних відносин в нафтогазовому ринку має усунути Цивільний кодекс України, в якому закріплено чимало новел, які потребують глибокого аналізу з метою виявлення їх ефективності застосування на практиці, зокрема у відносинах за участю юридичних осіб нафтогазового комплексу. Цьому можуть сприяти наукові дослідження. Однак, як виявляється, спеціальних наукових досліджень правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України майже немає.

Існують деякі дисертаційні роботи, присвячені розгляду лише окремих аспектів правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України, зокрема акціонерним та іншим корпоративним правовідносинам (І.В. Спасибо-Фатєєва, 2000, Н.С. Коров’яковська, 2000, О.В. Щербина, 2001, Л.В. Винар, 2006), правовому режиму майна суб’єктів підприємницької діяльності (Л.С. Нецька, 2001, Ю.П. Пацурківський, 2001), довірчій власності і договору довірчого управління майном (Р.А. Майданик, 1996, 2003, М.М.

Слюсаревський, 1999, Ю.В. Курпас, 2004), правовому регулюванню постачання електричної енергії (П.Д. Гуйван, 2000), правовому положенню підприємств газопостачання (С.Д. Горева, 1994), управлінню холдингом в нафтогазовому комплексі (І.А. Парфенов, 1999, І.В. Лукач, 2007), правовому забезпеченню видобування корисних копалин (Р.С. Кірін, 2007).

Проте, системні монографічні роботи із загальнотеоретичних і прикладних проблем правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України фактично майже відсутні, що негативно впливає на стан правового регулювання відносин нафтогазового комплексу України, на формування судової практики з цієї категорії справ.

Тому подальша наукова розробка загальнотеоретичних проблем правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу, їх співвідношення з правовими конструкціями холдингових формувань та інших видів залежності юридичних осіб є необхідною умовою впровадження досконалішого правового регулювання холдингових та інших інтегрованих формувань.

Все наведене і обумовлює актуальність даного дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертації виконана відповідно до бюджетної теми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка № ДР 019U007725 “Удосконалення правового механізму реалізації та захисту прав та інтересів людини і громадянина в Україні”.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом даного дослідження є загальнотеоретичні аспекти правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу в Україні, виявлення структури та правової природи холдингових формувань в нафтогазовому ринку, визначення співвідношення з суб’єктами природних монополій, холдингами та іншими видами “пов’язаних” осіб.

Предметом дисертаційного дослідження є система чинних в Україні нормативних актів, положень Цивільного кодексу України, що стосуються правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу, вітчизняні та зарубіжні наукові джерела, юридична практика, постанови та роз’яснення вищих судових інстанцій України тощо.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проведення системного наукового аналізу поняття, змісту та структури правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу в Україні та надання науковотеоретичних висновків і практичних рекомендацій щодо подальшого вдосконалення інституту юридичної особи та застосування його правових норм.

Для досягнення поставленої мети основна увага в дисертації приділена вирішенню таких завдань: визначення поняття та елементів правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу, дослідження структури та правової природи холдингу в нафтогазовому комплексі, здійснення аналізу особливостей правового статусу підприємств газопостачання, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства і практики його застосування.

Методологічна основа дослідження. В процесі дисертаційного дослідження застосовувалися методи наукового пізнання, системного підходу, порівняльно-правового аналізу, логіко-юридичний, статистичний, емпіричний, моделювання, прогнозування, історичний. Зокрема, порівняльно-правовий метод використано для порівняльного аналізу норм, встановлених ЦК УРСР 1963 р. і ЦК України 2003 р., іншими актами законодавства, а також при порівняльному дослідженні норм цивільного законодавства України, Росії та деяких інших країн.

Науково-теоретичною базою даної дисертації є теоретичні розробки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців з питань цивільного та господарського права радянського та сучасного періодів. Науково теоретичну основу підготовки дослідження становлять наукові праці С.С.

Алєксєєва, Д.В. Бобрової, М.І. Брагінського, С.М. Братуся, О.М. Вінник, В.В.

Вітрянського, О.В. Дзери, В.С. Гопанчука, Н.С. Коров'яковської, О.О.

Красавчикова, Н.С. Кузнєцової, І.М. Кучеренко, І.В. Лукач, В.В. Луця, Р.А.

Майданика, Д.І. Мейера, І.Б. Новіцького, І.А. Парфенова, О.А. Підопригори, М.М. Слюсаревського, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Є.О. Суханова, Я.М.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Шевченко, В.С. Щербини, О.В. Щербини та ін.

Нормативно-інформаційними джерелами стали Конституція України, Цивільний кодекс України, Закони України “Про господарські товариства”, “Про нафту та газ”, “Про трубопровідний транспорт” та інші нормативноправові акти.

Фактологічна база ґрунтується на матеріалах судової практики Вищого господарського суду України, вивчено справи інших судових інстанцій України, Вищого арбітражного суду Російської Федерації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в Україні на рівні дисертаційного дослідження розглядаються поняття та елементи правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу, виявлено структуру, особливості управління та правову природу холдингу в нафтогазовому комплексі, досліджено проблеми співвідношення інституту холдингу з іншими суміжними правовими конструкціями пов’язаних осіб, вперше проведено класифікацію елементів правового режиму майна юридичних осіб нафтогазового комплексу, запропоновано конструкцію вирішального контролю як визначальної ознаки поняття материнського товариства холдингу, запропоновано вирішення питань, що є спірними при визначенні правової природи управління холдингом, кореспондуючих зв’язків материнського товариства з дочірніми товариствами, відмежуванні холдингу від інших видів пов’язаних осіб.

У дисертації сформульовано наступні нові науково-теоретичні висновки та практичні рекомендації, які виносяться на захист:

Уперше:

1. Визначено поняття нафтогазового комплексу України як сукупності взаємопов’язаних юридичних осіб певної організаційно-правової форми в сфері видобування, транспортування, переробки нафти і газу та розподілу продуктів їх переробки.

2. Встановлено поняття правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу.

Обґрунтовано висновок про те, що правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу визначає комплекс ознак правового положення цих юридичних осіб, елементами якого виступають правосуб’єктність, правовий режим майна, взаємовідносини між організаціями комплексу і система юридичних гарантій правосуб’єктності.

3. Встановлено, що структуру нафтогазового комплексу України становить материнська компанія – НАК “Нафтогаз України”, яка складається з належного цій юридичній особі єдиного майнового комплексу, і група юридичних осіб нафтогазового комплексу, діяльність яких заснована на розмежуванні функцій з видобування нафти і природного газу, транспортування та зберігання нафти і природного газу, реалізації нафти, природного газу та продуктів їх переробки.

4. Визначено місце НАК “Нафтогаз України” в системі нафтогазового комплексу України як визначального елементу зазначеного комплексу і найбільшої національної, з особливим правовим статусом, нафтогазової компанії.

За правовим статусом НАК “Нафтогаз Ураїни” є вертикальнонтегрованою універсальною енергетичною компанією у формі відкритого акціонерного товариства, єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, яка поряд із здійсненням підприємницької діяльності виконує делеговані державою функції по розробці стратегії розвитку нафтогазового комплексу і значною мірою відповідає за енергетичну безпеку країни, структурно складається з належного акціонерному товариству єдиного майнового комплексу і групи дочірніх підприємств та підприємств, в яких 100 відсотків або певний пакет акцій чи часток належить акціонерному товариству, структурно заснованих на розмежуванні функцій з видобування нафти і природного газу, транспортування та зберігання нафти і природного газу, реалізації нафти, природного газу та продуктів їх переробки.

5. Виявлено особливості та механізм здійснення правосуб’єктності юридичних осіб газопостачання в Україні.

Обґрунтовано висновок про те, що юридичні особи газопостачання в Україні мають спеціальну правосуб’єктність, основний напрямок діяльності яких полягає в організації закупівлі та реалізації природного і скрапленого газу споживачам на території України в межах затверджених ресурсів газу та рівня проплат за нього.

Удосконалено:

1. Поняття правового режиму майна юридичних осіб нафтогазового комплексу як нормативно встановленого порядку формування, використання та вибуття майна, закріпленого за його суб’єктами у вигляді права власності, господарського відання, довірчого і представницького управління майном.

2. Положення про наявність в нафтогазовому комплексі ускладненої структури відносин власності, згідно з якою акціонер визнається власником акцій цього акціонерного товариства, майно якого належить останньому на праві власності або на праві управління – щодо майна, яке не підлягає приватизації, з наділенням його дочірніх юридичних осіб майном на праві власності або на праві господарського відання чи управління, визначених їх статутами та договорами, укладеними з НАК “Нафтогаз України”.

3. Положення про юридичну сутність відносин, що складаються з приводу експлуатації магістральних нафтопроводів, як така, що будується на основі договорів транспортування, згідно з якими юридичні особи нафтопровідного транспорту зобов’язуються здійснювати лише переміщення нафти, належної відправнику. До того ж, такi організації не сплачують відправнику за передану сировину: вони самi проводять оплату наданої їм послуги з транспортування.

4. Поняття та елементи транспортних мереж. Обґрунтовано, що складовими елементами поняття транспортних мереж і процесу транспортування нафти і газу виступають система магістральних та розподільчих нафтогазопроводів, перевалювальних комплексів і сховищ нафти (газу) та продуктів її переробки.

Набули подальшого розвитку:

1. Положення про те, що відмежування відносин “договірної” залежності від інших випадків зобов’язань боржника перед кредитором може бути проведене шляхом використання двох самостійних критеріїв у вигляді постійної можливості для материнського товариства:

1) нав’язувати залежному товариству прийняття певних рішень, та/або

2) призначати і зміщати керівні органи залежного товариства в силу участі в капіталі залежних товариств.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«економіці / Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В., Мельник Л.Г., Божкова В.В., Тєлєтов О.С. / Під заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2005. – 582 с.3. Лук'янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком. – Суми: Університетська книга, 2002. – 316 с.4. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. – М.: Издат. группа Прогресс Пангея, 1994. – 304 с.5. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений: — С-Пб.: ЗАО...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛЬВІВСЬКА ЕКОНОМІЧНА ФУНДАЦІЯ» ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛЬВОВСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНДАЦИЯ» ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Матеріали XXXІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 6–7 грудня 2013 року) ЧАСТИНА ІI ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА Материалы XXXІІ Международной научно-практической конференции (Львов, 6-7 декабря 2013 года) ЧАСТЬ ІI Львів «ЛЕФ» УДК 338.24(063) ББК 65.290-2я43 Т 33 Тенденції...»

«УДК 004.652.4+004.827 В. Литвин, Н. Шаховська Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем і мереж МЕТОД ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ АНАЛІЗУ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ПРОСТОРУ ДАНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ © Литвин В., Шаховська Н., 2008 Подано визначення наукового проекту та описано методи інтелектуального аналізу та структуризації наукових даних. Determination of scientific project is given and the methods of intellectual analysis and structured of...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 1 (9), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 332.145 І. Г. Гончаренко, к.е.н., доцент МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У роботі проаналізовано основні методи державного управління та регулювання економіки на регіональному рівні. Визначено та досліджено дві основні групи таких методів. В работе проанализированы основные методы государственного управления и регуляции экономики на региональном уровне. Определенно и исследовано две основных группы...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДРУГІ ЧУМАЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ Збірник наукових праць Донецьк УДК 338. ББК У9(4УКР) 2 У6 Рассмотрены проблемы управления экономикой на современном этапе. Обобщены результаты исследований макроэкономических изменений в национальной экономике; формирования предпосылок и направлений повышения эффективности государственного управления экономикой на макро-,...»

«Пивоваров М. Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / М. Пивоваров // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 6–18. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pmgwyp.pdf. УДК 330.354 JEL Classification: M1, М21 Михайло Пивоваров Класичний приватний університет, вул. Жуковського, 70 Б, м. Запоріжжя, 69002, Україна e-mail: pivovarov_mg@ukr.net д.е.н., проф....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М. ТУГАН БАРАНОВСЬКОГО Л.І. Донець Н.Г. Романенко ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Киів – УДК 658(075.8) ББК 65 29я73 Д 67 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2 2873 від 15.12.2005 р.) Рецензенти: Устименко С.В. – кандидат технічних наук, ректор Донецького інституту...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 345-350. УДК 343.98 ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Чернецький О. К. Кримський юридичний інститут Національного університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», м. Сімферополь, Україна У статті розглянуто питання, щодо планування провадження слідчого експерименту, що вперш за все є запорукою забезпечення ефективності його проведення....»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 N 327 НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010 (На зміну ДК 003:2005) Чинний від 01.11.2010 р. 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Національний класифікатор України Класифікатор професій (далі КП) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 року N 326 Про Концепцію побудови національної...»

«Випуск 4(52) 2010 р. Серія «Економіка» УДК 330.15:504.06 Галушкіна Т.П., д.е.н., професор (Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України, м. Одеса), Жемба А.Й., старший викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРИРОДО-РЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ В статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти природо-ресурсного менеджменту, наведено понятійний апарат, що використовується в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»